På fast grunn 2 kapitel 14. Fra side 98.     Fra side 96 i den engelske utgave.tilbake

Om å være på vakt

(98)I Guds verk går alt rolig for seg
Fienden forbereder seg på å bedra hele verden ved sin mirakelvirkende kraft. Han vil gi seg ut for å være en lysets engel, ja, Jesus Kristus selv. Enhver som underviser om sannheten for denne tid, må forkynne Guds ord. De som klynger seg til Ordet, vil ikke åpne dørene for Satan ved å komme med uoverveide uttalelser med hensyn til profetisk tale eller drømmer og syner. I større og mindre grad er det her og der kommet frem falske åpenbaringer siden 1844, den tiden da vi så frem til Kristi annet komme. Vi har opplevd slike ting i tilfellet Garmire, i Ks uttalelser og i Stantonbevegelsen.* Det vil bli mer og mer av dem, og som trofaste vektere må vi være på vakt. Jeg får brev fra mange personer angående syner som de har hatt, og som de føler at det er deres plikt å berette. Må Herren hjelpe sine tjenere til å være varsomme.
Se Testimonies to Ministers side 32-62. rett

(98)Når Herren har en ekte kanal som han meddeler lys igjennom, vil det alltid være rikelig av falske etterligninger. Satan vil gå inn gjennom hvilken som helst dør som åpnes for ham. Han vil gi sanne budskaper blandet med hans egne sannhetsideer som er beregnet på å villede. Han vil dra sinnet mot mennesker og det de sier, og hindre det i å holde fast på et "så sier Herren". I Guds handlemåte med sitt folk er alt rolig. De som stoler på ham, er stille og beskjedne. De vil være enkle, sanne, oppriktige bibeltroende, og de vil ikke bare høre Ordet, men også gjøre etter det. De vil vente på Herren på en sunn, alvorlig og fornuftig måte. Den troende vil i sin hjelpeløshet holde fast på Jesus Kristus. Kristus vil bli opphøyd. Vår innstilling er å arbeide og be, våke og vente. - Brev 102, 1894. rett

(99)Et budskap til en som gjør krav på å ha syner
Skrevet fra Washington. D.C., 24 mai 1905.
Jeg er blitt spurt om hvilken stilling vi bør ta til den virksomhet som drives av en søster i Tyskland som gjør krav på å ha syner. rett

(99)Det ord som Herren gav meg siste natt, er at Gud ikke henviser sitt folk til denne søster for å få råd. Hvis vi oppmuntrer henne i den gjerning som hun mener at hun er kalt til å utføre, og det budskap hun bærer frem, vil det være årsak til stor forvirring. Herren har ikke pålagt henne å si hva den ene og den andre skal gjøre. Han sier til sitt folk: "Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er tålsom og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er godt, og min byrde lett" (Matt 11,28-30). "Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren" (Jak 1,5-7). rett

(99)Undervis om at den enkelte må søke Gud om ledelse, om å granske Skriften, og at trossøsken rådslår sammen i ydmykhet, i bønn og med en levende tro. Men dere må ikke oppmuntre denne søster til å tro at Herren har gitt henne budskaper til folket. Det lys jeg har fått angående denne saken er at dersom denne søster skulle bli oppmuntret til å mene at hun har fått budskaper til andre, ville følgene bli sørgelige, og hun vil stå i fare for å tape sin egen sjel. rett

(100)Mitt budskap til henne er: "Vandre ydmykt med Gud, og se hen til ham for din egen del. Gud har ikke gitt deg den oppgaven å peke ut andres plikt. Du kan imidlertid bli en hjelper hvis du er en oppriktig kristen som søker å oppmuntre andre og ikke gjør krav på å ha overnaturlige åpenbaringer. - Manuskript 64, 1905. rett

(100)Prøvd på Ordet og Vitnesbyrdet
I denne tid med villfarelser vil hver enkelt som er grunnfestet i sannheten, måtte kjempe for den tro som en gang er overgitt til de hellige. Enhver form for villfarelse vil bli brakt frem ved Satans hemmelighetsfulle virkemåte. Dette vil bedra endog de utvalgte, om det var mulig, og få dem til å vende seg bort fra sannheten. Vi må stå imot menneskelig visdom, visdom fra lærde som på samme måte som fariseerne underviser om Guds lov, men som selv ikke er lydige mot loven. Vi kommer til å stå overfor menneskers uvitenhet og dårskap med løsrevne teorier som er stilt opp på en ny og fantasifull måte - teorier som det vil bli særlig vanskelig å møte, fordi det ikke er noen fornuft i dem. rett

(100)Det vil forekomme falske drømmer og falske syner som inneholder noe sannhet, men som fører bort fra den opprinnelige tro. Herren har gitt oss en regel som vil hjelpe oss til å oppdage dem: "Til Ordet og til vitnesbyrdet! Samtykker de ikke i dette, det folk som ikke har lysning av dag" (Jes 8,20). Hvis de ringeakter Guds lov og ikke bryr seg om hans vilje slik den er åpenbart i hans Ånds vitnesbyrd, er de bedragere. De er behersket av tilskyndelser og inntrykk som de tror er fra Den Hellige Ånd, og de anser det mer pålitelig enn det inspirerte Ordet. De påstår at hver tanke og følelse er Åndens tilskyndelser, og når en resonnerer med dem ut fra Skriften, så erklærer de at de har noe som de stoler mer på. Mens de tror at de er ledet av Guds Ånd, følger de i virkeligheten en innbilning som er utvirket av Satan. - "Bible Echo", sept. 1886. rett

(101)Prøvd på grunnlag av "deres frukter"
I denne farefulle tid må vi ikke akseptere alt det som mennesker sier er sant. Når de som utgir seg for å være lærere fra Gud, kommer til oss og erklærer at de har et budskap fra Gud, er det berettiget å undersøke saken nøye. Hvordan kan vi vite at dette er sannhet? Jesus har fortalt oss at mange "falske profeter skal stå fram og føre mange vill" (Matt 24,11). Men vi behøver ikke bli bedratt, for Guds ord gir oss en måte å prøve dem på så vi kan vite hva som er sannhet. Profeten sier: "Til ordet og til vitnesbyrdet! Samtykker de ikke i dette, det folk som ikke har lysning av dag" (Jes 8,20). rett

(101)Fra denne uttalelsen er det klart at det sømmer seg for oss å være flittige bibelgranskere, slik at vi kan vite hva som er i samsvar med Ordet og vitnesbyrdet. Vi kan ikke være trygge på noen annen måte. Jesus sier: "Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere i saueham, men innvendig er de glubske ulver. På fruktene skal dere kjenne dem. Høster en kanskje druer av tornebusker eller fiken av tistler? Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden" (Matt 7,15-19). - "The Review and Herald", 23. feb. 1892. rett

(101)Ønsket om å demonstrere et bevis på falsk virksomhet
Idet denne bror og hans hustru gaven oversikt over sine erfaringer, erklærte de at de hadde fått dem som en følge av at de hadde mottatt Den Hellige Ånd med apostolisk kraft. Det syntes å være en nøyaktig gjentagelse av det som vi ble kalt til å møte og korrigere i den første tid. rett

(102)Mot slutten av vår samtale foreslo bror L at vi skulle holde bønn. Tanken var at hans hustru kanskje ville bli grepet av Ånden mens vi bad, slik som de hadde beskrevet det for meg, og at jeg da ville være i stand til å avgjøre om dette var fra Herren eller ikke. Dette kunne jeg ikke gå med på, fordi jeg er blitt undervist om at når noen tilbyr å demonstrere disse spesielle manifestasjoner, så er dette et avgjort bevis for at det ikke er Guds verk. - Brev 338, 1908. rett

(102)Bibelen må ikke fortrenges av mirakler
Ingen bør nære den tanke at spesielt forsyn eller mirakuløse manifestasjoner er beviset på ektheten av deres arbeid, eller av de ideer de forfekter. Hvis vi fremholder disse ting, vil de skape en ond virkning, en usunn sinnsbevegelse. Det er lovet at Den Hellige Ånds ekte påvirkning på hjertene vil skje gjennom Ordet. Kristus har erklært at Ordet er ånd og liv. "For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom vannet dekker havbunnen" (Hab 2,14). rett

(102)Satan vil virke på den mest underfundige måte for å føre inn menneskelige oppdiktninger kledt i engledrakt. Men Ordets lys skinner midt i det moralske mørke, og Bibelen vil aldri bli fortrengt av mirakuløse manifestasjoner. Sannheten må bli gransket, en må søke etter den som etter skjulte skatter. Underfull opplysning vil ikke bli gitt som noe ved siden av Guds ord, eller ta dets plass. Hold fast på Ordet, ta imot Ordet som er innpodet, og som vil gjøre dere vise til frelse. (* Mer om dette på side 48,49.) rett

neste kapitel