Kolportør Evangelisten kapitel 2. Fra side 13.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Kolportorens kvalifikasjoner

(13)Fordi kolportasje med vår litteratur er et misjonsarbeid, skulle den ledes på en misjonsbasis. De som velges til kolportører, bør være menn og kvinner som føler trang til å være til tjeneste, og hvis formål ikke er vinning, men å bringe lys ut til menneskene. Alle vår tjeneste skal utføres til Guds ære og for å gi sannhetens lys til dem som er i mørke. Egoistiske prinsipper, higen etter vinning, verdighet eller stilling bør ikke engang nevnes iblant oss. rett

(13)Hvorfor mange er kommet til kort
Kolportørene behøver daglig å omvende seg til Gud forat deres ord og handlinger må kunne være en duft av liv til liv så de kan øve en frelsende innflytelse. Grunnen til at mange er kommet til kort i kolportasjegjerningen, er at de ikke var sanne kristne; de kjente ikke omvendelsens ånd. De hadde en teori om hvordan arbeidet skulle gjøres, men de følte ikke si avhengighet av Gud. rett

(13)Tal de ord gud gir
Kolportører, kom i hu at i de bøker som dere handler med, byr dere ikke fram slikke beger som inneholder Babylons vin, villfarende lærdommer som deles ut til kongene på jorden, men det beger som er fylt med gjenløsningens kostelige sannheter. Vil dere selv drikke derav? Deres sinn kan bli tatt til fange under Kristi vilje, og han kan sette sin egen innskrift på dere. Ved beskuelse vil dere bli forvandlet fra herlighet til herlighet, fra karakter til karakter. Gud ønsker at dere skal komme fram til fronten og tale de ord han vil gi dere. Han ønsker at dere skal vise at dere verdsetter menneskene høyt, mennesker som ble kjøpt med Frelserens dyrebare blod. Når dere faller på klippen og knuses, vil dere erfare Kristi kraft, og andre vil merke sannhetens makt over eders hjerter. rett

(14)Til skoleelever
Til dem som går på skolen for å lære hvordan de kan utføre Guds gjerning mer fullkomment, ønsker jeg å si: Kom i hu at det bare er ved en daglig hengivelse til Gud dere kan bli sjelevinnere. Det har vært noen som ikke har vært i stand til å gå på skolen fordi de var for fattige til å kunne betale sine skolepenger. Men da de ble Guds sønner og døtre, tog de fatt på arbeidet der de var, og virket for sine omgivelser. Skjønt de manglet den kunnskap som man får på skolen, helliget de sig til Gud, og Gud virket gjennom dem. Luk disiplene, som ble kalt fra sine fiskegarn for å følge Kristus, fikk de dyrebare lærdommer av Frelseren. De forente sig med Den store Læreren, og den kunnskap de hentet fra Skriften, dyktiggjøre dem til å tale til andre om Kristus. Således oppnådde de sann visdom, fordi de ikke var for vise i sine egne tanker til å ta imot undervisning fra det høye. Den Hellige Ånds fornyende Kraft ga dem en praktisk, frelsende energi. rett

(15)Hva det angår å lede sjeler til Kristus, da er den lærdeste manna visdom bare dårskap dersom han ikke har lært i Kristi skole. Gud kan virke bare ved dem som vil ta imot innbydelsen: ”Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg! For jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.” Matt. 11, 28-30. rett

(15)Rette prinsipper
Hos mange av våre kolportører har det vært en avvikning fra rette prinsipper. På grunn av et ønske om å høste timelig fordel er deres sinn blitt ledet bort fra arbeidets virkelige formål og ånd. La ingen tro at en prangende utfoldelse vil gjøre det riktige inntrykk på folket. Dette vil ikke sikre de beste eller varigste resultater. Vår oppgave er å lede tankene hen til de høytidelige sannheter for denne tid. Bare når våre hjerter er gjennomtrengt av ånden i de sannheter som inneholdes i den boken vi selger, og når vi i ydmykhet henleder folkets oppmerksomhet på disse sannheter, vil vi ha virkelig framgang i våre anstrengelser; for bare da vil Den Hellige Ånd som overbeviser om synd, om rettferdighet og om dom, være til stede for å gjøre inntrykk på hjertet. rett

(15)De som handler med våre bøker, bør være gudhengivne arbeidere som Den Hellige Ånd kan bruke som sine redskaper. Kristus er vår fylde, og vi skal fremholde sannheten i beskjeden enfoldighet, så vi lar den gi sin egen duft av liv til liv. rett

(16)Ydmyk, inderlig bønn ville utrette mer til gagn for utbredelsen av våre bøker enn alt det kostbare utstyr i verden. Dersom arbeiderne vil vende sin oppmerksomhet til det som er sant og levende og virkelig, og dersom de vil be om, tro på og sette sin lit til Den Hellige Ånd, så vil dens kraft bli utgytt over dem i kraftige, himmelske strømmer, og da vil det bli gjort riktige og varige inntrykk på det menneskelige hjerte. Derfor be og arbeid, arbeid og be, så vil Herren virke med dere. rett

(16)Undervist av engler
Hver kolportør er i avgjort og stadig behov av englenes tjeneste; for han har en viktig gjerning å utføre, en gjerning som han ikke kan gjør i sin egen styrke. De som er født på ny, de som er villige til å la seg lede av Den Hellige Ånd og på Kristi vis gjør hva de formår å gjøre, og som vil arbeide som om de kunne se den himmelske verden overvåke dem, vil bli ledsaget og undervist av hellige engler, som vil gå foran dem til menneskenes boliger og berede veien for dem. En slik hjelp overgår langt alle de fordeler som et kostbart utstyr menes å bringe. rett

(16)Engler gir framgang
Når menneskene får en levende forestilling om de tider vi lever i, vil de arbeide som i himmelens påsyn. Kolportøren vil gå med slike bøker som bringer lys og styrke til sjelen. Han vil inndrikke ånden i disse bøkene og legge hele sin sjel i arbeidet med å bære dem ut til folket. Hans styrke, hans frimodighet og hans framgang vil avhenge av hvor fullstendig den sannhet som fremholdes i bøkene, er innflettet i hans egen erfaring og utviklet i hans karakter. Når hans eget liv er således tildannet, kan han gå ut og bringe andre den hellige sannhet han representerer. Gjennomtrengt av Guds Ånd vil han tilegne seg en dyp og rik erfaring, og himmelske engler vil gi ham framgang i arbeidet. rett

(17)En dypere erfaring
Til våre kolportører, til alle som Gud har betrodd talenter forat de må kunne samarbeide med ham, ønsker jeg å si: Be, ja be om en dypere erfaring! Gå ut med hjerter som er mildnet og beseiret ved granskning av de dyrebare sannheter som Gud har gitt oss for denne tid! Drikk dypt av frelsens vann, forat det må være i deres hjerter som en levende kilde som veller fram til vederkvegelse for sjeler som holder på å omkomme. Da vil Gud gi visdom som setter dere i stand til å meddele på den rette måten. Han vil gjøre dere til kanaler hvorigjennom hans velsignelser flyter. Han vil hjelpe dere til å åpenbare hans egenskaper ved å gi andre del i den visdom og forstand som han har meddelt dere. rett

(17)Jeg ber Herren om at dere må forstå dette emne i dets lengde og dybde og føle deres ansvar med hensyn til å representere Kristi karakter ved tålmod, ved frimodighet og ved trofast rettskaffenhet. ”Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.” Fil. 4.7. – Testimonies, VI, side 317-320. rett

(18)Forsikring om framgang
Et stort og godt arbeid kan utføres ved evangelisk kolportasje, Herren har gitt menneskene takt og evner. De som bruker disse betrodde talenter til hans ære og gjør bibelske prinsipper til innslag i livets vevning, vil få framgang. Vi skal arbeide og be, idet vi setter hele vår lit til Ham som aldri svikter. - Testimonies, VI side 340. rett

neste kapitel