Kolportør Evangelisten kapitel 7. Fra side 42.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Et opprop om rekrutter*

(42)(Utgitt som et lite skrift med titelen "Et åpent brev)
"Elmshavem. St. Helena. California. 6. desember 1902. rett

(42)Kjære brødre og søstrer Vi står nettopp foran det nye år. og det bør legges planer for et alvorlig. iherdig arbeid i Mesterens tjeneste. Det er meget å gjøre for å fremme Guds verk. Jeg er blitt undervist om at kolportørgjerningen skal gjenopplives. og at den skal fremmes med tiltagende hell. Den er Herrens gjerning. og en velsignelse vil ledsage dem som utfører den med alvor og flid. . . . rett

(42)Selg bøker som bringer lys
Herren har sendt sitt folk megen undervisning. linje på linje. bud på bud. litt her og litt der. Det blir tatt lite hensyn til Bibelen. og Herren har gitt oss et mindre lys for å lede menn og kvinner hen til det større lys. Hvor meget godt ville ikke bli utrettet hvis de bøker som inneholder dette lys. ble lest med en beslutning om å etter leve de prinsipper som de inneholder! Det ville bli tusenfold større årvåkenhet, tusenfold mer selvfornektelse og resolutt bestrebelse. Og mange flere ville nå glede seg i den nærværende sannhets lys. rett

(43)Mine brødre og søstre. virk alvorlig for utbredelsen av disse bøker. Legg deres hjerte i dette arbeid, og Guds velsignelse vil være med dere. Gå fremad i tro når dere går. og be om at Gud vil berede hjerter til å ta imot lyset. Vær elskverdige og høflige. Vis ved en konsekvent vandel at dere er kristne. Når dere vandrer og virker i himmelens lys. vil deres sti være lik de rettferdiges sti. som blir klarere og klarere til det er høylys dag. rett

(43)Til forretningsmenn og predikanter
Vis bøkene fram til forretningsfolk og til evangeliets forkynnere som ikke er blitt gjort oppmerksom på de særskilte sannheter for denne tid. Sannheten skal forkynnes ”på veiene" - til menn som tar aktiv del i verdens sysler. til folkets lærere og ledere. Tusener vil kunne nås på den enkleste og mest beskjedne måten. De mest intelligente. de som blir betraktet som verdens mest begavede menn og kvinner, føler seg ofte opplivet av de enkle ord fra en som elsker Gud. og som kan tale om denne kjærlighet like naturlig som et verdslig menneske taler om de ting som interesserer det mest. Vel forberedte og overveiede uttalelser har ofte liten innflytelse. Men et Guds barns sannferdige og oppriktige tale formår å åpne døren til hjerter som lenge har vært lukket for Kristus og hans kjærlighet. rett

(44)La ingen tro at han har frihet til å folde sine hender og ingenting bestille. At noen skal kunne frelses i mak og uvirksomhet. er fullstendig umulig. Tenk på hva Kristus utrettet under sin jordiske tjeneste. Hvor alvorlige og hvor utrettelige var ikke hans bestrebelser! Han tillot ikke noe å lede ham bort fra den gjerning han hadde fått. Følger vi i hans fotspor? Han ga avkall på alt for å kunne fullføre Guds nådige plan for den falne slekt. For å kunne fullbyrde himmelens forsett ble han lydig inntil døden. ja. korsets død. Han hadde ikke hatt noe fellesskap med synd. hadde ikke kjent noe til den; men han kom til denne verden og tok syndige menneskers brøde på sin syndfri sjel. forat syndere måtte kunne stå frigjort for Gud. Han kjempet med fristelse og seiret på våre vegne. Guds Sønn. som var ren og ubesmittet. bar straffen for overtredelse og fikk det dødsstøt som brakte befrielse til menneskeslekten. rett

(44)Ånden gir alvor
Det var Kristi glede å hjelpe dem som trengte hjelp. å oppsøke de fortapte. å oppløfte de nedbøyde. å helbrede de syke. å tale medfølende og trøstefulle ord til de sørgende og de plagede. Jo mer fullt vi er gjennomtrengt av hans And. med desto større alvor vil vi virke for våre omgivelser. og jo mer vi gjør for andre. desto større vil vår kjærlighet til arbeidet bli. og med desto større fryd vil vi følge Mesteren. Våre hjerter vil fylles med Guds kjærlighet. og med alvor og overbevisende kraft vil vi tale om den korsfestede Frelser. rett

(45)Glede og frimodighet
Jeg spør dem til hvem sannhetens lys er kommet: Hva vil dere gjøre i det år som nettopp begynner? Vil dere slutte å trette med hverandre og å svekke og ødelegge troen hos meneskene? Eller vil dere hellige' tiden til å styrke det som er tilbake og er på vei til å dø? Når vårt folk for alvor begynner å arbeide for Mesteren. vil klager ikke høres mer. Mange vil bli vekket opp av den motløshet som ødelegger dem både til legeme og sjel. Når de virker for andre. vil de ha meget nyttig å tale om når de samles for å tilbe Gud. De vitnesbyrd som de avlegger. vil ikke være mørke og triste. men fulle av glede og frimodighet. Istedenfor å tenke på og tale om sine brødres og søstres feil og om sine egne prøvelser vil de tenke på ag tale om Kristi kjærlighet. ag de vil streve alvorlig etter å bli dyktigere arbeidere for ham. rett

(45)Kristus vil lære dem hva de skal si
Mange 'er bedrøvet ag motløse. svake på tro og tillit. La dem gjøre litt far å hjelpe en eller annen som er mer trengende enn de selv er. så vil de bli sterke i Guds kraft. La dem ta fatt på det gode arbeid å selge våre bøker. Derved vil de hjelpe andre. og den 'erfaring de vinner. vil gi dem forvissning om at de er Guds medhjelpere. Når de ber Herren om å hjelpe dem. vil han lede dem ti! personer som søker etter lyset. Kristus vil være nær ved deres side og lære dem hva de skal si og gjøre. Ved å trøste andre blir de selv trøstet. rett

(46)Ledsagende engler bereder veien
Jeg oppfordrer dere. kjære kristne arbeidere. til å gjøre hva dere kan for å spre de bøker som Herren har sagt skal strøs ut vidt omkring overalt i verden. Gjør det beste dere kan for å bringe dem inn i så mange hjem som mulig. Tenk på den store gjerning som kan utføres dersom et stort antall troende vil slutte seg sammen i en anstrengelse for gjennom utbredelsen av disse bøker å bringe menneskene det lys Herren har sagt de skal få! Gå fram i arbeidet under guddommelig veiledning og be Herren om bistand. Den Hellige Ånd vil være med dere. Engler fra himmelen vil ledsage dere og berede veien. rett

(46)Full overgivelse til gud
Dersom dere har forsømt så-tiden. dersom dere har latt de anledninger Gud har gitt. gå ubenyttet hen. dersom dere har søkt å behage dere selv. vil dere så ikke vende om nå før det for all tid er for sent. og strebe etter å innhente det forsømte? Forpliktelsen til å bruke de talenter dere har. i Mesterens tjeneste hviler tungt på dere. Kom til Herren og gjør en full overgivelse av alt til ham. Dere har ikke råd til å forspille en eneste dag. Ta fatt på det arbeid dere har forsømt. Legg bort deres klynkende vantro. deres misunnelse og onde tanker og gå til arbeidet i ydmyk tro og med alvorlig bønn til Herren om å tilgi deres årelange mangel på gudhengivenhet. Be Herren om hjelp. Hvis dere søker ham alvorlig. vil dere finne ham. og han vil styrke og velsigne dere. rett

(47)Hjelp de uavholdende
I arbeidet vil dere treffe noen som fører en kamp mot lysten. Tal slike ord som vil kunne styrke og oppmuntre dem. La ikke Satan få slokke den siste gnist av håp i deres hjerter. Om den villfarende. bevende sjel som kjemper med det onde. sier Kristus: "La ham komme til meg!” og så legger han sine hender under ham og løfter ham opp. Det arbeid han gjorde. må dere som hans evangelister gjøre når dere går fra sted til sted. Virk i tro. i forventning om at sjeler vil bli vunnet for ham som ga sitt liv forat menn og kvinner måtte kunne stå på Guds side. Arbeid sammen med Gud for å lede drankeren og tobakkens slave bort fra de vaner som nedverdiger dem inntil de står på .et lavere trin enn dyrene, som går til grunne. rett

(47)Herren kaller på mange
Herren kaller på mange flere til å beskjeftige seg med kolportørgjerningen. , . . For Kristi skyld. mine brødre og søstre. utnytt timene i det nye året på den beste måten til å bringe den nærværende sannhets dyrebare lys ut til folket. Paktens Engel bemyndiger sine tjenere til å bære sannheten ut til alle deler av verden. Han har utsendt sine engler med nådens budskap; men som om de ikke hastet av sted fort nok til å tilfredsstille hans hjerte. som brenner av kjærlighet. pålegger han hvert medlem i sin menighet det ansvar å kunngjøre dette budskap. ”Den som hører det. si: ”Kom!”” Hvert menighetsmedlem skal vise sin troskap ved å innby de tørste til å drikke av livets vann. En rekke levende vitner skal bringe innbydelsen ut til verden. Vil du utføre din del i dette store verk? rett

(48)Menn og kvinner
Jesus spør etter mange misjonærer. etter menn og. kvinner som vil hellige seg til Gud. villige til å ofre og til åoppofres i hans tjeneste. A. kan vi ikke huske at her er en verden å virke for? Skal vi ikke gå fremad skritt for skritt og la Gud bruke oss som sine hjelpere? Skal vi ikke legge oss på tjenestens alter? Da vil Kristi kjærlighet røre og forvandle oss, gjøre oss villige til for hans skyld å handle og å våge.
Ellen G. White. rett

neste kapitel