Hvor bør vi bo? kapitel 2. Fra side 10.     Fra side 9 i den engelske utgave.tilbake

Unngå arbeidskonflikter

(10)Flytt til friheten i landdistriktene
Det kommer snart en tid da fagforeningene vil presse på med sin kontrollerende makt. Gud har igjen og igjen oppfordret sitt folk til å flytte bort fra byene med sine familier og slå seg ned på landet, hvor de kan dyrke sin egen mat, fordi det i fremtiden vil bli vanskelig å kjøpe og selge. Vi bør nå akte på rådet som Gud har gitt oss gjentatte ganger: Dra ut fra byene og slå dere ned i landlige omgivelser, der menneskene ikke bor så tett innpå hverandre, og hvor dere ikke så lett blir hindret av motstandere. - Letter 5 (1904). . rett

(10)Unngå partistridigheter
Menneskene har sluttet seg sanunen for å gjøre motstand mot hærskarenes Gud. Disse sanunenslutningene vil fortsette inntil Kristus forlater sin plass som forbeder ved nådestolen og tar på seg hevnens kledning. I hver eneste byer Satans redskaper travelt opptatt med å organisere motstanderne av Guds lov i partier. Bekjennende kristne går sanunen med slike som erklærer seg for å være vantro og støtter disse partiene. Nåer det ikke tid for Guds folk å være sveklinger. Vi har ikke råd til å forlate vår post et eneste Øyeblikk. - Testimonies, vol. 8, s. 42 (1904). rett

(10)Det vil komme vanskeligheter i arbeidslivet
Fagforeningene vil bli en av mange krefter som vil påføre jorden så vanskelige tider som det aldri har vært make til siden jordens begynnelse. - Letter 200 (1903). rett

(10)Konflikter mellom forretningssammenslutninger og fagforeninger
Guds folk må arbeide for å forberede seg til begivenheter i fremtiden som snart vil komme over dem med blendende kraft. Gig'antiske monopoler vil bli dannet i verden. Menneskene vil slutte seg sanunen i fagforeninger, som vil gjøre dem til fiendens fanger. Noen få vil slå seg sanunen og rive til seg all makt for å få det som de selv ønsker. Det vil bli opprettet fagforeninger, og de som nekter å slutte seg til disse, vil bli merket. -Letter 26 (1903). rett

(11)Forberedelse til oppgaven
Verdens fagforeninger og sanunenslutningereren snare. Gå ikke inn i dem og hold dere borte fra dem, brødre. Ha ingenting med dem å gjøre. På grunn av disse fagforeningene og sanunenslutningene vil det snart bli svært vanskelig for våre institusjoner å fortsette sitt arbeid i byene. Min advarsel er: Hold dere borte fra byene. Bygg ikke sanatorier i byene. Undervis vårt folk om at de skal dra ut fra byene og ut på landet, hvor de kan skaffe seg et lite stykke jord og bygge et hjem for seg selv og barna. . . . rett

(11)Restaurantene våre må være i byene, for ellers kunne ikke arbeiderne i disse restaurantene nå folk og lære dem hvordan de skal leve riktig. Og ennå skal vi ha forsamlingshus i byene. Men innen kort tid vil det bli så mye strid og forvirring i byene at de som ønsker å forlate dem, ikke vil være i stand til det. Vi må berede oss for disse begivenhetene. Dette er det lyset som ergitt meg. - General Conference Bulletin, 6. april 1903. rett

(11)La oss bevare vår individualitet
I årevis har jeg fått særskilt lys om at vi ikke skal samle vår virksomhet i byene. Den larm og forvirring som fyller disse byene, de tilstander som skyldes fagforeninger og streiker, vil vise seg å bli en stor hindring for vårt arbeid. Mennesker forsøker å få dem som er ansatt i de forskjellige yrker inn under kontroll av visse fagforeninger. Denne planen kommer ikke fra Gud, men skyldes en makt som vi på ingen måte kan anerkjenne. Guds ord blir oppfylt. De gudløse binder seg sanunen i knipper som er ferdige til å brennes. rett

(11)Alle de evner som er betrodd oss må vi nå bruke til å gi verden det siste advarselsbudskap. I dette arbeidet må vi bevare vår individualitet. Vi må ikke slutte oss til hemmelige selskaper eller til fagforeninger. Vi må ikke være bundne i vårt forhold til Gud, men stadig se hen til Kristus for å få undervisning. Alt det vi foretar oss må vi gjøre fordi vi forstår hvilket viktig arbeid vi har å utføre for Gud. - Testimonies, vol. 7, s. 84 (1902). rett

(12)Ringeakt for de ti bud
Fagforeningene er et av tegnene på de siste dager. Menneskene binder seg sammen i knipper som er ferdige til å brennes. Det kan godt være at de er medlemmer av menigheten, men så lenge de stAr tilsluttet disse foreningene, er det umulig for dem å holde Guds bud, for å tilhøre disse foreningene er det samme som å ringeakte hele tibudsloven. rett

(12) "Du skal elske. Herren din Gud av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din makt og av all din hu, og din neste som deg selv... Disse ordene oppsummerer menneskets hele plikt. Det betyr at man vier alt, legeme, sjel og ånd, til Guds tjeneste. Hvordan er det mulig for mennesker å adlyde disse ordene og samtidig love å støtte noe som fratar naboene friheten til å følge sin egen vilje? Og hvordan kan mennesker adlyde disse ordene og likevel danne sammenslutninger som berøver de fattige klassene for goder som rettmessig tilhører dem, og hindrer dem i å kjøpe og selge uten under særlige betingelser? -Letter 26 (1903). rett

(12)Foreninger som er dannet eller vil bli dannet
De som gjør krav på å være Guds bam, skal nnder ingen omstendighet slutte seg til fagforeninger som er dannet eller vil bli dannet. Herren setter et forbud mot dette. Kan ikke de som studerer profetiene, se og forstå hva som ligger foran oss? - Letter 201 (1902). rett

neste kapitel