Kolportør Evangelisten kapitel 14. Fra side 85.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Prisene på vår litieratur

(85)Visse ting av stor betydning har ikke. vært skjenket tilbørlig oppmerksomhet ved våre forlagshus. Menn i ansvarsfulle stillinger burde ha utarbeidet planer hvorved våre bøker kunne komme i omløp og ikke bli liggende på hyllene og således falle døde fra pressen. Vårt folk ligger baketter i tiden og følger ikke med etter hvert som Guds forsyn åpner veien. rett

(85)Mange av våre skrifter er blitt sendt ut på markedet til en så lav pris at fortjenesten ikke er tilstrekkelig til å holde forlaget gående og til å avsette fond til fortsatt drift. Og de av vårt folk som ikke føler noen særlig byrde for de forskjellige grener av verket. . . . får ikke opplysning om sakens behov og om den kapital som skal til for å holde forretningen i gang. De forstår ikke. mulighetene for tap eller de utgifter som daglig faller på slike anstalter. De syntes å mene at allting fortsetter å gå uten større bekymring eller utlegg av midler. og derfor fremholder de nødvendigheten av de laveste priser på vår litteratur. slik at det nesten intet blir til overs. Og etter at prisene er blitt redusert til et nesten ruinerende lavmål. viser de kun ringe interesse for et forøket salg nettopp av de bøker som de krevde slike lave priser for. Når hensikten er oppnådd. er det forbi med deres byrde. mens de burde ha en alvorlig interesse og en virkelig bekymring for å fremskynde salget av disse skrifter og derved utså sannhetens sæd og skaffe forlagene midler som kunne brukes til ny litteratur. rett

(86)Det har vært en meget stor pliktforsømmelse fra predikanters side. idet de ikke har gjort menighetene interessert i denne sak på de steder hvor de virker. Når prisene på bøker først en gang er nedsatt. er det meget vanskelig å få dem opp igjen på en lønnsom basis. idet sneversynte personer vil rope; "Spekulasjon!" fordi de ikke innser at det ikke tjener noe menneske til gagn. og at Guds verk ikke må forkrøples av mangel på kapital. Bøker som burde spres viden om. ligger i våre forlagskontorer til ingen nytte fordi det. ikke vises tilstrekkelig interesse for deres utbredelse. rett

(86)Pressen er en makt; men hvis dens frembringelser faller døde til jorden av mangel på menn som vil legge planer for en stor utbredelse. er dens makt brutt. Mens det har vært en hurtig forutseenhet med hensyn til å innse nødvendigheten av å bruke penger til anskaffelse av muligheter for fremstilling av flere bøker og traktater. har man forsømt å legge planer for gjenervervelse av de anvendte midler. slik at nye skrifter kunne bli utgitt. Pressens makt med alle dens fordeler er i deres hender. og de kan utnytte den på den aller beste måte. ener de kan halvt i søvne og ved uvirksomhet miste de fordeler de kunne oppnå. Ved skjønnsom beregning kan de spre lyset ved salg av bøker og brosjyrer. De kan sende dem ut til tusener av familier som nå befinner seg i villfarelsens mørke. - Testimonies. IV. side 388. 389. rett

neste kapitel