På fast grunn 1 kapitel 15. Fra side 90.     Fra side 94 i den engelske utgave.tilbake

De gode engler mektigere enn de onde *

"Notebook Leaflet", Christian Experience. nr. 15
Det er uttrykkelig sagt at Satan er virksom i de ulydige. Han har adgang til deres sinn og virker gjennom deres innflytelse for å lede andre ut i den samme ulydighet. Onde engler har stor makt over ulydige mennesker, men gode engler har enda større makt til å hjelpe dem som ønsker å lyde Gud. Guds engler vil gjerne gjøre oss lydige, når vi setter vår lit til Jesus Kristus og forsøker å lyde ham. …

Engler tjente vår Herre i fristelsens ørken. Hele den tiden han var utsatt for onde englers angrep, var engler fra himmelen hos ham. Angrepene var hardere enn det mennesker blir utsatt for. Han våget alt for å frelse en fortapt menneskehet. Men i denne kampen benyttet selv ikke Kristus sine egne argumenter. Han gjorde seg avhengig av et "det står skrevet" (Matt 4,4). Kristus ble som menneske i denne konflikten utsatt for hardere angrep enn vi noen gang vil oppleve. Livets fyrste og mørkets fyrste møttes til en forferdelig strid, men Satan klarte aldri på noen måte å få overtaket. Fristelsene var ikke noe skuespill, de var virkelige nok. Kristus "led og ble fristet" (Hebr 2,18). Engler fra himmelen var til stede ved denne anledning. De sørget for at Satan ikke overskred de grenser som er satt for ham. Han fikk ikke ødelegge mennesket Kristus.

I den siste fristelsen tilbød Satan alle verdens riker og deres herlighet, hvis Kristus bare ville falle ned og tilbe ham som sa han var sendt av Gud. Da viste Kristus ham vekk. Han utøvet en større autoritet enn den Satan har. Selv om Kristus var menneske, åpenbarte han at han også var Gud, og Satan ble vist bort. Kristus sa: "Bort fra meg, Satan! For det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene" (Matt 4,10).

Det var nok. Lenger kunne Satan ikke gå. Engler kom og tjente Kristus. De kom til ham med mat. Ingen kan fatte hvor hard denne kampen var. Både menneskehetens og Kristi egen skjebne stod på spill. Hadde Kristus gitt etter, om så bare med et eneste ord, ville Satan ha gjort krav på at verden skulle tilhøre ham. Mørkets fyrste mente at han i det tilfelle kunne ha overtatt makten. Da kampen var over, kom en engel fra himmelen og styrket Kristus. Frelseren var fullstendig utmattet. Men i himmelen ble lovsangen og seierssangen sunget.

All den hjelp Jesus fikk i sin kamp mot Satan, har også mennesker adgang til. Ingen behøver å lide nederlag. De kan mer enn seire ved ham som elsket dem og gav sitt liv for dem. "Dere er kjøpt, og prisen betalt" (1 Kor 6,20). Og hvilken pris! Som menneske kjempet Kristus mot de samme forferdelige, tilsynelatende overveldende fristelser mennesker må møte. Det var fristelsen til å gi etter for begjær, til i overmot å begi seg ut der Gud ikke leder, og til å tilbe denne verdens gud. Alle blir fristet til å ofre det evige liv for en kortvarig nytelse i dette liv. Men Bibelen sier at vi ikke skal bli fristet over evne. Vi kan stå imot og beseire den listige fienden.

En himmel å oppnå
Ethvert menneske har en himmel å vinne og et helvete å unngå. Alle himmelens engler er rede til å hjelpe dem som blir prøvet og fristet. Den evige Guds Sønn bestod prøven på våre vegne. Korset på Golgata er tydelig nok for ethvert menneske.

Når alle menneskers sak er avgjort, og de fortapte må lide straffen for den forakt for Gud de har vist ved sin ulydighet, vil ingen ha noen unnskyldning å komme med. Ingen behøver å gå fortapt. De valgte fritt sin leder, Kristus eller Satan. All den hjelp Jesus fikk, kan hvert eneste menneske få i livskampen. Korset står som pant på at ingen behøver å gå fortapt. Det er hjelp nok å få for alle. Vi må enten seire over de onde makter, eller vi kan slutte oss til de krefter som motarbeider Guds verk i denne verden. ...

Vi har en talsmann som fører vår sak. Vårt liv ligger alltid åpent for Den Hellige Ånd. Vi må lære å se klart, så sannheten som den er i Jesus, også blir sannhet i vårt kristenliv. Englene er himmelens budbærere. De vedlikeholder en stadig forbindelse mellom himmel og jord. De følger med i alt som skjer i vårt liv, og de er rede til å hjelpe alle som trenger dem. De bevarer oss i fysisk og moralsk fare slik Gud ser det er best. Det blir glede i himmelen når mennesker ved englenes hjelp gir etter for Guds Ånds milde innflytelse. Herren selv gleder seg.

Menneskene har for store tanker om seg selv. Det er Guds engler som samvirker med mennesker og gjennomfører Guds plan. Det er dette samarbeid som resulterer i at de blir omvendt og helliggjort. Disse himmelske veseners herlighet ville vi ikke engang kunne tåle å se. For vår skrøpelighets skyld skjuler de den. Gjenskinnet av himmelens herlighet som stråler ut fra disse lysets sendebud, ville tilintetgjøre oss. Englene påvirker vårt sinn, hvis vi gir dem anledning til det. De minner oss om det Jesus har sagt og lært, slik de gjorde det for kvinnene ved Jesu grav.

Vesener Gud har skapt, blir brukt i Herrens plan for fornyelsen av menneskesinnet, for å gi de ulydige det sinn som rettferdige har. Alle som vil gå på Guds veier og følge hans plan, vil bli ledet og beskyttet av himmelens engler. De blir sendt til oss når vi inderlig og ydmykt ber Herren om hjelp. Lysets og kraftens usynlige hærskarer samarbeider med dem som er ydmyke og små i seg selv. - Brev 116, 1899.

Engler søker samarbeid
Satan bruker mennesker til å friste andre mennesker, men Guds engler søker noen de kan samarbeide med for å frelse dem som blir fristet. Englene ønsker å finne noen som er villige til å samarbeide med dem etter Jesu retningslinjer, de søker mennesker som er inspirert av tanken på at de hører Kristus til. De leter etter dem som føler at det er den som har falt i fristelser, som trenger deres særlige hjelp. Englene vil gjeme komme I kontakt med dem som forstår at Jesus er interessert i dem som menneskene går forbi, de forsømte, de sårede og de som er mishandlet av fienden og holder på å omkomme. Det bedrøver Kristus å se harde mennesker som ikke øver tro som er virksom ved kjærlighet, den som renser sjelen.

Guds engler vil samarbeide med og gjennom dem som vil være med i arbeidet for å frelse mennesker fra døden og på den måten skjule en mangfoldighet av synder. Men de må ha medarbeidere som tar seg i vare, så de ikke selv skal bli fristet.

Det er de syke som trenger lege, ikke de som er friske. Når dere gjør en innsats for noen som ikke behøver hjelp, men går forbi mennesker som trenger gode ord og hjelpsomhet utvikler dere et sinnelag som ikke er lik det Jesus har. - Brev 70

neste kapitel