Kolportør Evangelisten kapitel 6. Fra side 36.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Et opprop om kolportorer*

(36)(Utgitt I et småskrift med stor utbredelse.)
Sanitarium. California. 15. mai 1903. rett

(36)Kolportørarbeidet bør ikke forsømmes lenger. Det er blitt vist meg mange ganger at det burde vært en mer alminnelig utbredt interesse for vår kolportørvirksomhet. Utbredelsen av vår litteratur er et meget viktig middel til å bringe menn og kvinner det lyset som Gud har betrodd sin menighet forat den skulle gi det til verden. De bøkene våre kolportører selger. åpner mange menneskers sinn for Kristi uransakelige rikdom. rett

(36)Kolportasje-kampanjer
I Herrens tjeneste er det mange slags arbeid som skal utføres. I tempelets tjeneste var det vedhoggere så vel som prester av forskjellig rang som bar forskjellige grader av ansvar. Våre menighetsmedlemmer skal stå opp og bli lys. for deres lys er kommet. og Herrens herlighet er gått opp over dem. La dem som kjenner sannheten. våkne opp av søvne og gjøre enhver bestrebelse for å nå menneskene hvor de er. Vi må ikke lenger forsømme Herrens verk og stille det i annen rekke av hensyn til våre timelige interesser. Vi har ikke tid til å være ørkesløse eller mismodige. Evangeliet skal forkynnes for hele verden. De skrifter som inneholder den nærværende sannhets lys. skal bringes ut til alle steder. Det skal organiseres kolportasje-kampanjer for salg av litteratur forat verden kan bli opplyst nettopp om hva vi går i møte. rett

(37)Hvorfor er vi ikke mer lysvåkne? Hver eneste arbeider kan ha en forståelse av sin spesielle gjerning og få styrke til å ta fatt på den på nytt. En tydelig og særegen utfoldelse av Guds grenseløse herlighet' vil bringe ytterligere offer [tributary offerings] av ulikeartet slags fram for Jesu føtter. Enhver ny åpenbaring av Frelserens kjærlighet svinger vektskålen opp eller ned for en eller annen sjel; for alle tings ende er forhånden. Verdens mennesker haster av sted mot sin ødeleggelse. Deres planer og deres forbundsfeller er mange. Det vil stadig bli gjort nye anslag for å gjøre Guds råd til intet. Menneskene oppdynger skatter av gull og sølv som vil bli fortært av ilden i de siste dager. rett

(37)Jegere og fiskere
Det er behov for kolportør-evangelister som går ut som jegere og fiskere for å fange sjeler. Det bør nå tas fatt .på kolportørarbeidet med alvor og bestemthet. Den kolportør som har et saktmodig og ydmykt hjerte. kan utrette meget godt. Kolportører som går ut to og to sammen, kan nå en klasse mennesker som man ikke kan nå ved våre leirmøter. Fra hjem til hjem bærer de sannhetens budskap. Derved kommer de i nær berøring med folket og finner mange anledninger til å tale om Frelseren. La dem synge og be med slike som får interesse for de sannheter som de har å gi. La dem tale Kristi ord til familiene. De kan vente framgang, for dette løftet tilhører dem: ”Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” Kolportører som går ut i Mesterens ånd, har himmelske vesener til ledsagere. rett

(38)Jeg ber dem som har ansvar i Guds sak, om ikke å la noe foretagende av kommersiell art få trenge inn mellom dem og arbeidet for å frelse sjeler. La ingen forretningsforetagender få lov til å oppta tid og talenter hos arbeidere som burde være opptatt med å berede et folk for Herrens komme. Sannheten skal bringes ut lik en lampe som brenner. Tiden er kort; fienden vil gjøre enhver anstrengelse for å gjøre ting av underordnet betydning store .i vår bevissthet og lede oss til å legge liten vekt på selve den gjerning som det er mest nødvendig å utføre. rett

(38)På veier og stier
Det som er av verden, skal snart forgå. Dette blir ikke forstått av dem som ikke har fått guddommelig opplysning, og som ikke har holdt skritt med Guds verk. Gudhengivne .menn og kvinner må gå ut for å la advarselen lyde på .veier og stier. Jeg vil anbefale mine brødre og søstre ikke å befatte seg med arbeid som vil hindre dem i å forkynne Kristi evangelium. Dere er Guds talsmenn. Dere skal tale sannheten i kjærlighet til fortapte sjeler. ”Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød dem til å komme inn, forat mitt hus kan bli fullt” sier Kristus (Luk. 14. 23). Gir ikke disse ordene et klart omriss av kolportørens gjerning? Med Kristus i sitt hjerte skal han gå ut på livets veier og stier med innbydelsen til bryllups-nattverden. Formuende og innflytelsesrike menn vil komme dersom de blir innbudt. Noen vil gi avslag. men Gud skje lov ikke alle. rett

(39)Gid det var mange tusen flere iblant vårt folk som hadde en forståelse av den tiden vi lever i. og av det arbeid som skal gjøres ute på feltet i tjeneste fra hjem til hjeml Det er mange. mange som ikke kjenner sannheten. De behøver å få høre kallet om å komme til Jesus. De bedrøvede skal oppmuntres. de svake styrkes, de sørgende trøstes. Evangeliet skal forkynnes for de fattige. rett

(39)Mesteren kjenner sine arbeidere og våker over dem. i hvilken del av hans vingård de enn virker. Han oppfordrer sin menighet til å våkne opp og bli kjent med stillingen. Han oppfordrer dem som er på våre anstalter. til å våkne og sette innflytelser i verk som vil fremme hans rike. La dem sende arbeidere ut på feltet og deretter sørge for at disse arbeideres interesse ikke slakner av mangel på sympati og på anledninger til utvikling. rett

(39)Kolportasje en sjelevinnende gjerning
Mine brødre og søstre. kom i hu at dere engang skal stå fram for all jordens Herre for å gjøre regnskap for de gjerninger som er gjort her i livet. Da vil deres arbeid vise seg akkurat slik som det er i virkeligheten. Vingården er stor. og Herren kaller på arbeidere. Tillat ikke noe å avholde dere fra sjelevinnende virksomhet. Kolportørgjerningen er i høyeste grad et fruktbart arbeid til sjelers frelse. Vil dere ikke forsøke det? rett

(40)Overtalelsens makt
De som befinner seg i villfarelsens mørke. er kjøpt med Kristi blod. De er frukten av hans lidelse. og det må virkes for dem. Våre kolportører skal vite at det er for Kristi rikes fremme de arbeider. Han vil lære dem når de går ut i den av Gud bestemte gjerning for å advare verden om en nær forestående dom. Ledsaget av overtalelsens makt. av bønnens kraft og av Guds kjærlighets kraft vil og kan evangelistens arbeid ikke bli uten frukt. Tenk på den interesse som Faderen og Sønnen har i denne gjerning! Likesom Faderen elsker Sønnen. elsker Sønnen også dem som hører ham til. og som arbeider for å frelse fortapte sjeler. slik som han arbeidet. Ingen behøver å føle at de er maktesløse. for Kristus erklærer: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord.” Han har lovt at han vil gi denne makt til sine arbeidere. Hans makt skal bli deres makt. De skal knytte sine sjeler til Gud. rett

(40)Kristus ønsker at alle skal nyte hans nådes rikdom. som overgår enhver beregning. Den er ubegrenset. uuttømmelig. Den tilhører oss ifølge en evig pakt hvis vi vil være Guds medarbeidere. Den er vår. dersom vi vil forene oss med ham for å føre mange sønner og døtre til Gud. rett

(41)Ett med Kristus og faderen
Kristi interesser er de første og de høyeste av alle interesser. Han har her i verden en eiendom som han ønsker sikret. frelst i hans evige rike. Det er med Faderens og hans egen ære for øye hans budbærere skal gå ut i hans navn. for de og han er ett. De skal åpenbare ham for verden. Hans interesser er deres interesser. Hvis de vil samarbeide med ham. vil de bli gjort til Guds arvinger og Kristi medarvinger til en evig arvelodd.
Ellen G. White. rett

neste kapitel