På fast grunn 2 kapitel 11. Fra side 72.     Fra side 72 i den engelske utgave.tilbake

Om å møte falske profeters krav

(72)Hva vi kan vente oss
Det er blitt vist meg mange som vil påstå at de er spesielt undervist av Gud. De vil forsøke å lede andre. Fra misforståtte idéer om hva som er deres plikt, vil de ta på seg en gjerning som Gud aldri har lagt på dem. Resultatet blir forvirring. Hver enkelt bør søke Gud på det alvorligste for sin egen del, slik at han selv må forstå Guds vilje. - Brev 54, 1893. rett

(72)Det vil være noen som gjør krav på å ha syner. Når Gud gir deg klare beviser på at synet er fra ham, kan du ta imot det. Men ta ikke imot det på noe annet grunnlag, for folk vil mer og mer bli ført vill i fremmede land og i Amerika. - "The Review and Herald", 25. mai 1905. rett

(72)Et villedet barns syner.
J eg er nødt til å si at jeg ikke har hatt den minste tro på herr (J.M.) Garmire eller hans arbeid. Det heftet som ble gitt ut siste høst ved den tiden da vi hadde leirmøtene i Jackson, var ikke på noen måte godtatt av vårt folk. Det ble spredt ved hjelp av stjålne adresselister fra "Review and Herald". - Henvisningen til personen Garmire i forrige kapittel kan tjene som råd når det gjelder behandling ay slike som heyder at de har mottatt spesielt lys. rett

(73)Herr Garmires datter gjør krav på, eller han påstår på hennes vegne, at hun har syner, men de bærer ikke Guds legitimasjon. De er av samme karakter som mange andre slike ting som vi har møtt i vår erfaring - en villfarelse fra Satan. rett

(73)Ved leirmøtene i Jackson sa jeg rett ut til disse fanatiske gruppene at de gjorde sjelefiendens gjerning. De var i mørke. De påstod at de hadde stort lys og at prøvetiden ville utløpe i oktober 1884. rett

(73)Jeg fremholdt der offentlig at det hadde behaget Herren å vise meg at i det budskap Gud har gitt, vil det ikke være noen bestemt tid etter 1844, og at det budskap som fire eller fem var opptatt med å fremholde med stor iver, var kjetteri. Dette stakkars barnets syner var ikke fra Gud. Dette lyset kom ikke fra himmelen. Tiden var kort, men enden var ennå ikke kommet. Det skulle utføres et stort verk for å forberede et folk som skulle bli beseglet med den levende Guds segl. - "An Exposure of Fanaticism and Wickedness", traktat, side 9,10 (1885). rett

(73)Et budskap til J.M. Garmire
Satan har lagt tingene til rette slik at du skulle bli fanget i hans snare. Du er blitt tatt til fange av fanatisme, bedrag og sterk villfarelse. Du har fremholdt dine idéer i din familie, mistolket Skriften, forvrengt Guds ord fra dets sanne fortolkning, og på den måten har du fått dem til å tro at de synspunkter som vårt folk bekjenner seg til og fremholder, ikke er riktige. Din fortolkning av Skriften er ikke i harmoni med det standpunkt syvendedags-adventistene har tatt. ... rett

(73)Det preg du har gitt dine barns sinn, smaker av den villfarelse som har fordervet ditt eget sinn. Du har lært dem til å se flekker og feil hos andre og kritisere dem. Ved dine ord og ditt eksempel når det gjelder å snakke imot dine brødre og peke på deres feil, har du satt i gang en kjede av omstendigheter som ved din egen makt, sammen med sataniske redskaper, har resultert i din datters syner. Denne tendens til å finne feil, denne anklage mot dine brødre, er djevelsk. ... rett

(74)Guddommelig legitimasjon
At du gir uttrykk for så stor tro på Vitnesbyrdene og gjør dem så fremtredende, er ikke til noen hjelp for meg eller mitt arbeid, fordi du setter din datters falske syner på samme nivå som dem som Herren gir meg. På den måten senker du den hellige og opphøyde karakter av det arbeid Gud har gitt meg å gjøre. rett

(74)Herren har klart vist meg at det som du betrakter som meddelelser fra Gud til deg og andre gjennom din datter Anna, er ikke fra ham. De bærer ikke den guddommelige legitimasjon. Det er en annen ånd som kontrollerer barnet. Det er fienden som virker i henne. Slike foreteelser vil bli mer og mer alminnelige i disse siste dager. De leder ikke til enhet, til all sannhet, men bort fra sannheten. rett

(74)Et avgjort bevis på at disse aktiviteter ikke er fra Gud, er at de er i samsvar med dine synspunkter, som vi vet er feilaktige. Ting som hun sier at hun ser i syner, har ikke støtte i Guds ord, men er i strid med det. Satan er i stadig virksomhet for å gjennomsyre henne med sin egen ånd for at han gjennom henne, i en kappe av rettferdighet, kan føre inn banaliteter, villfarelser og besmittelse. Siden du betrakter hennes ytringer som fra Gud, er din tro på de sanne vitnesbyrd verdiløs. På den måten håper Satan å avskjære deg og alle dem som har noen som helst tillit til dine idéer, fra de redskaper som Gud har forordnet, slik at dere kan bli overlatt til å tro en løgn. Skriften forteller om dem som er bedratt og blir bedratt. Det passer på deg. Du bedrar din datter, og hun bedrar deg - en blind som fører en blind. Fienden søker å oppnå sin hensikt ved forskjellige midler etter som de best passer til forholdene og situasjonen for dem han ser han kan lokke ved fristelser. rett

(74)Jeg sier deg rett ut at din datters budskaper ikke er fra Gud. Dette har Herren vist meg, og han lyver ikke. Hun kan si mye godt og kan tale mye som er sannhet, men slik virker sjelefienden. Forfalskninger vil i mange henseender ligne det sanne. Det er de fruktene som vitner om karakteren. ... rett

(75)Historien gjentar seg
I den gjerning som min mann og jeg ved Guds forsyn ble kalt til å ha del i, helt fra begynnelsen i 1843 og 1844, har vi hatt Herren til å legge planer for oss, og han har utvirket sine planer gjennom sine levende redskaper. Falske veier er så ofte blitt pekt ut for oss, og de sanne og sikre stier er blitt så klart beskrevet i alle de foretagender som har hatt forbindelse med den gjerning vi har fått å gjøre, at jeg i sannhet kan si at jeg ikke er uvitende om Satans påfunn, og heller ikke om Guds veier og virkemåte. Vi har måttet bruke alle våre åndsevner, og vi har stolt på visdom fra Gud i å lede oss i våre undersøkelser når vi har vært nødt til å bedømme de forskjellige teorier som vi'er blitt gjort oppmerksom på. Vi har overveid både deres fortjenstfulle og deres feilaktige sider i lyset som skinner fra Guds ord og det Gud har åpenbart for meg gjennom sitt ord og vitnesbyrd, for at vi ikke skulle bli bedratt eller bedra andre. Vi overgav vår vilje og vei til Gud og bad inderlig om hans hjelp, og vi søkte aldri forgjeves. Mange års smertefull erfaring i forbindelse med Guds verk har gjort meg kjent med alle slags falske bevegelser. Mange ganger er jeg blitt sendt til forskjellige steder med budskapet:" Jeg har et oppdrag for deg på det stedet. Jeg vil være med deg." Når anledningen kom, gav Herren meg et budskap til dem som hadde falske drømmer og syner, og styrket av Kristus bar jeg frem mitt vitnesbyrd på Herrens befaling. De frykteligste fordømmelser ble slynget mot meg, noe de sa var fra Herren på grunn av at jeg stod imot hans verk. De sa at fryktelige ulykker ville ramme meg, shk som deres Anna hadde profetert. Men jeg hadde det bra, fullstendig klar over at jeg var beskyttet av himmelske engler. rett

(75)I løpet av de siste førtifem år har jeg måttet møte personer som gjorde krav på å ha budskaper fra Gud med irettesettelse av andre. Denne slags religiøs fanatisme har vist seg igjen og igjen siden 1844. Satan har virket på mange måter for å etablere villfarelse. Noe av det som ble sagt i disse synene, fant sted, men mange ting - med hensyn til tiden for Kristi komme, prøvetidens slutt og begivenheter som skulle finne sted - viste seg å være fullstendig falske, slik som både dine og Annas profetier har vært. De forsøkte likevel å unnskylde sine forseelser ved å vri på uttalelsene og gi dem en annen mening, og så fortsette på samme måten med å bedra og bli bedratt. rett

(76)Da Herrens Ånd kom over meg i begynnelsen, ble det vist meg at jeg ville komme i forbindelse med dem som gjorde krav på å ha syner, men at Herren ikke ville tillate at jeg ble bedratt. Det har vært min gjerning å avsløre denne løgnen og å irettesette i Herrens navn. Etter som enden nærmet seg, skulle jeg få se mer av disse foreteelser. rett

(76)"Jeg har ikke sendt dem"
Jeg har fått brev fra forskjeIlige som beretter om syner som de sa at Gud hadde gitt dem, men Herren Jesus sier til meg: "Tro dem ikke, jeg har ikke sendt dem." Noen skriver til meg og sier at Gud har åpenbart for dem at søster White tar feil, at hun er under innflytelse av lederne, slik at hun tror noe som ikke er sant og forkaster noe som er sant. Men ordet kommer igjen: "Bry deg ikke om dem. Jeg har ikke talt gjennom dem eller gitt dem noe ord eller budskap. De har spunnet sammen løgnaktige ord under tilskyndelse fra Satan." rett

(76)Noen har kommet til meg og påstått at de var Kristus, og tilsynelatende har de utført mirakler. De har sagt at Herren ledet meg i mange ting, men at sabbaten ikke var et prøvende spørsmål. Guds lov var ikke bindende for mennesker. Alt det vi hadde å gjøre, var å ta imot Kristus, og de var selv Kristus. Jeg har hatt erfaring med alle disse fordringsfulle krav, og jeg har ingen tro på dem. "Til Ordet og til vitnesbyrdet! Samtykker de ikke i dette, det folk som ikke har lysning av dag" (Jes 8,20). rett

(77)Et sted var det fire i en familie som foregav å få meddelelser fra Herren. De irettesatte urett, og de forutsa ting som virkelig fant sted. Dette skapte tillit til dem. Men det som ikke inntraff, holdt de skjult, eller det ble betraktet som noe hemmelighetsfullt som ville bli forstått senere. Hvor fikk disse sin inspirasjon fra? Fra sataniske redskaper, og dem er det mange av. Herren påla meg å gå imot disse ting og bringe et avgjort budskap mot dem. ... rett

(77)Jeg har sett atskillige som fikk syner, men når jeg irettesatte ånden som kontrollerte dem, kom de øyeblikkelig ut av synet og var svært ulykkelige til sinns. rett

(77)Uvesentlige, dagligdagse ting
Slike erfaringer kom til å bli meget alminnelige. Flere i en familie var under denne slags bedrag. ... Budskaper ble gitt til forskjeIlige medlemmer av menigheten. En stakkars skjelvende sjel fikk høre: "Du er stolt." En annen: "Du er vantro, du vil gå fortapt." Herren gav meg i dette tilfel1et lys til å tale ord med trøst og oppmuntring. Jeg bar frem mitt vitnesbyrd til disse besvikne menneskene enten de ville høre det el1er forkaste det. Deres syner var Satans verk. De ting som ble åpenbart, var ofte alminnelige, dagligdagse spørsmål om hvem som skul1e gjøre i stand frokosten neste dag, lage middag og vaske opp. Hellige sannheter som de hadde funnet i Bibelen og Vitnesbyrdene, var blandet sammen med disse intetsigende ting. Satans hånd var i alt dette for å vekke avsky hos folk og få dem til å avvise med forakt alt som hadde med syner å gjøre. På den måten ville det falske og det sanne bli foraktet under ett. Selv de som var med i bedraget, ville når de ble trette av det hele, være tilbøyelige til å tvile på alle syner. rett

(77)Etter et meget alvorlig møte med disse som var ført vill, bekjente de at de forsøkte å etterligne søster Whites holdning så godt de kunne. Alt var tilgjort, et bedrag. Likevel var det mye av det de sa, som inntraff slik de hadde forutsagt. rett

(78)Jeg ble spurt hvordan dette kunne ha seg hvis synene var falske helt igjennom. Jeg fortalte dem at det var Satans hensikt å blande sannhet og villfarelse. Gjennom disse bedrageriske foreteelser kunne han gjøre Guds ekte verk virkningsløst. Fra da av opphørte deres mange syner. Hvor er det blitt av dem som hadde synene, og de som oppmuntret dem? Flere av dem som lever, er skeptikere, uten tro på Åndens gaveri menigheten, uten tro på Bibelens budskap eller på religion i det hele tatt. Det er blitt vist meg at dette er det sikre resultat av falske syner. rett

(78)Din datters åpenbaringer er et lignende bedrag. At du oppmuntrer disse ting hos henne, vil vise seg å bli til hennes undergang og også til ødeleggelse for andre, hvis ikke noe stanser dette bedrag. Du kalte disse falske syner og meningsløse drømmer for Guds underfulle lys. Men de er som agner sammenlignet med hvete. Dette er en alvorlig sak. Den vil ha en avgjørende innflytelse på din familie. Når du betrakter din datters ord som talt under innflytelse av Guds Ånd, vil det være det samme for deg som om de var sanne. Du er under en sterk villfarelse fra Satan. Du har tiltro til dem. På den måten vil din tillit til de sanne og ekte budskaper fra Gud bli rykket opp med rot. Slik vil det gå med alle som tror slik som du gjør. Det er av denne grunn at Satan stadig søker å presse inn det uekte - for å lede bort fra sannheten. rett

(78)Satans aller siste bedrag vil være å gjøre Guds Ånds vitnesbyrd virkningsløse. "Uten åpenbaring kommer folket påvillspor" (Ord 29,18). Satan vil virke med stor kløkt på forskjellige måter og gjennom ulike redskaper for å svekke tilliten til de sanne vitnesbyrd hos levningen av Guds folk. Han vil føre inn falske syner for å villede, og han vil blande det falske med det sanne. På den måten vil han vekke avsky hos folk, slik at de vil betrakte alt som heter syner og visjoner som en slags fanatisme. Men ærlige mennesker som sammenligner det falske med det sanne, vil bli satt i stand til åskjelne mellom dem. ...Pass på hvordan dere hører
Å, hvor bedragerisk menneskehjertet er! Hvor lett det er å få det til å samstemme med det som er ondt! Det er ikke noe som er mer skadelig for det som har betydning for sjelen, dens renhet, dens sanne og hellige oppfatning av Gud og av hellige og evige ting, enn stadig å gi akt på og opphøye det som ikke er fra Gud. Det forgifter hjertet og svekker forståelsen. Den rene sannhet kan spores tilbake til dens guddommelige kilde ved dens oppløftende, foredlende og helliggjørende innflytelse på mottagerens karakter. Opphavsmannen til all sannhet bad til sin Far: "Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt meg" (Joh 17,20.21). Det vil stadig dukke opp nye ting som blir årsak til uenighet, og som vil trekke bort fra sannheten. All denne debatt, kritikk, anklage og fordømmelse av andre er ikke noe bevis på at en har Kristi sinnelag. Den fremmer ikke enighet. Den slags virksomhet har tidligere vært utført av personer som har gjort krav på å ha et vidunderlig lys, mens de levde i synd. Kjetteri, uærlighet og falskhet, alt dette fantes hos dem. rett

(79)Den tiden vi lever i, er en tid med store farer for Guds folk. Gud leder et folk, ikke enkeltindivider her og der. Han har en menighet på jorden, og den holder fast ved sannheten. Når vi da ser at ikke bare menn, men unge piker, skriker ut mot menigheten, da blir vi redd for dem. Vi vet at Gud ikke har sendt dem. Likevel løper de, og alle som ikke vil godta deres villedende idéer, blir anklaget for å kjempe mot Herrens Ånd. Alt dette er i tråd med Satans planer. Guds verk vil imidlertid gå fremover, mens det alltid vil være noen som arbeider direkte mot Kristi bønn. Guds verk vil gå frem, og de som er opptatt med sine sataniske påfunn, vil bli latt tilbake. . . . rett

(79) "Pass derfor på hvordan dere hører" (Luk 8,18), det er Kristi formaning. Vi må høre så vi kan lære sannheten å kjenne, og slik at vi kan vandre i den. "Legg merke til det dere hører" (Mark 4,24). Undersøk det nøye, "prøv alt" (1 Tess 5,21). "Tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud! For det er gått mange falske profeter ut i verden" (1 Joh 4,1). Dette er Guds råd til oss. Skal vi gi akt på det? - Brev 12, 1890. rett

neste kapitel