Helse og livsglede kapitel 29. Fra side 270.     Fra side 356 i den engelske utgave.tilbake

Ekteskapet

(270)Han som gav Eva til Adam som medhjelper, utførte sitt første mirakel ved en bryllupsfest. I festsalen, hvor slekt og venner gledet seg sammen, begynte Jesus sin offentlige virksomhet. Slik godkjente han ekteskapet og anerkjente det som den institusjon han selv hadde innstiftet. Han bestemte at menn og kvinner skulle forenes i hellige ekteskap for å grunnlegge familier, og medlemmene av disse familiene skulle krones med heder og bli anerkjent som medlemmer av den himmelske familie. Kristus hedret ekteskapet ved å gjøre det til et symbol på forholdet mellom ham og de frelste. Han er selv brudgommen. Bruden er menigheten, hans utvalgte, og om denne sier han: "Alt er fagert ved deg, min kjæreste. Det er ikke noen lyte på deg." Høys 4:7. rett

(270) " rett

(270)Familiebåndet er det næreste, det ømmeste og det helligste av alle jordiske bånd. Det er beregnet på å skulle være til velsignelse for menneskene, og det er til velsignelse for alle som går inn i ekteskapet med forstand, i gudsfrykt og med den nødvendige forståelsen av det ansvar ekteskapet medfører. De som tenker på å gifte seg, bør også tenke på hvilken karakter og innflytelse som kommer til å prege det hjemmet de legger grunnvollen til. Barnas velferd i denne verden og den lykke de kan få oppleve i den kommende, er i stor grad avhengig av dem. De bestemmer i avgjørende grad både det fysiske og det moralske preg som de små skal bære. Hele samfunnets tilstand er avhengig av hjemmets karakter, og hver eneste families innflytelse virker enten høynende eller fornedrende. rett

(271)Når en velger en livsledsager, bør en se etter det som kan være til fysisk, mental og åndelig nytte for foreldre og barn slikt som kan sette dem i stand til å være til velsignelse for med mennesker og til ære for Skaperen. rett

(271)Før unge menn og kvinner tar på seg det ansvar som ekteskapet medfører, burde de ha erfaring fra det praktiske liv som kan gjøre dem skikket til a bære ekteskapets plikter og byrder. Tidlige ekteskap er ikke a anbefale. En forbindelse som er så betydningsfull som ekteskapet, som er så vidtrekkende i sine følger, må en ikke forhaste seg med å gå inn i uten å være tilstrekkelig forberedt og før mentale og fysiske krefter er ferdig utviklet. rett

(271)Det kan være at de som gifter seg ikke har noen jordisk rikdom, men de bør eie en velsignelse som er langt større, nemlig god helse. I de fleste tilfeller bør det heller ikke være for stor aldersforskjell. Hvis en ikke tar hensyn til denne regelen, kan resultatet bli stor skade på helsen til den yngste av de to, og ofte får ikke barna nødvendig fysisk og mental styrke. De kan ikke av en gammel far eller mor få den hjelp og omsorg som deres unge liv med rette har krav på, og dessuten kan den ene av foreldrene bli revet bort av døden akkurat i en tid da barna aller mest trenger kjærlighet og ledelse. rett

(271)Det er bare i Kristus at en trygt kan inngå en ekteskapspakt. Menneskelig kjærlighet må knytte sine aller næreste bånd gjennom guddommelig kjærlighet. Bare der Kristus rår trives deu dype, sanne og uselviske hengivenheten. rett

(271)Kjærlighet er en dyrebar gave fra Jesus. Ren og hellig hengivenhet er ikke en følelse, men et prinsipp. De som blir drevet av sann kjærlighet, handler verken ufornuftig eller blindt. De blir ledet og undervist av Den Hellige Ånd og elsker Gud over alt annet og sin neste som seg selv. rett

(272)De som har planer om å gifte seg, bør veie enhver følelse og merke seg utviklingen av karaktertrekk hos den de tenker å knytte sin livsskjebne til. Hvert skritt i retning av ekteskap bør være preget av sømmelighet, enkelhet, oppriktighet og en fast bestemmelse om å ære Gud og gjøre hans vilje. Ekteskapet har konsekvenser både for dette livet og livet etterpå. En oppriktig kristen vil aldri legge planer som ikke Gud kan godkjenne. rett

(272)Dersom du er velsignet med gudfryktige foreldre, så søk råd hos dem. Legg fram for dem ditt håp og dine planer, og ta imot den undervisning deres livserfaring har lært dem. Da vil du unngå mange sorger. Og framfor alt: Gjør Kristus til din rådgiver. rett

(272) Studer hans ord under bønn.
Under en slik veiledning bør en ung kvinne velge som sin livsledsager bare en som eier rene, mandige karaktertrekk, en som er flittig, framtidsrettet og ærlig, en som elsker og frykter Gud. Og den unge mannen bør søke en til å stå ved sin side som er i stand til å bære sin del av livets byrder, en som gjennom sin innflytelse vil foredle og utvikle ham, og som vil gjøre ham lykkelig ved sin kjærlighet. rett

(272) "En forstandig hustru er en gav", fra Herren." "Hennes manns hjerte stoler på henne. ... Hun gjør ham godt og intet ondt alle sitt livs dager." "Hun åpner sin munn med visdom, og kjærlig formaning er på hennes tunge. Hun holder øye med hvordan det går til i hennes hus, og dovenskaps brød eter hun ikke. Hennes sønner står opp og priser henne lykkelig. Hennes mann står opp og roser henne: Mange dyktige kvinner finnes, men du overgår dem alle!" Han som har funnet en slik hustru, "har funnet lykke, og har fått en god gave fra Herren." Ord 19:14; 31:11,12,26-29; 18:22. rett

(273)Selv om en har vært forsiktig og klok når en har gått inn i ekteskapet, så er det allikevel bare få par som virkelig er knyttet sammen når ekteskapssermonien er over. Den virkelige foreningen mellom de to skjer først i løpet av årene som følger. rett

(273)Når livet med dets byrder av sorger og prøvelser møter de nygifte, forsvinner den romantikken som fantasien så ofte omgir ekteskapet med. Mann og kvinne lærer å kjenne hverandres karakter på en måte som ikke var mulig når de var sammen tidligere. Dette er den mest kritiske tiden i deres erfaring. Hele deres framtidige livs lykke og mening er avhengig av den kursen de nå velger å følge. Ofte oppdager de hos hverandre overraskende svakheter og brist, men hjerter som er knyttet sammen i kjærlighet, vil også oppdage ypperlige trekk som de ikke visste om på forhånd. Alle bør prøve å finne gode sider istedenfor å prøve å finne mangler. Det er ofte vår egen innstilling, den atmosfære vi omgir oss med, som avgjør hvilke trekk en annen vil åpenbare for oss. Mange mener at det er en svakhet å la kjærligheten komme til uttrykk, og de tar på seg en reservert holdning som virker avvisende på andre. En slik ånd stenger for all sympati. Når sosiale og høysinnede impulser blir undertrykket, visner de hen, og hjertet blir øde og kaldt. Vi burde vokte oss for et slikt feiltrinn. Kjærligheten kan ikke leve lenge om den ikke får komme til uttrykk. La ikke hjertet til den som lever sammen med deg, hungre av mangel på vennlighet og sympati. rett

(273)Selv om det oppstår vanskeligheter, prøvelser og nederlag, så ma verken han eller hun gi rom for tanken at ekteskapet deres var et feilgrep eller en skuffelse. Bestem dere for å være så mye som muhg for hverandre. Fortsett å vise hverandre den oppmerksomheten som dere gjorde i begynnelsen. Gi hverandre oppmuntring på alle mulige måter når. livets kamper stormer. Gjør hva dere kan for å øke hverandres lykke. Vis gjensidig kærlighet, gjensidig overbærenhet. Da vil ekteskapet bli selve innledningen til kjærligheten istedenfor å danne avslutningen til den. Den varme som ligger i et sant vennskap, og den kjærlighet som knytter et hjerte til et annet, er en forsmak på himmelens gleder. rett

(274)Omkring enhver familie er det en hellig sirkelen som ikke må brytes. Innenfor denne sirkelen har ingen rett til å komme. Verken mann eller hustru må tillate at noen får del i den fortroligheten som bare tilhører dem. rett

(274)Begge må yte kjærlighet og ikke bare kreve. Gi rom for det som er rent hos deg selv, og vær snar til å oppdage de gode egenskapene hos den andre. Bevisstheten om å bli verdsatt er i høy grad stimulerende og tilfredsstillende. Sympati og respekt oppmuntrer oss til å strebe etter noe bedre, og kjærligheten blir i seg selv sterkere når den styrer mot høyere mål. rett

(274)Verken han eller hun må la sin personlighet drukne i den andres. Hver av dem står i et personlig forhold til Gud. Hver for seg må de spørre ham: "Hva er rett?" "Hva er galt?" "Hvordan kan jeg best fylle hensikten med livet mitt?" La kjærlighetens rikdom strømme ut til ham som gav sitt liv for deg. La Kristus være den første, den siste og den beste i alt. Når kjærligheten til ham blir dypere og sterkere, vil også den kjærligheten dere har til hverandre, bli renset og styrket. rett

(274)Den innstillingen Kristus har til oss, er den mann og hustru bør ha overfor hverandre. "Vandre i kjærlighet, likesom også Kristus elsket oss." "Likesom menigheten underordner seg under Kristus, så skal også hustruene underordne seg under sine menn i alle ting. Dere menn! Elsk deres hustruer, likesom Kristus elsket menigheten og gav seg selv for den." Ef 5:2,24,25. rett

(274)Verken mann eller hustru må prøve å øve en vilkårlig kontroll,over den andre. Du må ikke prøve å tvinge den andre til å rette seg etter dine ønsker. Du kan ikke gjøre det og samtid beholde den andres kjærlighet. Vær vennlig og overbærende, omtenksom og respektfull. Ved Guds nåde kan dere lykkes i å gjøre hverandre lykkelige, slik dere lovte hverandre da dere ble gift. rett

(275) Gleden ved uselvisk tjeneste
Men husk at lykken består ikke i at dere helt og holdent går opp i dere selv og øser all kjærlighet bare over hverandre. Benytt enhver anledning til å øke lykken også blant dem dere omgas. Husk at sann glede bare finnes i uselvisk tjeneste for andre rett

(275)Overbærenhet og uselviskhet vil prege ord og handlinger hos alle som lever det nye livet i Kristus. Dersom dere søker å leve livet I ham, dersom dere anstrenger dere for å seire over selvet og egoismen og a hjelpe andre i deres nød, kommer dere til å vinne seier etter seier. Slik vil den innflytelsen dere øver være til velsignelse for verden. rett

(275)Menn og kvinner kan oppnå det ideal Gud har satt opp for dem,. dersom de vil ta Kristus med på råd. Det som menneskelig visdom ikke kan utrette, vil han gjøre for dem som i kjærlig hengivenhet overgir seg til ham. Han vil gjøre slik at hjerter blir knyttet sammen med bånd av himmelsk opprinnelse. Da vil ikke kjærligheten bestå bare av å si hverandre ømme og smigrende ord. Den himmelske vevstol vever stoff som er finere og allikevel sterkere enn det som kan lages på noen jordisk vevstol. Resultatet er ikke et stoff som forgår, men som er slik at det vil tåle slit, prøvelser og vanskeligheter. Hjerte vil bli knyttet til hjerte med kjærlighetens gyldne bånd som aldri brytes. rett

neste kapitel