Kolportør Evangelisten kapitel 8. Fra side 49.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Hva som kreves i kolportørarbeidet

(49)Grundig forberedelse
På kolportørfeltet kan det utføres et langt mer effektivt arbeid enn det som hittil er blitt gjort. Kolportøren bør ikke være tilfreds med mindre han stadig utvikles. Han bør gjøre grundig forberedelse. Men må ikke la seg nøye med en fastsatt ordformel: han bør gi Herren en anledning til å virke med ham i hans bestrebelser og gjøre inntrykk på hans sinn. Når Jesu kjærlighet bor i hans hjerte. vil den sette ham i stand til å finne på midler til å vinne adgang til enkeltpersoner og til familier. rett

(49)Kolportører behøver å tilegne seg personlig kultur og en dannet opptreden. ikke verdens affekterte og kunstlete oppførsel. men den behagelige opptreden som den naturlige følge av hjertelighet og av et ønske om å etterligne Kristi eksempel. De bør oppelske omtanke og omhyggelighet i sine vaner - venne seg til flid og forsiktighet ,og søke å ære Gud ved å bli alt det som det er mulig for dem å bli. Jesus gjorde en grenseløs oppofrelse for å bringe dem i det rette forhold til Gud og til deres medmennesker. og guddommelig bistand forenet med menneskelig bestrebelse vil sette dem i stand til å oppnå en høy grad av fortrinlige egenskaper. Kolportøren bør være kysk som Josef. ydmyk som Moses og avholdende som Daniel; da vil det følge en kraft med ham hvor som helst han ferdes. rett

(50)Ikke benytte seg av bedrag
Dersom kolportøren følger en uriktig framgangsmåte. dersom han taler usannhet eller benytter bedrag. så taper han aktelsen for seg selv. Kanskje er han ikke klar over at Gud ser ham og vet om enhver forretningshandling. at hellige engler veier hans beveggrunner og lytter til hans ord. og at han vil få lønn etter sine gjerninger; men om det enn var mulig for ham å dølge si!, onde gjerning for for menneskelig og guddommelig inspeksjon. så vil det faktum at han selv kjenner til det. virke nedverdigende på hans sinn og karakter. En enkelt handling avgjør ikke karakteren. men den nedbryter skranken. og den neste fristelse får lettere adgang. inntil utflukter og uærlighet i forretnings saker til slutt blir en vane. og mannen er ikke til å stole på. rett

(50)Et rent liv
I familier og i menigheten er det altfor mange som tar lite hensyn til skrikende misforhold. Det finnes unge menn som gir det utseende av å være hva de ikke er. De syntes å være ærlige og sanne; men de ligner kalkede graver. fagre utvendig. men korrupte like til hjerteroten. Hjertet er flekket. besudlet av synd. og slik står regnskapet i da himmelske rettssaler. l deres sinn har det foregått en prosess som har gjort dem hårde. slik at de er uten følelse, Men dersom deres karakter. veid på helligdommens vektskål. erklæres for å være for lett på Guds store dag. vil det være en ulykke som de nå ikke fatter. Sannheten. den dyrebare. uplettede sannhet. må være en del av karakteren. rett

(51)Hvilken vei man enn velger, er livets sti omgitt av farer. Dersom arbeiderne i noen del av Guds sak blir skjødesløse og uaktsomme med hensyn til sine evige interesser. lider de stort tap. Fristeren vil alltid finne adgang til dem. Han vil legge garn for deres føtter. og han vil lede dem inn på utrygge stier. Bare de som beskyttes av rene prinsipper. er sikre. Likesom David vil de si: ”Mine skritt holdt fast ved dine fotspor. mine trin vaklet ikke.” Sal. 17. 5. En stadig kamp må holdes ved like mot det menneskelige hjertes egoisme og fordervelse. Ofte ser det ut som de ugudelige har framgang på sin vei; men de som glemmer Gud endog bare en time eller et øyeblikk. er på en farlig sti. Kan hende de ikke innser faren; men før de merker det. holder vanen dem likesom en jernlenke fast ved det onde som de har gitt seg av med. Gud forakter deres handlemåte. og hans velsignelse vil ikke ledsage dem. rett

(51)Befatt deg ikke med synd
Jeg har sett at unge menn opptar dette arbeid uten å forene seg med Gud. De stiller seg på fristelsens vei for å vise hvor tapre de er. De ler av andres tåpelighet. De kjenner den rette måten; de vet hvordan de skal forholde seg! Hvor lett er det ikke for dem å motstå fristelse! Hvor fåfengt er det ikke å mene at de skulle kunne falle! Men de gjør ikke Gud til sitt vern. Satan har en lumsk snare i beredskap for dem. og de blir selv et bytte for dårer. rett

(52)Vår store motstander har hjelpere som hele tiden søker etter en anledning til å ødelegge sjeler. likesom en løve er på jakt etter sitt bytte. Unngå dem. unge mann! For mens de tilsynelatende er dine venner. vil de på listig vis anvise onde veier og framgangsmåter. De vil smigre deg med sin munn og tilby deg hjelp og veiledning; men deres skritt fører like til dødsriket. Hvis du lytter til deres råd. kan det bli vendepunktet i ditt liv. Fjernelsen av et eneste vern fra samvittigheten. hengivelse til en eneste slett vane. en eneste forsømmelse av pliktens høye krav kan bli begynnelsen til en forførerisk bane som vil lede deg inn i de rekker som tjener Satan. mens du hele tiden bekjenner deg til å elske Gud og hans sak. Et øyeblikk. tankeløshet. et enkelt feiltrin kan vende hele strømretningen i ditt liv dem gale vei. Og du vil kan hende aldri få vite hva det var som forvoldte din ødeleggelse før kjennelsen avsies: ”Vik bort fra meg. dere som gjorde " urett!” rett

(52)Unngå dårlige kamerater
Noen unge menn vet at det jeg har sagt. gir en tydelig skildring av deres ferd. Deres veier er ikke skjult for Herren. selv om de kanskje er skjult for deres beste venner og endog for deres far og mor. Jeg har lite håp om at enkelte av disse noen gang vil forandre sin framferd i hykleri og bedrag. Andre som har feilet. søker å rette på det onde. Måtte den kjære Jesus hjelpe dem til å gjøre sitt ansikt hårdt som en sten imot all falskhet og imot smiger fra personer som kan svekke dem i deres forsett om å gjøre hva rett er. eller som vil innskyte tvil eller vantro for å rokke deres tillit til sannheten! Unge venner, tilbring ikke en time sammen med slike som vil kunne gjøre dere uskikket til Guds rene og hellige gjerning! Gjør intet overfor fremmede som dere ikke ville gjøre overfor far og mor, eller som dere ville skamme dere for overfor Kristus og de hellige engler! rett

(53)Abonnement på tidsskrifter
Man har begått en feil ved å tegne abonnenter på våre tidsskrifter bare for noen få uker. når man ved den rette framgangsmåten. kunne ha oppnådd et meget mer langvarig abonnement. Ett årsabonnement er mer verd enn mange for en kortere periode. Når bladet bestilles bare for noen få måneder. opphører interessen ofte samtidig med det kortvarige abonnement. Det er få som fornyer sitt abonnement for en lengre tid. og på .denne måten brukes det megen tid som bringer små resultater. mens man med litt mer takt og iherdighet kunne ha oppnådd årsabonnementer. Dere sikter for lavt. brødre; dere har for innskrenke de planer. Dere legger ikke all den takt og iherdighet i arbeidet som det fortjener. Det. er flere vanskeligheter i denne gjerning enn i visse andre forretningsgrener; men de lærdommer som. vil kunne oppnås, og den takt og disiplin som vil kunne tilegnes. Vil gjøre dere skikket til nyttig gjerning på andre områder hvor dere kan vinne sjeler. Den som lærer sin lekse ufullkomment. og som er skjødesløs og steil i sin opptreden overfor mennesker. ville vise de samme mangelfulle egenskaper. den samme mangel på takt og dyktighet i behandlingen av menneskenes sinn. hvis de begynte i prekevirksomheten. rett

(54)Så lenge man tegner kortvarige abonnementer. vil noen ikke gjøre den nødvendige anstrengelse for å tegne dem for en lengre tid. Kolportørene skulle ikke gå over feltet på en skjødesløs. likegyldig måte. De bør føle at de er Guds arbeidere. og. kjærlighet til sjeler bør lede dem til å gjøre enhver anstrengelse for å opplyse menn og kvinner angående sannheten. Forsyn og nåde. midler og mål hører nøye sammen. Når Guds arbeidere gjør det aner beste de formår. så utretter han det for dem som de ikke selv kan gjøre; men ingen behøver å vente å kunne gjøre framgang uavhengig og ved sine egne bestrebelser. Det må være aktivitet forenet med en fast tillit til Gud. rett

(54)Sparsommelighet og selvfornektelse
Sparsommelighet er nødvendig i enhver avdeling av Herrens verk. Den naturlige tendens hos de unge i denne tidsalder er å forsømme og ringeakte sparsommelighet og å forveksle den med knusleri og smålighet. Men sparsommelighet er forenelig med de edleste og bredest anlagte synsmåter og følelser; det kan ikke være noen virkelig sjenerøsitet hvor sparsomhet ikke praktiseres. Ingen bør mene at det ligger under hans verdighet å tenke på sparsommelighet og på de beste metoder til å ta vare på smulene. Da Kristus hadde utført et merkelig mirakel. sa han: ”Sank sammen stykkene som er blitt til overs, forat ikke noe skal spilles!” Joh. 6. 12. rett

(55)Et betydelig beløp kan gå med til hotellregninger som aldeles ikke er nødvendige. Guds sak lå pionerene i dette budskapet så sterkt på hjerte at de sjelden spiste et måltid på hotellet selv om det bare kostet 25 cents for hver. Men unge menn og kvinner har som oftest ikke lært å spare. og ødselhet følger ødselhet alle vegne. I noen familier spiller man på syndig vis tilstrekkelig til å kunne underholde nok en familie. dersom en rimelig sparsomhet ble fulgt. Hvis våre unge på reiser ville føre nøyaktig regnskap med de penger de bruker post for post ville de få øynene opp for hvor lekkasjene er å finne. Selv om det kanskje ikke er nødvendig for dem å skulle unnvære varme måltider slik som de første arbeidere gjorde under sitt omflakkende liv. så kan de lære å skaffe seg hva de virkelig trenger. for mindre utgifter enn hva de nå mener er nødvendig. Det finnes noen som øver selvfornektelse for å kunne gi midler til Guds sak; la derfor dem som arbeider i saken. også øve selvfornektelse for å begrense sine utgifter så langt som mulig. rett

(55)Det ville være godt for alle våre arbeidere å studere de valdensiske misjonærers historie og å etterligne deres eksempel på oppofrelse og selvfornektelse. rett

(55)Vær bibelgranskere
Vi har et herlig verk å utføre for Mesteren. nemlig å opplate Guds ord for dem som befinner seg i villfarelsens mørke. Unge venner, opptred som om dere hadde et hellig verv. Dere må være bibelgranskere. alltid rede til å forsvare dere overfor enhver som krever dere til regnskap for det håp som er i dere. Gi ved en sann kristelig Verdighet et synlig bevis på at dere vet at dere har en sannhet som folk har interesse av å høre. Hvis denne sannhet er innforlivet i sjelen. vil den vise seg i ansiktsuttrykk og i oppførsel ved en rolig. edel selvbeherskelse og fred som bare en kristen kan være i besittelse av. rett

(56)Stol ikke på premier
De som eier sann ydmykhet. og hvis sinn er blitt styrket av de sannheter som utfoldes i evangeliet. vil ha en innflytelse som merkes. De vil gjøre inntrykk på menneskenes sinn og hjerter. og de fleste vil respektere dem. selv slike som ikke nærer noen sympati for deres tro. Med Bibelens sannheter og våre verdifulle blad vil de gjøre framgang; for Herren vil åpne veien for dem. Men å nøde våre blad inn på folk ved hjelp av gaver og premier øver ingen varig innflytelse til det gode. Dersom våre arbeidere ville gå ut i tillit til sannheten og med kjærlighet til Kristus og til sjeler i sine hjerter. så ville de utrette mer med hensyn til tegning av varige abonnenter. enn de kan ved å stole på premier eller på lave priser. Den vekt som det blir lagt på slike tilskyndelser til å abonnere på bladet, etterlater et inntrykk av at bladet selv ikke kan ha noen virkelig verdi. Man ville oppnå et bedre resultat hvis man fremhevet bladet og anvendte de penger som premiene koster. til å utdele noen eksemplarer gratis. Ved å tilby premier kan man muligens formå noen til å ta bladet som ellers ikke ville abonnere. men andre vil unnslå seg for å tegne abonnement fordi de mener det er spekulasjon. Hvis kolportøren ville fremholde selve bladets fordeler med hjertet oppløftet til Gud i bønn og framgang. og forlot seg mindre på premiene. ville mer kunne utrettes. rett

(57)Kolporter for å spre lys
I denne tidsalder roser og opphøyer man det ubetydelige. Det stilles krav om hva som helst som vil vekke sensasjon og kan selges. Landet oversvømmes av fullstendig verdiløs litteratur som ble skrevet for å tjene penger. mens virkelig verdifulle bøker blir liggende usolgt og ule st. De som selger denne sensasjons-litteratur fordi de derved kan tjene bedre lønn. går glipp av en dyrebar anledning til å gjøre godt. Det er kamp å utkjempe for å fengsle menneskenes oppmerksomhet og vekke deres interesse for virkelig verdifulle bøker som har Bibelen, til grunnlag. og det vil være en enda større oppgave å finne samvittighetsfulle. gudfryktige arbeidere som vil gå ut på feltet og selge disse bøker i den hensikt å spre lys. rett

(57)En ærlig og rettskaffen karakter
Den arbeider som har Guds sak på hjertet. vil ikke ivre for å få den høyeste lønn. Han vil ikke. slik som noen av våre unge har gjort. gjøre gjeldende at dersom han ikke kan opptre med et elegant ytre og i samsvar med moten og bo på de beste hoteller. så vi! han ikke få noen søkning. Det som kolportøren behøver. er ikke en uklanderlig påkledning. heller ikke lapsens eller klovnens vesen. men den karakterens ærlighet og rettskaffenhet som finner gjenskinn i ansiktets trekk. Vennlighet og mildhet etterlater sitt preg i ansiktet. og det øvde øye ser intet bedrag og oppdager ingen pompøse manerer. rett

(58)For en stor skare kolportører som er gått ut på feltet. har premier vært det eneste middel til framgang. De eier i virkeligheten ingen betingelse som arbeidere. De har ingen praktisk erfaring i gudsfrykt: de har de samme feil. den samme smak og den samme selvoverbærenhet som kjennetegnet dem før de bekjente seg til å være kristne. Om dem kan det sies at Gud er ikke i deres tanker; han har intet bosted i deres hjerter. I deres karakter og i deres ferd er det en smålighet. en jordiskhet og en lavhet som vitner imot dem at de vandrer på sine egne hjerters vei og i sine egne øynes beskuelse. De vil ikke vise selvfornektelse. men har satt seg fore å ville nyte livet. Den himmelske skatt har ingen tiltrekning for dem; hele deres hu er vendt nedad og ikke oppad. Venner og slektninger kan ikke høyne slike mennesker. for deres lyst står ikke til å forakte det onde og velge det gode. rett

(58)Forsiktighet i valg av kolportører
Jo mindre vi stoler på disse mennesker. som ikke er få men mange. desto bedre vil sannhetens sak stå i verdens øyne. Våre brødre bør vise forsiktighet i valg av evangelister og kolportører. såfremt de ikke har bestemt seg til å ville la sannheten bli misoppfattet og uriktig fremstilt. rett

(59)De bør gi alle virkelige arbeidere god lønn; men beløpet bør ikke settes så høyt at man kjøper kolportører. for derved skader man dem. Det gjør dem egoistiske og flotte. Søk å innprente misjonsarbeidets ånd i dem og gi dem de kvalifikasjoner som er nødvendige for å sikre dem framgang. Jesu kjærlighet i kolportørens sjel vil lede ham til å føle det som et privilegium å kunne arbeide for å spre lys. Han vil gjøre saken til gjenstand for overveielse. planlegging og bønn. rett

(59)Ingen grense for utvikling
Det ønskes unge menn som er menn i forstand. som verdsetter de intellektuelle evner Gud har gitt dem. og utvikler dem med den største omhu. Disse evner forøkes ved bruk. og dersom hjertets kultur ikke blir forsømt. vil karakteren bli likevektig. Midlene til utvikling er tilgjengelige for alle. La derfor ingen skuffe Mesteren ved å ha bare blad å vise fram når han kommer for å lete etter frukt. Et resolutt forsett. helliget ved Kristi nåde. vil gjøre undrer. Når intelligente. gudfryktige menn gjør alt som står i deres makt for å frelse sjeler. vil Jesus og hellige engler gjøre deres bestrebelser fruktbringende. La dem på en stille. beskjeden måte og med et hjerte som strømmer over av kjærlighet. søke å lede menneskene til å undersøke sannheten. idet de holder bibellesninger når leilighet gis. Ved å gjøre dette vil de så sannhetens sæd ved alle vann og forkynne hans dyder som kalte dem fra mørke til sitt underfulle lys. De som gjør dette arbeid av riktige beveggrunner. utfører en viktig tjenestegjerning. De vil ikke legge for dagen en svak. ubesluttsom karakter. De blir mer storsinnet og er et mer dannet vesen. De bør ikke sette noen grense for denne utvikling. men hver dag bli bedre skikket til å utføre et godt arbeid. rett

(60)Intet lokkende tilbud
Mange av arbeiderne på kolportørfeltet gjør ingen oppofrelser. Som en klasse betraktet har de mindre av misjonsånden enn arbeiderne i noe annet samfunn. Når veien er helt forberedt for dem. og når de kan oppnå den høyeste lønn. er de villige til å gå ut på feltet. Mange lokkende tilbud blir gitt kolportører for å få dem til å selge populære bøker; det tilbys dem stor lønn. og mange nekter å arbeide for en mindre lønn når det dreier seg om å utbre bøker som handler om den nærværende sannhet. Derfor har man gjort tilbudene større for å være i samsvar med hva andre forleggere tilbyr. og følgen er at utgiftene i forbindelse med utbredelsen av våre skrifter blant folket er store; mange av kolportørene tjener sine penger lett og setter dem lett over styr. rett

(60)Behov for energi og begeistring
Blant det folk som bekjenner seg til å tro den nærværende sannhet. er det ikke en misjons ånd som svarer til vår tro. Klangen av det ekte gull i karakteren mangler. Kristenlivet er mer enn de antar det for å være. Det består ikke bare i mildhet. tålmod. saktmodighet og vennlighet. Disse dyder er vesentlige; men det behøves også frimodighet, kraft. energi og iherdighet. Mange som beskjeftiger seg med kolportørgjerningen. er svake. kraftløse. forsagte og blir lett motløse. De mangler fremdrift;. De eier ikke disse positive karaktertrekk som gir menneskene kraft til å bestille noe - den ånd og energi som tenner begeistring. Kolportøren beskjeftiger seg med en hederlig gjerning. og han bør ikke handle som om han skammet seg over den. Hvis han ønsker framgang i sine bestrebelser. må han være frimodig og forhåpningsfull. rett

(61)Opelsk aktive dyder
De aktive dyder må oppelskes like så vel som de passive. Mens en kristen alltid er rede til å gi et mildt svar som stiller harme. må han besitte heltens mot til å bekjempe det onde. Sammen med den kjærlighet som tåler alt. må han ha den karakterstyrke som vil gjøre hans innflytelse til en positiv kraft til det gode. Troen må være innvirket i hans karakter. Han må være prinsippfast. besitte en åndens adel og være hevet over enhver mistanke om tarvelighet. Kolportøren må ikke nære store tanker om seg selv. I sin omgang med mennesker må han ikke gjøre seg selv fremtredende. tale skrytende om seg selv. for. derved vil han vekke avsky hos intelligente. fornuftige mennesker. Han må ikke være egoistisk i sine vaner. heller ikke overlegen og dominerende i sitt vesen. Svært mange har gjort seg opp den mening at de ikke kan få tid til il lese en iblant ti tusen av de bøker som utgis og kommer i handelen. Og i mange tilfelle skjer det at når kolportøren fremfører sitt ærend. lukkes hjertedøren fast til; derfor er det i høy grad påkrevd at han utfører sitt arbeid på en taktfull måte og i en ydmyk bønnens ånd. Han bør ha kjennskap til Guds ord og ha ordet i sin makt. slik at han kan utfolde den dyrebare sannhet og påvise den store verdi i det rene lesestoff han omsetter. rett

(62)Farlig å utføre skjødesløst arbeid
Med rette bør enhver føle et personlig ansvar i denne gjerning. Med rette bør han overveie hvordan han best kan fengsle oppmerksomheten; for den måte hvorpå han fremholder sannheten. kan avgjøre en sjels skjebne. Hvis han gjør et gunstig inntrykk. kan hans innflytelse bli en duft av liv til liv for denne sjel; og opplyst angående sannheten kan denne ene opplyse mange andre. Derfor er det farlig å være skjødesløs i den gjerning å skulle påvirke menneskers sinn. rett

(62)En høy og oppløftende gjerning
Kolportørgjerningen er Guds middel til å nå mange som ellers ikke ville påvirkes av sannheten. Det er en god gjerning. og formålet er høyt og oppløftende. og den bør være ledsaget av en tilsvarende verdighet i opptreden. Kolportøren vil møte mennesker med forskjellig åndsinnstilling. Han vil møte dem som er uvitende og fordervet og ikke kan verdsette noe som ikke skaffer dem penger. De vil bruke grov tale. men det bør han ikke bry seg om. Hans gode vesen bør aldri svikte; han bør se lyst og forhåpningsfullt på enhver vanskelighet. Han vil treffe mennesker som har sorg. er forsagte. såret og krenket i sin ånd. Han vil få mange anledninger til å tale vennlige ord til slike. ord som bringer frimodighet. håp og tro. Han kan være et kildevell til vederkvegelse for andre. dersom han vil; men for å kunne være det må han selv øse av den levende sannhets guddommelige Kilde. rett

(63)Omhu i valg av kolportører
Kolportørarbeidet er viktigere enn mange har ansett det for å være. og man bør vise likeså megen omhu og visdom i valget av arbeidere som i valg av menn til predikanter. Unge menn kan opplæres til å gjøre meget bedre arbeid enn hittt! har vært gjort. og for en langt mindre betaling enn mange har fått. Løft banneret opp. og la de selvfornektende og de selvoppofrende. de som elsker Gud og mennesker. forene seg med arbeidernes hær. La dem komme. ikke med forventning om makelighet. men for å være tapre og frimodige under motsigelser og gjenvordigheter. La slike komme som kan tale vel om våre skrifter fordi de selv påskjønner deres betydning. rett

(63)Pålitelige som kompassnålen
Måtte Herren hjelpe enhver til å utnytte sine betrodde talenter til det ytterste! De som arbeider i denne sak. studerer ikke sin bibel slik som de skulle. Hvis de gjorde det. ville dens praktiske lærdommer ha en positiv innflytelse på deres liv. Hvilket arbeid dere enn har. brødre og søstre. så utfør det som for Herren. og gjør det beste dere kan. Overse ikke øyeblikkets gylne anledninger og forspill ikke deres liv ved å hengi dere til tomt drømmeri om makelighet og framgang i et arbeid som Gud aldri har gjort dere skikket til. Gjør det arbeid som ligger nærmest. Utfør det selv om det måtte være under farer og gjenvordigheter på misjonsfeltet; men - det ber jeg dere om klag ikke over gjenvordigheter og selvoppofrelser. Betrakt valdenseme! Se hvilke planer de uttenkte forat evangeliets lys måtte komme til å skinne inn i formørkede hjerter. Vi skulle ikke arbeide i forventning om å få vår lønn her i livet. men med blikket fast vendt mot seierspris en ved løpebanens ende. Det ønskes nå menn og kvinner som er likeså pålitelige i sin plikt som kompassnålen er i å peke mot polen - menn og kvinner som vil arbeide uten at veien blir jevnet for dem og enhver hindring fjernet. rett

(64)Endog fiender vil vise respekt
Jeg har skildret hva kolportører burde være; og måtte Herren opplate deres sinn til å fatte dette emne i dets lengde og bredde. og måtte de innse sin plikt til å representere Kristi karakter ved sin utholdenhet. sitt mot og sin trofaste rettskaffenhet! La dem ha i erindring at de kan fornekte ham ved en løs. slapp og ubesluttsom karakter. Unge menn. hvis dere tar disse prinsipper med ut på kolportørfeltet. så vil dere bli respektert. og mange vil tro den sannhet dere forfekter. fordi dere lever i samsvar med den tro dere bekjenner - fordi deres daglige liv er som et klart lys på en lysestake og lyser for alle som er i huset. Endog fiender vil respektere dere. hvor meget de enn fører krig imot de trospunkter dere hyller; og når dere har oppnådd så meget. vil de enkle ord dere taler. besitte en kraft som overbeviser hjerter. - Testimonies. V. side 396-407. rett

neste kapitel