På fast grunn 1 kapitel 31. Fra side 190.     Fra side 183 i den engelske utgave.tilbake

Forkynn Ordet

Washington, D.C.
24. juli 1904
Til våre ansvarlige leger:
Kjære medarbeidere:
Jeg blir vekket klokken elleve. Det jeg ser er så levende at jeg ikke får sove. Ordet fra Herren er kommet til meg om at våre helsearbeidere må få en tydelig advarsel om de farer som truer dem.

Herren kaller alle som arbeider ved våre sanatorier, til å nå en høyere standard. Løgn er aldri sannhet. Hvis vi holder oss til oppdiktede teorier, forener vi oss med fiendens hær i hans kamp mot Gud og Kristus. Gud kaller dem som har båret åk som er laget av mennesker, til å bryte dette åket i stykker og ikke lenger være menneskers slaver.

Kampen er i gang. Satan og hans engler villeder med all slags urett. De er utrettelige i sine forsøk på å fjerne mennesker fra sannhet og rettferdighet, og i å spre det som kan ødelegge i universet. De er intenst opptatt av å få i stand bedrag de kan fange mennesker med, og de hviler aldri. Fienden forsøker hele tiden å lede mennesker ut i vantro og tvil. Han ønsker å fjerne både Gud og Kristus, han som ble menneske og bodde iblant oss for å vise oss at vi i lydighet mot Guds vilje kan seire over synd.

Under stadig angrep
Ondskap i enhver form venter bare på en anledning til å gå løs på oss. Smiger, bestikkelser, lokkemidler av forskjellig slag og løfter om forfremmelse vil flittig bli benyttet.

Hva gjør Herrens tjenere for å møte dette onde med et "så sier Herren"? Fiendens redskaper er i utrettelig virksomhet i kampen mot sannheten. Hvor er de trofaste hyrder for Herrens hjord? Hvor er hans vektere? Står de i vakttårnet og varsler om faren, eller lar de bare fienden passere? Hvor er helsearbeid erne? Samarbeider de med Kristus, bærer de hans åk, eller bærer de åk som mennesker har laget?

Satan og hans engler setter alt inn på å få herredømme over menneskenes sinn, så de kan bli ført vill ved bedrag og falske teorier. Advarer våre leger mot faren? Advarer de som administrerer våre sanatorier? Eller sover mange av vekterne mens onde tunger og skarpe tenkere stadig er i virksomhet for å så forvirring og gjennomføre planer som fienden har lagt? Disse har fått skjerpet seg enda mer ved lang øvelse i å unngå sannheten.

Les Paulus' formaning til kolosserne. Han sier at han inderlig ønsker for alle troende at "de skal få nytt mot, bli knyttet sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds hemmelighet, som er Kristus. For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede" (Kol 2,2.3). Og han føyer til: "Dette sier jeg nå for at ingen skal lure dere med sine overtalelseskunster. ... Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre; så må dere også leve i ham. Vær rotfestet i ham og bygd på ham! Stå faste i troen etter det dere har lært, rike på takk til Gud! Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som hviler på menneskers tradisjoner og fra grunnkreftene i verden, ikke på Kristus. I ham er hele guddomsfylden legemlig til stede" (v.4-9).

Vil de ansatte ved våre institusjoner tie stille og tillate farlige villfarelser som kan ødelegge medmennesker? Fiendens synspunkter blir satt i omløp overalt. Splid og vantro sprer seg uhemmet. Vil våre helsearbeidere reise et vern mot dette? Er det ikke på tide at vi spør oss selv: Skal vi tillate motstanderen å få oss til å gi opp å forkynne sannheten? Skal vi tillate ham å hindre oss fra å være kanaler for evangeliets velsignelser som skulle flyte som en livets kilde til verden? La alle nå våkne opp og benytte de anledninger vi har til å arbeide. La oss forkynne Ordet i tide og utide og søke Kristus om mot og kraft til å handle rett.

Faren øker hele tiden
De farer vi nå er utsatt for, blir stadig større. Det er på høy tid at vi tar på oss hele Guds rustning og alvorlig forsøker å hindre Satan i å få enda bedre fotfeste. Guds mektige engler venter på at vi skal be dem om hjelp, så vår tro ikke skal svikte i denne fryktelige konflikt. Nå trenger vi fornyet kraft, og det må en våken innsats til. Likegladhet og slapphet vil resultere i tap av personlig gudsfrykt og vår plass i himmelen.

I denne tiden må laodikeabudskapet bli forkynt for å vekke en sovende menighet. Tanken på at tiden er kort bør stimulere til alvorlig og utrettelig innsats. Husk at Satan er kommet med stor makt for med all slags urett å forføre dem som går fortapt.

I årevis er våre leger blitt opplært til å tro at de ikke må gi uttrykk for meninger som avviker fra dem overlegen har.* (Dvs. dr. Kellogg, mangeårig overlege ved Battle Creek Sanitarium. Red.) Å, om de hadde brutt i stykker dette åket, og kalt synden ved dens rette navn. Da ville ikke himmelen ha betraktet dem som mennesker som på tross at de hadde ansvarsfulle stillinger, unnlot å advare mot ulydighet mot Guds ord.

Gjorde dere leger deres plikt som Herrens tjenere da dere lyttet til en fantasifull og spiritualistisk utlegning av Herrens ord, en tolkning som undergraver selve grunnlaget for vår tro, uten å komme med innvendinger? Gud sier at han ikke lenger kan være med dere, hvis dere ikke våkner og stiller dere på Frelserens side.

Falske teorier som undergraver sannhetens pillarer
Mitt budskap er: Lytt ikke lenger til en forfalskning av sannheten, uten å protestere. Avslør disse falske teorier. Hvis de blir godtatt, vil de føre til at predikanter, leger og andre helsearbeidere mister troen. Alle må nå være på vakt. Gud kaller menn og kvinner til å fylke seg under Immanuels blodstenkte banner. Jeg er blitt bedt om å advare vårt folk, for mange står i fare for å godta falske teorier som undergraver sannhetens pillarer.

Våre leger snakker somme tider i timevis når de er trette og forvirret og lite skikket til slike samtaler. Helsearbeiderne skulle nekte å ta del i lange samtaler om natten. Disse sammenkomstene har vært Satans anledning til å komme inn med sin forførende innflytelse som frarøver både den ene og den andre den tro som i sin tid ble overgitt til de hellige. Glimrende og strålende ideer kommer ofte fra et sinn som den store bedrager har innflytelse over. De som lytter og er enige, vil bli bedratt likesom Eva ble av slangens ord. De kan ikke lytte til så forførende filosofiske spekulasjoner og samtidig bevare den levende Guds ord i sine tanker.

Våre leger har tapt meget fordi de har sett at forkjerte handlinger ble utført, hørt forkjerte ord talt, og sett gale prinsipper bli fulgt, uten å si imot, fordi de var redde for å bli avvist.

Jeg henstiller til dem som har vært bundet av denne innflytelsen, å bryte dette åket som de så lenge har funnet seg i å bære, og stå som frie mennesker i Kristus. Å bryte denne innflytelsen vil kreve en energisk innsats.

Alfa kommer nå til syne
Ta ikke feil. Mange kommer til å falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill og til lærdommer som stammer fra onde makter. Foran oss har vi det som er Alfa i denne faren. Omega vil bli en skremmende opplevelse.

Vi behøver å studere det Jesus sa i sin øversteprestelige bønn like før han ble dømt og korsfestet: "Far, timen er kommet. Gi din Sønn del i herligheten, så Sønnen kan forherlige deg. For du har gitt ham makt over alt som heter menneske, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette er det evige livat de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Jeg har forherliget deg på jorden da jeg fullførte den gjerning du gav meg å gjøre. Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du gav meg fra verden. De var dine, og du gav meg dem, og de har holdt fast på ditt ord" (Joh 17,1-6).

De kristne skal vise godhet
Guds rettferdighet er fullkommen. Den kommer til uttrykk i alt han gjør og i alle hans lover. Som Gud er, må hans folk være. Kristi liv må bli åpenbart i hans barns liv. I all sin ferd, offentlig og privat, i alt han sa og gjorde, viste han praktisk gudsfrykt, og denne gudsfrykt må komme til syne hos hans barn.

De som følger det lys de har fått, vil praktisere Kristi karakters gode egenskaper i det daglige liv. Kristus syndet ikke, for det var ikke synd i ham. Gud har vist meg at praktisk rettferdighet må komme til syne i de troendes daglige liv.

Har ikke Gud i sitt ord fortalt oss om de store begivenheter som snart skal finne sted? Tror dere det han sier når dere leser om dette? Eller har dere mistet troen på Gud ved å lytte til falsk filosofi? Kan noen makt avverge den straff som rammer dere hvis dere ikke ydmyker dere for Gud og bekjenner deres synd? Hvordan er det, helsearbeidere, taler ikke den levende Gud til dere fra sitt ord om de begivenheter som er en oppfyllelse av dette ord? Det siste store oppgjør med menneskene vil snart finne sted. Har deres liv vært slik at dere kan bli veid på helligdommens vekt og ikke bli funnet for lette? Eller er deres tro blitt dannet og begrenset såden er blitt til vantro? Er deres lydighet mot mennesker blitt til opprør mot Gud? "Ransak dere selv om dere er i troen, prøv dere selv!" (2 Kor 13,5.) - "Special Testimonies", serie B, 2, side 12-17.

Ta dere i vare
Kjære bror:
Washington, D.C. 7 aug., 1904
Jeg har et budskap til deg og de andre legene som er med i "The Medical Missionary Association". Dere må bli kvitt innflytelsen fra "Det levende tempel" (En 568-siders bok der dr. J.H. Kellogg forfekter panteistisk filosofi. - Red.) for denne bokens innhold er bare tilsynelatende godt. Den inneholder tanker som er riktige og sanne, men de er blandet opp med villfarelse. Skriftsteder er tatt ut av sin sammenheng for å støtte opp om forkjærte teorier.

Tanken på de villfarelser denne boken inneholder, har bekymret meg, og det jeg har erfart i forbindelse med denne saken, har nesten kostet meg livet.

Det blir påstått at boken "Living Temple" er blitt revidert. Men Herren har vist meg at forfatteren har den samme innstilling, og at det ikke kan være noe samarbeid mellom ham og evangeliets forkynnere, så lenge han fortsatt holder fast ved sine teorier. Jeg ble bedt om å advare vårt folk og si til dem: "Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte" (Gal 6.7).

Dere har hatt adgang til "Testimonies for the Church" VII, VIII. Der er faresignalet heist. Men det lyset som er så klart og tydelig for dem som ikke er påvirket av falske teorier, er det noen som ikke kan se. Så lenge våre leger er opptatt av de villedende teorier i denne boken, kan det ikke være noe samarbeid mellom dem og evangeliets forkynnere. Det må ikke være noe samarbeid før det blir en forandring.

Når helsearbeidernes virke og eksempel blir i harmoni med deres kall som misjonsarbeidere, og når de føler behov av å være nær knyttet til evangeliets forkynnere, kan det være samarbeid. Men vi må bestemt sette oss imot å bli skjøvet ut fra det evige evangeliums plattform som har stått sin prøve siden 1844.

Alfa er fremstilt i "Living Temple"
Jeg er blitt bedt om å si tydelig fra. "Møt det med fasthet og uten å nøle," er beskjeden jeg fikk. Men det må ikke skje på den måten at våre aktive evangelister blir tatt ut av sin virksomhet for å undersøke læresetninger det er strid om. Det er ikke nødvendig med en slik undersøkelse. I boken "Living Temple" kommer Alfa av det farlige frafallet til syne. Omega kommer senere og vil bli godtatt av dem som ikke vil lytte til den advarsel Gud har gitt.

Våre leger som har et så stort ansvar, burde ha åndelig klarsyn. De må stadig være på vakt. Farer vi nå ikke er oppmerksomme på, vil snart møte oss, og jeg ønsker inderlig at de ikke må bli ført vill. Jeg ville så gjerne se dem stå frigjort i Herren. Jeg ber om at de må ha mot til å forsvare sannheten som den er i Kristus, og at de inntil siste slutt holder fast ved det grunnlag de hadde i den første tiden. - "Special Testimonies", serie B, 2, side 49,50.

neste kapitel