Kolportør Evangelisten kapitel 16. Fra side 91.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Fragmenter

(91)Valg av kolportører
Noen er bedre skikket enn andre til å utføre en bestemt gjerning; derfor er det ikke riktig å mene at enhver kan bli en kolportør. Noen har ingen betingelser for denne gjerning; men de skal ikke av den grunn betraktes som troløse eller uvillige. Herren er ikke urimelig i sine krav. Menigheten er lik en have hvor det er en forskjellighet av blomster. hver med sine eiendommeligheter. Skjønt de alle kan være ulike i mange henseender. så har dog enhver sin egen verdi. rett

(91)Gud venter ikke at enhver iblant hans folk med sin forskjelligartede natur skal være beredt til enhver og hvilken som helst plass. La alle huske på at det gis forskjellige verv. Det tilkommer ikke noe menneske å foreskrive et annet menneske dets arbeid i strid med dets egen overbevisning om plikt. Det er berettiget å gi råd og foreslå planer; men det bør stå enhver fritt for å søke veiledning hos Gud. ham som han tilhører, og hvem han tjener. - Testimonies. VI, side 333. 334. rett

(92)En forberedelse til forkynnergjerningen
Noen menn som Gud kalte til prekevirksomheten, har begynt som kolportører. Jeg er blitt undervist om at dette er en ypperlig forberedelse, hvis det er deres hensikt å spre lys og bringe Guds sannheter direkte inn i hjemmets krets. Under samtale vil det ofte åpne seg utvei for dem til å tale om Bibelens religion. Hvis arbeidet blir tatt fatt på slik som det 'skal. vil familier bli besøkt, arbeiderne vil vise ømhet og kjærlighet til sjeler, og meget godt vil bli følgen derav, Dette er en ypperlig erfaring for enhver som har forkynnergjerningen for øye, rett

(92)De som bereder seg til å bli predikanter, kan ikke oppta noen annen beskjeftigelse som vil gi dem en så stor erfaring som kolportørarbeidet vil bringe. - Testimonies, VI. side 334. rett

(92)Gjenvordigheter
Den som i sitt arbeid møter prøver og fristelser, bør høste nytte av disse erfaringer og lære å støtte seg fastere til Gud. Han bør føle sin avhengighet hvert øyeblikk. rett

(92)Ingen klage bør få rom i hans hjerte eller falle fra hans lepper. Når det går ham godt, bør han ikke tilskrive seg selv noen ære, for hans framgang skyldes Guds englers påvirkning på hjertet. Og la ham erindre at både i oppmuntrende og nedslående stunder er himmelske sendebud alltid ved han side. Han bør erkjenne Herrens godhet og prise ham med glede. rett

(93)Kristus la sin herlighet til side og kom til denne jord for å lide for syndere. Dersom vi møter gjenvordigheter i vårt arbeid, så la oss se hen til ham som er vår tros opphavsmann og fullender. Da vil vi ikke bli trette eller motløse, Vi vil tåle ondt som gode Jesu Kristi stridsmenn. Husk det han sier om alle sanne troende: "Dere er Guds akerland. Guds bygning.” 1 Kor. 3, 9. - Testimonies, VI. side 334. 335. rett

(93)En dyrebar erfaring
Den som tar opp arbeidet i kolportasjen slik som han bør, må være både en lærer og en lærling. Mens han søker å undervise andre, må han selv lære å gjøre en evangelists gjerning. Når kolportører går ut på feltet med ydmyke hjerter, fulle av alvor og aktivitet. vil de finne mange anledninger til å tale et ord i rette tid til sjeler som er i ferd med å forgå i motløshet. Etter å ha arbeidet for disse trengende vil de kunne si: ”Dere var fordum mørke. men nå er dere lys i Herren.” Ef. 5, 8. Når de ser andres syndige ferd, kan de si: "Således var det med somme av dere; men dere har latt dere avtvette, dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds And.” 1 Kor. 6, 11. rett

(93)De som arbeider for Gud. vil oppleve motløshet, men løftet hører dem alltid til: ”Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ender. Matt. 28, 20. Gud vil gi den mest underfulle erfaring til dem som sier: deg tror på ditt løfte; jeg vil ikke bli trett og heller ikke motløs." - Testimonies, VI. side 334. 335. rett

(94)Rapportering
La dem som oppnår en slik erfaring i arbeidet for Herren. skrive en beretning derom i våre blad forat andre kan bli oppmuntret. La kolportøren fortelle om den glede og velsignelse han har fått i sin tjeneste som evangelist. Disse rapporter bør tas inn i våre blad, for de har en vidtrekkende innflytelse, De vil være som en liflig vellukt i menigheten, en duft av liv til liv. Således vil det kunne sees at Gud virker med dem som samarbeider med ham. - Testimonies, VI. side 336. rett

(94)Eksempler pa helsereform
Tillat ikke at dere i omgangen med ikke-troende blir ledet bort fra de riktige prinsipper. Spiser dere hos dem, så spis bare slike ting som ikke vil virke forvirrende på sinnet. Hold dere klar av umåtelighet. Dere har ikke råd til å svekke de åndelige ener fysiske krefter slik at dere blir ute av stand til å oppfalle åndelige ting. Bevar deres sinn i en slik tilstand at Gud kan gjøre inntrykk på det med sitt ords dyrebare sannheter. rett

(94)Således vil dere øve en innflytelse på andre. Mange søker å korrigere andres liv ved å angripe hva de anser for å være uriktige vaner. De går til dem som de mener er på gal vei, og påpeker mangler, men gjør ingen alvorlig, taktfull anstrengelse for å veilede deres sinn til sanne prinsipper. En slik framgangsmåte formår ofte ikke å bringe de ønskede resultater. Under forsøk på å utrettevise andre vekker vi altfor ofte deres stridslyst og gjør dem derved mer skade enn gagn, Overvåk ikke andre for å kunne påpeke deres feil ener villfarelser. Undervis ved å være et eksempel. La din selv fornektelse og seier over lysten være et bilde på lydighet mot riktige prinsipper. La livet bære vitnesbyrd om sannhetens helliggjørende, foredlende innflytelse. rett

(95)Talens gave
Av alle de gaver Gud har utrustet menneskene med, er ingen mer dyrebar enn talens gave. Når den er helliget ved Den Hellige Ånd, så er den en kraft til det gode. Det er med tungen vi overbeviser og overtaler; med den opp sender vi bønn og takk til Gud; og med den meddeler vi rike tanker om Gjenløserens kjærlighet. Ved riktig bruk av talens gave kan kolportøren så sannhetens dyrebare frø i mange hjerter. - Testimonies, VI. side 336, 337. rett

(95)Kjennskap til boken
Kolportører bør sette seg grundig inn i den boken de arbeider med, og være i stand til med letthet å henvise til de betydningsfulle avsnitt, - Testimonies, Vl side 338. rett

(95)Traktater og brosjyrer
Kolportøren bør medbringe traktater, brosjyrer og små bøker for å gi dem til folk som ikke kan kjøpe. På denne måten kan sannheten innføres i mange hjem. - Testimonies, VI. side 338. rett

(96)Flid
Når kolportøren begynner på sitt arbeid, bør han ikke la seg lede bort fra det. men på en forstandig måte og med all flid holde seg til gjerningen. Dog bør han under sin kolportørgjeming ikke stille seg likegyldig overfor anledninger til å hjelpe sjeler som søker etter lys. og som behøver den trøst som Skriftene gir. rett

(96)Dersom kolportøren vandrer med Gud, og dersom han ber om himmelsk visdom til i sitt arbeid å gjøre godt. bare godt, så vil han bli i stand til å oppdage sine anledninger og til å se trangen hos de sjeler han kommer i forbindelse med. Han vil til det ytterste gjøre bruk av enhver anledning til å lede sjeler til Kristus. I Kristi ånd vil han være beredt til å tale et ord i rette tid til den som er trett. rett

(96)Evnene kan fordobles
Ved flid i kolportasjen og ved trofast å fremholde Golgatas kors for folket fordobler kolportøren sin evne til å gjøre nytte. Men skjønt vi anviser metoder t arbeidet. kan vi dog ikke avmerke en ufravikelig bane som enhver skal følge; for omstendigheter endrer forholdene. Gud vil påvirke dem hvis hjerter er opplatt for sannheten. og som lengter etter veiledning. Han vil si til sitt menneskelige redskap; ”Tal til denne eller til hin om Jesu kjærlighet.” Ikke før nevnes Jesu navn i kjærlighet og sannhet. så kommer engler fra Gud nær for å bløtgjøre og betvinge hjertet. rett

(97)Trofaste lærlinger
La kolportørene være trofaste elever som lærer hvordan de kan oppnå framgang i sitt arbeid. og la dem i sin gjerning holde øyne. ører og forstand åpne til å ta imot visdom fra Gud. så de må kunne vite hvordan de skal hjelpe dem som er på vei til fortapelse fordi de mangler kunnskap om Kristus. La enhver arbeider konsentrere sine krefter og bruke sine evner i den høyeste av all tjeneste den å utfri mennesker fra Satans snare, forene dem med Gud og ved Jesus Kristus binde avhengighetens kjede fast til den trone som er omslynget av forjettelsens regnbue. - Testimonies. VI. side 338. 339. rett

(97)Vesen og opptreden
Personer som har et udannet vesen. er ikke skikket til denne gjerning. De som vil kunne ha framgang. er menn og kvinner som er i besittelse av takt. en god opptreden. hurtig omtanke og et skjønnsomt sinn, og som har forståelse av sjelers verdi. - Manual for Canvassers, side 15. rett

(97)Lærvillighet
De menn som tar fatt på arbeidet. skulle være slike som er villige til å la seg belære angående den beste måten hvorpå man kan henvende seg til det enkelte menneske og til familier. Deres påkledning bør være nett. men ikke lapset. og deres opptreden bør være slik at den ikke virker støtende. Blant oss som et folk er det stor mangel på sann høflighet. Man oppnår meget ved elskverdighet. - Manual far Canvassers, side 15, 16. rett

(98)Arbeidet virker høynende
Kolportørens arbeid virker høynende og vil vise seg å ha framgang hvis han er ærlig. alvorlig og tålmodig og trøstig fortsetter i den gjerning han har begynt. Hans hjerte må være med i arbeidet. Han må stå tidlig opp og arbeide flittig og gjøre en riktig bruk av de hjelpemidler Gud har gitt ham. Vanskeligheter må man ta; møter man dem med aldri sviktende iherdighet. så vil man overvinne dem. Arbeideren kan stadig utvikle en symmetrisk karakter. Store karakterer dannes ved små handlinger og bestrebelser. Manual for Canvassers. side 18. rett

(98)To og to sammen
Kolportører skulle sendes ut to og to sammen. Uerfarne arbeidere bør sendes ut sammen med noen som har mer erfaring, og som kan være dem til hjelp. De kan samtale og studere livets ord sammen og be med og for hverandre. På den måten vil en ung og en eldre kristen få Guds velsignelse. - Manual for Canvassers. side 17. rett

(98)Nettopp det rette arbeid
Det faktum bør innprentes hos kolportørene at kolportørgjerningen nettopp er det arbeid som Herren ønsker de skal utføre. De bør huske på at de er i Guds tjeneste. rett

(99)Det må gis undervisning
Omhyggelig bestrebelse er påkrevd. Det må gis undervisning. og tanken om verkets betydning må fremholdes for arbeiderne. Alle må lære den selvfornektelsens og selvoppofrelsens ånd som vi har et eksempel på i vår gjenløsers liv. rett

(99)Det sjette kapittel hos Esaias
La kolportørene lese det sjette kapittel hos Esaias og legge seg dets lærdom på hjerte: rett

(99) "Da sa jeg: Ve meg! Jeg er fortapt; for jeg er en mann med urene lepper. og jeg bor iblant et folk med urene lepper. og mine øyne har sett Kongen, Herren. hærskarenes Gud. Da fløyen av serafene bort til meg med en gloende sten i sin hånd; med en tang hadde han tatt den fra alteret. Og han rørte ved min munn med den og sa: Se, denne har tørt ved dine lepper. din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet. Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende. og hvem vil gå for oss? Da sa jeg: Se, her er jeg, send meg!” Es. 6. 5-8. rett

(99)De som har ydmyke hjerter
Det som her er fremstilt. vil gjenta seg gang på gang. Herren ønsker at mange skal ta del i dette herlige arbeid. slike som er gudhengivne, som har ydmyke hjerter. og som er villige til å oppta hvilken som helst virkegren hvor deres tjeneste er påkrevd. - Manual for Canvassers. side 18, 19. rett

(100)Tal tydelig
Den kolportør som kan tale klart og tydelig om de gode sider ved den boken han ønsker å selge. vil finne at dette er en stor hjelp for ham i hans arbeid. Han får kanskje anledning til å lese et avsnitt i boken. og ved stemmens klang og ved den vekt han legger på ordene. kan han få skildringen til å stå like klart og tydelig fram i tilhørerens sinn som om det virkelig kunne sees. rett

(100)En uunnværlig betingelse
Den evne å kunne tale klart og tydelig og med en fyldig. vel avrundet stemme er uunnværlig i enhver beskjeftigelse. Den er uunnværlig for dem som ønsker å bli predikanter. evangelister. bibelarbeidere eller kolportører. De som har planer om å inntre i disse stillinger. bør opplæres til å bruke stemmen på en slik måte at det vil gjøre et avgjort godt inntrykk når de taler til folk om sannheten. Sannheten må ikke skjemmes ved å bli fremholdt med en mangelfull uttale. rett

(100)Kolportører. Kom i hu
Vær ikke likegyldig med din tale når du er blant ikke-troende mennesker. De tar mål av deg. Overvei den undervisning som ble gitt til Nadab og Abihu. Arons sønner. De ”bar fremmed ild inn for Herrens åsyn. som han ikke hadde befalt dem", De tok alminnelig ild og la den i sine røkelsekar. "Da gikk det ild ut fra Herrens åsyn og fortærte dem. og de døde for Herrens åsyn. Da sa Moses til Aron: Dette var det Herren talte om da han sa: På dem som står meg nær. vil jeg åpenbare min hellighet. og for alt folkets åsyn vil jeg forherlige meg.” 3 Mos. 10. 1-3. Kolportører bør komme i hu at de arbeider sammen med Herren for å frelse sjeler. og at de ikke må innføre noe simpelt og ringe i sin tjeneste. La sinnet være fylt med rene. hellige tanker. og velg dine ord med omhu. La ikke din gjerning mislykkes fordi du fører lettsindig. skjødesløs tale. - Manual for Canvassers. side 23. 24. rett

(101)Fortell det med enkle ord
Menneskene vandrer i villfarelsens tåke og skygge. De ønsker å vite hva som er sannhet. Farten dem det. ikke i et høytflyvende språk. men med Guds barns enfoldighet. - Manual for Canvassers. side 39. 40. rett

(101)Ydmyk bønn
Satan er på spor etter dere. Han er en slu motstander. og den hatefulle ånd som dere møter i arbeidet, er inspirert av ham. De som beherskes av ham. gir gjenlyd av hans ord. Hvis sløret kunne rives bort fra deres øyne, så ville de som beherskes på denne måten. se hvordan Satan spiller alle sine kunster for å lede dem bort fra sannheten. Til redning av sjeler fra hans anslag vil langt mer kunne oppnås ved Kristus-preget. ydmyk bønn enn ved mange ord uten bønn. - Manual for Canvassers. side 40. rett

(102)Sjelen oppløftet i bønn
Arbeiderne bør stadig holde sjelen oppløftet i bønn til Gud. De er aldri alene. Dersom de har tro til Gud. og dersom de forstår at den gjerning å bringe folket lys angående bibelske emner er dem betrodd. så er Kristus deres stadige ledsager. - Manual for Canvassers. side 40. rett

(102)Kolportasjen en forberedelse til forkynnergjerningen
Det er flere vanskeligheter i dette arbeid enn i visse andre forretnings grener; men de lærdommer som det bringer. den takt og disiplin som derved oppnås. vil gjøre dere skikket til å være til nytte på andre felter hvor dere kan hjelpe sjeler. De som lærer sine lekser dårlig. og som er skjødesløse og støtende i sin opptreden overfor andre, ville vise den samme mangel på takt og dyktighet i behandlingen av menneskesjeler hvis de begynte å virke som predikanter. . . . rett

(102)Bønn sammen med familier
Misjonsgjerning - det å besøke familier med våre skrifter og å be med dem og for dem - er et arbeid som vil utdanne menn og kvinner til å utføre en sjelehyrdes gjerning. rett

(102)I evangelisk kolportasje kan unge menn få en bedre forberedelse til prekevirksomhet enn de kan ved å tilbringe mange år på en skole. De som forbereder seg til å virke som predikanter. kan ikke oppta noen annen beskjeftigelse som vil bringe dem en så stor erfaring som den de kan få i kolportasjen. rett

(103)Lokkes av økonomiske utsikter
Mange føler seg tilskyndet til å oppta kolportørarbeidet og selge bøker og bilder som ikke fremholder vår tro og ikke bringer kjøperen noe lys. De lokkes dertil fordi de økonomiske utsikter er mer smigrende enn hva som tilbys dem som prøvepredikanter. Slike personer oppnår ingen særlig skikkethet som evangeliets forkynnere. De vinner ikke den erfaringen som ville utruste dem til dette arbeid. De lærer ikke å føle en byrde for sjeler og daglig å oppnå kunnskap om den beste måten til å vinne mennesker for sannheten. De spiller tid og anledninger. rett

(103)Et verdslig karakterpreg
Disse menn ledes ofte bort fra den overbevisning som Guds Ånd gir. og får et verdslig karakterpreg; de glemmer hvor meget de skylder Herren. som ga sitt liv for dem. De bruker sine krefter til sine egne selviske interesser og vegrer seg ved å arbeide i Herrens vingård. - Manual for Canvassers. side 41 -43. rett

(103)Ikke alle ga med en bok
Det har vært fremholdt som den beste plan at bare en bok om gangen skulle sendes ut på kolportørfeltet - at alle kolportørene skulle arbeide med den samme bok. Selv om dette lot seg gjøre, ville det dog ikke være klokt og heller ikke formålstjenlig, Man bør ikke arbeide utelukkende med noen enkelt bok og bringe den ut til folket, som om den skulle kunne tilfredsstille ethvert krav for denne tid. Hvis Herren har lys for sitt folk og fremholder dette på ulike måter og i forskjellige bøker, hvem skal så fordriste seg til å oppføre skranker, slik at lyset ikke vil kunne sendes overalt i verden? Herren ønsker at våre brødre skal uttenke planer således at det lys han har gitt, ikke blir gjemt i våre forlagshus. men må kunne skinne og opplyse alle som vil ta imot det. rett

(104)Uriktige prinsipper
Hvis våre kolportører er behersket av lyst til økonomisk vinning, og hvis de selger den boken de kan tjene mest penger med, og forsømmer andre som folket trenger. så vil jeg spørre: I hvilken forstand er deres arbeid en misjonsgjerning? Hvor er misjons ånden og selvoppofrelsens ånd? Den forstandige. gudfryktige kolportørs virksomhet er blitt fremsilt som likeverdig med den evangeliske forkynners arbeid. Skulle så kolportøren i høyere grad enn predikanten føle seg fri Til å handle ut fra egoistiske beveggrunner? Skulle han være utro mot misjonsarbeidets prinsipper og bare selge slike bøker som er billigst og lettest selgelig, og unnlate å bringe folket de bøker som inneholder lyset, fordi han derved selv kan tjene flere penger? Hvordan kommer misjons ånden til syne på den måten? Har så ikke kolportørarbeidet opphørt å være det som det skulle være? Hva kommer det av at ingen hever sin røst for å rette på disse ting? - Manual for Canvassers. side 47, 48. rett

(105)Blad, traktater og brosjyrer
Ingen kolportør bør fremheve den boken han arbeider med, fremfor andre bøker som inneholder sannheten for denne tid. Dersom våre kolportører sløyfet alle bøker på en nær og satte alle sine krefter inn på denne ene, så ville arbeidet ikke pågå i samsvar med Guds plan. Menneskene er ikke ens innstilt, og det som kanskje ville være føde for den ene, ville kan hende ikke tiltale en annen: derfor skulle man virke med bøker som på forskjellige måter behandler de særskilte emner for denne ud. Det vil være nødvendig for kolportøren å gjøre et klokt utvalg. La ingen som gjør Guds gjerning, bli snever og kortsynt. Herren har mange redskaper som det er hans hensikt å virke igjennom. Når en bok blir hevet over en annen, er det fare for at nettopp det verk som er best egnet til å gi menneskene lyset, vil bli fortrengt. Det er ikke nødvendig å stille forskjellige bøker i motsetning til hverandre og gjøre seg opp en mening om hvilken av dem vil utrette mest godt. Gud har en plass til alle de røster og alle de penner som han har inspirert til å tale for ham, For noen vil det være vanskelig å fatte våre vanskelige verker. og sannheten vil lettere kunne nå dem ved en mer enkel fremsulling. La de ledende arbeidere oppmuntre de svakere og vise den samme interesse for ethvert av de redskaper som settes i verk for å berede et folk for Herrens dag. Noen vil få større nytte av blad og traktater enn av bøker. I kolportørvirksomheten er det nødvendig å skjenke både blad, traktater og brosjyrer som dveler ved bibelske lærdommer. oppmerksomhet: for de er lik kiler som haner vei for større verker. - Manual for Canvassers. side 48. 49. rett

(106)Vær hjelpsom
Når dere bor i hjemmene ute blant folk. så ta del i familiens byrder. Vær omtenksomme nok til å holde vannbøtten fylt. Hjelp den trette far med hans stell. Vis interesse for barna. Vær hensynsfulle. Arbeid i beskjedenhet. så vil Herren virke med dere. - Review and Herald. 11. nov. 1902. rett

(106)Et andens virkemiddel
La evangeliske kolportører gi seg hen til å være redskaper som drives av Den Hellige Ånd. La dem ved utholdenhet i bønn gripe den kraft som kommer fra Gud. idet de forlater seg på ham i levende tro. Hans sterke og virkningsfulle innflytelse vil følge enhver sann og trofast arbeider. - Testimonies. VI. side 340. rett

(106)Vår gjerning
Enden nærmer seg hurtig. Trykning og utbredelse av de bøker og blad som inneholder sannheten for denne tid. skal være vår gjerning. - Testimonies. VII. side 89. rett

(107)De som Gud kan bruke
Når Gud velger menn og kvinner til sin tjeneste. spør han ikke om de er i besittelse av lærdom eller veltalenhet eller timelig rikdom. Han spør: ”vandrer de i en slik ydmykhet at jeg kan lære demmin
vei? Kan jeg legge mine ord i deres munn? Vil de representere meg?” rett

(107)Gud kan bruke enhver akkurat i den utstrekning som han kan la sin Ånd komme inn i sjelens tempel. Den gjerning han vil godkjenne. er den gjerning som gjenspeiler hans bilde. Som fullmaktsbevis overfor verden skal hans etterfølgere bære hans udødelige prinsippers uutslettelige kjennemerker. - Testimonies. VII. side 144. rett

(107)Englers ledsagelse
De som arbeider for andres velferd. virker i samband med de himmelske engler. som stadig ledsager dem og uavbrutt yter dem sin tjeneste. Lysets og kraftens engler er alltid nær for å beskytte. trøste. helbrede. undervise og oppmuntre. Dem tilhører den høyeste utdannelse. den sanne ste kultur og den mest opphøyde tjenestegjerning som er mulig for mennesket i denne verden. - Evangeliets Tjenere. side 380. rett

(107)Ved bønn og sang
Den kolportør-evangelist hvis hjerte er gjennomtrengt av Den Hellige Ånd. utfører en gjerning som er fylt med muligheter for det gode. Å gå fra hjem til hjem og i kjærlighet og enfoldighet fremholde sannheten er i samklang med den undervisning Kristus ga sine disipler da han sendte dem ut på den første misjonsferd. Ved lovsanger og ved ydmyke. hjertelige bønner vil mange bli påvirket. Den guddommelige Arbeideren vil være til stede for å overbevise hjerter. deg er med dere alle dager.” er hans løfte. Med forvissningen om at en slik hjelper alltid er nærværende. kan vi arbeide med tro. håp og frimodighet. rett

(108)Fra by til by
Fra by til by og fra land til land skal de bære de skrifter som inneholder løftet om Frelserens snare komme. Disse skrifter skal oversettes til ethvert tungemål: for evangeliet skal forkynnes for hele verden. Kristus lover hver arbeider den guddommelige dyktighet som vil gjøre hans virksomhet fruktbringende. - Testimonies. IX. side 34. rett

(108)Spre littera turen
Natten til den 2. mars 1907 ble mange ting vist meg angående verdien av våre skrifter og angående den nærværende sannhet og den ringe anstrengelse våre brødre og søstre i menigheten gjør for å gi dem en stor utbredelse. rett

(108)Ondskapens makter samler krefter
Det er gjentatte ganger blitt vist meg at våre presser nå hele tiden skulle være opptatt med å trykke lys og sannhet. Dette er en tid med åndelig mørke i verdens kirkesamfunn, Uvitenhet om guddommelige ting har skjult Gud og sannheten for menneskenes blikk. Ondskapens makter samler krefter. Satan smigrer sine medarbeidere med at han vil utføre en gjerning som vil bedåre verden. Mens menigheten delvis befinner seg i uvirksomhet. er Satan og hans hærskarer i sterk aktivitet. De bekjennende kristne kirkesamfunn omvender ikke verden: de er selv fordervet av egoisme og stolthet og trenger til å kjenne Guds kraft til omvendelse i sin midte før de. kan lede andre til et renere eller høyere ideal. - Testimonies. IX, side 65. rett

(109)Så lenge prøvetiden varer
Så lenge prøvetiden varer. vil det være anledning for kolportøren til å arbeide. Når de religiøse samfunn forener seg med pavedømmet for å undertrykke Guds folk. vil det ved evangelisk kolportørvirksomhet åpne seg steder hvor det er religionsfrihet. Hvis forfølgelsen blir sterk på ett sted. så la arbeiderne gjøre som Kristus har anvist: ”Når de forfølger dere i den ene by. da fly til den andre!” Kommer forfølgelsen dertil, så gå til enda en annen plass. Gud vil lede sitt folk og gjøre dem til en velsignelse på mange steder. Hvis det ikke var for forfølgelsens skyld. ville de ikke bli spredd så vidt omkring for å kunngjøre sannheten. Og Kristus sier: ”Dere skal ikke komme til ende med Israels byer før Menneskesønnen kommer.” Matt. 10. 23. Inntil ordet lyder fra himmelen: ”Det er fullbrakt!” vil det alltid være steder hvor det kan virkes. og hjerter som tar imot budskapet. - Testimonies. VI, side 478. rett

(110)Bøker og tidsskrifter
Det siste nådebudskaps underfulle verk skal nå fremskyndes som det aldri har vært før. Verden skal motta sannhetens lys ved ordets tjeneste i våre bøker og tidsskrifter. Vår litteratur skal påvise at alle tings ende er forhånden. Det er blitt pålagt meg å si til våre forlagshus: "Løft banneret! Løft det høyere opp! Forkynn den tredje engels budskap. så hele verden må høre det. La det sees at "her er de helliges tålmodighet. de som holder Guds bud og Jesu tro”. Åp. 14. 12. La vår litteratur gi budskapet som et vitnesbyrd til hele verden!” rett

(110)Bøker om bibelske emner
Våre arbeidere bør nå oppmuntres til å skjenke de bøker som omhandler bevisene for vår tro. sin første oppmerksomhet - bøker som fremholder Bibelens lærdommer. og som vil berede et folk til å bestå i de prøvende tider vi går i møte. Etter ;it vi ved bibelsk undervisning og under bønn har ledet et folk til sannhetens lys ved en forstandig bruk av våre skrifter. skal vi hjelpe dem til å bli arbeidere i tale og lære. Vi skal oppmuntre dem til å spre de bøkene som handler om bibelske emner - bøker med undervisning som vil berede et folk til å bestå. et folk med sannhet spent om lend og med sine lamper brennende. rett

(110)Forkynnelsen ved bøker og tidsskrifter
Vi har så å si ligget i dvale med hensyn til hva som kunne ha vært utrettet ved utbredelsen av godt utarbeidet. litteratur. La oss nå ved en forstandig bruk av tidsskrifter og bøker forkynne ordet med besluttsom energi forat verden må få forståelsen av det budskapet Kristus ga Johannes på Patmos. La ethvert menneske som bekjenner Kristi navn. gi dette vitnesbyrd: ”Alle tings ende er forhånden: bered deg til å møte din Gud!” rett

(111)Skrifter overalt
V åre skrifter skulle utbres overalt. La dem bli utgitt på mange språk. Den tredje engels budskap skal forkynnes ved dette middel og ved den levende predikant. Dere som tror på sannheten for denne tid. Våkn opp! Det er nå deres plikt å sette alle mulige midler inn for å hjelpe dem som forstår sannheten. til å forkynne den. En del av de penger som kommer inn ved salg av våre skrifter. skulle brukes til forøkelse av våre muligheter for fremstilling av mer litteratur som vil åpne blinde øyne og bryte nytt land i hjertet. rett

(111)En fare
Det er fare for at noen kan bli utsatt for å gjøre arbeidet til et kommersielt foretagende og bli så opptatt med timelig forretning at Guds ords rene sannheter ikke får innpass i livet. Lysten til handel og vinning blir mer og mer fremherskende. Mine brødre. gjennomgå en sann sjelens omvendelse! Hvis det noen gang var en tid da vi trengte til å forstå vårt ansvar, så er det nå da sannheten har snublet på tingstedet og det rette ikke kan finne inngang. Satan er steget ned med stor makt for å virke med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt; alt som kan rystes. vil bli rystet. og de ting som ikke kan rystes. vil bestå. Herren kommer meget snart. og vi er i ferd med å gå inn i ulykkelige tilstander. Djevelens redskaper er usynlig i virksomhet for å ødelegge menneskeliv. Men dersom vårt liv er skjult med Kristus i Gud. vil vi få se hans nåde og frelse. Kristus kommer for å opprette sitt rike på jorden. La våre tunger være helliget og bli brukt til å herliggjøre ham. La oss virke nå som vi aldri har virket før. Vi formanes til å væte ”rede i tide og i utide”. 2 Tim. 4. 2. Vi skal skape anledninger til å fremholde sannheten. Vi skal utnytte enhver leilighet til å dra sjeler til Kristus. rett

(112)Tal om frelserens kjærlighet
Som et folk må vi omvende oss på nytt, og vårt liv må helliggjøres til å forkynne sannheten som den er i Jesus. Under vårt arbeid med å spre våre skrifter kan vi med et varmt og bankende hjerte tale om Frelserens kjærlighet. Gud alene har makt til å forlate synder; dersom vi ikke fremholder dette budskap til de uomvendte. vil vår forsømmelse kunne bety deres fordervelse. Liflige bibelske sannheter til sjelers frelse omtales i våre blad. Det er mange som kan hjelpe til med å selge våre tidsskrifter. Herren oppfordrer oss alle til å søke å frelse fortapte sjeler. Satan er i virksomhet for å forføre endog de utvalgte. og nå er tiden for oss til å arbeide med årvåkenhet. Menneskenes oppmerksomhet skal henledes til våre bøker og blad; den nærværende sannhets evangelium skal uten oppsetteise fremholdes i våre byer. Skal vi ikke våkne opp og utføre våre plikter? - Testimonies, IX. side 61-63. rett

(113)Unge volontører
Kristus kaller på unge menn, volontører som er villige til å bringe sannheten ut til verden. Menn med åndelig styrke ønskes. menn som er i stand til å finne arbeid nær ved fordi de søker etter det. Menigheten behøver nye menn som vil bringe kraft inn i rekkene, tidens menn som er i stand til å gi seg i kast med dens villfarelser. menn som vil anspore de få arbeideres matte bestrebelser til fornyet nidkjærhet. menn hvis hjerter er varme av kristelig kjærlighet. og hvis hender er ivrige etter å utføre Herrens gjerning. - Manual for Canvassers, side 22. rett

(113)Stadig tillit til gud
Når arbeiderne stadig har tillit til Gud og stadig øver selvfornektelse. vil de ikke synke ned i motløshet. De vil ikke ta seg nær av allting. De vil huske at på hvert sted er det sjeler som Herren har bruk for. og som djevelen søker etter for å binde dem fast i syndens trelldom. i ringeakt for Guds lov. - Manual for Canvassers, side 22, 23. rett