Kolportør Evangelisten kapitel 4. Fra side 27.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

En gjenopplivelse av arbeidet

(27)Kolportørgjerningens betydning står alltid for meg. Man har i den senere tid ikke lagt det liv i dette arbeid som tilfellet var med agenter som en gang gjorde det for min spesialitet. Kolportører er blitt kalt bort fra sin evangeliske virksomhet for å beskjeftige seg med annet arbeid. Slik burde det ikke være. Mange av våre kolportører kan, hvis de er virkelig omvendt og gudhengivne, utrette mer i denne arbeidsgren enn i noen annen for å bringe sannheten for denne tid ut til folket. rett

(27)Lysets formidlere
Vi har Guds ord som viser at enden er nær. Verden skal advares, og vi skal som aldri før være Kristi medarbeidere. Den gjerning å advare er blitt overlatt til oss. Vi skal være lysets formidlere til verden og meddele andre det lys vi mottaer fra den store Lysbæreren. Alle menneskets ord og gjerninger skal prøves. La oss ikke nå bli liggende baketter. Det som skal gjøres for å advare verden, må gjøres straks. La ikke kolportørarbeidet bli overlatt til å synke bort. La de bøker som inneholder lyset angående den nærværende sannhet, komme ut til så mange som mulig. rett

(28)Kolportører må utdannes og opplæres
Formennenes i våre konferenser og andre ansvarsfulle stillinger har en plikt til å ivareta denne sag, så de forskjellige grener av vår virksomhet blir skjenket likelig oppmerksomhet. Kolportører skal utdannes og opplæres til å gjøre det arbeid som er nødvendig for å kunne selge de bøker som den nærværende sannhet som folket trenger. Det er behov for menn med dyp kristelig erfaring, menn med et likevektig sinn, sterke og velutdannede menn til å ta fatt på denne gjerning. Til å oppta kolportørarbeidet ønsker Herren menn som er dyktige til å opplære andre, og som kan vekke lovende unge menns og kvinners interesse for denne sak og få dem til å ta fatt på arbeidet med bøker og utføre det med framgang. Noen eier den evne, utdannelse og erfaring som ville sette dem i stand til å opplære de unge kolportørvirksomheten på en slik måte at langt mer kunne utrettes enn hva som nå blir gjort. rett

(28)De erfarne sammen med uerfarne
De som har oppnådd en erfaring i dette arbeid, har en særlig plikt til å utføre med å opplære de andre. Undervis, undervis, undervis unge menn og kvinner i å selge disse bøker som Herren ved sin Hellige Ånd har beveget sine tjenere til å skrive. Gud ønsker at vi med troskap skal utdanne dem som tar imot sannheten. slik at det kan være en hensikt med deres tro og de må kunne virke forstandig på Herrens vis. La de uerfarne bli knyttet til arbeidere med erfaring forat de må kunne lære hvordan de skal arbeide. La dem søke Gud med alvor. De kan gjøre en god gjerning i kolportasjen dersom de vil følge disse ord: ”Gi akt på deg selv og på læren.” 1 Tim. 4. 16. De som gir bevis på at de virkelig er omvendt. og som begynner i kolportørarbeidet. vil få se at det er den beste forberedelse til andre grener av misjonsgjerningen. rett

(29)Hvis de som kjenner sannheten. ville leve etter den. ville det bli funnet metoder til å nå menneskene hvor de er. Det var Guds forsyn som i den kristne menighets første tid spredte de hellige og sendte dem bort fra Jerusalem ut til de mange deler av verden. Kristi disipler ble ikke i Jerusalem eller i de nærliggende byer. mim de dro ut utenfor sitt eget lands grenser til de sterkt beferdede steder og søkte etter de fortapte for å kunne lede dem til Gud. I dag ønsker Gud å se sitt verk utført på mange steder. Vi må ikke begrense vår virksomhet til noen få plasser. rett

(29)Undervisning er nødvendig
Vi må ikke gjøre våre brødre motløse og svekke deres hender. slik at det arbeid Gud ønsker å utføre gjennom dem. ikke blir gjort. La det ikke bli brukt for megen tid til å utruste menn til å gjøre misjonsarbeid. Undervisning er nødvendig. men la alle komme i hu at Kristus er den store lærer og kilden til all visdom. La unge og gamle hellige seg til Gud. ta fatt på arbeidet. gå fremad og virke i ydmykhet under Den Hellige Ånds ledelse. La dem som har gått på skole. dra ut på feltet og gjøre praktisk bruk av den kunnskap de har tilegnet seg. Dersom kolportørene vil gjøre dette og benytte den dyktighet Gud har gitt dem. idet de søker råd hos ham og forener boksalget med personlig arbeid for folket. vil deres talenter forøkes ved øvelse. og de vil tilegne seg mange praktiske lærdommer som det ikke ville ha vært mulig for dem å lære på skolen. Den utdannelse man oppnår på denne praktiske måten, kan med rette kalles en høyere utdannelse. rett

(30)Ingen høyere gjerning
Det finnes ingen høyere gjerning enn evangelisk kolportørarbeid. for den innbefatter utførelsen av de høyeste moralske plikter. De som beskjeftiger seg med denne gjerning. behøver alltid å være under Guds Ånds ledelse. Ingen opphøyelse av selvet må forekomme. Hva har noen av oss som vi ikke har fått fra Kristus? Vi må elske som brødre og åpenbare vår kjærlighet ved å hjelpe hverandre. Vi må være medlidende og høflige. Vi må slutte oss sammen og handle i samdrektighet. Bare de som etterlever Kristi bønn og gjennomfører den i det praktiske liv, vil bestå i den prøve som så må komme over hele verden. De som opphøyer selvet. stiller seg under Satans makt og bereder seg til å ta imot hans bedrag. Herrens ord til sitt folk er at vi skal løfte banneret høyere og høyere. Hvis vi lyder hans røst. så vil han samarbeide med oss. og våre bestrebelser vil krones med hell. I vårt arbeid vil vi få rike velsignelser fra det høye og samle oss skatter ved Guds trone. Om vi bare visste hva som er i vente. ville vi ikke være så nølende i Herrens gjerning. rett

(31)Ansvarlig for arbeid vi kunne ha gjort
Vi lever i rystelsens tid. den tid da alt som kan rystes. vil bli rystet. Herren vil ikke unnskylde dem som kjenner sannheten. hvis de ikke i ord og gjerning lyder hans befalinger. Dersom vi ikke gjør noen anstrengelse for å vinne sjeler for Kristus. vil vi bli holdt ansvarlig for det arbeid vi kunne ha gjort. men ikke gjorde på grunn av vår åndelige treghet. De som tilhører Herrens rike. Må virke alvorlig for sjelers frelse. De må gjøre sin del for å binde vitnesbyrdet inn og forsegle ordet [loven] i disiplene. [Es. 8. 16.] rett

(31)Oppfordring til a gjenoppta arbeidet
Det er Herrens hensikt at det lyset han har gitt angående Skriften. skal skinne med klare. lysende stråler; og det er våre kolportørers plikt å gjøre en kraftig og forenet anstrengelse slik at Guds hensikt kan bli fullbyrdet. Et stort og viktig arbeid ligger foran oss. Sjelefienden innser dette. og han bruker hvert middel som han råder over, for å lede kolportøren til å gå over i et annet arbeid. Dette forhold må forandres. Gud kaller kolportørene tilbake til deres gjerning. Han kaller på frivillige som vil sette alle sine krefter og all sin opplysning inn i virksomheten og hjelpe til hvor som helst anledning gis. Mesteren oppfordrer enhver til å utføre den del som er gitt ham i samsvar med hans evner. Hvem vil besvare kallet? Hvem vil gå ut for i Kristi visdom og nåde og kjærlighet å virke for dem som er nær. og for dem som er langt borte? Hvem vil ofre makelighet og behag for å dra ut til steder hvor det er villfarelse. overtro og mørke. arbeide alvorlig og iherdig. tale sannheten i enfoldighet. be i tro og utføre arbeid fra hjem til hjem? Hvem vil i denne tid gå utenfor leiren. gjennomtrengt av Den Hellige Ånds kraft. bære vanæren for Kristi skyld. opplate Skriften for folket og kalle det til omvendelse? rett

(32)Gud har sine arbeidere i enhver tidsalder. Tidens krav oppfylles ved at den rette mann fremstår. Når derfor den guddommelige stemme roper: ”Hvem skal jeg sende. og hvem vil gå for oss?” vil svaret komme: ”Se. her er jeg, send meg!” Es; 6. 8. La alle som virker med hell på kolportørfeltet. føle i sine hjerter at de utretter Herrens gjerning ved å tjene sjeler som ikke kjenner sannheten for denne tid. De lar advarselens tone lyde på gater og stier for å berede et folk for Herrens dag. som snart skal bryte løs over verden. Vi har ingen tid å spille. Vi må oppmuntre dette arbeid. Hvem vil nå gå ut med våre skrifter? Herren gjør hver mann og kvinne som vil samarbeide med guddomskraften, skikket til gjerningen. Alt som er nødvendig av talent, frimodighet. utholdenhet. tro og talet fullhet. vil komme når vi tar rustningen på. Et stort arbeid skal utføres her i verden. og menneskelige redskaper vil visselig besvare kallet. Verden må høre advarselen. Når kallet kommer: ”Hvem skal jeg sende. og hvem vil gå for oss?” send så svaret tilbake. klart og tydelig: ”Se. her er jeg. send meg!” - Testimonies. VI. 329-333. rett

(33)Arbeid som Paulus arbeidet! Hvor som helst han var: foran den skumle fariseer eller romerske øvrighet. den rike eller den fattige. den lærde eller den vankundige. krøplingen i Lystra eller de dømte syndere i det makedoniske fangehull. opphøyet han Kristus som den som hater synd og elsker synderen. den som bar våre synder forat han kunne meddele oss sin rettferdighet. - Mannal for Canvassers, side 34. rett

neste kapitel