Helse og livsglede kapitel 39. Fra side 350.     Fra side 458 i den engelske utgave.tilbake

Kunnskap gjennom Guds ord

(350)Hele Bibelen er en åpenbaring av Guds herlighet i Kristus. Når en tar imot Guds ord og tror det og lyder det, blir det et kraftig middel som forvandle karakteren. Det er det store stimulus, den tvingende kraften, som fornyer de fysiske, mentale og åndelige kreftene, og som leder livet inn på rett vei. rett

(350)Grunnen til at de unge og til og med de i moden alder så lett lar seg lede inn i fristelse og synd, er at de ikke gransker Guds, ord og ikke grunner på det som de skulle. Den mangelen på en fast og bestemt viljekraft som kommer til uttrykk i liv og karakter, kommer av at de ikke tar imot den hellige undervisningen som finnes i Guds ord. De gjør ingen alvorlige anstrengelser for å lede tankene til det som ville stimulere rene, hellige tanker og vende sinnet bort fra det som er urent og falskt. Det er få som velger det aller beste, som sitter ved Jesu føtter, som Maria gjorde, for å lære av den guddommelige læreren. Det er få som gjemmer hans ord i hjertet og praktiserer dem i livet. rett

(350)Når en tar imot de bibelske sannhetene, vil sinn og sjel bli løftet opp. Dersom Guds ord ble verdsatt som det skulle, ville både unge og gamle eie en indre rettskaffenhet, en prinsippfasthet, om ville gjøre dem i stand til å motstå fristelse. rett

(351)Vi burde undervise og skrive om hvor verdifulle de hellige skriftene er. Vi burde bruke vår tenkeevne, alle våre anlegg og alle sinnets krefter for å studere Guds tanker. Studer ikke menneskers filosofiske antakelser, men studer filosofien til ham som er sannhet. Ingen annen litteratur har så stor verdi som denne. rett

(351)Det sinn som er vendt mot det jordiske, finner ingen glede i å fordype seg i Guds ord. Men de som har fått sitt sinn fornyet ved Den Hellige Ånd, vil se at det skinner en guddommelig skjønnhet og et himmelsk lys fram fra de hellige sider. Det som var en øde ørken for det sinn som er opptatt av det jordiske, vil for det åndelige sinn være som et land med levende strømmer. rett

(351)Kunnskapen om Gud, slik den er åpenbart i hans ord, er den kunnskapen vi må gi barna våre. Helt fra de begynner å forstå noe, bør de bli kjent med Jesu navn og hans liv. Det første de bør lære, er at Gud er deres far. Det første de bør øve seg i, er å være lydig av kjærlighet. Vi bør lese Guds ord for dem på en ærbødig og mild måte og gjenta det for dem i forhold til deres evne til å forstå og i passe porsjoner for å vekke deres interesse. Og framfor noe annet må de få lov å lære om den kjærligheten som er åpenbart i Kristus, og den store lærdommen: rett

(351) "Har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre." l Joh 4:11. rett

(351)De unge bør gjøre Guds ord til føde for sinn og sjel. Gjør Kristi kors til hovedsaken i all utdannelse, det sentrale i all undervisning og ethvert studium. La det få plass i det som skjer gjennom hverdagen. Da vil Frelseren bli en daglig venn og ledsager for de unge. Enhver tanke vil bli tatt til fange under lydigheten mot Kristus. Sammen med Paulus vil de kunne si: rett

(351) "Det skal være langt fra meg å rose meg, uten av vår Herre Jesu Kristi kors! For ved det er verden blitt korsfestet for meg og for verden." Gal 6: 14. rett

(351)På den måten vil de ved tro lære å kjenne Gud gjennom en erfaringsmessig kunnskap. De har bevist overfor seg selv at hans ord er holdbart og hans løfter sanne. De har smakt og kjent at Herren er Gud. rett

(352)Den elskede Johannes hadde en kunnskap som han hadde fått gjennom sin egen erfaring. Hans vitnesbyrd var slik: rett

(352) "Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, det som vi betraktet og våre hender rørte ved, om livets Ord - og livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenbart for oss - det som vi har sett og hørt, det forkynner vi for dere, for at også dere kan ha samfunn med oss. Og vårt samfunn er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus." l Joh 1:1-3. rett

(352)Slik vil alle gjennom sin egen erfaring være i stand til å stadfeste "at Gud er sanndru." Joh 3:33. Enhver vil kunne vitne om det han selv har sett og hørt og følt av Kristi kraft. Han vil kunne gi dette vitnesbyrdet: rett

(352) "Jeg trengte hjelp, og jeg fant den hos Jesus. Han tok vare på alle mine behov, og sjelens hunger ble stilt. Bibelen er for meg en åpenbaring av Kristus. Jeg tror på Jesus fordi han er en guddommelig frelser for meg. Jeg tror på Bibelen fordi jeg har oppdaget at den er Guds stemme i min sjel. rett

(352)Den som ved personlig erfaring har funnet kunnskap om Gud og hans ord, er rede til. å ta fatt på studiet av naturvitenskapene. Det er skrevet om Kristus: I ham var liv, og livet var menneskenes lys." Joh 1:4. Før synden kom inn i verden, var Adam og Eva i Eden omgitt av et klart og vakkert lys, Guds lys. Dette lyset opplyste. alt de kom i nærheten av. Det var ikke noe som kunne fordunkle det de så av Guds karakter eller gjerninger. Men da de gav etter for fristeren, forlot dette lyset dem. Da de mistet hellighetens kledning, mistet de også det lyset som hadde opplyst naturen. De kunne ikke lenger se den slik den var. De kunne ikke skjelne Guds karakter i hans skaperverk. På samme måte kan ikke menneskene i dag tolke riktig den undervisning som finnes. i naturen. Hvis vi ikke blir ledet av guddommelig visdom, vil vi opphøye naturen og naturens lover over Gud. Derfor hender det at menneskelige forestillinger om vitenskap så ofte motsier den undervisning som finnes i Guds ord. Men de som mottar livets lys i Kristus, vil på ny finne naturen opplyst. I dette lyset som skinner fra korset, vil vi kunne tolke naturen på riktig måte. rett

(353)Den som kjenner Gud og hans ord gjennom personlig erfaring, har en fast tro på det guddommelige i Den hellige skrift. Han har bevist at Guds ord er sannhet, og han vet at sannhet aldri kan motsi seg selv. Han tester ikke Bibelen opp mot menneskers vitenskapelige forestillinger, men isteden tester han disse forestillingene opp mot den ufeilbarlige standard. Han vet at i sann vitenskap kan det ikke finnes noe som står i motsetning til læren i Guds ord. Fordi begge har samme opphavsmann, vil en riktig forståelse av begge vise at de harmonerer med hverandre. Hva det enn måtte være i såkalt vitenskapelig forskning som motsier Guds ord, så er det bare menneskelige gjetninger. rett

(353)Den som studerer på denne måten, vil i den vitenskapelige forskning finne åpne vidder for tenkning og informasjon. Når han grunner på det som finnes i naturen, vil han få et nytt syn på sannheten. Naturens bok og det skrevne ord kaster lys på hverandre. Begge gjør oss bedre kjent med Gud ved at vi lærer om hans karakter og de lovene han virker gjennom. rett

(353)Den erfaringen salmisten hadde, er en erfaring vi alle kan få hvis vi tar imot Guds ord gjennom naturen og gjennom åpenbaringen. Han sier: "Du har gledet meg, Herre. med ditt verk, jeg jubler over det dine hender har gjort." Sal 92:5. rett

(353) "Herre, til himmeten når din misknnnhet, din trofasthet til skyene. Din rettferdighet er som mektige fjell, dine dommer er som store dyp Hvor dyrebar er din miskunnhet, Gud! Menneskenes barn søker ly i dine vingers skygge. ... Av dine gteders strøm gir du dem å drikke. For hos deg er Livets kilde. I ditt lys ser vi lys." Sal 36:6-10. rett

(353) "Salige er de som går på de oppriktiges vei, som vandrer i Herrens lov. Salige er de som tar vare på hans vitnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte." rett

(353) "Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord." rett

(353) "Trofasthetens vei har jeg valgt, dine lover har jeg for øye." rett

(353) "I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde mot deg." rett

(353) "La meg vandre i fritt rom! For jeg spør etter dine befalinger." rett

(353) "Opplat mine øyne, så jeg kan skue de underfulle ting i din lov!" rett

(353) "Dine vitnesbyrd er også min lyst, de er mine rådgivere." "Din munns lover bedre for meg enn tusen stykker gull og sølv." . rett

(354) "Å, hvor høyt jeg elsker din lov! Hele dagen grunner jeg på den." "Underfulle er dine vitnesbyrd. Derfor tar min sjel vare på dem." "Dine forskrifter er blitt mine lovsanger i min utlendighets hus." rett

(354) "Ditt ord er lutret og renset, og din tjener elsker det." "Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast." rett

(354) "La min sjel leve og lovprise deg, og la dine dommer hjelpe meg!" rett

(354) "Stor fred har de som elsker din lov, og det er ikke noe anstøt for dem. rett

(354) "Jeg har ventet på din frelse, Herre, og jeg har holdt dine bud. Min sjel har holdt dine vitneshyrd, og jeg elsket dem høyt." rett

(354) "Når dine ord åpner seg, gir de lys, de gir enfoldige forstand." rett

(354) "Dine bud gjør meg visere enn mine fiender, for de er mine til evig tid. Jeg er blitt klokere enn alle mine lærere, for jeg grunner pa dine vitnesbyrd. Jeg er mer forstandig enn de gamle, for jeg tar vare på dine befalinger." rett

(354) "Av dine befalinger får jeg forstand, derfor hater jeg all løgnens sti." rett

(354) "Jeg har fått dine vitneshyrd i evig eie, for de er mitt hjertes glede." Sal 119:1,2,9,30,11,45,18,24,72,97,129,54,140,160,175, 165-167,130,98-100,104, 111. rett

(355) En klarere åpenbaring av Gud
Det er vårt privilegium å nå stadig høyere for å få enda klarere åpenbaringer av Guds karakter. Da Moses bad: "La meg få se din herlighet!" irettesatte ikke Herren ham for det, men han oppfylte hans bønn. Gud sa til sin tjener: "Jeg vil la all min godhet gå forbi ditt åsyn, og jeg vil rope ut Herrens navn for ditt åsyn." 2M 33:18,19. rett

(355)Det er synden som formørker våre sinn og gjør vår oppfattelsesevne uklar. Når synden blir renset ut av hjertene våre, vil lyset fra kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt, som opplyser hans ord og reflekterer fra naturens ansikt, mer og mer fullkomment fortelle at "Herren er en barmhjertig og nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet." 2M 34:6. rett

(355)I hans lys vil vi se lys, helt til sinn og hjerte og sjel blir forvandlet til hans hellighets bilde. rett

(355)Det finnes vidunderlige muligheter for dem som på denne måten griper fatt i løftene i Guds ord. Foran dem ligger enorme vidder av sannhet, enorme kraftressurser. Herlige ting vil bli åpenbart. De vil få øye på rettigheter og plikter som de ikke engang ante fantes i Bibelen. Alle som vandrer i ydmyk lydighet og følger hans plan, vil bedre og bedre lære Guds visdomsord å kjenne. rett

(355)Studenter bør bruke Bibelen som sin rettleder og være prinsippfaste, for da vil de nå opp til de største høyder. All filosofi som stammer fra mennesker, har ført til forvirring og skam når Gud ikke er blitt anerkjent som den som er alt i alle. Men den dyrebare tro som er en gave fra Gud, gjør karakteren sterk og ren. Når vi tar tid til å studere hans godhet, hans nåde og hans kjærlighet, vil vi se sannheten stadig klarere, og lengselen etter et rent hjerte og rene tanker blir høyere og helligere. Den som holder seg nær den rene atmosfæren som hellige tanker gir, blir forvandlet ved å være sammen med Gud gjennom studiet av hans ord. Sannheten er så stor, så omfattende, så dyp og så vid at en mister seg selv av syne. Hjertet blir mildt og fylt med ydmykhet, vennlighet og kjærlighet. rett

(356) Og våre naturlige evner blir styrket gjennom hellig lydighet. Ved å granske livets ord vil studenter kunne utvide, opphøye og foredle sine mentale evner. Hvis de som Daniel er Guds ords hørere og gjørere, vil de som ham kunne ha framgang innen alle kunnskapsgrener. Fordi de har rene sinn, vil de også få sterke sinn. Enhver intellektuell evne vil bli styrket. Da kan de utdanne og oppøve seg selv slik at alle de kommer i kontakt med, vil se hva mennesker kan være og gjøre når de står i forbindelse med visdommens og kraftens Gud. rett

(356) Utdannelse gjennom evigheten
Det vi gjør her, er en forberedelse til det evige liv. Den ut dannelsen vi begynner på her, vil ikke ta slutt i dette livet. Den vil fortsette gjennom all evighet - alltid vil det være noe nytt å lære, aldri vil vi bli ferdig. Stadig mer fullkomment vil Guds visdom og kjærlighet, slik den kommer til uttrykk gjennom frelsesplanen, bli åpenbart for oss. Frelseren vil lede sine barn til de levende vannkilder og gi dem rikelig av kunnskap. Dag etter dag vil Guds vidunderlige gjerninger, bevisene på hans makt til å skape og opprettholde universet, åpne seg for tankene i ny skjønnhet. I lyset som skinner fra tronen, vil hemmeligheter forsvinne, og mennesker vil bli fylt av forbauselse over hvor enkelt det er det som en før ikke klarte å forstå. rett

(356)Nå ser vi som i et speil, i en gåte, roen da ska1 vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner vi stykkevis, men da skal vi kjenne fullt ut, likesom vi selv er fullt ut kjent. rett

neste kapitel