På fast grunn 1 kapitel 21. Fra side 125.     Fra side 129 i den engelske utgave.tilbake

Ta vare på den nye erfaringen

Kampen som følger vekkelsen
(I 1893 fant det sted en merkbar vekkeIse i våre institusjoner ved hovedkvarteret i Battle Creek, der Guds Ånd var tydelig i virksomhet. Mye av velsignelsen gikk imidlertid tapt i de begivenheter som fulgte. Denne erfaringen, og det råd som ble gitt i forbindelse med den, kan være til hjelp for oss i dag. - Red.)

Etter den store vekkelsen i Battle Creek fikk vi på skolen se at en tid med stort åndelig lys også er en tid med tilsvarende åndelig mørke. Satan er alltid til stede med sine legioner av onde engler. De går til angrep på alle for å ødelegge virkningen av Herrens velsignelser, så den erfaringen de har hatt, ikke skal bli spredt videre til andre. Hadde alle de mange som den gang fikk del i vekkelsen, gått i gang med å bringe videre til andre det de selv hadde opplevd, ville de ha fått stadig mer lys og større kraft. Når Gud velsigner mennesker med lys, er det for at de straks skal gå i gang med å meddele til andre det de selv har fått del i.

Åndelig vekkelse og utgytelse av Den Hellige Ånd er til alle tider blitt fulgt av åndelig mørke og forfall. Når vi tar i betraktning det Gud gav av anledninger og velsignelser i Battle Creek, må vi si at memgheten er kommet svært til kort i å bringe lyset videre. Gud kan ikke fortsatt velsigne og gi større lys, før vi benytter det lys vi alt har fått, slik Gud viser oss i sitt ord. Det lys som ellers ville skinne klart og tydelig, blir matt og svakt. Det er kraft i Guds sannheter, men den er avhengig av samarbeidet mellom Gud og de mennesker som tar imot den. Gudsfrykt, nidkjærhet og uegennyttig innsats er betingelser for å kunne gi sannhetens lys videre til andre. - Manuskript 45, 1893.

Faren ved å forveksle Åndens virksomhet med ekstase
Det fremgår klart av brev jeg har fått om Åndens virksomhet ved siste årsmøte (1893) og på skolen, at fordi resultatet ikke ble hva det burde være, har noen begynt å tvile og har kalt det hele ekstase. Det gjør meg ondt at noen kan se slik på det. Vi må ikke gjøre Guds Ånd sorg ved å kalle hans virksomhet et utslag av overspenthet. Hvis det var noe galt ved vekkelsene i Battle Creek og andre steder, kan man spørre om hvordan Åndens virksomhet egentlig skulle arte seg. Det var meget tydelig at det var Den Hellige Ånd som åpenbarte seg i det som skjedde.

Det forbauser meg ikke at noen er i villrede på grunn av det som hendte etter vekkelsen. Men i min erfaring de siste førtini år har jeg sett meget av den slags. Det har vært tydelig at det var Gud som var i virksomhet, og ingen må tillate seg å si at dette ikke var av Den Hellige Ånd. Vi opplevde nettopp det vi har rett til å tro på og be om, for Gud er mer villig til å gi dem Den Hellige Ånd som ber ham om det, enn foreldre er til å gi sine barn gode gaver. Men mennesker kan ikke styre og lede Den Hellige Ånd. Det er Den Hellige Ånd som skal lede og bruke det menneskelige redskap. Jeg er ikke i tvil om at Gud rikt velsignet både elever og menighet. Men en tid med stort lys og utgytelse av Ånden blir gjerne fulgt av en tid med stort åndelig mørke. Hvorfor? Fordi sjelefienden er intenst opptatt med å gjøre Åndens velsignelsesrike virksomhet på mennesker virkningsløs.

Da elevene tok opp igjen forskjellige former for konkurranseidrett, og da de ble oppslukt av fornøyelser, fant Satan en utvei til å slippe til å gjøre Den Hellige Ånds verk i mennesket virkningsløs. Hadde alle lærerne uten unntak gjort sin plikt og forstått sitt ansvar, hadde de hatt moralsk mot og hadde benyttet de evner Gud hadde gitt dem. Helliggjort ved sannheten kunne de hatt åndelig kraft og lys til å fortsette fremover og oppover. Fremgangens stige når helt til himmelen. Men det er tydelig at de ikke fant glede i å vandre i livets lys og følge det.

Ved tomt snakk og tidsfordriv kan man lett ødelegge virkningen av Den Hellige Ånds innflytelse. Å vandre i lyset vil si å fortsette på lysets vei. Hvis de som er blitt velsignet, blir likeglade og uforsiktige, så de ikke lenger våker og ber, hvis de ikke tar korset opp og bærer Kristi åk, og hvis fornøyelser og ærgjerrighet får makt over dem, da beholder Gud ikke lenger førsteplassen hos dem. Da slipper Satan til som en partner i spillet om liv og død. I dette spillet er Satan dyktigere enn de er. Han planlegger de nødvendige trekkene som fører til evig fortapelse. ...

Resultatene etter Guds Ånds virksomhet i Battle Creek skyldes ikke overspenthet og ekstase. Men de som ble velsignet, forkynte ikke hans pris som kalte dem fra mørke til sitt underfulle lys. Når jorden blir opplyst av Herrens herlighet, vil det være noen som ikke forstår hva det er og hvor den kommer fra, fordi de misbruker og mistolker Ånden som blir utøst over dem. Gud er nidkjær for sin egen ære. Han hedrer ikke dem som vanærer ham. Noen av dem som vandrer i lyset, burde ha undervist disse som fikk denne nye erfaring, om at den som mottar slikt lys, må fortsette på lysets vei. Jeg skulle ønske jeg hadde tid til å skrive mer utførlig om dette, men det har jeg dessverre ikke. - Brev 58, 1893.

neste kapitel