Kolportør Evangelisten kapitel 1. Fra side 7.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Arbeidets betydning

(7)Ledet på den rette måten er kolportørarbeidet en misjonsgjerning av den høyeste rang, en så god og virkningsfull metode av kan anvendes for å bringe folket de viktige sannheter for denne tid. Forkynnergjerningens betydning er ikke til å ta feil av; men mange som hungrer etter livets brød, har ikke det privilegium å kunne høre ordet bli framholdt av Guds utvalgte predikanter. Av den grunn er det av vesentlig betydning at våre skrifter får en stor utbredelse. Således vil budskapet nå ut til steder hvor den levende predikant ikke kan komme, og mange vil få sin oppmerksomhet henledet til de viktige begivenheter i forbindelse med de ting som hører med til de avsluttende scener i denne verdens historie. rett

(7)Forordnet av gud
Gud har forordnet kolportørgjerningen som et middel til å bringe folket det lys våre bøker inneholder, og det bør innprentes hos kolportørene hvor viktig det er så hurtig som mulig å skaffe verden de bøker som er nødvendige for dets åndelige undervisning og opplysning. Det er nettopp dette arbeidet Herren ønsker at hans folk skal utføre i denne tid. Alle som helliger seg til Gud for å virke i kolportasjen, hjelper til å gi verden det siste advarende budskap. Vi kan ikke verdsette denne gjerning for høyt; for uten kolportørenes anstrengelser ville mange aldri få høre advarselen. rett

(8)Bøkene vil bli tatt fram
Det e sant at noen kjøpe bøkene, vil sette dem i bokhyllen elle legge dem på bordet i dagligstuen og sjelden se på dem. Men Gud ha omsorg for sin sannhet, og de det vil komme en tid da disse bøker bli ettersøkt og lest. Sykdom eller ulykke kan ramme hjemmet, og ved hjelp av den sannhet bøkene inneholder, sender Gud fred og håp og hvile til besværede hjerter. Hans kjærlighet blir åpenbart for dem, og de forstår hvor dyrebar syndens forlatelse er. Slik virker Herren sammen med sine selvoppofrende arbeidere. rett

(8)Be sammen med dem
På grunn av fordom vil mange aldri få kunnkap om sannheten dersom den ikke blir brakt til dem i deres hjem. Kolportøren vil kanskje kunne treffe sammen med disse sjeler og være dem till hjelp. Å gå fra hus til hus er en gjerning som han kan utføre med større hell enn andre kan. Han kan lære å kjenne folket og forstå deres virkelige behov; han kan be sammen med dem og vise dem hen til Guds Lam som bærer verdens synd. Derved vil veien åpnes slik at det særskilte budskap for denne tid kan vinne innpass i deres hjerter. rett

(9)Englers veiledning
Et stort ansvar hviler på kolportøren. Når han går til sin gjerning, bør han være forberedt på å kunne forklare Skriften. Dersom han på sin vandring fra sted til sted setter sin lit til Herren, vil engler fra Gud være omkring ham og gi ham å kunne tale ord som bringer lys og håp og frimodighet til mange sjeler. rett

(9)Utfører guds gjerning
La kolportøren erindre at han har en anledning til å så ved alle vann. Når han selger de bøker som bringer kunnskap om sannheten, så la ham ha i tanker at han utfører Guds gjerning, og at hvert talent skal brukes til ære for Guds navn. Gud vil være med enhver som søker å forstå sannheten for å kunne framholde den i klare linjer for andre. Gud har talt tydelig og klart. ”Ånden og bruden sier: Kom! Og den som hører, si: Kom!” Åp. 22,17. Vi må ikke nøle med å undervise dem som behøver det, så de kan komme til kunnskap om sannheten som den er i Jesus. rett

(9)Hundre istedenfor én
De tapte får fra Guds hjord finnes spredd omkring på ethvert sted, og det arbeid som skulle gjøres for dem blir forsømt. Etter det lys jeg har fått, vet jeg at hvor det er én kolportør ute på feltet, skulle det være hundre. Kolportører bør oppmuntres til å ta fatt på dette arbeid, ikke for å selge eventyrbøker, men for å skaffe verden de bøker som inneholder sannhet av vesentlig betydning for denne tid. rett

(10)Se sjeler omvende seg
La kolportører gå ut med Herrens ord og erindre at de som lyder budene og lærer andre å lyde dem, vil få lønn ved å se sjeler omvende seg; og én virkelig omvendt sjel vil lede andre til Kristus. Således vil arbeidet utstrekkes til nye steder. rett

(10)Vektere og sendebud
Tiden er kommet da et stort arbeid skulle utføres av kolportørene. Verden sover, og som vektere skal de la advarslens klokke lyde for å vekke de sovende opp til forståelse av at de er i far. Kirkesamfunnene kjenner ikke sin besøkelses tid. Ofte kan de best få kunnskap om sannheten ved kolportørens anstrengelser. De som går ut i Herrens navn, er hans sendebud og bringer de skarer som befinner seg i mørke i villfarelse, det glade budskap om frelse ved Kristus gjennom lydighet mot Guds lov. rett

(10)Samarbeid med predikanten
Jeg er blitt undervist om at også der hvor folket hører budskapet gjennom den levende forkynner, bør kolportøren fortsette sin gjerning i samarbeid med predikanten; for selv om predikanten trofast framholder budskapet, er folket ikke i stand til å erindre det alt sammen. Det trykte ord er derfor av vesentlig betydning, ikke bare for å vekke menneskene til forståelse av sannhetens betydning i denne tid, men for å rotfeste og grunnfeste dem i sannheten og befeste dem mod forføreriske villfarelser. Blad og bøker er Herrens midler til stadig å holde budskapet for denne tid fram for folket. Ved å opplyse og befeste sjeler i sannheten vil skiftene udrette en lagt større gjerning enn hva som kan gjøres ved ordets forkynnelse alene. De tause budbærere som bringes inn i hjemmene ved kolportørens arbeid, vil i enhver henseende styrke de evangeliske forkynnelse; for Den Hellige Ånd vil gjøre inntrykk på menneskenes sinn når de leser bøkene, liksom den gjør inntrykk på deres sinn som hører ordet bli forkynt. Den samme tjeneste som engler utfører gjennom predikantens gjerning, ledsager de bøker som inneholder sannheten. – Testimonies, VI, side 313-316. rett

(11)Liksom Gud velsigner predikanten og evangelisten i deres alvorlige anstrengelser for å bringe sannheten ut til folket, slik vil han velsigne den trofaste kolportør. – Testimonies, VI, side 340. rett

(11)Den ydmyke, virksomme arbeider som i lydighet følger Guds kall, kan være sikker på å få guddommelig hjelp. Følelsen av et så stort og hellig ansvar virker i sig selv oppløftende på karakteren. Det setter de høyeste åndelige evner i virksomhet, og deres fortsatte anvendelse styrker og renser sinn og hjerte. Den innflytelse var han på en eget liv så vel som på andres, lar sig ikke beregne. rett

(11)Likegyldige tilskuere vil kanskje ikke påskjønne ditt arbeid eller innse dets betydning. De mener at kan hende at det er en beskjeftigelse som bringer tap, et liv i utakknemlig arbeid og selvoppofrelse. Men Jesu tjener ser det i lyset som sikker fra korset. Hans oppofrelser syntes å være små i sammenligning med den velsignede Mesters, og han er glad ved å kunne følge i hans spor. Den framgang han har i arbeidet, skaffer ham den reneste glede og er den rikeste lønn for et liv i tålmodig møye. – Testimonies, VI, side 340. rett

neste kapitel