Guds siste menighet kapitel 8. Fra side 30.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Gud har en Menighet.

(30)Jeg henstiller til alle som bekjenner seg til å tro sannheten, at de må vandre i enighet sammen med sine brødre. Gi ikke verden anledning til å si at vi er fanatikere, og at vi er uenige. Vi må ikke gi inntrykk av at en lærer så eller så, og at en annen lærer noe helt annet. Vi må unngå splittelse og strid. Alle må være på vakt. Vi må ikke stille oss ved muren for å utvide revnen Vi skal i stedet gjøre hva vi kan for å reparere skaden Vi må vokte oss for å anklage det eneste folk som svarer til beskrivelsen av den siste menighet -de som holder Guds bud og har Jesu -de som holder rettferdighetens fane høyt i disse siste dager. rett

(31)Gud har et bestemt folk Han har en menighet på jorden Den er ikke ringere enn andre menigheter Den er bedre utrustet og skikket enn andre til å forkynne sannheten og forsvare Guds lov Gud har sine utvalgte redskaper -menn som han leder, og som har båret dagens byrde og hete . De samarbeider med himmelske vesener for å fremme Kristi rikes sak på jorden La oss alle slutte opp om disse utvalgte tjenere Vi må finnes blant dem som har de helliges tålmodighet, - ”de som holder Guds bud og Jesu tro” rett

(31)Et brev
Jeg sendte følgende brev til bro S.
Napier, New Zealand, 23. mars 1893.
Kjære bro S. rett

(31)Jeg vil gjerne skrive noen få linjer til deg. Jeg er ikke enig med deg i det standpunktet du har tatt. Herren har vist meg at de som tumler med slike tanker, blir ledet inn i store villfarelser. Apostelen Paulus har gitt oss følgende alvorlige advarsel: ... rett

(31) ”Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen idet de holder seg til forførende ånder og djevlers lærdommer." - 1 Tim. 4, 1. rett

(31)Min bror! Jeg forstår at du mener at syvendedags-adventist menigheten er Babylon, og at alle som ønsker å bli frelst, må gå ut av den. Men .du er ikke den eneste som djevelen har ført inn i en slik villfarelse. I de siste førti år har den ene fanatikeren etter den andre stått opp og forkynt lignende budskaper, og alle har påstått at Gud har sendt dem. Men la meg si det samme til deg som jeg har sagt til de andre: Det budskapet du forkynner, er et av Satans store bedrag, som er beregnet til å skape forvirring i menighetene., rett

(31)Min bror! Du er kommet på villspor. Den annen engels budskap skulle sendes til Babylon (de falne kirkesamfunn). Engelen skulle forkynne at Babylon er falt, og en røst fra himmelen sa: "Gå ut fra henne, mitt folk!" Dette budskapet skal forkynnes igjen. rett

(31) ”Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen; han hadde stor makt og jorden ble opplyst av hans herlighet, og han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl; for av hennes horelevnets vredesvin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnes fylde. rett

(31)Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Ga ut fra henne, mitt folk for at I ikke skal ha del i hennes synder, og for at I ikke skal få noe av hennes plager! For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet hennes urettferdige gjerninger i hu." - Ap. 18, 1-5. rett

(31)Min bror! Hvis du lærer at syvendedags-adventist menigheten er Babylon, gjør du noe som er helt forkjært. Gud har ikke gitt deg et slikt budskap. Satan vil bruke alle sinn som han kan få adgang til. Han vil inspirer menn til a finne opp merkelige og falske teorier, Han vil skape en opphisset stemning ,og på denne maten vil han lede menneskenes interesse bort fra sannheten for vår tid. Jeg antar at noen sjeler vil bli narret og bedratt av ditt budskap, fordi mange er nysgjerrige, og de liker å høre noe nytt. rett

(32)Det vil i sannhet gjøre meg ondt om du lar deg lokke av fiendens snedige påfunn. Jeg vet bestemt at den teori som du arbeider med ikke er riktig, Hvis du fortsetter med å forkynne denne påstanden, vil du gjøre både deg selv og andre stor skade. Du må ikke mistyde, vrenge eller forfalske "Vitnesbyrdene" for a skaffe en slags støtte for dine villfarelser. Mange før deg har forsøkt å gjøre noe lignende, og deres virksomhet har gjort stor skade. Andre før deg har forkynt det samme budskapet med stor iver, men igjen og igjen har Gud vist meg at dette budskapet er villfarelse. rett

(32)Jeg forstår at du også lærer at vi ikke skal betale tiende, Men min bror, når du taler om tienden, beveger du deg på hellig grunn. Da må du huske på Herrens ord til Moses: "Dra dine sko av dine føtter! For det sted du ,står på, er hellig jord." - 2 Mos, 3, 5. Herren har sagt at vi skal betale tiende. Han har sagt ved profeten Malakias: rett

(32) "Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud om jeg ikke vil åpne himmelens sluser for eder og utøse velsignelser over eder i rikelig mål." - Mal. 3, 10. rett

(32)Herren lover en spesiell velsignelse til dem som bringer tienden til forrådshuset, men samtidig uttaler han en forbannelse over dem som holder tienden tilbake, rett

(32)For kort tid, siden fikk jeg direkte lys fra Herren over dette spørsmålet. Det ble vist meg at mange syvendedags-adventister røver fra Gud både tiende og gaver. Det ble tydelig åpenbart for meg at Malakias har gitt en riktig beskrivelse av situasjonen slik den i virkeligheten er. Hvordan kan så noe menneske driste seg til å tenke i sitt hjerte at det ikke er nødvendig å gi Gud tiende og gaver? Min bror! Hvor er det egentlig du har veket av fra den rette veien? Vend om og gå tilbake til de rette stier! rett

(32)Vi er nær alle tings ende. Men hvis du eller andre blir fristet av fienden til å fastsette en bestemt dag for Kristi gjenkomst, vil dere bare gjøre om igjen en samme tragiske feilen som mange har gjort før dere. rett

(32)Hvis du tar opp Kristi åk, og hvis du vil bære hans byrde, vil du se at det finnes mer enn nok å gjøre i den virksomheten som Guds tjenere nå er opptatt med - å forkynne Kristus og ham korsfestet. Men den som begynner å kunngjøre en bestemt time, dag eller tid for Kristi gjenkomst, har påtatt seg en oppgave som Gud aldri har pålagt ham. rett

(32)Gud har en menighet som er hans utvalgte folk, og som holder hans bud, Herren leder sitt folk, ikke ville utløpere ikke en her og en der, men et samlet folk .Sannheten er en helliggjørende kraft. Men den kjempende menighet er ikke den seirende menighet. Det finnes ugress blant hveten. "Da gikk husbondens tjenere til ham og sa: Herre! sådde du ikke god sæd i din aker? Hvorfra kommer det da ugress i den? Han sa til dem: Det har en fiende gjort. Da sa tjenerne til ham: Vil du da vi skal gå og sanke det sammen? Men han sa: Nei, for at I ikke også skal rykke opp hveten når I sanker ugresset sammen." - Matt. 13, 27-29. Evangeliets not fanger ikke bare god fisk, men også dårlig. Det er bare Gud som kan sortere den dårlige fra den gode, rett

(33)Hver enkelt av oss plikter å vandre i ydmykhet for Gud. Vi har ikke rett til å komme med et nytt og merkelig budskap. Vi må ikke tenke eller tro at Guds utvalgte folk, som forsøker å vandre i lyset, kan være Babylon. Det er de falne kirkesamfunn som er Babylon, og det er dette Babylon som har laget giftige lærdommer og villfarelsens vin. Denne vinen består av slike falske læresetninger som sjelens udødelighet, evig pine, fornektelsen av Jesu foruttilværelse før han ble født i Betlehem, og opphøyelsen av den første dag i uken til hviledag fremfor sabbaten, som er helliget og velsignet av Gud. De forskjellige kirkesamfunn presenterer disse og lignende villfarelser for menneskene. De oppfyller Skriftens ord som sier: "Av hennes horelevnets vredesvin har alle folk drukket," Ap. 18, 2. Denne vredens vin består av falske lærdommer. Når konger og fyrster drikker vredens giftige vin, opptennes deres harme mot dem som nekter å godkjenne denne falske læren. Det er Satans løgnaktige dogmer som har ledet menneskene til å innføre en falsk sabbat og samtidig trampe Guds minnesmerke under sine føtter. rett

(33)Falne engler slutter nå forbund med onde mennesker. i denne tiden vil Antikrist gi seg ut for å være den sanne Kristus. Da vil Guds lov bli erklært for å være fullstendig ugyldig blant verdens nasjoner, og opprøret mot Guds hellige lov vil nå sitt høydepunkt. Men den virkelige lederen for dette opprøret er Satan, som viser seg som en lysets engel. Menneskene vil bli forført, og de vil opphøye og tilbe ham i stedet for Gud. De vil gjøre Satan til sin Gud. Men den allmektige vil gripe inn, De frafalne kirkesamfunn som har sluttet seg sammen for å opphøye Satan, vil til sist få høre følgende dom: "Derfor skal hennes plager komme på en dag: død og sorg og sult; og hun skal bli oppbrent med ild; for sterk er Gud Herren som dømte henne," .(Ap. 18, 8. rett

neste kapitel