På fast grunn 1 kapitel 45. Fra side 259.     Fra side 263 i den engelske utgave.tilbake

Jeg sender dere*

Fra "The Review and Herald", 25. juni 1895.
"Likesom Faderen har sendt meg, sender jeg dere" (Joh 2021). Vi må forkynne sannheten som den er i Jesus, like bestemt som Kristus og apostlene gjorde. Idet vi setter vår lit til den kraft Den Hellige Ånd kan gi, må vi vitne om den korsfestede og oppstandne frelsers nåde, godhet og kjærlighet. På den måten kan vi bli Guds redskaper til å fordrive mørket fra mange menneskers sinn, og vi kan bli årsak til at takk og lovsang vil stige opp til Gud fra mange menneskers hjerter.

En stor oppgave venter på hver eneste Guds sønn og datter. Jesus sier: "Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid" (Joh 14,15.16). I sin bønn for disiplene sier han at han ikke bare ber for dem som da var med ham, men "også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg" (Joh 17,20). Og igjen sier han: "Dere hørte at jeg sa: Jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Faderen, for han er større enn jeg" (Joh 14,28). Jesus har bedt for sitt folk og gitt dem rike løfter om fremgang når de samarbeider med ham. Han sa: "Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre større gjerninger enn dem, for nå går jeg til Faderen" (Joh 14,12).

Hvilken forrett de har som tror på Kristi ord og lever etter det! Kunnskapen om Jesus som bar vår synd og sonet vår skyld, setter oss i stand til å leve et hellig liv. Denne kunnskapen er et vern om menneskenes lykke. Satan vet at uten denne kunnskap ville det være uorden og kraftløshet hos oss. Troen på Gud ville være borte, og vi ville bli et bytte for enhver fiendes snare. Han har lagt lumske planer for å ødelegge menneskene.

Han ønsker å legge sitt djevelske mørke som et likklede mellom Gud og mennesket, for å kunne skjule Jesus for oss. Dette gjør han for å få oss til å glemme Jesu kjærlighet og nåde og stenge oss ute fra videre kunnskap om Guds store kjærlighet og den kraft han kan gi oss. Han ønsker å stenge alt lys fra himmelen ute.

Kristus alene var i stand til å representere Guddommen. Han som fra begynnelsen hadde vært hos Faderen, som var den usynlige Guds bilde, var den eneste som kunne gjøre dette. Det var ikke mulig bare med ord å fortelle verden hvordan Gud er. Det var ved et liv i renhet at Gud måtte bli åpenbart for menneskene, et liv i fullstendig tillit til og underkastelse under hans vilje, et liv så ydmykt at selv den høyeste seraf ville ha veket tilbake for noe slikt. For å kunne gjøre dette kledte Frelseren sin guddom i menneskelighet. Han benyttet de evner han hadde som menneske, for bare på den måten kunne menneskene forstå ham. Bare som menneske kunne han nå menneskeheten. I det menneskelige legeme Gud hadde gjort i stand til ham, representerte han Guds karakter. Han ble til velsignelse for verden ved at han som menneske levde Guds liv, og dermed viste han at han hadde makt til å forene det menneskelige med det guddommelige.

Vår oppgave for Kristus
Jesus sa: "Ingen kjenner Sønnen uten Faderen; heller ikke kjenner noen Faderen uten Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for" (Matt 11,27). Bare i liten grad blir Guds Sønns opphøyede verk forstått. Han holdt verdens frelse i sin hånd. Oppdraget apostlene fikk, blir også gitt til alle hans etterfølgere i denne tiden. "Og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem" (Luk 24,47). Frelseren har "all makt i himmel og på jord" (Matt 28,18). Denne makt lover han oss. "Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender."

Selv om en menighet bare består av fattige mennesker, ukjente og uten en høyere utdanning, kan de ha innflytelse for tid og evighet, hvis de tror og ber. Hvis de i enkel, barnlig tro tar fatt og stoler på løftene i Guds ord, kan de utrette mye godt. Hvis de lar lyset skinne, blir Kristus herliggjort i dem, og hans rikes sak vil bli fremmet. Hvis de forstår at de vil måtte gjøre regnskap for Gud, vil de forsøke å finne åpninger for virksomhet, og de vil skinne som lys i verden. De vil være nidkjære og oppriktige eksempler på hva det vil si å fremme Guds plan for menneskers frelse. De fattige og de uskolerte kan om de ønsker. bli elever i Jesu skole, og han vil lære dem sann visdom. Et ydmykt liv i enkel, barnlig tillit, sann fromhet og sann kristendom vil effektivt påvirke medmennesker. Personer med høy utdanning vil ha en tendens til å stole mer på sine kunnskaper enn på Gud. Ofte prøver de ikke å lære Guds vei å kjenne ved å kjempe alvorlig med ham i bønn og ved i tro å gripe fatt i hans løfter. De som er blitt salvet av Den Hellige, vil arbeide i Kristi ånd. De vil forsøke å få i gang samtaler med andre for å lære dem å kjenne Gud og den han sendte, Jesus Kristus, for det betyr evig liv. De vil bli levende brev som forteller menneskene om verdens lys.

Jesus har gitt hver av sine tjenere en oppgave, og han venter at de skal utføre den med troskap. Høy og lav, fattig og rik har alle et oppdrag å utføre for Mesteren. Kallet om å ta fatt kommer til alle. Men hvis du ikke lyder Herrens kall, hvis du ikke i tro på den hjelp Kristus kan gi deg, utfører det oppdrag du har fått, og du ikke følger hans eksempel, vil det ved ditt navn i boken bli skrevet: "En dårlig og lat tjener." Hvis ikke lyset dere har fått, blir spredt til andre, hvis dere ikke lar lyset skinne, vil det bli til mørke, og dere vil komme i stor fare. Gud sier til alle som kjenner sannheten: "Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen!" (Matt 5,16.) La andre få del i ditt kjennskap til sannheten. Dette er Guds plan for å opplyse verden. Hvis du ikke står på din post og lar ditt lys skinne, vil du bli sittende i mørke. Gud kaller alle sønner og døtre av den himmelske familie til å stå fullt rustet, så de når som helst kan slutte seg til de andre og utføre sin oppgave. Det hjerte som er fylt med Kristi kjærlighet og medlidenhet, vil finne Kristi dyrebare juveler. - "The Review and Herald", 25. juni 1895.

neste kapitel