Guds siste menighet kapitel 9. Fra side 33.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Guds kjærlighet til sin menighet

(33)Et annet brev
Wellington, New Zealand, 11. juni 1893.
Kjære bro C. rett

(33)Gud har ikke gitt deg noe budskap. Han har ikke befalt deg å kalle syvendedags-adventistene for Babylon. Han har heller ikke gitt deg ordre om å kalle sitt folk ut av menigheten. Alle de argumentene som du måtte finne på for å forsvare din påstand, veier ingenting i min vurdering av denne saken. For Herren har gitt meg et klart lys, som viser at ditt budskap ikke er sannhet. rett

(33)Jeg tviler ikke på din oppriktighet og ærlighet. Jeg har flere ganger skrevet lange brev til dem som anklager syvendedags-adventistene for å være Babylon, og jeg har sagt til dem at de farer med usannhet. Du antar at noen har påvirket meg til å innta en forutfattet holdning. Hvis dette skulle være tilfellet, er jeg ikke skikket til å ha en betrodd stilling i Guds verk. Denne teorien som du arbeider med, har vært fremstilt for mitt sinn mange ganger. Flere personer har stått frem og påstått at Gud har gitt dem budskaper av lignende art til syvendedags-adventist menigheter>. Men det er blitt sagt til meg: "Tro dem ikke!" "Jeg har ikke sendt dem, men likevel går de." rett

(34)Gud leder sitt folk. Han har et utvalgt folk, en menighet som han har satt til å forvalte sin lov. Han har betrodd sitt folk hellige verdier og evige sannheter, og han venter at de skal gi dem videre til alle mennesker. Herren vil formane og irettesette sitt folk. Budskapet til Laodikea er anvendelig på syvendedags-adventister som har for stort lys, men ikke bryr se om å vandre i det. De som Gud vil spy ut av sin munn, er slike som har en høy bekjennelse, men som ikke går i takt med sin store leder. Gud vil forkaste dem hvis de ikke omvender seg Det budskapet som kaller syvendedags-adventist menigheten for Babylon, og som oppfordrer medlemmene til å gå ut av den, er ikke sendt gjennom himmelske budbærere. Det er heller ikke kommet fra menneskelige redskaper som er inspirert av Guds Ånd. rett

(34)Det pålitelige og sannferdige vitne sier:
"Så råder jeg deg at du kjøper av meg gull, glødet i ild, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan kle deg i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbart, og øyensalve til å salve dine øyne med, for at du kan se! Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter Jeg; vær derfor nidkjær og omvend deg! Se, jeg står for døren og banker; om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Den som seirer, ham vil jeg gi å ,sitte med meg på min trone, likesom jeg og har seiret og satt meg med min Far på hans trone." - ÅP, 3, 18-21. rett

(34)Jeg refser og tukter
Jesus vil gjerne komme inn i menigheten for å gi hvert enkelt medlem de rikeste velsignelser, om de bare vil åpne sitt hjerte . for ham. Gud har aldri kalt sin menighet for Babylon, og han har aldri oppfordret medlemmene til å gå ut av den. Men han sier til dem: "Alle dem Jeg elsker, dem refser og tukter jeg" (med budskaper om irettesettelser, og advarsler). Jeg er ikke uvitende om disse irettesettelsene. Jeg har gitt advarsler fordi Herrens Ånd har drevet meg til det, og jeg har brakt irettesettelser fordi Herren har pålagt meg å bringe refselse. Jeg har ikke unnlatt å forkynne hele Guds råd som jeg har fått pålegg om å bære frem for, menigheten . I gudsfrykt og kjærlighet vil jeg si: Jeg vet at Herren vil vise kjærlighet og nåde mot dem alle, for å frelse og redde dem fra deres frafall. Han har en oppgave som han har betrodd sin menighet. Den må ikke bli kalt Babylon, men den skal være jordens salt og verdens lys. Den består av levende budbærere som skal forkynne et levende budskap for verden i disse siste dager. rett

(35)Menigheten skal ikke oppløses
Jeg gjentar: Herren har aldri talt gjennom dem som kaller menigheten for Babylon -, den menigheten som holder Guds bud! Det er sant at det finnes ugress blant hveten. Men Kristus har sagt at han vil sende sine engler for å samle ugresset i bunter og brenne det opp. Men hveten vil han samle I sin lade. Jeg vet at Herren elsker sin menighet. Den skal ikke oppløses i sine enkelte faktorer eller spaltes i uavhengige atomer, Det finnes ingen logikk i å gjøre noe slikt. Det finnes heller ikke det minste bevis for at noe slikt vil skje, De som tar imot slike falske budskaper, og som forsøker å få andre til å tro på dem, vil bli narret og skuffet, og de vil snart være rede til å ta imot andre og enda verre bedrag. De vil anstrenge seg til ingen nytte, Men i menigheten finnes det noen som er stolte, selvkloke og påståelige i sin vantro. De nekter å gi opp sine feilaktige teorier, selv om det hoper seg opp stabler av beviser på at budskapet til Laodikea passer godt på dem, Men dette vil ikke oppløse eller ødelegge menigheten, Både ugresset og hveten må vokse sammen inntil høsten kommer, Da blir det englenes oppgave å skille ugresset fra hveten. rett

(35)Jeg formaner syvendedags-adventist menigheten til å være meget forsiktig med å ta imot nye ideer og forestillinger som kommer fra personer som mener at de har fått stort lys. De syntes ikke å ha annen hensikt med sitt arbeid enn å anklage og rive ned. Våre trofaste medlemmer må gi nøye akt på engelens ord til menigheten: "Hold sammen!" I enighet finnes styrke. La oss elske hverandre som brødre og søstre. La oss være overbærende og hensynsfulle mot hverandre. Gud har en menighet, og Kristus har sagt om den: "Dødsrikets porter skal ikke få makt over den." - Matt. 16, 18 .De budbærere som Herren sender, bærer guddommelig kjennetegn. -.: Review and Herald, 19 sept.1893 rett

neste kapitel