På fast grunn 2 kapitel 40. Fra side 284.     Fra side 286 i den engelske utgave.tilbake

Bruken av legemidler

(284)For å lindre smerte og gjenvinne helse
Benytt ethvert hjelpemiddel. Det er ikke en fornektelse av troen å bruke slike hjelpemidler som Gud har skaffet til veie for å lindre smerte og bistå naturen i dens arbeid med å gjenvinne helsen. Det er ikke en fornektelse av troen (for den syke som har bedt om forbønn for å bli helbredet) å samarbeide med Gud for å komme i den gunstigst mulige situasjon for å gjenvinne helsen. Gud har satt oss i stand til å skaffe oss kunnskap om livets lover. Denne kunnskap er gjort tilgjengelig for at vi skal bruke den. Vi bør benytte ethvert hjelpemiddel for å gjenvinne helsen og benytte enhver fordelaktig mulighet idet vi arbeider i harmoni med naturens lover. - "Ministry of Healing", side 231,232 (1905). rett

(284)Bruk de tilgjengelige hjelpemidler. Den oppfatning du har om at ingen hjelpemidler skal brukes for den syke, er feil. Gud leger ikke den syke uten ved hjelp av de legemidler som er innenfor menneskets rekkevidde, eller når mennesker nekter å benytte de enkle legemidler som Gud har tilveiebrakt, slik som ren luft og rent vann. rett

(284)Det var leger på Kristi tid og i apostlenes dager. Lukas kalles for den elskede legen. Han stolte på at Herren ville dyktiggjøre ham når det gjaldt å anvende legemidler. rett

(284)Hvorfor fikk kong Hiskia ikke oppleve Guds direkte, helbredende kraft da Herren fortalte ham at han ville spare hans liv i femten år, og som tegn på at han ville oppfylle sitt løfte lot solen gå tilbake ti grader? Han sa at han skulle ta en fikenkake og legge den på det syke sted, og dette naturlige legemiddel, velsignet av Gud, helbredet ham. Naturens Gud leder også nå det menneskelige redskap til å bruke naturlige legemidler. rett

(285)Jeg kunne si meget mer om dette spørsmålet, min bror, men jeg lar det være med dette nå og nevner noen få eksempler. (Så følger beretningen om to tilfeller av bruken av trekull. Se kap. 30.) rett

(285)Alt dette lærer oss til å være meget forsiktige så vi ikke får radikale idéer og inntrykk. Jeg må respektere dine oppfatninger når det gjelder å foreskrive medikamenter, men du må ikke alltid la pasientene vite at du fullstendig forkaster giftige medikamenter, inntil de har fått forståelse for dette spørsmål. Ved å gi uttrykk for hele din overbevisning setter du deg selv i en stilling hvor du skader din innflytelse og ikke gagner noen. På den måten lager du et skille mellom deg og andre mennesker. Du bør begrense dine sterke fordommer. - Brev 182, 1899 (til en arbeider i et annet land). rett

(285)Guds legemidler. Det er mange måter å praktisere legekunst på, men det er bare en måte som himmelen godkjenner. Guds legemidler er naturens enkle hjelpemidler som ikke vil belaste eller svekke organismen ved deres kraftige egenskaper. Ren luft og vann, renslighet, en passende kost, et rent liv og en fast tro på Gud er legemidler. Tusener dør av mangel på dem. Disse legemidler er i ferd med å bli uaktuelle, fordi innsiktsfull bruk av dem krever et arbeid som folk ikke setter pris på. Frisk luft, mosjon, rent vann og rene, gode forhold er innenfor alles rekkevidde for små omkostninger. Men medikamenter er kostbare, både prismessig og når det gjelder den virkning de har på organismen. - "Testimonies" V, side 443 (1885). rett

(525)Bruk de enkleste legemidler. Naturen behøver litt hjelp for å bringe tingene tilbake til deres riktige tilstand. Denne hjelp finnes i de enkleste legemidler, særlig ved å bruke naturens egne - frisk luft, og litt kunnskap om hvordan en skal puste, rent vann, med kunnskap om hvordan en skal bruke det, og rikelig solskinn i alle rom i huset hvis det er mulig. En trenger også en forstandig kunnskap om hvilke fordeler en kan ha av å benytte det. Alle disse legemidler er kraftige i sin virkning, og den pasienten som har fått kunnskap om å spise og kle seg sunt, kan leve behagelig, fredelig og helsesamt. Han vil ikke ta inn medikamenter som lammer naturens krefter i stedet for å hjelpe dem. Hvis de syke og lidende bare vil gjøre så godt de kan når det gjelder å leve ut helsereformens prinsipper og være utholdende i det, vil de i ni av ti tilfeller komme seg fra sine sykdomstilstander. - "Medical Ministry", side 223, 224 (Manuskript 22, 1887). rett

(286)Naturlige legemidler
Vannbehandlinger og enkle urter. Herren har undervist oss om at det er stor legende kraft til helbredelse i en passende bruk av vann. Slike behandlinger bør utføres med innsikt. Vi er blitt undervist om at vi skal forkaste bruken av medikamenter i vår behandling av de syke. Det finnes enkle urter som kan brukes til helbredelse av de syke. Deres virkninger på organismen er meget forskjellige fra de medikamenter som forgifter blodet og setter livet i fare. - Manuskript 73, 1908. rett

(286)Legemidler som renser organismen. Kristus har aldri plantet dødens frø i organismen. Satan sådde den slags frø da han fristet Adam til å spise av treet til kunnskap som betydde ulydighet mot Gud. Ikke en skadelig plante fantes i Herrens store hage, men etter at Adam og Eva hadde syndet, vokste det opp giftige planter. I liknelsen om såmannen ble spørsmålet stilt til Mesteren: "Var det ikke godt korn du sådde i åkeren? Hvor er da ugresset kommet fra? Det har en fiende gjort, svarte han" (Matt 13,27.28). Alt ugress er sådd av den onde. Hver giftig plante har han sådd, og ved hans utspekulerte krysningsmetoder har han fordervet jorden med sin klinte. rett

(287)Skal da legene fortsette med å ty til medikamenter som etterlater et dødelig onde i kroppens system og som ødelegger det liv som Kristus kom for å gjenopprette? Kristi legemidler renser organismen. Men Satan har fristet menneskene til å føre inn i systemet det som svekker, stopper til og ødelegger Guds fine og vakre ordning. De medikamenter som brukes til de syke, gjenoppretter ikke, men ødelegger. Medikamenter kan aldri lege. I stedet tilfører de systemet en sæd som gir en meget bitter høst. … rett

(287)Vår frelser er den som gjenoppretter det moralske bilde av Gud i mennesket. I den naturlige verden har han skaffet til veie legemidler for menneskenes sykdommer, slik at hans etterfølgere kan ha liv og en overflod av liv. Vi kan med trygghet gi avkall på de påfunn som menneskene tidligere har brukt. ' rett

(287)I enkle planter har Herren skaffet til veie motvekt mot sykdommer, og de kan brukes uten noen fornektelse av troen, for ved å bruke de velsignelser Gud har gitt til beste for oss, samarbeider vi med ham. Han kan bruke vann, solskinn og de urter som han har latt vokse opp til å lege sykdommer som en har pådratt seg ved ubetenksomhet eller ved ulykke. Vi viser ikke mangel på tro når vi ber Gud om å velsigne sine legemidler. Sann tro vil takke Gud for kunnskapen om hvordan vi kan bruke disse dyrebare velsignelser på en måte som vil gjenopprette mental og fysisk styrke. rett

(287)Vi skal ta omhyggelig vare på kroppen, og i dette krever Herren at vi skal samarbeide med ham. Vi må vise forstand i behandlingen og bruken av hjerne, benbygning og muskler. Det absolutt beste vi kan oppleve, er å lære å kjenne oss selv. - Manuskript 65, 1899. rett

(287)(Det er et interessant faktum at som et resultat av den medisinske forskning i det tyvende århundre har legestanden i stor utstrekning gått bort fra å broke de medikamenter som var høyst vanlige på den tiden da denne uttalelsen ble gitt. .. Man bør være klar over at en stor del av de medikamenter som leger i dag foreskriver, inneholder stoffer fra planteriket som ikke er giftige.) rett

(288)Alle bør forstå hva de kan gjøre for seg selv
Du spør:..."Bør vi i nødstilfeller tilkalle en verdslig lege fordi alle legene ved sanatoriet har det så travelt at de ikke har tid til å ta seg av praksis utenfor?" ... Hvis legene har det så travelt at de ikke kan behandle de syke som er utenfor institusjonen, ville det da ikke være klokere for alle å utdanne seg selv i bruken av enkle legemidler enn å risikere å bruke medikamenter som er forsynt med et langt navn for å skjule deres virkelige kvalitet. Hvorfor skulle noen behøve å være uvitende om Guds legemidler - varmtvannsomslag og kalde og varme kompresser. Det er viktig å bli fortrolig med fordelene ved diett i sykdomstilfeller. Alle bør forstå hva de kan gjøre for seg selv. De kan be om hjelp hos en eller annen som har kjennskap til sykepleie, men hver enkelt bør ha fornuftig kjennskap til det hus de bor i. Alle bør vite hva de skal gjøre i sykdomstilfeller. rett

(288)Hvis jeg var syk, ville jeg like gjerne tilkalle en advokat som en lege av dem som vanligvis praktiserer. * Jeg ville ikke røre deres vidundermedisiner, som de har satt latinske navn på. Jeg er bestemt på å vite det engelske navnet på hver ting som jeg fører inn i organismen.
(Ellen White refererer her til meget mangelfullt utdannede leger som i 1897 praktiserte i Australias utkantstrøk, der hun oppholdt seg da hun skrev dette.) rett

(288) rett

(288)De som gjør det til en vane å ta medikamenter, synder mot sin intelligens og setter hele sitt fremtidige liv i fare. Det finnes urter som er uskadelige. Bruken av disse vil gjøre at en kom. mer over mange tilsynelatende alvorlige vanskeligheter. Hvis alle ville legge vinn på å få forståelse av deres kroppslige behov, ville sykdom være en sjeldenhet. Et gram forebyggelse er verd et kilo behandlinger. - Manuskript 86, 1897 (skrevet fra Cooranbong, Australia). rett

(288)Enkle legemidler i sanatoriets program
Jeg har fått mye undervisning om sanatorienes beliggenhet. De bør ligge i en avstand av noen kilometer fra de store byene, og en bør sikre seg landområder i forbindelse med dem. En bør dyrke frukt og grønnsaker, og pasientene bør oppmuntres til å ta fatt på utendørs arbeid. Mange som lider av Ittngesykdommer, kunne bli helbredet hvis de bodde under klimatiske forhold hvor de kunne oppholde seg utendørs det meste av året. Mange som er døde av tuberkulose, kunne ha levet hvis de hadde pustet i renere luft. Frisk luft er like helsebringende som medisin, og har ingen skadelige ettervirkninger. ... rett

(289)Det ville ha vært bedre om alle medikamenter fra begynnelsenav hadde vært holdt borte fra våre sanatorier, og en hadde gjort bruk av slike enkle legemidler som finnes i rent vann, ren luft, solskinn og noen av de enkle urter som gror på marken. Disse ting ville være like virkningsfulle som de medikamenter med mystiske navn som-brukes, som menneskelig vitenskap har funnet på. Og de ville ikke etterlate noen skadelige virkninger i organismen. rett

(289)Mange som lider, ville vinne tilbake sin helse hvis de i stedet for å være avhengige av apoteket for å leve, forkastet alle slags medikamenter og førte et enkelt liv uten å bruke te, kaffe, sterke drikker eller krydder som irriterer maven og svekket den slik at den ikke blir i stand til å fordøye selv den enkleste mat uten stimulanser. Herren er villig til å la sitt lys skinne i klare, bestemte stråler til alle som er svake og skrøpelige. Manuskript 115, 1903. rett

neste kapitel