På fast grunn 1 kapitel 33. Fra side 206.     Fra side 211 i den engelske utgave.tilbake

5.del!
KRISTUS OG TROSLÆREN
Innledning

I løpet av mer enn seksti år ble over to tusen artikler av Ellen White trykt i "Review and Herald" og et lignende antall i "The Signs of the Times". Hundrevis av budskaper fra hennes penn kom i "Youth's Instructor", våre helseblad, unionsrapporter osv.

Disse artiklene behandlet en lang rekke emner, som praktisk undervisning, advarsler og råd til menigheten, reiseskildringer, undervisning om sjelevinnende virksomhet, og kanskje viktigst av alt: artikler om trosspørsmål. Tidsskriftformen gav rikelig plass til variasjon og detaljbehandling av mange viktige spørsmål om tro og lære. De samme emnene ble behandlet gang på gang, og i hvert tilfelle med nye sider ved spørsmålet. Etter hennes eget ønske har man benyttet dette stoffet til bøker som er utgitt etter hennes død.

Selv om det ikke er noe alment ønske om å få utgitt alle disse artiklene i sin helhet, er det behov for å få et utvalg av artikler om vår tro og lære slik de i sin tid ble utgitt. Mange av dem gir en fremragende oversikt over sentrale emner i adventbudskapet. Disse uvurderlige budskapene følger her for det meste i sin helhet, så man får se hver enkelt tanke i den opprinnelige sammenheng. Det er noen få unntak hvor store deler av en artikkel ikke direkte har noe med lærespørsmål å gjøre. I slike tilfeller er visse avsnitt utelatt, men dette er angitt på vanlig måte. De søm er interessert i å studere Guds ord, vil ha glede av å få dette utvalg av artikler om bibelsk tro og lære i bokform - alle med Jesus i sentrum.

neste kapitel