På fast grunn 2 kapitel 12. Fra side 81.     Fra side 80 i den engelske utgave.tilbake

Kjennemerker på falsk lære

(81)Videre meddelelser til herr Garmire
Siden jeg besøkte ditt hjem sabbats ettermiddag 23. august, er det noe som har ligget meg på sinne og som jeg gjerne vil si deg. Jeg nøler ikke med å si at Annas syner ikke er fra Gud. De drømmer som noen i din familie har hatt, er et Satans bedrag. … rett

(81)Satan så at han kunne virke på din mottagelige fantasi og lede deg, sammen med andre, inn i sitt garn. Har Gud gitt deg dette tidsbestemte budskap? Nei, for ikke noe slikt budskap kommer fra den sanne lyskilde. ... Spørsmålet om tid har vist at du er en falsk profet, og Annas syner er falske foreteelser. Gud virker aldri på denne måten. rett

(81)Satan har andre og sterkere villfarelser i beredskap for deg. Du vil påstå, hvis du ikke alt har gjort det, at du har en gjerning å gjøre i forbindelse med Annas syner, som svarer til den gjerning som den mektige engel hadde, han som kom ned fra himmelen, og hvis glans lyste opp hele jorden. Satan ser at ditt sinn er forberedt til å ta imot hans tilskyndelse. Han vil bruke deg til din egen undergang hvis du ikke i Herrens navn bryter de lenker som binder deg. … rett

(81)Du sier at Annas syner plasserer opprettelsen av dyrets bilde etter at prøvetiden er slutt. Det er ikke slik. Du påstår at du tror Vitnesbyrdene. La dem da få korrigere deg på dette punktet. Herren har klart vist meg at dyrets bilde vil bli dannet før prøvetiden slutter, for det kommer til å bli den store prøve for Guds folk, noe som vil avgjøre deres evige skjebne. rett

(82)Den stilling du har tatt til dette, er et slikt virvar av inkonsekvens at bare få villa seg bedra. ... rett

(82)Du har tatt beretningen om den ulydige profeten, slik som den er gjengitt i Det gamle testamente, og har anvendt den på søster White. Du sier at hun er fullkomment ærlig, men at hun er en bedratt profet. Av den grunn kan Guds Ånds vitnesbyrd ikke ha noen virkning på deg. Har Herren vist deg eller din datter, din kone eller dine barn søster Whites ulydighet? Hvis hun har vandret i strid med Guds vilje, vil du da vise i hva? Det er min plikt å bringe klare uttalelser om hvor jeg står, for du mistolker mitt vitnesbyrd, river det ut av sin sanne mening, slår ring om mitt navn når som helst du mener det vil gi støtte til hva du enn måtte ha å si. Men når Vitnesbyrdene ikke harmonerer med dine teorier, er jeg unnskyldt, for jeg er den falske profet! Det er mange måter å unngå sannheten på. rett

(82)Det ser ut til at du er særlig bitter på Uriah Smith og noen andre av våre brødre, og du har gitt uttrykk for disse følelser i din familie. På den måten har du gjennomsyret dem. Herren har funnet det tjenlig å gi råd til bror Smith og irettesette ham fordi han har tatt feil, men er det et vitnesbyrd om at Gud har forlatt ham? - Nei. "Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor, og vend om!" (Åp 3,19.) Herren klandrer sitt folk for det som er galt, men er det et bevIs på at han har forkastet dem? - Nei. Det er feiltagelser i menigheten, og Herren peker dem ut ved de redskaper han selv har valgt, ikke alltid gjennom Vitnesbyrdene. Skal vi nå gripe fatt i disse irettesettelser og gjøre et nummer ut av dem og si at Gud ikke gir menigheten sitt lys og sin kjærlighet? - Nei. Nettopp det Gud prøver å gjøre for dem, viser at han elsker dem og ønsker å trekke dem bort fra de farlige. stier. rett

(82)Gud har talt med hensyn til deg selv. Det som du kaller lys fra himmelen, har han kalt mørke, og de syner som har sin opprinnelse i denne villfarelse, kaller han et blendverk. Vil du tro dette vitnesbyrdet? Vil du gi akt på det Herren har talt gjennom søster White, eller vil du kaste Herrens ord fra deg? Vil du sitere dette vitnesbyrd like beredvillig og gjøre et nummer av det, slik som du har gjort med de irettesettende vitnesbyrd som er gitt til dine brødre, som har gjort feil i visse ting? - Brev 11, 1890. rett

(83)Feilaktig og riktig bruk av inspirerte råd *
I henvendelse til Garmire.
Min bror, du er selv blitt bedratt, og har bedratt andre. Du har ikke gransket Skriften på den rette måten. Du må granske den for å lære å kjenne Guds sinn og ikke for å bevise din teori. Du leser Guds ord i lyset av dine egne synspunkter. Du bygger opp en falsk bygning, så barrikaderer du den med skriftsteder som du påstår beviser at den er sann. Men du går forbi de steder som beviser at den er usann. Du sier: "Bibelen er grunnlaget for min tro." Men er den det? Jeg svarer at Bibelen ikke støtter ditt standpunkt. Igjen vil du si: "Vis meg fra Bibelen at jeg tar feil, så skal jeg oppgi mine synspunkter." Men hvordan kan du bli overbevist fra Bibelen så lenge du forvrenger og feilanvender dens uttalelser? Ved å gjøre det kutter du av forbindelsen med den eneste kilde som Gud kan undervise og overbevise deg ved. rett

(83)Den eneste sanne måte å granske Skriften på er å legge bort all fordom, enhver forutfattet mening, ved inngangsdøren til den undersøkelse du skal gjøre, og så ta fatt på arbeidet med Guds ære alene for øye. Din forstand må være åpen for å la seg overbevise, og hjertet må være bløtgjort så det kan tro det Herren sier til deg. rett

(83)Menneskers meninger med hensyn til fortolkning av Skriften er mange og forskjellige, men Skriften er ikke endret for å passe til menneskers idéer. Den velsignede boken er ja og amen. Den forblir fast og evig. Menneskers kommentarer harmonerer ikke alltid, men de store og velsignede kjensgjerninger blir alltid de samme. Guds ord er uforanderlig. "Det står skrevet." rett

(84)Du har også tatt deler av Vitnesbyrdene ut av sin sammenheng. Disse Vitnesbyrd har Gud gitt til beste for sitt folk. Du har anvendt dem feil til støtte for dine villfarende teorier og lånt eller stjålet lyset fra himmelen for å fremholde det som ikke harmonerer med Vitnesbyrdene, og som de alltid har forkastet. På den måten setter du både Skriften og Vitnesbyrdene i falsk ramme. Alle som tar feil, gjør slik som du har gjort. ... Du har ingen virkelig tro på Vitnesbyrdene. Hvis du hadde hatt det, ville du ha tatt imot dem som pekte ut din villfarelse. Du har drukket av forurensede kilder. ... rett

(84)Du var blitt forberedt slik at du kunne ta imot Satans tilskyndelse til å gi verden noe nytt, merkelig og oppsiktsvekkende, noe som er i strid med de standpunkter som så lenge er blitt holdt som sannhet av vårt folk. Din datters falske virksomhet har ildnet deg opp til å gjøre en stor innsats. Du er blitt smigret, og du har gjort deg selv til et redskap for fienden ved å frembringe resultater som det er umulig for deg å beregne. Du har offentliggjort kjetterier og teorier som bare kunne egge til sterk uvilje. Resultatene er beklagelige for din familie og for alle som sympatiserer med de falske teorier du har fremmet. Bror Garmire, du har et arbeid å gjøre for deg selv, som ingen annen kan utføre for deg. Du må ydmyke ditt hjerte for Gud, bekjenne dine synder og vende om. rett

(84)Kritikk og følgene av den
Herren har et folk, og han leder det. Selv om det i menigheten sikkert eksisterer ting som ikke er riktig, har Jesus ikke satt deg fremst for å lede menigheten. Hvis du ikke forandrer din innstilling, kan du ikke bli frelst. "Vend om og gjør igjen dine første gjerninger" (Åp 2,5). Dette er det eneste vilkår for at Gud igjen kan se med velbehag på deg. De som Herren tilgir, gjør han først angerfulle. Guds Ånds ekte verk i hjertet er nødvendig i ditt tilfelle hvis du noen gang skal komme deg løs fra fiendens snare. I ditt tilfelle har jeg ikke stort håp, for dine prinsipper er fordervet. Du er en mann av bedragerisk karakter, og likevel påberoper du deg selv store ting. rett

(85)Satan har lykkes i å få deg til å tro at du er utvalgt av Gud til å ha en særlig oppgave som representant i forbindelse med den tredje engels budskap som går frem med kraft. Men du lever ikke rett med Gud, og Gud kan ikke bidra til villfarelse. Du blåser opp de feil du ser hos dem som har ansvar i menigheten, og du gjør et nummer av de irettesettelser de har fått, fordi de ikke er i samsvar med deg eller bifaller den religiøse erfaring som du setter høyere enn det lys Gud har latt skinne på menigheten. Hvem har satt deg på dommersetet for å fordømme andre? - Ikke Gud, du har gjort det selv. … rett

(85)Det er ikke få ord du har uttalt i fordømmelse av dine brødre. Å fordømme syntes å være som mat og drikke for deg. Din åndelige erfaring er sammensatt av det du nærer den med. Du liker også å fremholde dine falske idéer for din familie og for hvem som helst som vil høre på deg. Kan du da undres over at den vanhellige surdeig har virket? Du kan kalle dette gudsbespottelse hvis du vil, men det er det som Herren har vist meg. Annas syner kommer inn her for å stadfeste deg i dine feilaktige synspunkter. Du bedrar og blir bedratt. Satan har ordnet sakene slik at du har barrikadert din sjel med løgn. - Brev 12, 1890. rett

(85)Det vil alltid finnes falske og fanatiske bevegelser
Det vil alltid være falske og fanatiske bevegelser som er satt i gang av personer i menigheten som påstår at de er ledet av Gud - slike som løper før de er sendt, og som oppgir dag og årstall da uoppfylte profetier skal virkeliggjøres. Vår motstander syntes om at de gjør det, fordi deres stadige feiltagelser og villfarelser skaper forvirring og vantro. - Brev 28, 1897. rett

neste kapitel