Kolportør Evangelisten kapitel 10. Fra side 72.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Troskap i pengesaker

(72)Virksomheten hemmes fordi mange som bekjenner seg til å følge Kristus. ikke adlyder evangeliets prinsipper. Den slappe måten hvorpå noen kolporterer. både gamle og unge. har utført sitt arbeid, viser at de har viktige lekser å lære. Meget arbeid som har vært utført på slump. er blitt fremstilt for meg, Noen har opplært seg til mangelfulle vaner, og denne mangelfullhet er blitt innført i Guds verk. Traktat- og misjonsforeninger er blitt dypt innviklet i gjeld som følge av kolportørers unnlatelse av å betale hva de skyldte. Kolportører har følt seg ille behandlet når de ble anmodet om punktlig betaling for de bøkene som de mottar fra forlagene. Men å kreve punktlig innbetaling er den eneste måten hvorpå en forretning kan drives. rett

(72)Døren lukkes og låses
Sakene skulle legges slik til rette at kolportørene kan ha tilstrekkelig å leve av uten å måtte overskride sin kredit. Døren til denne fristelse må lukkes og låses. Hvor ærlig en kolportør enn måtte være, så vil det i hans arbeid inntreffe omstendigheter som vil bli en stor fristelse for ham. rett

(72)Dovenskap og makelighet er ikke den frukt som vokser på kristen-treet. Ingen kan vise utroskap eller uærlighet i behandlingen av Herrens gods og stå uten skyld for Gud. Alle som gjør dette, fornekter Kristus i handling. Skjønt de bekjenner seg til å holde og lære Guds lov. unnlater de å hevde dens prinsipper. rett

(73)Herrens gods skulle behandles med troskap. Herren har betrodd menneskene liv og helse og evne til å tenke. Han har gitt dem legemlig og åndelig styrke som de skal bruke: og burde ikke disse gaver benyttes med troskap og flid til hans navns ære? Har våre brødre tenkt over at de må gjøre regnskap for alle de talenter de er i besittelse av? Har de kjøpslått på en klok måte med sin Herres gods, eller har de på skjødesløs vis ødslet bort hans midler, og er de oppskrevet i himmelen som utro tjenere? Mange bruker sin Herres penger til tøylesløs såkalt fornøyelse; de tilegner seg ingen erfaring i selv fornektelse, men setter penger over styr til forfengelige ting og forsømmer å bære korset etter Jesus. Mange som er blitt priviligert med dyrebare, himmelsendte anledninger. har forspilt sitt liv og er nå henvist til lidelse og savn. rett

(73)Gud krever at det skjer avgjorte forandringer i de forskjellige grener av verket. Forretningsanliggender i forbindelse med Guds sak må være preget av større nøyaktighet og presisjon. Det har ikke vært gjort noen fast og bestemt anstrengelse for å gjennomføre nødvendige reformer. - Testimonies, VI. side 337. 338. rett

(73)Kolportører venter hjelp
Noen kolportører venter at når de kommer i vanskelighet, skal man ta penger av kassen. bare for på ny å gi dem støtte når de igjen kommer i forlegenhet. De som for valter midlene i kassen, må holde skarpt øye med at beholdningen ikke går med til slike utbetalinger. Når noen ikke ved kolportasjen kan tilføre kassen hver eneste krone som med rette tilkommer den. bør man stanse dem akkurat der de er. De bør ikke befatte seg med kolportasjen med mindre de kan tilføre kassen midler istedenfor å rane den. - Manual for Canvassers. side 65. rett

(74)Stift ikke gjeld
Alle må vise sparsomhet. Ingen arbeider bør innrette sine affærer på en slik måte at han pådrar seg gjeld. Den skikk å trekke av kassen før pengene er fortjent. er en snare. På denne måten begrenses hjelpemidlene. slik at arbeiderne ikke kan bli underholdt i misjonsgjerningen. Den som forsettlig går i gjeld. innvikler seg i et av de garn som Satan setter ut for å fange sjeler. - Manual for Canvassers. side 65. rett

neste kapitel