Kolportør Evangelisten kapitel 11. Fra side 75.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Sannhetens kraft til a overbevise og omvende sjeler

(75)Det er ved den guddommelige nådes forvandlende innflytelse på menneskelige hjerter kraften i sannhetens ord viser seg: Forkynt på steder der det ennå ikke har lydt. gjør budskapet inntrykk på hjertene. Det syntes å ha større kraft til å forvandle karakteren enn det har når det blir fremholdt for dem som har kjennskap til dets oppgave og gjerning. Sannheten har liten makt over hjertet hos dem som av hensyn til egen fordel vandrer i strid dermed slike som følger en vei som er i uoverensstemmelse med dens prinsipper. De bekjenner seg nok til å tro på Guds ord. men de gir intet bevis på at de helliges ved ordet. rett

(75)Sannheten skal ta viljen i besittelse hos mennesker som aldri har hørt den før. De vil innse hvor syndig synden er. og deres anger vil være grundig og oppriktig. Herren vi! arbeide på hjerter som ikke tidligere har vært påvirket. hjerter som ikke før har innsett syndens uhyrlighet. rett

(76)Kristus den eneste seirende motstander
Kristus er den eneste seirende motstander synden noen gang har møtt. La det fulle lys fra hans liv strømme inn i sjelen hos dem som er i mørke. Ved evangeliets umiddelbare kraft er tusener blitt omvendt på en dag. rett

(76)Synderes omvendelse
Når en synder blir klar over det faktum at det bare er gjennom Kristus han kan oppnå evig liv. når han innser at lydighet mot Guds ord er betingelsen for adgang til Guds rike. og han ;er Kristus som soning for synd - da kommer han til Frelseren i ydmykhet og botferdighet. bekjenner sine synder og søker tilgivelse. En forståelse av Guds majestet og herlighet gjør inntrykk på hans sjel. Han får en så dyp følelse av det livsalige ved et evig liv i fred og glede og renhet at det skjer en fullstendig overgivelse. rett

(76)Det er blitt pålagt meg å si at når lyset stråler inn i sjelen. så vil noen som utvortes sett tilsynelatende er mest fullstendig henfalt til synd. bli særdeles framgangsrike arbeidere på steder hvor det finnes nettopp slike syndere som de selv en gang var. rett

(76)Skrevet for kolportører
Jeg skriver dette fordi de som beskjeftiger seg med kolportørgjerningen og med å gå fra hjem til hjem. ofte møter menn og kvinner som i sitt ytre utseende er grove og frastøtende. men som. hvis de vinnes for sannheten. vil bli noen av de mest lojale og standhaftige tilhengere. Sannhetens ånd har visselig sin verdi i enhver menighet. De som Herren bruker. har kan hende ikke alltid den utvortes politur; men dersom de har en rettskaffen karakter. regner Herren dem som dyrebare. rett

(77)Den strengeste rettskaffenhets prinsipper
Etter hvert som enden nærmer seg. skal Guds folk tilta i full styrke og renhet og hellighet. Arbeiderne skal fylles med kjærlighet til Gud og til hverandre. De skal verne om den strengeste rettskaffenhets prinsipper. Når den sanne grunntone blir anslått. vil Gud åpenbare seg som en barmhjertig og kjærlig Gud. Engler fra himmelen vil komme menigheten på jorden nær for å hjelpe den i dens trang. La oss alltid komme i hu at vi er Guds medarbeidere. I denne himmelske forening skal vi fremme hans gjerning til fullendelse. med sang og fryd. En hellig nidkjærhet vil bli tent i hver eneste sjel. Den ene skaren etter den andre vil forlate fiendens mørke banner for å komme Herren til hjelp. Herren til hjelp blant kjempene. rett

(77)En dypere erfaring skal oppnas
Guds arbeidere må oppnå en langt dypere erfaring. Hvis de overgir alt til ham. vil han virke mektig for dem. De vil heise sannhetens banner på befestninger som Satan til den tid har holdt. og med seiersrop ta dem i besittelse. De bærer merkene etter kampen; men det trøstefulle budskap kommer til dem at Herren vil lede dem videre fremad. seirende og for å seire. rett

(78)Verden vil bu forandret
Når Guds tjenere med helliget nidkjærhet samarbeider med guddommelige redskaper. vil de forhold som finnes i denne verden. forandres. og snart vil jorden med fryd ta imot sin Konge. Da skal ”de forstandige. . . skinne som himmelhvelvingen skinner. og de som har ført de mange til rettferdighet. skal skinne som stjernene. evindelig og alltid”. - Advent Review and Sabbath Herald. 80. bind. den 17. september 1903. rett

neste kapitel