På fast grunn 2 kapitel 13. Fra side 86.     Fra side 85 i den engelske utgave.tilbake

Anna Phillips' syner*

(86)De bærer ikke himmelens stempel
(Anna Phillips, en ung kvinne i Battle Creek, ble i 1893 forledet til å tro at hun fikk drømmer og åpenbaringer fra Gud. Hun ble oppmuntret i dette da en fremtredende misjonsarbeider ieste hennes "vitnesbyrd" for menigheten i Battle Creek som om de skulle være guddommelige. Neste morgen mottok denne misjonsarbeideren det budskapet som her er referert. Da Anna Phillips ble kjent med innholdet i det, ble hun klar over at hun hadde tatt feil. Hun tok avstand fra sine tidligere aktiviteter og ble en betrodd og fremgangsrik misjonsarbeider i Herrens tjeneste.) rett

(86)Jeg vet at vi lever meget nær avslutningen av verdens historie. Skremmende begivenheter er ved å utfolde seg. Jeg er fullt ut enig med deg når du i ditt arbeid fremholder Bibelen og Bibelen alene som grunnlaget for vår tro. Satan er en listig fiende, og han vil virke der hvor mange minst venter det. Jeg har et budskap til deg. Mente du at Gud hadde gitt deg det verv å fremholde Anna Phillips' syner da du leste dem opp offentlig og knyttet dem sammen med de vitnesbyrd som det har behaget Herren å gi meg? Nei, Herren har ikke lagt på deg dette verv. Han har ikke gitt deg dette oppdrag. ... Ikke forring gjerningen ved å blande den sammen med utsagn som du ikke har noe positivt bevis for at livets og herlighetens Herre har gitt. ... rett

(86)Min kjære bror, jeg vil gjerne fremholde noe for deg vedrørende de farer som nå truer virksomheten. Det arbeid Anna Phillips utfører, bærer ikke himmelens stempel. Jeg vet hva jeg snakker om. I vår første erfaring da dette verk var blitt til, måtte vi stå ansikt til ansikt med lignende foreteelser. Det ble gitt mange slike åpenbarelser, og vi hadde den mest ubehagelige gjerning å gjøre i å motstå denne virksomheten og ikke gi den rom. Noe av det som ble fremholdt i disse åpenbarelser, ble oppfylt, og dette fikk noen til å godta dem som ekte. ... rett

(86)Gud har ikke kalt Anna Phillips til å følge opp de vitnesbyrd han har gitt sitt folk, og gjenta deres innhold. Men slik er det hun virker og har virket. Det var personer som gjorde nøyaktig det samme i denne bevegelses første tid. Vi måtte møte alle slags varianter av disse falske åpenbaringer. rett

(87)Min bror, hvordan kan det ha seg at du har tatt opp disse utsagn og fremholdt dem offentlig mens du blandet dem sammen med de vitnesbyrd Gud har gitt søster White? Hvilke beviser har du for at disse visjoner er fra Gud? Du kan ikke være for forsiktig med hva du hører, hva du tar imot og hva du tror. Du kan ikke være for forsiktig med hvordan du omtaler Profetiens Ånds gave og sier at jeg har sagt dette og hint angående denne saken. Jeg kjenner godt til at slike uttalelser oppmuntrer menn, kvinner og barn til å innbille seg at de har fått spesielt lys fra Gud ved åpenbarelser, når de ikke har fått noe slikt lys. Det er blitt vist meg at dette ville være et av Satans mesterstykker når det gjelder villfarelse. Du har gitt verket et preg som det vil ta verdifull tid og slitsom sjelelig anstrengelse å rette på for å redde Guds verk fra enda et anfall av fanatisme. … rett

(87)Et lite villfarelsens frø
Tror du ikke at jeg kjenner noe til disse saker? Langs hele vår vei til det himmelske Kana'an kan vi se mennesker som har lidd skibbrudd på troen. I deres villfarende virksomhet har de ført andre på villspor fordi de antok at de var ledet av Gud ved spesielle åpenbarelser. Jeg har måttet skrive mange, mange sider for å rette på disse villfarelser. Natt etter natt har jeg følt dette som en byrde og en tyngsel, og jeg har vært ute av stand til å sove på grunn av den sjelekamp jeg har hatt for Guds arv, hans folk, som er i fare for å bli ført vill. Mye i disse syner og drømmer syntes å være helt riktig, en gjentagelse av det som vi har hatt iblant oss i mange år. Men snart fører de inn et lite punkt her og en tøddel av villfarelse der, bare et lite frø som slår rot og blomstrer, og mange blir smittet av det. rett

(88)Å, jeg ønsker at vi hadde langt større visdom i alle ting enn vi har nå! En ting som enhver arbeider i Herrens vingård må lære, er å praktisere Kristi bønn, å bevege oss som en i Kristus Jesus. rett

(88)Jesus bad om at hans disipler måtte være ett slik som han er ett med Faderen. Fienden er i virksomhet for å skille og spre. Som aldri før vil han nå gjøre bestemte anstrengelser for å splitte våre styrker. Mer enn i noen annen tid er det nå utrygt for oss å gå våre egne veier. Sannheten for denne tid har vide perspektiver. Den når vidt ut og dekker mange læresetninger. Men disse læresetninger er ikke løsrevne punkter som har liten betydning. De er knyttet sammen med tråder av gull og danner et fullstendig hele med Kristus som det levende sentrum. De sannheter fra Bibelen som vi fremholder, er så faste og urokkelige som Guds trone. rett

(88)Min bror, hvorfor skulle pastor R og du følge den fremgangsmåten dere har valgt med hensyn til Anna Phillips, uten å ha større sikkerhet for at Herren har valgt henne som sitt talerør til menneskene, sin kanal som han vil meddele lys igjennom? Hvis du godtar alt av dette slag som skyter opp og gir seg ut for å være åpenbaringer fra Gud, og hvis du fortsetter med å oppmuntre disse såkalte profeter slik som du har gjort, og støtter deres arbeid med den innflytelse ditt vitnesbyrd har, vil det ikke vær trygt å la deg være en vokter av Herrens arv. De advarsler Kristus har gitt, betyr noe for oss (se Matt 24,21-23). rett

(88)Satan vil virke med all urettferdighetens forførelse for å gi seg ut for å være Jesus Kristus. Hvis det var mulig, ville han endog villede de utvalgte. Hvis den falske etterligning har så stor likhet med det ekte, er det da ikke viktig å være på vakt slik at ingen skal bedra deg? Kristus understreker sin advarsel med å si: "Hør, jeg har sagt dere det på forhånd" (Matt 24,25). Brødre, forkynn Ordet! Be ikke folk om å bygge sin tro på usikre ting eller ha tillit til menneskelige redskaper. Det jeg sier, har jeg fra Herren. Jeg ble vist pastor R idet han stod foran noen personer og leste fra Anna Phillips' såkalte åpenbaringer. En edel, verdig person var til stede. Med et sorgfulIt uttrykk i ansiktet fjernet han det skrevne dokumentet, la Bibelen i hånden til bror R, og sa: "Bruk Guds ord som din lærebok. "Alle hellige skrifter, inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Slik skal det menneske som hører Gud til, settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning"" (2 Tim 3,16.17). rett

(89)De som gransker Skriften, vil finne uttrykkelig veiledning om hva Gud krever av dem i spørsmål om det praktiske kristenliv. Du gjør feil når du leder Guds barns oppmerksomhet bort fra Ordet, det ufeilbare profetiske ord. Ta deg i vare for hva du lytter til, og vær forsiktig med hva du tar imot. Det er behov for varsomhet så ikke den lille flokkens sinn skal akseptere det som ikke er Den Hellige Ånds ekte verk. Det er en meget stor fare her. Satan forsøker til enhver tid å føre inn uekte materiale slik at han kan skjemme vitnesbyrdet og bringe sannheten i vanry. Han vil blande den sammen med et element som vil bli en snublesten på Guds folks sti. rett

(89)Guds bud og Jesu vitnesbyrd er det budskap vi skal bringe til verden. Guds ord er ikke ensidig, det er sannhet som skal praktiseres. Det er lys som stråler ut i alle retninger slik som sollyset. Det er lys som vil opplyse hvert menneske som vil lese, forstå og leve etter dets undervisning. "Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser" (Jak 1,5). - Brev 103, 1894. rett

(89)"Tro dem ikke"
Jeg har et budskap til deg fra Herren. Bror R holder ikke på med det arbeid som Herren vil han skal gjøre. Gud har gitt hvert menneske dets gjerning, og bror R trer ut av rekkene som Gud har satt ham i. Han kan ikke se resultatet av den gjerning han har tatt fatt på. Dette er til skade for Anna Phillips. Hun ledes videre og blir oppmuntret til en gjerning som ikke vil stå sin prøve for Gud. rett

(90)Anna Garmire ble skadet på den måten. Hennes far og mor fikk henne til å tro at hennes barnslige drømmer var åpenbaringer fra Gud. Hennes far snakket med henne som en som var utvalgt av Gud. Alle hennes innbilninger og drømmer ble skrevet ned som hennes syner. Hun ble vist figurer og symboler og hadde irettesettelser til sin mor og sin far. Etter en skarp irettesettelse fulgte den mest smigrende fremstilling av de underfulle ting som Herren ville gjøre for dem. Disse ting ble fremhevet for meg som falske, et bedrag. De lå på et lavt nivå som de mest betydningsløse og bagatellmessige saker, der det alminnelige og hverdagslige var blandet sammen med betydningsfulle emner. Forestillingsevnen var særlig sterkt utviklet, og det var en sammenblanding av det hellige og det dagligdagse. Guds sannhet ble forringet. Likevel var det noen som tok imot disse såkalte åpenbaringer og fulgte deres undervisning. Det ble dannet en liten gruppe som tilsynelatende var inspirert av dem, og synene ble erklært for å være mer åndelige enn søster Whites syner. … rett

(90)Sammenblanding av det opphøyde og det tåpelige
Fra Gud har jeg mottatt den advarsel som jeg nå sender til deg. Anna Phillips skulle ikke ha blitt oppmuntret slik som hun ble. Det har vært til stor skade for henne og har knyttet henne fastere til et bedrag. Det gjør meg ondt at noen av våre brødre og søstre er beredt til å feste lit til disse antatte åpenbaringer og innbille seg at de i dem finner en guddommelig legitimasjon. Disse ting er ikke av de rette slag til å utføre det arbeid som er avgjørende for denne tid. rett

(91)Barnslige figurer og illustrasjoner er benyttet i beskrivelsen av hellige, himmelske ting, og det er en sammenblanding av det opphøyde med det tåpelige. Mens virksomheten tilsynelatende er svært hellig, er den beregnet på å dåre og villede mennesker. ... rett

(91)Det vil fremstå forskjellige ting som påstås å være åpenbaringer fra Gud, men som kommer fra forestillinger fra et innbilsk og bedratt sinn. Vi måtte møte slike ting i våre tidlige erfaringer. Det var ungdom og barn så vel som dem i moden alder, som påstod at de ble ledet og undervist av Gud, og at de hadde et spesielt budskap å fremholde. De dukket opp overalt, med sannhet i noen tilfeller og villfarelse i andre. I årevis kom dette budskapet fra Gud til meg: "Tro dem ikke, for de fører inn på falske stier. Gud har ikke sendt dem." - Brev 4, 1893. rett

(91)Prøv alle såkalte syner
Fordi det er blitt bekjentgjort ganske vidt omkring at søster White har godkjent det som er blitt skrevet og sendt ut som åpenbaringer fra Gud til Anna Phillips, føler jeg det som min plikt å uttale meg. Jeg har ikke godkjent disse ting, men jeg har mottatt advarsler om at de helt sikkert vil være villedende. Det vil være uttalelser vevd inn i dem, som vil føre til ytterligheter og til feilaktige handlinger hos dem som tar imot dem. Våre brødre og søstre gjør vel i å være mer forsiktige i overensstemmelse med det lys de har fått. De bør prøve disse såkalte syner før de godtar dem og fremholder dem i forbindelse med det lys Gud har gitt meg. Jeg ser at vårt folk står i fare for å gjøre alvorlige dumheter og forhastede trekk. Gud sier om disse profeter som dukker opp: "Jeg har ikke sendt dem, likevel løper de. Tro dem ikke." rett

(81)Jeg er lei for at noen av våre brødre har forbundet Anna Phillips' aktiviteter med søster Whites vitnesbyrd og har fremstilt dette som en og samme ting. Mange har tatt imot alt som om det skulle komme fra meg. Når resultatet av en slik virksomhet vil komme for dagen i dens sanne karakter vil Profetiens Ånds sanne gjerning bli gjenstand for tvil. Falskheter blir fremstilt som sannheter fra Gud. Enkeltpersoner omsetter disse ting i handling, idet de tror at det er budskaper fra Herren, og det vil bli tatt skritt som ikke bærer det guddommelige stempel. De vitnesbyrd som Gud sender, vil bli brennemerket på grunn av disse falske uttalelser. Disse åpenbarelser er stort sett en gjentagelse av det som har vært trykt og utgitt i årevis. Likevel er det blandet sammen med ting som vil føre vill. ... rett

(92)Jeg har en advarsel å gi til våre brødre, at de skal følge sin leder og ikke løpe foran Kristus. Det må ikke utføres noe tilfeldig arbeid i disse tider. Ta dere i vare for å komme med sterke uttalelser som vil få ubalanserte mennesker til å tro at de har et underfullt lys fra Gud. Den som kommer med et budskap fra Gud, må ha full kontroll over seg selv. Han bør alltid være oppmerksom på at formastelsens sti ligger tett opp til troens. Ikke i noe tilfelle bør han benytte seg av overspente uttrykk, for en viss type mennesker vil sikkert bli påvirket. Innflytelser som er satt i bevegelse, er ikke lettere å kontrollere enn en vill hest. Hvis innskytelser og følelser først får herredømme i stedet for rolig vurdering, vil det bli altfor mye hastverk selv når en går den rette veien. Den som farer for fort frem, vil finne at det er farefullt på mer enn en måte. Det vil kanskje ikke vare lenge før han vil vike av fra den rette veien og slå inn på en feil sti. rett

(92)Følelser bør aldri tillates å bli herre over nøktern vurdering. Det er fare for overdrivelse i det som er tillatt, og det som ikke er tillatt, vil med sikkerhet føre på villspor. Hvis det ikke utføres et omhyggelig, alvorlig og fornuftig arbeid som er solid som fjell, i forbindelse med fremstillingen av alle idéer og prinsipper og i fremholdelsen av dem, vil mennesker gå fortapt. ... En bør vise den største forsiktighet når det gjelder dem som gjør krav på å motta åpenbaringer fra Gud. Det er nødvendig å være nøye på vakt, og det trenges mye bønn. De som tar del i det store verk for disse siste dager, behøver å rådslå sammen med hensyn til enhver ny ting som skal innføres. Ingen enkelt person alene skal avgjøre eller offentliggjøre viktige saker som har med Guds verk å gjøre. - Brev 6 a, 1894. rett

(93)Uten tilstrekkelig bevis
Jeg ønsker å si så lite som mulig vedrørende Anna Phillips. Jo mindre en snakker om denne saken og lar seg skake opp av den, desto bedre er det. Ubetydelige ting kan ofte gjøre stor skade. Før dette når deg, vil du ha fått et brev som gir en mer fullstendig uttalelse med hensyn til hva vi må vente oss i dette tilfelle. Det bedrøver meg mer enn jeg kan si, at saken er blitt så uklokt behandlet. Vi kommer til å oppleve mange slike tendenser. Hvis våre ledere skal feste seg ved ting av en slik karakter og godkjenne dem slik som de har gjort i dette tilfellet, vil vi få en av de mest ødeleggende flodbølger av fanatisme som vi noen gang har hatt. De villeste scener vil forekomme. Satan er alt i gang med sitt verk. En av Satans oppfinnelser er å være snar til å ha tiltro til disse ting og komme med løse, uvederheftige uttalelser ved godkjenning av dem, uten at det foreligger tilstrekkelig bevis for at de er ekte. Den Herre Jesus har gitt tilstrekkelige advarsler angående disse ting, så ingen behøver å bli bedratt. rett

(93)I slike tilfeller som disse, er det vesentlig at vi viser sindighet. Herrens komme er nær. Vi kan ikke tillate oss å arbeide på en slik måte som de har gjort. De har gitt Anna Phillips' skrifter til våre menigheter uten klare og sikre beviser for at Gud taler til sitt folk gjennom henne. Når våre predikanter har hastverk med å bringe en sak frem for menigheten, som om den hadde guddommelig godkjennelse, og de ikke har sikkerhet for at den er av Gud, så gjør de en gjerning som Gud har sagt dem at de ikke skal gjøre. Det vil komme mange ting som har til hensikt å bedra, og som har noen av sannhetens kjennetegn. Så snart disse blir fremholdt som om de var et resultat av Guds store kraft, er Satan klar til å veve inn det som han har gjort i stand for å lede mennesker bort fra sannheten for denne tid. ... rett

(84)Villfarelse som utgir seg for sannhet
Ethvert tenkelig budskap vil komme som en falsk etterligning av Guds verk, og alltid vil de bære sannhetens innskrift på sitt banner. … rett

(94)Det er ikke en ubetydelig ting å sette menneskelige, begrensede meninger, påstander, drømmer, symboler og figurer i stedet for Guds åpenbarte vilje. Våre handlinger og ord, vår holdning og innflytelse blir lagt merke til og kritisert. De som Gud har kalt til å være hans predikanter, måvære rotfestet i Guds ord, og de må la dette være deres autoritet. ... rett

(94)Særlig i denne tiden vil uoverveide bedømmelser, og meninger som er formet på en likegyldig måte, føre til de sørgeligste resultater. Når vi går tilbake fra årsak til virkning, skal vi se at det på denne måten er blitt gjort skade som i noen tilfeller aldri kan gjøres god igjen. Å, hvilken visdom og fin, åndelig innsikt som behøves for å kunne gi Guds menighet føde som er ren og renset for agner. De naturlige, nedarvede karaktertrekk må tøyles stramt slik at ikke oppriktig iver og gode hensikter vil bli fordervet, og at overstadige følelser vil gjøre et slikt inntrykk på mennesker at de vil bli behersket av impulser og ledet av innskytelser. rett

(94)De åndelige impulser må tøyles så ikke uoverlagte ord blir sagt og ingen overdrevne ideer blir uttalt, noe som kan få lett bevegelige personer til å miste fatningen. Det finnes noen som følelsesmessig er lett bevegelige ved sterk påvirkning, og i deres forestilling vil de uttalelser som er gitt, anta uforholdsmessige dimensjoner. For dem ser alt virkelig ut, og de blir fanatiske. Den åndelige erfaring er febersyk. Når vi overgir vår vilje i fullkommen lydighet under Guds vilje, og har en ydmyk og lærvillig ånd, vil Herren rette på dem ved sin Hellige Ånd og lede dem på trygge stier. - Brev 66, 1894. rett

(95)"Ingen innvendinger" er ikke grunn nok for godkjennelse
Du kan bli ganske forlegen'når det gjelder å vite akkurat hva som er den beste fremgangsmåten å følge i forbindelse med Anna Phillips' skrifter. Jeg vil foreslå at ikke noe overilt blir gjort. Jeg har ømme følelser overfor denne søster. Jeg vil ikke si eller gjøre noe som kan skade henne. Siden hennes skrifter er blitt så begjærlig mottatt og er blitt spredt omkring med så liten undersøkelse og prøving, så foreta ikke noen bryske skritt for å trekke dem tilbake og ødelegge dem som om de var forgiftet. Der hvor de alt er blitt sendt ut med våre ansvarlige menns godkjennelse, bør dere ikke foreta dere noe. Hastige reaksjoner nå vil bare skade. rett

(95)Det som undrer meg så mye, er at våre brødre skulle godkjenne disse skrifter, fordi de ikke fant noen grunn til innvendinger. Hvorfor overveide de ikke hva det er i dem som er av en slik karakter at de kan godkjennes og bli sendt ut med den kraft til påvirkning som gir dem deres makt? rett

(95)Det er mye som jeg ikke skal si noe om nå, som det vil bli nødvendig å si senere. Selv om jeg ikke ønsker å gjøre noe som kan såre denne søster, vil jeg ikke våge å være taus. ... Jeg er kommet i en helt spesiell situasjon. Denne saken skulle ikke vært behandlet slik at det ble nødvendig for meg å uttale meg om et slikt emne. Jeg er sår om hjertet ved å måtte gjøre det, og hvis det ikke hadde vært fordi jeg ser farer som kan oppstå i fremtiden, ville jeg ikke si et eneste ord angående saken, men la den utvikle seg og la mine brødre og søstre følge sin egen fremgangsmåte med hensyn til disse manifestasjoner, som ikke på noen måte er så eiendommelige. ... Det er ikke mulig for meg å se at det i disse skriftene av søster Phillips er noe som skulle skape slike bevegelser som det er gjort her. Hvis denne slags ting gripes så begjærlig, vil det være rikelig av dem. De vil være forskjellige i visse henseender, likevel slik at du kunne vise dem like stor tillit. Jeg er så lei og så bedrøvet. rett

(96)Det ser ut til at du mener at jeg skulle være i stand til å peke nøyaktig på hvor de særlig forkastelige oppfatninger er. Det er ikke noe som er så svært fremtredende i det som er blitt skrevet; du har ikke kunnet oppdage noe forkastelig der. Det er imidlertid ingen grunn til å benytte disse skrifter slik som du har gjort. Din fremgangsmåte i denne saken er absolutt forkastelig. Er det nødvendig at du straks skulle skjønne at noe ville bli til skade for Guds folk, for at du skulle være forsiktig? Hvis ikke noe slikt viser seg, er det tilstrekkelig grunn for deg til å sette din godkjennelse på disse skriftene? ... rett

(96)Ikke spre den slags skrifter uten etter nærmere overveielse og dyp innsikt i de konsekvenser din fremgangsmåte kan føre til. ... rett

(96)Fanatisme vil opptre midt iblant oss. Det vil komme forførelser, og det av en slik karakter at selv de utvalgte skulle føres vill om det var mulig. Hvis det gikk klart frem i disse manifestasjoner at det var tydelige uoverensstemmelser og usanne uttalelser, ville den store lærers ord ikke være nødvendige. Denne advarsel er gitt på grunn av de mange og varierte farer som vil oppstå. Grunnen til at jeg heiser faresignalet, er at jeg ved Guds Ånds opplysning kan se det som mine brødre ikke kan skjelne. Det behøver ikke være absolutt nødvendig for meg å peke på alle disse særegne sider av forførelsen, som de trenger å være på vakt imot. Det er nok for meg å si: "Vær på vakt! Som trofaste vektere må dere bevare Guds barn fra å akseptere i fleng alt det som utgir seg for å være meddelt dem av Herren. rett

(96)Hvis vi arbeider for å frembringe følelsesmessig spenning, kan vi få all den sinnsbevegelse vi ønsker, og mer enn vi har mulighet for å vite hvordan vi skal styre. "Forkynn Ordet" rolig og klart (2 Tim 4,2). Vi må ikke betrakte det som vår gjerning å opparbeide opphisselse. Bare Guds Hellige Ånd kan skape en sunn begeistring. La Gud arbeide, og det menneskelige redskap bør vandre sakte for ham, våkende, ventende, bedende og ved å se hen til Jesus hvert øyeblikk og være under kontroll av den dyrebare Ånd som er lys og liv. rett

(97)Folk ønsker tegn slik som på Jesu tid. Herren sa da at tegn ikke skulle gis dem. Det tegn som skal vise seg nå og alltid, er Den Hellige Ånds påvirkning av sinnet til dem som underviser, for å gjøre Ordet så inntrykksfullt som mulig. Guds ord er ikke en død, tørr teori, men det er ånd og liv. Satan ville ikke ønske noe heller enn å dra sinnet vekk fra Ordet, og se etter og vente noe utenfor Ordet som vil få dem til å føle noe. De bør ikke ha sin oppmerksomhet henvendt på drømmer og syner. Hvis de vil ha .evig liv, må de ete og drikke Guds Sønns kjøtt og blod. - Brev 68, 1894. rett

neste kapitel