Kolportør Evangelisten kapitel 9. Fra side 65.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Kolportasje og bibelarbeid

(65)Det har kommet brev til meg med spørsmål angående kolportørens plikter. Noen har sagt at når de besøker folk. har de funnet gunstige anledninger til å fremholde sannheten for denne tid. og de er nesten blitt tvunget til å holde bibellesninger. Disse anledninger kunne de ikke med god samvittighet forsømme. På den annen side kommer det brev som sier at våre kolportører forsømmer sitt arbeid for å kunne holde bibellesninger om lærdomspunkter. og at den fordom disse lesninger har vekt. har gjort det vanskelig for kolportøren å levere sine bøker; og noen ber om råd angående disse spørsmål. rett

(65)Dvel ikke ved lærdomspunkter
Vi mener at begge disse uttalelser har sin riktighet å at kolportører finner gunstige anledninger til å gi folk en bedre forståelse av Bibelen. og at det som følge av den måten hvorpå de tar imot disse anledninger. vekkes fordom så arbeidet hindres. Når kolportøren opptar sin gjerning. bør han ikke tillate noe å lede ham bort fra arbeidet. Men på en forstandig måte og med flid holde seg til sin oppgave., På samme tid som han er trofast i sin kolportasje. bør han dog ikke forsømme anledninger til å hjelpe dem som søker etter lys. og som behøver den trøst som skriftene gir. Dersom kolportøren vandrer med Gud. og dersom han ber om himmelsk visdom for i sitt arbeid å kunne gjøre godt. og ikke noe annet enn godt. vil han være hurtig til å innse hva de som han kommer i kontakt med. behøver. Han vil gjøre mest mulig ut av sine anledninger til å lede sjeler til Kristus. og ikke dvele ved lærdomspunkter. men ved Guds kjærlighet. ved hans barmhjertighet og godhet i frelsesplanen. I Kristi ånd vil han være rede til å tale et ord i rette tid til den trette. rett

(66)Sjelens store behov er å kjenne Gud og Jesus Kristus som han har utsendt. Bibelen inneholder en overflod av praktiske lærdommer som kolportøren trygt kan fremholde. Hvis han på denne måten kan meddele kunnskap om praktisk gudsfrykt. så hjelper han mennesker som nettopp behøver slik føde. rett

(66)Behov for guddommelig veiledning
Vi må alltid ha Guds krav for øye. Aldri bør vi glemme at vi skal gjøre regnskap for de handlinger som er gjort i legemet. Betynget av denne tanke vil kolportørene våke over sjeler. og fra uskrømtede lepper vil deres bønner oppstige om visdom til å tale et ord i rette tid til dem som behøver hjelp. Slike arbeidere vil stadig høyne og rense sjelen ved å lyde sannheten. De vil ha en sann forståelse av sjelens verdi og gjøre mest mulig ut av enhver anledning til å kunngjøre Kristi rikdom. La kolportøren gå ut med denne bønn på sine lepper: "Herre. hva vil du jeg skal gjøre?” La ham arbeide som for Guds åsyn og i himmelske englers nærvær; la det være hans ønske i alle henseender å nyte Guds velbehag; da vil hans arbeid ikke bli uten frukt. rett

(67)Mindre strid. Mer av kristus
Vi behøver langt mindre strid og langt mer å være en fremstilling av Kristus. Vår gjenløser er midtpunktet for all vår tro og vårt håp. De som kan fremstille hans makeløse kjærlighet og inspirere hjerter til å gi ham sin beste og helligste hengivenhet. utfører en gjerning som er stor og hellig. Ved flid i kolportasjen og ved trofast å fremholde Golgatas kors for folket gjør kolportøren dobbelt nytte. rett

(67)Nevn jesu navn med ømhet
Men skjønt vi her fremholder disse måter å virke på kan vi dog ikke anvise en ufravikelig regel som enhver skal følge. Omstendighetene endrer forholdene. De som lengter etter veiledning. vil få inntrykk fra Gud. Han vil si til sitt menneskelige redskap: ”Tal til denne eller til hin om Jesu kjærlighet.” Aldri så snart blir navnet Jesus nevnt med kjærlighet og ømhet. før Guds engler nærmer seg for å bløtgjøre og betvinge hjertet. rett

(68)Tal om kristi kjærlighet
Læresetninger blir ofte fremholdt uten å ha noen særlig virkning, fordi folk venter at andre vil trenge sine lærdommer inn på dem: men når Kristi makeløse kjærlighet kommer på tale, gjør hans nåde inntrykk på hjertet. Mange som oppriktig søker etter lys, vet ikke hva de skal gjøre for å bli frelst. A fortell dem om Guds kjærlighet, om det offer som ble gjort på Golgatas kors for å frelse de fortapte! Be dem om å stille sin vilje på Guds side: og ”vil noen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren ei till Gud". Joh. 7, 17. rett

(68)Når de ser Kristus
Ingen kan bli en framgangsrik sjelevinner før han selv har avgjort spørsmålet om overgivelse til Gud. Vi må hver især give oss Jesus Kristus. For enhver av oss må han bli visdom, rettferdighet, helliggjøreise og forløsning. Når vår tro omfatter Kristus som vår personlige frelser, vil vi fremstille ham for andre i et nytt lys. Og når menneskene ser Kristus som han er, vil de ikke kives om læresetninger; de vil fly hen til ham for å finne tilgivelse, renhet og evig liv. rett

(68)Den største grunn til frykt
Den vanskelighet man mest må frykte for, er at den kolportør som møter disse søkende sjeler, ikke selv er omvendt, at han ikke av egen erfaring kjenner Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Hvordan skal han kunne fortelle den gamle beretning hvis han ikke selv har denne kunnskap? Menneskene behøver å bli undervist om selve grunnelementet i sann tro, om hvordan de skal ta imot Kristus. og om å stole på ham som sin personlige frelser. De trenger til å få vite hvordan de skal kunne følge i hans spor hvor som helst han går. La arbeiderens føtter følge Jesu fotspor skritt for skritt og ikke avmerke noen annen vei å gå på til himmelen. rett

(69)Sjelen ført i sikkerhet hos Jesus
Når en sjel er blitt ført til Kristus gjennom denne personlige virksomhet, bør det overlates til Gud å arbeide med det ydmyke de hjerte som har overgitt seg; la Gud tilskynde vedkommende nettopp til den tjeneste han ser er best. Gud har lovt at hans nåde skal være tilstrekkelig for enhver som vil komme til ham. De som overgir seg til Jesus, og som åpner hjertets dør og innbyr ham til å komme inn, vil være i sikker forvaring. Han sier: 'Jeg er veien og sannheten og livet." Joh. 14, 6. Når de har Jesus. har de sannheten. De vil ha sin fylde i ham. rett

(69)Led menneskene til Gjenløseren
Mange som bekjenner seg til å være kristne, har revet seg løs fra Kristus, det store midtpunkt, og gjør seg selv til et midtpunkt; men dersom de ønsker lede andre til Frelseren, må de selv søke tilbake til ham og innse sin fullstendige avhengighet av hans nåde. Satan har til det ytterste prøvd å løse den kjede som forener menneskene med Gud; han ønsker å binde deres sjeler til sin egen vogn og gjøre dem til slaver i sin tjeneste. Men vi skal motarbeide ham og dra mennesker til Gjenløseren. rett

(70)Vær trofaste lærlinger
La kolportørene være trofaste lærlinger. idet de lærer hvordan de kan oppnå størst framgang. Og la dem mens de beskjeftiger seg dermed. holde sine øyne. ører og forstand åpne for å motta visdom fra Gud til å hjelpe dem som omkommer av mangel på kunnskap om Kristus. La enhver arbeider samle sin energi og bruke sine krefter til den høyeste av all tjeneste gjerning - den å redde mennesker fra Satans snare og forene dem med Gud. idet avhengighetens kjede ved Jesus Kristus gjøres fast til tronen som er omspent av løftets regnbue. - Manual for Canvassers, side 35-39. rett

(70)Midler til budskapets hurtige utbredelse
Arbeidet med å fremstille bøker er en herlig og god gjerning; men det har ikke alltid stått i den høye og hellige stilling som Gud hadde til hensikt at det skulle innta. fordi noen som har befattet seg dermed. har flettet selvet inn i arbeidet. Bokvirksomheten skulle være det middel hvormed den nærværende sannhets hellige lys hurtig bringes ut til verden. De skrifter som i dag utgår fra våre presser. skal være av en slik art at de styrker hver pinne og pilar i den tro som ble grunnlagt ved Guds ord og ved Andens åpenbarelser. rett

(71)Den sannhet Gud har gitt sitt folk for disse siste dager. bør holde det fast når det kommer noen inn i menigheten som fremholder falske teorier. Den sannhet som har stått fast mot fiendens angrep i over et halvt århundre*, må fremdeles være Guds folks tillit og trøst. rett

(71)Det beviset vi har å gi ikke-troende på at vi har Guds ords sannhet, vil være et liv i streng selvfornektelse. rett

(71)Vi må ikke gjøre vår tro til et tomt skinn, men stadig ha hans eksempel for øye som var himmelens fyrste. men som dog fornedret seg til et liv i selvfornektelse og oppofrelse for å forsvare rettferdigheten i sin Faders ord. rett

(71)La enhver av oss beslutte at vi vil gjøre vårt beste. forat våre gode gjerningers lys må skinne for verden. Testimonies. IX. side 69. 70. rett

neste kapitel