Hvor bør vi bo? kapitel 6. Fra side 21.     Fra side 21 i den engelske utgave.tilbake

For mange nær institusjonene

(21)Vi skal ikke slå oss ned i grupper
I våre dager er det Herrens ønske at hans folk skal være spredt over hele jorden. De skal ikke slå seg ned på ett sted. Jesus sa: "Gå ut i all verden og forkynn evangeliet til alle folkeslag." Mark. 16, 15. Når disiplene fulgte sine ønsker om å forbli i stort antall i Jerusalem, tillot Gud at det kom forfølgelse over dem, og de ble spredt til alle deler av den bebodde verden. rett

(22)I årevis har budskaper med advarsler og bønner kommet til vårt folk om at vi skal gå ut i Herrens store innhøstning og arbeide uselvisk for menneskene. - Testimonies, vol. 8, s. 215 (1904). rett

(22)Spredning til steder som ikke er advart
Mange av våre medlemmer i store menigheter gjør nesten intet. De kunne gjøre en god gjeming hvis de dro ut til steder der sannheten ikke er forkynt, i stedet for å trenge seg sammen på store steder. Trær som plantes for tett sammen, vokser ikke godt. De må omplantes av gartneren, slik at de får rom nok til å vokse, og ikke blir hindret i sin vekst og blir syke. Det samme gjelder for våre store menigheter. Mange av våre medlemmer dør åndelig sett av mangel på arbeid. De blir syke og unyttige. Hvis de derimot ble plantet om på et nytt sted, ville de vokse seg sterke og livskraftige. rett

(22)Det er ikke Guds hensikt at hans folk skal kolonisere, eller slå seg sammen i store grupper. Jesu disipler er hans representanter på jorden, og Gud ønsker at de skal spres over hele landet, i småbyer, i storbyer, i landsbyer, som lys i verdens mørke. De skal være misjonærer for Gud, slik at de ved sin tro og sine gjerninger vitner om Frelserens nære gjenkomst. rett

(22)Hvor der er mulighet for levebrød
Lek-medlemmene i våre menigheter kan fullføre et arbeid som til nå knapt er begynt. Ingen skulle flytte ut til nye steder for sin egen verdslige fordels skyld, men familier bør reise til slike steder hvor de kan finne levebrød, gjeme en eller to familier sammen, for å arbeide som misjonærer. De må ha kjærlighet til sjeler, en byrde for å arbeide blant dem. De skulle gjøre det til sitt viktigste studium å vinne dem for sannheten. De kan spre våre traktater, holde møter i hjemmene, bli kjent med sine naboer og invitere dem til å komme til møtene. Slik kan de la sitt lys skinne ved et gudfryktig liv. - Testimonies, vol. 8, s. 244, 245 (1904). rett

(22)La ikke tilbudene ved institusjonene lokke deg
De som føler seg fristet til å slå seg ned nær vårt forlagshus eller vårt sanatorium og vår skole i Takoma Park, burde ta imot råd før de flytter. rett

(23)Til dem som mener at Mountain View ville være et godt sted å bo fordi Pacific Press skal bygges her, vil jeg si: Se heller til andre steder av verden som trenger det lyset du har mottatt i tro. Husk at Gud har delegert sitt arbeid til hvert enkelt medlem. Velg et sted hvor du vil ha mulighet for å la ditt lys skinne midt i det moralske mørke. rett

(23)Det er alltid tilfelle når en institusjon bygges, at mange familier vil bosette seg i nærheten. Slik har det vært i Battle Creek og i Oakland og nesten på hvert sted hvor vi har en skole eller et sanatorium. - Fundamentals of Christian Education, s. 494, 495 (1904). rett

(23)Bygg ikke noe nytt Jerusalem
Vårt folk skal ikke se på - som et slags Jerusalem. La dem ikke tenke at fordi noen brødre og deres familier er kalt til forlagsarbeid her, så skal også andre av vårt folk slå seg ned her. Alle som arbeider ved kontoret, skulle være rede til å forlate stedet, hvis Gud skulle kalle dem til et nytt sted. - Manuscript 148 (1905). rett

(23)Slå dere ikke sammen på ett sted, slik at dere gjør den samme feilen som er gjort i Battle Creek. Det er hundrevis av steder som trenger det lyset Gud har gitt dere. - Fundamentals of Christian Education, s. 495 (1904). rett

(23)Bli i små menigheter - start nye skoler
Mange familier, som av hensyn til sine barns utdannelse flytter til steder hvor det er etablert skole, ville gjøre et større verk for Herren ved å holde seg der de er. De skulle oppmuntre og støtte den menigheten de tilhører, slik at det kan bygges en ny menighetsskole hvor barna kunne få en allsidig og praktisk kristelig utdannelse på ethvert trinn. Det ville være mye bedre for deres barn, dem selv og for Guds sak om de ble i de små menigheter hvor det er behov for deres hjelp, enn om de dro til større menigheter hvor deres hjelp ikke behøves, og hvor de vil være i konstant fare for å bli åndelig uvirksomme. rett

(23)Hvor som helst det er noen få sabbatsholdere, skulle foreldre gå sammen om å skaffe et sted å ha dagskole hvor barna og de unge kunne få undervisning. De burde ansette en kristen lærer, som også skulle være en gudfryktig misjonær, slik at barna kunne bli lært opp til å bli misjonærer. Counsels to Teachers, s. 173, 174 (1913). rett

(24)Hvordan englene må føle det
Jeg tenker på hvordan englene må føle det når de ser at enden nænner seg, og ser at de som hevder å kjenne Gud og Kristus, trenger seg sammen på få steder. Selv om de ikke gjør noen ting selv, er de misfornøyde når de på møtene ikke får høre det de mener er til oppbyggelse for seg selv og menigheten. -Letter 16e (1892). rett

(24)Ekspander, men ikke ved et større senter
Folk oppfordres til å slå seg ned i nærheten av Battle Creek. De betaler sin tiende og bruker sin innflytelse for å bygge opp et moderne Jerusalem, som ikke er etter Guds befalinger. Ved dette arbeidet blir andre steder frarøvet fordeler som de ellers skulle ha hatt. Vi skal vokse oss sterke, ja, spre oss utover, men ikke på ett sted. Gå ut og grunnlegg sentra med innflytelse på steder hvor ingenting eller nesten ingenting er blitt gjort. Bryt opp fra den store mengden, spre de frelsende lysstråler, og send lyset til jordens mørke hjørner. - Testimonies to Ministers, s. 254, 255 (1895). rett

neste kapitel