På fast grunn 2 kapitel 22. Fra side 158.     Fra side 158 i den engelske utgave.tilbake

Enhet og gudsfrykt*

(158)Fra "Notebook Leaflet", Christian Experience, nr. 7.
Herren har bestemt at hans verk skal gå fremover på en slik måte at kunnskap om sannheten for disse siste dager blir videre utbredt. De som burde ha vært lysvåkne så de kunne se det store, herlige verk som skal utføres av det folk som har Guds" tegn, slik som fremstilt i 2Mos 31,12-18, syntes i sannhet å ha vært utsatt for et bedrag. rett

(158)Herren ønsker trofaste husholdere. som gjør et overslag over de felter som det skal arbeides i, og så på en klok måte, bruker hans midler når det gjelder å fremme arbeidet på disse feltene. Gud har et folk og predikanter som skal samarbeide med ham. ... rett

(158)Herren vil arbeide for sitt folk hvis de vil underordne seg Den Hellige Ånds virkning og ikke tror at de skal bruke Ånden. "Og nå, Israel, hva krever Herren din Gud av deg? At du skal frykte Herren din Gud, så du går på alle hans veier og elsker og tjener Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel, og at du skal holde Herrens bud og forskrifter som jeg gir deg i dag: for at det kan gå deg vel" (5 Mos 10,12.13). rett

(158)Guds tjenere har det mest alvorlige og hellige verk å utføre i vår verden. Enden er nær. Sannhetens budskap må ut. Som trofaste hyrder for flokken må Guds tjenere fremholde et klart og skarpt vitnesbyrd. Sannheten må ikke forvanskes på noen måte. Guddommelig nåde leder aldri bort fra barmhjertighet og Guds kjærlighet. Det er Satans makt som gjør det. Når Jesus talte, var hans budskap som et skarpt, tveegget sverd som trengte inn i folks samvittighet, og som åpenbarte deres innerste tanker. Det arbeid Kristus utførte, skal også hans trofaste budbærere gjøre. I enkelhet, renhet og med den strengeste rettskaffenhet skal de forkynne Ordet. De som arbeider i ord og lære, må være trofaste i det som er pålagt dem. De skal våke over mennesker som de som skal avlegge regnskap. De må aldri dekke til et "så sier Herren" med menneskelig visdoms forlokkende ord. På den måten ødelegger de dets levende kraft og gjør det svakt og kraftløst, slik at det svikter når det gjelder å overbevise om synd. Hvert ord som tales under ledelse av Den Hellige Ånd, vil være fullt av den dypeste omsorg for menneskers frelse. rett

(159)Når Gud anerkjenner en predikant, beror det ikke på hva han i det ytre kan stille til skue, men på hans trofaste utførelse av sin plikt. Kristi vei til opphøyelse går gjennom den dypeste fornedrelse. De som har del med Kristus i hans lidelser, og som med glede følger i hans fotspor, vil også ha del med ham i hans herlighet. rett

(159)Fienden har stadig anstrengt seg for å føre slike personer inn i menigheten som samtykker i mye som er sannhet, men som ikke er omvendt. Bekjennende kristne samer uærlige overfor det som er betrodd dem, er kanaler som Satan virker gjennom. Han kan bruke uomvendte menighetsmedlemmer for å fremme sine egne idéer og forhale Guds verk. Deres innflytelse er alltid med det som er galt. De setter kritikk og tvil opp som anstøtsstener på veien til reform. De fører inn vantro, for de har lukket sine øyne for Kristi rettferdighet, og har ikke Herrens ære for øye. rett

(159)Menighetens styrke er enhet. Satan vet dette, og han setter hele sin styrke inn for å så splid. Han ønsker å se at det er mangel på harmoni blant medlemmene av Guds menighet. Spørsmålet om enhet bør vies større oppmerksomhet. H va er oppskriften på den kur som trenges mot stridens og uenighetens spedalskhet? Lydighet mot Guds bud! rett

(159)Gud har undervist meg om at vi ikke skal dvele ved ulikheter som vil svekke menigheten. Han foreskriver et legemiddel mot strid. Ved å holde hans sabbat hellig skal vi vise at vi er hans folk. Hans ord erklærer at sabbaten er et tegn som utmerker det folk som holder hans bud. Slik vil Guds folk bevare en kunnskap om ham som sin skaper. De som holder Guds lov, vil være ett med ham i den store strid som begynte i himmelen mellom Satan og Gud. Å være illojal mot Gud betyr strid mot prinsippene i hans lov. rett

(160)Alt som har noen forbindelse med Guds sak, er hellig, og det må betraktes slik av hans folk. De rådslagninger som har noe som helst med Guds sak å gjøre, er hellige. Kristus gav sitt liv for å bringe en syndig verden til omvendelse. De som er gjennomsyret av den Ånd som bodde i Jesus, vil arbeide som Guds vingårdsmenn som har omsorg for hans vingård. De vil ikke bare arbeide på steder de selv velger. De må være kloke bestyrere og trofaste arbeidere som gjør det til sitt høyeste mål å oppfylle det oppdrag Kristus har gitt dem. Like før sin himmelfart fortalte Frelseren sine disipler at mens de begynte i Jerusalem, skulle de gå ut til alle folkeslag, stammer, tungemål og folk, og han føyde til: "Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende" (Matt 28,20). - Manuskript 14, 1901. rett

neste kapitel