På fast grunn 1 kapitel 18. Fra side 105.     Fra side 109 i den engelske utgave.tilbake

Betydningen av å motta Den Hellige Ånd

Natten til den første sabbaten under Newcastle-stevnet var det som om jeg var til stede ved et møte og talte om betydningen og nødvendigheten av å motta Ånden. Det ble lagt vekt på at vi måtte åpne våre hjerter for Den Hellige Ånd. Jesus sa engang til sine disipler: "Ennå har jeg mye å si dere men dere kan ikke bære det nå." Det var en hindnring for ham at de ikke hadde mulighet for å forstå. Han lengtet etter å åpenbare store sannheter for dem, men så lenge deres hjerter var lukket, ville hans åpenbaring.av disse sannheter være bortkastet. De måtte motta Guds Ånd før de fullt ut kunne forstå Kristi undervisning. Jesus sa: "Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i. mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det Jeg har sagt dere."

I drømmen så jeg en stor bygning og en vaktmann stå ved inngangen. Han spurte alle som kom til døren: "Har du mottatt Den Hellige Ånd?" Han hadde en målesnor i hånden, og det var bare få, svært få, som fikk komme inn i bygningen. "Det betyr ingenting hvor store dere menneskelig sett er " sa han, "men hvis dere er blitt modne mennesker, som har nådd sin fulle vekst og fått hele Kristi fylde, etter det lys dere har hatt, vil dere få sitte til bords med Jesus ved Lammets bryllupsmåltid. Gjennom evigheters evighet vil dere lære stadig mer om de velsignelser festen betyr for dere.

Den som er stor i seg selv, kan ikke komme inn her. De som bare er voksne barn og fremdeles har et barns innstilling, vaner og egenskaper, kan ikke komme inn her. Har du vært full av mistanke, kritikk, hissighet og selvopphøyelse kan vi ikke slippe deg inn, du ville bare ødelegge festen. Alle som skal inn gjennom denne døren, må være iført bryllupsklærne, de som er vevet på himmelens vevstol. De som har vennet seg til å finne feil hos andre, avslører en skavank som ødelegger familier og får mennesker til å vende seg fra sannhet til villfarelse. Mistillitens surdeig og den velutvikle de evnen til å anklage andre lukker inngangsdøren for dere. Inn gjennom denne døren kommer ikke noe som kan ødelegge lykken for dem som skal bo her. De må ha fullkommen tillit til hverandre. Dere kan ikke bli med i den lykkelige himmelske familie, for jeg har tørket alle tårer bort fra deres øyne. Bare den som selv representerer hans karakter kan få se kongen i hans herlighet.

Dere vil få adgang til Guds rike når dere gir avkall på deres egen vilje og visdom, og lærer av Kristus. Han forlanger en hel og udelt overgivelse. Gi ham livet så han kan forme og danne det. Ta hans åk på dere, lær av ham og la dere lede av ham. Dere må lære å forstå hva det vil si at bare de som blir som små barn, kan komme inn i Guds rike.

Å være i Kristus vil si å velge å være som Kristus og ha det samme sinnelag som han. Bli i ham, vær som han var og gjør som han vil. Dette er betingelsen for å være hans disippel. Dere vil aldri finne fred hvis dere ikke oppfyller den. I Kristus er det fred, utenom ham finnes den ikke.

Det er lett å bære Kristi åk når det er tilpasset deg. Da kan du utføre. krevende åndelig arbeid og bære tunge byrder, for Herren glf kraft og styrke, og han gjør arbeidet til en glede. Legg merke til hva han sier: "Lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet" (Matt 11,29). Hvem er han som sier dette? Han er himmelens majestet, herlighetens konge. Han ønsker at dine begreper om åndelige spørsmål må bli renset for egenkjærlighetens slagg og forurensningene fra en primitiv og usympatisk natur. Du må få en dypere indre erfaring. Ved å være i Kristus vil du vokse i nåde. Når du omvender deg, vil du ikke lenger være en hindring for dine medmennesker, men du vil styrke dem."

Da dette budskapet ble fremført, så jeg noen gå bedrøvet bort, og de sluttet seg til spotterne. Men det var andre som med tårer i øynene og sønderknuste hjerter bad dem som de hadde såret og skadet, om tilgivelse. De var ikke opptatt av sin egen verdighet, men stilte hele tiden dette spørsmålet: "Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?" (Apg 16,30). Svaret var alltid: "Vend om, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og deres synd må bli utslettet." Åndelig stolthet ble irettesatt, det er noe Gud ikke kan tolerere. Det er imot Guds ord. "Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær! Den ugudelige forlate sin vei og ugjerningsmannen oppgi sine tanker og vende om til Herren, så vil han vise barmhjertighet, til vår Gud, for han vil gjerne tilgi" (Jes 55,6.7).

Alle syntes å føle at Herren hadde talt gjennom sitt skrøpelige redskap, da jeg la disse prinsipper frem for dem på sabbatsmøtet. - "Review and Herald", 11. april 1899.

Tiden er kommet da vi kan vente at Herren skal gjøre store ting for oss. Vi må ikke slappe av i arbeidet, men vokse i nåde og kunnskap om Herren. Før verket blir avsluttet og Guds folks besegling blir fullført, vil Den Hellige Ånd bli utøst. Himmelens engler vil være iblant oss. Nå lever vi i forberedelsestiden for himmelen, og vi må leve i full lydighet mot alle Guds bud. - Brev 30, 1907.

"Notebook Leatlets". Christian Experience, Dr.16.
Bønn er nødvendig i våre hjem, i menigheten og i arbeidet for medmennesker. Det er få som forstår betydningen av inderlig bønn. Hvis menigheten oftere var samlet til bønn, ville den slippe å komme til kort i så mange forhold. Den som holder ut i bønn til Gud, blir rikt belønnet.

Når menigheten våkner og forstår hvilket høyt og hellig kall den har, vil medlemmene be mer inderlig om Den Hellige Ånd. På en klarere måte vil de se hva som må gjøres for dem som ikke kjenner Gud. Vi har fått det løfte at Gud drar nær til alle som søker ham.

Menigheten må bli født på ny til et levende håp "ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner" (1 Pet 1,3.4). Når menigheten våkner og forstår hva som må gjøres for verden, vil medlemmene gjøre en innsats for dem som ikke kjenner Bibelens sannheter. Nøysomhet må prege vår daglige ferd, og vi må våke og be så ikke noe skal skjemme vårt liv. Våre medmennesker må kunne se at den som venter å få sine bønner besvart, må leve etter de prinsipper han hevder.

Menigheten vil ikke bli sløv så lenge medlemmene søker hjelp fra nådens trone, og ikke svikter når det gjelder å advare dem som står på avgrunnens rand. Medlemmene i en aktiv, virksom menighet vil klart forstå hva det vil si å bære Kristi åk og samarbeide med ham.

Himmelen søker gudhengitte mennesker som Herren kan bruke til å komme i forbindelse med sitt folk og med verden. Han vil kunne benytte en menighet som helliger seg til ham og er villig til å ofre av sine midler. Han vil fylle dem med sin Ånd og med kraft, særlig i denne tiden hvor Satan arbeider så intenst på å villede både predikanter og legfolk. Hvis Guds tjenere var innstilt på å samarbeide med ham, ville han være med dem på samme måte som han var med sine første disipler.

Vil menigheten ikke våkne opp til sitt ansvar? De som er villige til å vie seg til oppgaven med alt de er og har, vil Gud fylle med Kristi Ånd. Kristus var den største misjonær verden noen gang har sett. Når Guds folk blir fylt med denne Ånd, vil de ikke lenger være kraftløse. - Manuskript 59, 1898.

Vår karakter
Herren tillater oss å komme i situasjoner som utvikler vår karakter. Vi vokser i vår kristelige erfaring når vi gir Herren det som tilkommer ham av tiende og gaver. Dere har alle møtt vanskeligheter i livet. Det lærer oss å ha tillit til Gud og søke ham mer inderlig i bønn. Vår tro vokser med våre erfaringer. Lidelsen lutrer og renser vår tro og vår karakter. Det er i de vanskelige dager Kristus blir dyrebar for oss. Dere vil få grunn til å si: "Jeg venter på ham som vil drepe meg" (Job 13,15). Farer, lidelser, sorg og død gir oss anledning til å bekjenne vår tro på Kristus. ...

Det betyr alt for oss at vi godtar Herrens ledelse av vårt liv. Vår innstilling er derfor bestemmende for vårt liv og vår karakter. Alle kan gjøre fremgang, men de må også vite at alt ikke kan være som de selv ønsker. Jesu liv og lære må være vårt studium. Han skader aldri noen, men leger alt han rører ved. - Brev 135, 1897.

Ydmykhet og tro
Det er ikke penger, evner, kunnskap og veltalenhet som teller i den oppgaven vi har i denne tiden, men tro og ydmykhet. De arbeidere som villig strever og ofrer for sin Herre og mester, vil ikke la seg stanse om evangeliets sannheter møter motstand. Betingelsen for fremgang er samarbeid med Kristus. I likhet med ham må vi gråte over dem som ikke gråter over seg selv, og be for dem som ikke ber for seg selv. - Manuskript 24, 1903.

Det skjer i hast
Når Gud og mennesker samarbeider har Herrens verk fremgang. Men Herren har også muligheter som mennesket ikke kjenner noe til. Engler må somme tider utføre den gjerning som var tildelt mennesker som ikke tok imot Guds kall. - "Review and Herald", 15. des. 1885.

neste kapitel