På fast grunn 2 kapitel 2. Fra side 11.     Fra side 13 i den engelske utgave.tilbake

Sensasjonspreget og følelsesbetont forkynnelse

(11)Faren ved spekulative idéer
Det vil komme en prøvelsens tid for Guds folk, men det er ikke noe som vi stadig skal fremholde, og dermed hemme dem slik at de får en trengselens tid på forhånd. Det vil bli en rystelse blant Guds folk, men nettopp det er ikke sannheten for vår tid som skal bringes ut til menighetene. Den kommer som et resultat av å avvise budskapet som blir fremholdt. rett

(11)Predikantene bør ikke føle det slik at de har noen vidunderlige idéer som andre ennå ikke har kjennskap til, og at hvis ikke alle tar imot dem, vil de bli rystet ut, og det vil oppstå et folk som vil gå fremover og oppover til seier. Når mennesker løper foran Kristus og påtar seg en gjerning som han aldri har betrodd i deres hender, oppnår Satan sin hensikt like sikkert som når de blir i Laodikea-tilstanden og er lunkne, føler seg rike, har overflod og ikke mangler noen ting. Disse to grupper av mennesker er like farlige som snublestener, hver på sin måte. rett

(11)Noen spesielt ivrige som setter alt inn på å være originale, har gjort en alvorlig feil. De forsøker å fremholde noe som er oppsiktsvekkende, vidunderlig og henrivende, noe som de tror at andre ikke forstår. Men ofte vet de ikke selv hva de snakker om. De driver spekulasjoner omkring Guds ord og fremholder idéer som ikke er til noen hjelp hverken for dem selv eller for menighetene. l øyeblikket kan de nok virke eggende på fantasien, men det kommer en reaksjon. rett

(12)Og nettopp disse ideene vil bli en hindring. Troen blandes sammen med det uvirkelige, og de synspunkter de har, kan påvirke sinnet i feil retning. La Guds ords klare, enkle uttalelser være det som gir sinnet næring. Det er alltid farlig å spekulere på idéer som ikke klart er fremholdt der. - Udatert manuskript 111. rett

(12)Våre menigheter trues av den fare at nye og merkelige ting fremholdes, ting som forvirrer folks sinn uten å gi dem noen styrke nettopp på den tid da de mest av alt trenger åndelig styrke. Det trenges klar forståelse slik at nye og fremmede idéer ikke skal sammenstilles med sannheten som en del av de fremtredende deler av budskapet for denne tid. Nettopp de budskaper som vi har brakt til verden, må komme i førs te rekke. - "An Appeal for Canvassers", side 1,2. rett

(12)Besnærelsen i nye teorier
Enhver form for fanatisme og feilaktige teorier som gjør krav på å være sannheten, vil bli ført inn blant Guds folk i den siste tid. Sinnet vil bli fylt av villedende meninger som ikke har noe å gjøre med sannheten for denne tid. Enhver som tror at det kan la seg gjøre å beseire verden ved hjelp av konklusjoner han selv har funnet på, ut fra egne tanker sammen med vitenskap eller innbilt kunnskap, vil til sist finne seg liggende i ruinene av sine egne spekulasjoner. Og han vil klart forstå hvorfor han er der. ... rett

(12)Fra det lys Herren har gitt meg, vet jeg at det vil oppstå menn som fremholder forkjærte idéer. Ja, de har alt vært i virksomhet og har fremholdt ting som Gud aldri har åpenbart, og som har brakt hellig sannhet ned på et alminnelig nivå. Det har vært gjort og vil bli gjort nummer av menneskers innbilskhet og villfarelse, men dette har ikke noe med sannheten å gjøre. Slike menneskelige påfunn vil også innbefatte prøver som ikke er noen form for prøve i det hele tatt. Når så den sanne prøven kommer, skal den da altså likestilles med menneskelagede prøver som ingen verdi har. Vi må regne med at alt mulig vil bli tatt med og blandet sammen med den sunne lære. Ved et klart åndelig syn, ved salvelse fra himmelen, vil vi kunne skille det hellige fra det alminnelige. Slike idéer tjener bare til å forvirre troen og den sunne dømmekraft og redusere betydningen av den store, opphøyde og prøvende sannhet for denne tid. ... rett

(13)Det har aldri noen gang vært en tid da sannheten har vært mer utsatt for å bli fordreid, nedvurdert og fratatt sin fortjeneste på grunn av fordervelig ordstrid mellom mennesker, enn i disse siste dager. Noen har på eget initiativ stått frem med en uensartet mengde av villfarelser, og dette fremstiller de for folk som åpenbaringer fra Gud. Mange mennesker tiltales av det som er nytt og merkelig. De har ikke den innsikt som kommer av erfaring, slik at de er klar over karakteren av de idéer som mennesker blåser opp som om de var noe. Men å si at det er noe som har stor betydning, og knytte det sammen med Guds åpenbaringer, gjør det ikke til sannhet. Dette er en irettesettelse av det lave gudfryktighetsnivå i menighetene. rett

(13)Mennesker som ønsker å fremholde originaliteter, vil fikse til noe som syntes nytt og merkelig. Uten å undersøke dette nærmere tar de skrittet ut på disse vaklende teorier som er vevd sammen som om det var noe kostelig, og de fremholder det som et spørsmål om liv eller død. - Brev 136 a, 1898. rett

(13)Klar forståelse er nødvendig
Vi nærmer oss den tiden da makter og myndigheter og ondskapens åndehær i himmelrommet vil bli satt inn i kampen mot sannheten. Satans forførende makt vil bli så stor at selv de utvalgte skulle føres vill om det var mulig. Ved guddommelig opplysning må evnen til å skjelne klart bli skjerpet slik at vi skjønner når Guds Ånd taler, og ikke er uvitende om Satans påfunn. Menneskelige anstrengelser må forenes med Guds kraft slik at vi kan være i stand til å utføre det avsluttende verk for denne tid. rett

(14)Kristus bruker vinden som et symbol på Guds Ånd. Vinden blåser dit den vil. Vi vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med Guds Ånd. Vi vet ikke hvem den vil åpenbare seg gjennom. rett

(14)Det er likevel ikke mine egne ord jeg taler når jeg sier at Guds Ånd vil gå forbi dem som. har hatt sin anledning og prøvetid, men som ikke har oppfattet hva som var Guds stemme eller brydd seg om Åndens påvirkning. På den tid vil tusener i den ellevte time se og erkjenne sannheten. rett

(14)"Se, dager skal komme, sier Herren, da de begynner å pløye før skurden er slutt, og tråkker druer til kornet skal såes" (Am 9,13). rett

(14)Disse omvendelser til sannheten vil skje så hurtig at det vil overraske menigheten, og Guds navn alene vil bli herliggjort. - Brev 43, 1890. rett

(14)Fanatisme vil vise seg blant oss
Det vil vise seg fanatisme midt iblant oss. Det vil komme forførelser, og det av en slik karakter at hvis det var mulig, ville til og med de utvalgte bli ført vill. Hvis det kom klart frem at det var tydelig mangel på sammenheng og dertil usanne ytringer i denne fanatismen, ville det ikke ha vært behov for ord fra Den store lærers lepper. Denne advarselen er gitt på grunn av de mange og varierte farer som vil oppstå. rett

(14)Grunnen til at jeg har hengt ut faresignalet er at ved Guds Ånds opplysning kan jeg se det som mine brødre ikke er klar over. Det er ikke direkte nødvendig for meg å peke ut alle disse spesielle former for bedrag som de må være på vakt mot. Det er tilstrekkelig om jeg sier: Vær på vakt! Som trofaste vektere må dere bevare Guds hjord så den ikke uten skjønnsomhet godtar alt det som utgis, som noe som er kommet fra Herren. Hvis det var vår hensikt å skape følelsesmessig uro, ville vi ha alt det vi trenger av materiale til det, ja, mer enn det ville være mulig å gjøre bruk av. Det er vår oppgave rolig og klart å forkynne Ordet. Vi skal ikke se det som vår gjerning å skape opphisselse. rett

(15)Det er bare Den Hellige Ånd som kan skape en sunn begeistring. La Gud få virke. Det menneskelige redskap skal vandre varsomt for ham. Våk, vent, be og se hen til Jesus hvert øyeblikk. La deg lede og kontrollere av Guds dyrebare Ånd, som er lys og liv. - Brev 68, 1894. rett

(15)Enden er nær. Lysets barn må virke med iver, alvor og utholdenhet for å lede andre til å forberede seg for den store begivenhet som forestår, slik at de kan stå imot fienden ved hjelp av Den Hellige Ånd som virker på deres hjerter. Det vil stadig oppstå nye og merkelige ting for å lede Guds folk inn i falsk begeistring, religiøse vekkelser og merkverdige utviklinger. Guds folk må stadig gå fremover med øynene festet bare på ham som er verdens liv og lys. Vær klar over at alt det som i Guds ord kalles for lys og sannhet, er lys og sannhet, en utstrømning fra den guddommelige visdom, ikke en imitasjon av Satans listige kunster. For ethvert sant, trofast og sønderknust menneske vil lyset fra Guds visdom være som et lys på dets sti. - Brev 45, 1899. rett

(15)Følelsene må ikke være avgjørende
Sammen med mye av det som er sannhet, finnes det også villfarelse som personer med et lettbevegelig temperament reagerer på og godtar i en ytterliggående form. På den måten kommer fanatisme inn i stedet for velregulerte, veIdisiplinerte og gudsinspirerte anstrengelser for å fremme og fullføre verket. . . . rett

(15)Det er også fare for at ikke bare ubalanserte mennesker vil bli ført inn i fanatisme, men at beregnende personer vil benytte seg av en slik opphisselse for å fremme sine egne selviske hensikter. . . rett

(15)Jeg har en advarsel å gi til våre brødre om at de må følge Kristus og ikke løpe foran ham. Ikke noe må gjøres på slump i disse tider. Vær forsiktig med sterke uttalelser som kan lede ubalanserte mennesker til å tro at de har et vidunderlig lys fra Gud. Den som har et budskap fra Gud, må utvise fullkommen kontroll. En slik person skulle alltid ha klart for seg at formastelsens sti er svært nær troens vei. … rett

(16)Hvis rolig vurdering blir behersket av følelser og tilskyndelser, kan det bli altfor stort hastverk selv om man ferdes på den rette veien. Den som er for snar fremover på veien, vil finne dette risikabelt på mer enn en måte. Det vil kanskje ikke vare lenge før han vil vike av fra den rette veien og inn på en feil vei. rett

(16)Det bør aldri skje at følelser behersker dømmekraften. Det er fare for overdrivelse av det som er tillatt, og det som ikke er tillatt, vil med sikkerhet lede inn på falske stier. Når det gjelder å føre frem idéer og prinsipper, må det arbeid som gjøres, være omhyggelig, alvorlig og fornuftig, fast som fjell, ellers vil mennesker gå tapt. - Brev 6a, 1894. rett

(16)Lydighet kontra rørelse eller ekstase
For ytterligere informasjon, se side 91-93.
Det er fare forbundet med dem iblant oss som tar feil når det gjelder å ta imot Den Hellige Ånd. Mange mener at rørelse eller en følelse av ekstase er et bevis på at Den Hellige Ånd er til stede. Det er en fare for at riktige meninger ikke vil bli forstått og at Kristi ord: "Og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere" (Matt 28,20) vil tape sin betydning. Det er fare for at originale påfunn og overtroiske forestillinger vil ta Skriftens plass. Si til våre medlemmer: "Vær ikke så ivrige etter å fremholde spørsmål som ikke er åpenbart i Guds ord. Hold dere nær til Jesus."... rett

(16)La oss huske at det Ordet som Kristus har befalt oss å forkynne for alle stammer, tungemål, folk og nasjoner, er blitt stadfestet av Den Hellige Ånd. Dette er Guds plan for virksomheten. Kristus er den mektige kraft som bekrefter Ordet. Ved omvendelse til sannheten bringer han oss til en troens forståelse og gjør oss villige til å utføre det han har befalt. Del synlige menneskelige redskap shil forkynne Ordet, og den Herre Jesus som er usynlig lil stede, virker ved sin Hellige Ånd slik at Ordet blir effektivt og mektig. - Brev 105, 1900. rett

(17)Behov for gammeldagse prekener
Det er kommet inn nye idéer blant predikantene. Det har vist seg et ønske om å følge andre samfunns mønster, og enkelhet og ydmykhet er nesten ukjente kvaliteter. De unge predikantene vil gjerne være originale og introduserer nye idéer og nye planer i arbeidet. Noen arrangerer vekkelsesmøter, og på den måten får de mange med i menigheten. Men når begeistringen er over, hvor er da de nyomvendte? Det ses ikke noe til anger og syndsbekjennelse. Synderen blir tryglet om å tro på Jesus og ta imot ham uten hensyn til hans tidligere liv i synd og opprør mot Gud. Hjertet er ikke knust. Det finnes ingen dyp sjelens anger. De såkalte omvendte har ikke falt på klippen Jesus Kristus. rett

(17)Både Det gamle og Det nye testamente viser oss den eneste måten dette arbeidet skal gjøres på. Vend om, vend om, vis anger! Dette var døperen Johannes' budskap som han forkynte med høy røst i ørkenen. Kristi budskap til folket var: "Dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de" (Luk 13,5). Apostlene fikk pålegg om at de overalt måtte forkynne at folk skulle angre og vende om. rett

(17)Det er Herrens vilje at hans tjenere i dag skal forkynne evangeliets gamle lære som innbefatter sorg over synden, anger og bekjennelse. Vi ønsker gammeldagse prekener, gammeldagse skikker, gammeldagse fedre og mødre i Israel. Det må arbeides for synderen med utholdenhet og alvor og på en klok måte inntil han ser at han har overtrådt Guds lov, viser anger overfor Gud og tro på den Herre Jesus Kristus. - Udatert manuskript 111. rett

(17)Formalisme eller fanatisme
Formalisme, verdslig visdom, verdslig tilbakeholdenhet og verdslig fremgangsmåte vil for mange virkelig syntes å være Guds kraft. Men når disse ting blir godtatt, vil de vise seg å være en hindring for lyset fra Guds advarsler, irettesettelser og råd til verden. rett

(18)Satan virker med hele sin insinuerende, bedrageriske makt for å lede mennesker bort fra den tredje engels budskap som skal forkynnes med veldig kraft. Hvis Satan ser at Herren velsigner sitt folk og forbereder dem slik at de blir klar over hans villfarelser, vil han bruke sitt forførelsens mesterverk ved å føre inn på den ene side fanatisme, og på den andre kald formalisme for å skaffe seg en høst av menneskesjeler. Nå er det på tide å være uopphørlig på vakt. Steng veien så Satan ikke får den minste fremgang blant dere. rett

(18)Det finnes farer å være på vakt imot både på høyre og venstre side. Det vil være noen som nylig er kommet til troen og har liten erfaring. De trenger å styrkes, og de behøver noen som kan være de riktige eksempler for dem. Noen vil ikke gjøre riktig bruk av læren om rettferdiggjørelse ved tro, men vil fremholde den på en ensidig måte. Andre vil gripe idéer som ikke har vært fremholdt på riktig måte, og vil skyte langt over målet. De vil sette gjerninger helt ut av betraktning. rett

(18)Det er alltid kjærligheten som er drivkraften i sann tro. Når du ser hen til Golgata, er det ikke for å berolige ditt sinn mens du lar være å utføre din plikt, heller ikke for å dysse deg selv i søvn, men for å skape tro på Jesus, en tro som er virksom i gjerninger og som renser sinnet fra selviskhet. Når vi i tro griper fatt i Kristus, er vår gjerning nettopp begynt. Ethvert menneske har fordervede og syndige vaner som må bli overvunnet ved sterk kamp. Ethvert menneske må kjempe troens gode strid. En Kristi etterfølger kan ikke være uærlig i handel, hardhjertet eller uten medfølelse med andre. Han kan ikke være grovkornet i sin tale. Han kan ikke være full av selvgodhet og en følelse av egen fortreffelighet. Han kan ikke være overmodig, bruke barske, harde ord, klandre og dømme. rett

(19)Kjærlighetens tjeneste har sitt utspring i troens gjerninger. Bibelsk religion betyr stadig virksomhet. "Slik skal også deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerninger dere gjør, og prise deres Far i himmelen" (Matt 5,16). Arbeid på deres frelse med frykt og beven! For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. Vi må være ivrige etter å gjøre gode gjerninger og passe på at vi holder ved med det. Det sannferdige vitne sier: "Jeg vet om dine gjerninger" (Åp 2,2). rett

(19)Det er sant at vår travle virksomhet i seg selv ikke kan sikre oss frelse. Men det er også sant at den tro som knytter oss til Kristus, vil vekke sjelen til aktivitet. rett

(19)De som ikke har tid til å være aktpågivende når det gjelder deres egen sjel, de som ikke daglig ransaker seg selv for å finne ut om de er i Guds kjærlighet og har sin plass i lysstrålene fra himmelen, vil ha tid nok når det gjelder Satans tilskyndelser og virkeliggjørelsen av hans planer. rett

(19)Satan vil lure seg inn ved små kiler som skaffer større åpninger etter hvert. Satans påfunn som kan se så tilforlatelige ut, vil bli ført inn i Guds spesielle verk i denne tid. - Manuskript 16, 1890. rett

(19)Falske idéer om Guds velsignelse
Mange føler seg usikre og besværet. Det er fordi de ikke har tro på Gud. For noen er det slik at deres religiøse utøvelse ikke betyr stort mer enn underholdning. Når følelsene vekkes, mener de at de er blitt storlig velsignet. Noen tror ikke at de er velsignet uten slike følelser og sinnsbevegelser. Denne berusende opphisselse er egentlig det de er ute etter, og hvis de ikke opplever dette, tror de at alt er galt enten med dem selv eller andre. rett

(19)Folk bør ikke opplæres til å mene at den form for religion som er av følelsesmessig karakter og grenser til fanatisme, er den eneste sanne religion. Under innflytelse av en slik religiøs innstilling, ventes det av predikanten at han skal bruke all sin nervekraft når han forkynner evangeliet. Han må la de levende vannstrømmer velde frem i overflod. Han må la tilhørerne få del i en åndelig drikk som den menneskelige appetitt kan syntes om. Noen mener at hvis ikke deres lunne følelser blir stimulert, kan de bare være likegyldige og uoppmerksomme. - Brev 89, 1902. rett

(20)Alt er stille og rolig
Fienden forbereder seg til å bedra hele verden ved hjelp av sin mirakelvirkende kraft. Han vil foregi å fremstille seg som en lysets engel og som Jesus Kristus selv. Alle som underviser i sannheten for denne tid, må forkynne Guds ord. De som klynger seg til Ordet, vil ikke åpne dørene for Satan ved manglende påpasselighet når det gjelder uttalelser i forbindelse med profeti, drømmer og syner. I større og mindre grad er falske manifestasjoner kommet inn her og der siden 1844, etter den tiden da vi ventet Kristi annet komme. ... Det vil bli mer og mer av den slags, og som trofaste vektere må vi være på vakt. Jeg får brev fra mange som forteller om syner de har hatt, og som de føler at det er deres plikt å gjøre kjent. Må Herren hjelpe sine tjenere til å være varsomme. rett

(20)Når Herren har en uforfalsket kanal som han sender sitt lys igjennom, vil det alltid være fullt opp av falske etterligninger. Satan vil komme seg inn gjennom hvilken som helst dør som står åpen for ham. Han vil gi budskaper av sann karakter som er blandet med hans egne sannhetsideer, og som har til hensikt å føre folk på villspor. De vil dra menneskers sinn til andre mennesker og hva de sier, og hindre dem i å holde fast på et "så sier Herren". Når Gud er til stede, foregår alt på en rolig måte. De som har tillit til ham, er rolige og troverdige. De er enkle, sanne og alvorlige bibeltroende, som ikke bare vil høre Ordet, men også gjøre etter det. De vil vente på Herren på en sunn, alvorlig og fornuftig måte. - Brev 102, 1894. rett

(21)Kristi eksempel
Ingen behøver å være redd for å gå til ytterligheter når det gjelder å studere Guds ord på en grundig måte og med en sjelens ydmykhet ved ethvert skritt fremover. Kristus må bli i oss ved tro. Han som er vårt eksempel, viste selvbeherskelse. Han vandret i ydmykhet. Han hadde sann verdighet. Han var tålmodig. Hvis hver enkelt av oss har disse karaktertrekk som innbefatter rettferdiggjørelse ved tro, vil det ikke være noen som går til ytterligheter. . . . rett

(21)Vi har Kristi eksempel foran oss. Loven og evangeliet hører alltid sammen. De kan ikke skilles. Vi bør stadig oppelske og vedlikeholde ro og selvbeherskelse, for det var Kristi karakter. Vi hører falske religionslæreres voldsomme uttrykk med freidige fordringer. De snakker høyt og lenge og sier: "Jeg er hellig, jeg er syndfri," uten å ha det minste grunnlag for sin tro. Hos sannhetens opphavsmann hører vi ikke om noen høyrøstet troserklæring, heller ikke hører vi om voldsomme legemlige vridninger og aktiviteter. rett

(21)Husk at i ham er hele guddomsfylden legemlig til stede. Hvis Kristus bor ved troen i våre hjerter, vil vi ved å betrakte det liv han levde, søke å bli som Jesus - rene fredsomme lige og uplettet. Vi vil åpenbare Kristus i vår karakter. Vi vil ikke bare ta imot og tilegne oss lyset, men også spre det. Vi vil ha et klarere og mer tydelig syn på hva Jesus er for oss. Den symmetri, elskelighet og velvilje som var i Jesu liv, vil også stråle frem fra vårt liv. - Manuskript 24, 1890. rett

(21)Et ønske om forandring av den nåværende ordning
I stedet for å leve i forventning om en eller annen form for sinnsbevegelse, vil det være klokere å gjøre det beste ut av de muligheter som foreligger, og gjøre det som må gjøres for at mennesker kan bli frelst. I stedet for å utmatte sinnet med spekulasjoner angående tider og stunder som Herren har fastsatt av sin egen makt, og som ikke er blitt åpenbart for mennesker, bør vi overgi oss til Den Hellige Ånds kontroll. Vi bør utføre våre nåværende plikter når det gjelder å gi livets brød, uforfalsket av menneskelige meninger, til dem som går til grunne av mangel på sannheten. . . . rett

(22)Vi står i stadig fare for å skyte over målet ved å komme bort fra enkelheten i evangeliet. Mange har et brennende ønske om å vekke verdens oppmerksomhet med noe originalt som vil bringe folk inn i en tilstand av åndelig ekstase, og forandre den nåværende erfaringssituasjon. Uten tvil er det et stort behov for en forandring når det gjelder de erfaringer vi nå har, for den hellighet som er forbundet med sannheten for vår tid, er ikke forstått slik som den skulle være. Den forandring som vi trenger, er en hjertets forandring. Den kan vi bare oppnå ved enkeltvis å søke Gud om hans velsignelse, ved å bønnfalle ham om hans kraft, ved å be inderlig om at hans nåde må komme over oss og at vår karakter må bli forvandlet. Det er en slik forandring vi behøver i dag. For å oppnå en slik erfaring skulle vi være energiske og utholdende og vise et dyptfølt alvor. - "The Review and Herald", 22. mars 1892. rett

(22)Ingen merkverdigheter
Det bør ikke være noen merkverdigheter eller overspenthet i den virksomhet som utføres av dem som taler sannhetens ord, for slike ting vil svekke det inntrykket som Ordet skulle gjøre. Vi må være på vakt, for det er Satans forsett om mulig å blande sin onde innflytelse med vår tjeneste for Gud. La det ikke være noen teatralsk fremvisning, for dette vil ikke hjelpe til med å styrke troen på Guds ord. Det vil heller avlede oppmerksomheten fra Gud og til det menneskelige redskap. - Brev 352, 1908. rett

(22)Guds ord må ikke forurenses med villfarelser
Midt i de forvirrende rop: "Se, Kristus er her, eller han er der!" vil det bli fremholdt et spesielt vitnesbyrd, et særlig sannhetens budskap som er avpasset for denne tiden, og dette budskapet må vi ta imot, tro og etterleve. Det er sannheten som er virksom, ikke innbilte idéer. Ordets evige sannheter vil fremstå befridd for alle former for forførelser og åndeliggjorte fortolkninger, og fri for alle slags forlokkende og virkelighetsfjerne bilder. Usannheter vil trenge seg frem for at Guds folk skal bli oppmerksom på dem, men sannheten skal bli stående kledt i sin vakre, rene drakt. Guds ord er dyrebart i sin hellige, oppløftende innflytelse. Det må ikke nedverdiges til et nivå sammen med alminnelige, dagligdagse spørgsmål. Det vil alltid forbli ubesmittet av de villfarelser som Satan benytter for å forføre selv de utvalgte, om det var mulig. - "The Review and Herald", 13. okt. 1904. rett

(23)Guds folk bør handle på en slik måte at verden kan se at de er fornuftige, tenkende mennesker som har en tro bygget på en grunnvoll som er mer solid enn forrykt forvirring. Menneskene hungrer etter livets brød. Ikke tilby dem en sten. - Manuskript 101, 1901. rett

neste kapitel