På fast grunn 1 kapitel 19. Fra side 116.     Fra side 120 i den engelske utgave.tilbake

VEKKELSE OG REFORMASJON

Innledning
I "Review attd Herald" for 22. mars 1887 kom Ellen White med en inntrengettde appell om vekkelse og reformasjon. Overskriften på artikkelen var "Menighetens store behov". A.G. Daniells brukte mye av dette stoffet da han skrev sin bok "Kristus vår rettferdighet". Ellen Whites artikkel blir her gjengitt i sin helhet.

Etter en vekkelse følger det gjerne en åndelig kamp mellom gode og onde makter om de mennesker som har begynt et nytt liv. I avsnittet finnes også en levende beskrivelse av en slik konflikt. Med bakgrunn i den store vekkelsen i Battle Creek College og begivenhetene som fulgte i de nærmeste måneder, behandler Ellen White dette betydningsfulle spørsmål. I enhver vekkelse vil lignende forhold gjøre seg gjeldende.

Siste del av avsnittet tar for seg spørsmålet om appeller fra talerstolen og menighetens reaksjon på disse. Det blir gitt en rekke eksempler som viser at Ellen White selv praktiserte de råd hun har gitt forkynnere. Mange av erfaringene er kort fattet og enkelt fortalt i dagboksform. Det fortelles om det som hendte i Battle Creek, i Europa, Australia og USA. De inneholder mange gjentagelser, men de er så verdifulle at de er tatt med uavkortet.

neste kapitel