Kolportør Evangelisten kapitel 13. Fra side 83.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Letisindig og spennende lesning

(83)Verden oversvømmes av bøker som heller burde brennes opp enn utbres. Bøker om indianerkamper og lignende emner, trykt og utbredt som et pengeforetagende, burde helst aldri leses. Det er en djevelsk fortryllelse ved. disse bøker. Den hjerteskjærende skildring av forbrytelser og avskyligheter har en dårende makt over mange unge og vekker et ønske hos dem om å gjøre seg bemerket, og det endog ved de mest ondskapsfulle handlinger. Det er mange verker av nærmest historisk art hvis innflytelse ikke er stort bedre. De ugjerninger, de grusomheter og de tøylesløse bedrifter som skildres i disse skrifter, har virket som surdeig i manges sinn og ledet til forøvelsen av lignende handlinger. Bøker som beskriver menneskelige veseners djevelske gjerninger, gjør ond dåd offentlig bekjent. De grufulle detaljer i forbrytelse og elendighet er det ikke nødvendig å gjennomleve en gang til og ingen som tror på sannheten for denne tid, skulle være med ul å forplante minnet om dem. rett

(83)Kjærlighetshistorier og lettsindige og spennende eventyr utgjør en annen klasse bøker som er en forbannelse for enhver leser. Forfatteren knytter kanskje en god moral tø. og kan hende han gjennom vever hele sitt verk med religiøse tanker; men i de fleste tilfelle er Satan bare kledd i engledrakt for desto mer virkningsfullt å kunne bedra og forføre. Sinnet påvirkes i høy grad av den næring det får. De som leser intetsigende. spennende eventyr. blir uskikket til de plikter som ligger fore. De lever et uvirkelig liv. har ingen lyst til nyttig beskjeftigelse og nærer intet ønske om å ransake Skriften eller å nyte av den himmelske manna. Sinnet svekkes og mister sin evne til å betenke pliktens og skjebnens store problemer. rett

(84)Jeg er blitt undervist om. at ungdommen utsettes for den største fare ved dårlig lesning. Satan leder stadig både ungdommen og dem i moden alder til å la seg fortrylle av verdiløse historier. Hvis en stor del av de bøker som kommer ut. kunne brennes opp. ville det bli slutt på en plage som øver en fryktelig virkning ved å svekke sinnet og gjøre hjertet korrupt. Ingen er så grunnfestet i riktige prinsipper at han er sikret mot fristelse. All denne verdiløse lesning bør resolutt forkastes. rett

(84)Herren har ikke gitt oss noen tillatelse hverken til å befatte .oss med trykning eller salg av slik litteratur. for den er et middel til å ødelegge mange sjeler. Jeg vet hva jeg skriver om; for denne saken er blitt klarlagt for meg. La ikke dem som tror på sannheten. beskjeftige seg med dette arbeid i den hensikt å tjene penger. Herren vil legge en sykdom på de midler som fås på den måten; han vil spre mer enn hva man samler inn. - Manual for Canvassers. side 51-53. rett

neste kapitel