På fast grunn 2 kapitel 41. Fra side 290.     Fra side 292 i den engelske utgave.tilbake

Ellen Whites bruk av legemidler

(290)Ellen White snakker gjentatte ganger om enkle legemidler. Hun sier klart hva hun mener, og nevner ren luft, solskinn, avhold, hvile, mosjon, passende kosthold, bruk av vann, og tillit til guddommelig kraft, se s. 287-291 og "The Ministry of Healing", side 127. I tillegg til dette har hun ved noen få anledninger henvist i sin korrespondanse til visse enkle legemidler som hun kjente og brukte. Hvilket som helst av slike legemidler var vanligvis bare nevnt i et enkelt tilfelle. Hun refererer også til noen få sjeldne krisesituasjoner som fikk henne til å brllke hjelpemidler som hun ellers ikke ville ha brukt. rett

(290)Når det gjelder å vurdere disse henvisninger til visse legemidler, bør man være oppmerksom på fire punkter: rett

(290)l. På de følgende sider er det en rekke betydningsfulleutta!elser hvor Ellen White nevner spesielle legemidler av enklere slag, og som er tatt med i den grad slike uttalelser var kjent på den tiden da denne sitatsamlingen ble til. rett

(290)2. Disse uttalelsene får plass på om lag elleve trykte sider sammenlignet med de mer enn 2000 sider for den omfattende samling av helseråd som finnes i Ellen Whites bøker. rett

(290)3. I femti år skrev Ellen White i utstrakt grad om helsespørsmål og om å ta seg av de syke. Men det er en interessant og betydningsfull kjensgjerning at unntatt den korte omtale av "fik en kake" i tilfellet med Hiskias byller, og den vage hentydning til en nytteløs bruk av "enkle urter" under en av hennes sønners sykdom (se "Spiritual Gifts" II, side 104), har hun ikke henvist til urter for medisinsk bruk, eller til andre spesielle, enkle medisiner i noen av sine offentliggjorte uttalelser. For ikke å si for mye, tillater ikke denne kjensgjerning at en drar den konklusjon at bruken av urter er av vesentlig betydning i helseprogrammet som hun har fremstilt på en så fullstendig måte. rett

(291)4. Når Ellen White omtaler slike enkle medisiner, fremholder hun ikke noe sted at ikke andre og mer effektive medisiner senere kunne bli funnet. rett

(291)På grunn av det inntrykk som noen har, at Ellen Whites skrifter ikke bare godkjenner urter, men fremhever dem som hovedmidlet når det gjelder behandling av sykdom, og fordi det finnes en overflod av materiale om dette som ikke er offentliggjort, mener White-instituttet at man vil finne hjelp og klarhet ved at de følgende uttalelser blir trykt. Av hensyn til det som er rett og redelig, bør leseren ikke legge større betydning til disse uttalelser enn forfatteren gjorde. I hennes trykte arbeider fremstilte hun de omfattende prinsipper som bør følges i behandlingen av de syke. - Red. rett

(291)Jeg kan ikke anbefale medikamenter
Etter å ha sett hvor mye skade giftige medikamenter har gjort, kan jeg ikke gjøre bruk av dem, og jeg kan ikke gå inn for dem. Jeg må være tro mot det lys Gud har gitt meg. rett

(291)De behandlinger vi gav da sanatoriet ble opprettet, krevde alvorlig innsats for å bekjempe sykdom. Vi gjorde ikke bruk av medikamentale påfunn. Vi fulgte hygieniske metoder. Gud velsignet dette arbeidet. Det var en gjerning hvor mennesker kunne samarbeide med Gud i å redde liv. Ikke noe bør føres inn i organismen som vil etterlate en ødeleggende innflytelse. Den grunn som ble gitt meg til at vi skulle ha sanatorier på forskjellige steder, var at vi skulle spre lyset om dette spørsmål, praktisere hygieniske behandlinger og undervise etter helt forskjellige retningslinjer i behandlingen av de syke. rett

(292)Det har gjort meg ondt når mange studenter er blitt oppmuntret til . . . . . for å få undervisning i bruken av medikamenter. Det lys jeg har fått, gir bruken av medikamenter et helt annet preg enn det man får ved eller ved sanatoriet. Vi må bli opplyst i disse spørsmål. De innviklede navn som disse medisinene har fått, brukes for å kamuflere saken slik at ikke noen kan vite hva slags legemidler de får, uten at de skaffer seg en ordbok for å finne ut hva disse navnene betyr. rett

(292)Herren har gitt oss noen enkle urter som av og til kan være til hjelp. Hvis alle familier hadde lært hvordan de skulle bruke disse urtene i tilfelle av sykdom, ville mye lidelse kunne unngås, og det ville ikke være behov for å sende bud på lege. Om disse gammeldagse, enkle urter var blitt brukt på en fornuftig måte, ville de ha vært til legedom for mange syke som døde under bruken av giftige medikamenter. rett

(292)Et av de mest velgjørende legemidler er pulverisert trekull, samlet i en pose og brukt i forbindelse med omslag. Dette er et absolutt vellykket legemiddel. Hvis det er vått og kokt i vannpepper, er det enda bedre. Jeg har anbefalt dette i tilfeller hvor den syke hadde store smerter, og når legen har betrodd meg at han mente det var like før døden inntrådte. Da foreslo jeg trekull. Pasienten sovnet, vendepunktet inntrådte, og han ble helbredet. For studenter som var skadet ved forslåtte hender og hadde betennelse, har jeg anbefalt dette enkle legemiddel, og det har virket perfekt. Betennelsens skadevirkninger ble overvunnet, smerten forsvant, og helbredelsen skred hurtig frem. Den sværeste øyebetennelse vil bli lindret ved et grøtomslag av trekull lagt i en pose og dyppet i varmt eller kaldt vann, etter som forholdene tilsier det i hvert tilfelle. Dette virker helt strålende. rett

(292)Jeg kan tenke meg at du ville av dette, men hvis jeg kunne gi dette legemiddel et eller annet utenlandsk navn som ingen kjente til uten jeg selv, ville det nok ha større innflytelse. ... De enkleste legemidler kan komme naturen til hjelp, og etterlater ikke noen fordervelige virkninger. - Brev 82, 1897 (til dr. J.H. Kellogg). rett

(293)Hun anbefalte enkle legemidler
Det er mange enkle urter som våre sykepleiere ville finne meget virkningsfulle, hvis de lærte verdien av dem og ville bruke dem i stedet for medikamenter. Mange ganger har man henvendt seg til meg for å få råd om hva man skulle gjøre i tilfeller av sykdom eller ulykke. Jeg har da nevnt noen av disse enkle legemidler, og de har vist seg å være til hjelp. rett

(293)Ved en anledning kom en lege til meg i sin store nød. Han var blitt tilkalt fordi en ung kvinne var alvorlig syk. Hun hadde fått feber under et leirmøte og ble brakt til vår skolebygning i nærheten av Melbourne, Australia. Hun ble imidlertid så mye verre at man fryktet for at hun ikke ville overleve. Legen, dr. Merritt Kellogg, kom til meg og sa: "Søster White, har du noe lys for meg vedrørende dette tilfellet? Hvis ikke vår søster kan få hjelp, kan hun bare leve noen få timer." Jeg svarte: "Send bud til en smed og få noe pulverisert trekull. Lag et grøtomslag av det, og legg det over hennes mave og på sidene." Legen skyndte seg av sted for å følge den anvisning jeg hadde gitt. Han kom snart tilbake og sa: "Etter at grøtomslaget var lagt på, fikk hun lindring på mindre enn en halv time. Hun sover nå rolig for første gang på flere dager." rett

(293)Jeg har anbefalt den samme behandling for andre som hadde store smerter, og den har gitt lindring og blitt et middel til å redde livet. Min mor fortalte meg at slangebitt, stikk av krypdyr og giftige insekter ofte kunne uskadeliggjøres ved å bruke grøtomslag av trekull. Det hendte at de som arbeidet på jorden ved Avondale i Australia, skadet hendene eller andre lemmer. Dette resulterte ofte i en så sterk betennelse at de måtte forlate arbeidet en tid. En dag kom en til meg med hånden i bind. Han var svært bekymret over situasjonen, for man behøvde hans hjelp for å få rensket opp jordstykket. Jeg sa til ham: "Gå dit hvor dere har brent tømmer og la meg få noe trekull fra et eukalyptus-tre. Pulveriser det, og jeg skal legge forbinding på hånden din." Dette ble gjort, og neste morgen fortalte han at smerten var borte. Kort etter var han klar til å ta fatt på arbeidet igjen. rett

(294)Jeg skriver dette for at dere skal vite at Herren ikke har latt oss være uten enkle hjelpemidler. Når de blir brukt, vil de ikke etterlate organismen i en slik svekket tilstand som bruken av medikamenter ofte gjør. Vi trenger sykepleiere med god erfaring som forstår hvordan de kan bruke de enkle legemidler som naturen skaffer til veie til gjenopprettelse av helsen, og som også kan undervise dem som ikke kjenner helselovene, om hvordan de skal bruke disse enkle, men effektive kurer. rett

(294)Han som skapte menneskene, har interesse for dem som lider. Han har ledet oss når det gjelder opprettelsen av våre sanatorier og i byggingen av skoler i nærheten av sanatoriene. De skulle være virkningsfulle redskaper når det gjelder å utdanne menn og kvinner for arbeidet med å tjene den lidende menneskehet. Giftige medikamenter behøver ikke bli brukt i behandlingen av de syke. Man må ikke anbefale alkohol eller tobakk i noen form, så ikke noen blir ledet til å få smak for disse onde ting. - Brev 90, 1908 (til J .A. Burden og andre som har ansvar ved Loma Linda). rett

(294)Sikre og enkle legemidler
I forbindelse med det som vi kan gjøre for oss selv, er det et punkt som krever omhyggelig og omtenksom overveielse. Jeg må lære å kjenne meg selv. Jeg må stadig lære mer om hvordan jeg skal ta vare på denne bygningen, kroppen som Gud har gitt meg, slik at jeg kan bevare den i den best mulige helsetilstand. Jeg må spise de ting som vil være til mitt aller beste fysisk sett, og jeg må være særlig omhyggelig med å la klærne være slik at de bidrar til at blodet kan sirkulere på en helsemessig god måte. Jeg må ikke berøve meg selv for mosjon og luft, og jeg må få alt det solskinn som det er mulig for meg å få. rett

(295)Jeg må være klok nok til å ta vare på min kropp. Det ville være svært uklokt av meg å gå inn i et kjølig rom når jeg svetter. Jeg ville være en uklok husholder om jeg satt i gjennomtrekk og på den måten utsatte meg for å bli forkjølet. Det ville være uforstandig av meg å sitte med kalde føtter og lemmer og dermed drive blodet tilbake fra hender og føtter til hjernen eller indre organer. Jeg bør alltid beskytte føttene mine i fuktig vær. rett

(295)Jeg bør spise regelmessig av den sunneste mat som vil gi den beste blodkvalitet, og jeg bør ikke arbeide uten måtehold hvis det står i min makt å unngå det. rett

(295)Når jeg overtrer de lover Gud har lagt ned i meg, må jeg angre og rette på det og ha det mest gunstige forhold til de legemidler Gud har skaffet til veie - ren luft, rent vann og det legende, dyrebare solskinn. rett

(295)Vann kan brukes på mange måter til å lindre lidelse. Klart, varmt vann som tas før måltidet (omkring en halv liter), vil aldri kunne skade, men være til det gode. rett

(295)En kopp te laget av kattmynte, vil berolige nervene. Humlete er godt mot søvnløshet. Grøtomslag av humle som legges over maven, lindrer smerte. rett

(295)Hvis synet er svakt, eller øynene smerter eller er betent, vil et stykke tøy av bløt flanell som er vætet i varmt vann og salt, hurtig gi lindring. rett

(295)Hvis blodet stiger til hodet, så hold føttene og de øvrige lemmene i vann med litt sennep i, og du vil få lindring. rett

(295)Det er mange flere enkle legemidler som vil gjøre mye til å gjenopprette kroppens helsemessige aktivitet. Herren venter at vi selv skal bruke alle disse enkle produkter. Menneskenes nød er Guds anledninger. Hvis vi forsømmer å gjøre det som er mulig, og når vi ber Herren om å lindre smerte, mens vi er for late til å gjøre bruk av de legemidler vi kan bruke, er det ganske enkelt formastelse. Herren venter at vi skal arbeide for å skaffe oss mat. Det er ikke hans hensikt at vi skal samle inn grøden uten at vi først spar opp gresstorven, dyrker jorden og steller med det som skal gro. Så sender Gud regn, solskinn og skyer som gjør at plantene trives. Gud arbeider, og mennesker samarbeider med ham. Det er en tid til å så og en tid til å høste. rett

(296)Gud har ordnet det slik at det vokser urter til bruk for menneskene. Hvis vi kjenner disse røttenes og urtenes natur, og bruker dem på den rette måten, vil det ikke være nødvendig å løpe til lege så ofte, og folk vil ha mye bedre helse enn de har i dag. Jeg tror vi skal henvende oss til den store lege når vi har brukt de legemidler som jeg har nevnt. - Brev 35,1890 (til en misjonsarbeider i utlandet). rett

(296)Råd til overlegen ved et nytt sanatorium
Gjør alt du kan for å forbedre institusjonen både innvendig og utvendig. Vær sikker på at den er i beste skikk. Ladet ikke være noe som vil gi pasientene et ubehagelig inntrykk. rett

(296)Du bør oppmuntre pasientene til å leve sunt og få rikelig mosjon. Dette vil gjøre mye til å gi dem helsen tilbake. La det være noe å sitte på under skyggen av trærne, slik at pasientene blir oppmuntret til å tilbringe mye tid utendørs. Det skulle også skaffes et sted, skjermet enten av lerret eller glass, hvor pasientene kan sitte i solen i kjøligere vær uten å merke vinden. ... rett

(296)Frisk luft og solskinn, munterhet innenfor og utenfor institusjonen, elskverdige ord og vennlige handlinger - dette er de legemidler som de syke behøver. Gud villa det lykkes for deg å skaffe til veie disse legemidler for de syke som kommer til sanatoriet. Ved glede og munterhet og uttrykk for sympati og godt håp for andre, vil din egen sjel bli fylt av lys og fred. Glem ikke at Guds velsignelse betyr alt for oss. rett

(296)Undervis sykepleiere og pasienter om verdien av de helsebringende midler som Gud så rikelig har skaffet til veie, og nytten av enkle hjelpemidler som det er så lett å få tak i. rett

(296)Jeg vil fortelle deg litt om min erfaring med trekull som legemiddel. For noen former av dårlig fordøyelse er det mer virkningsfullt enn medikamenter. Litt olivenolje hvor noe av dette pulver er rørt i, har tilbøyelighet til å rense og lege. Jeg har funnet at det er utmerket. Vi har brukt pulverisert trekull fra eukalyptustre ganske fritt i tilfeller av betennelse. ... rett

(287)Studer og undervis alltid i bruken av de enkleste legemidler, og du kan vente at Herrens spesielle velsignelse vil følge bruken av disse midler som er innenfor alminnelige menneskers rekkevidde. - Brev 100,1903. rett

(297)Erfaringer med trekull
Rask bedring. En bror var blitt syk med betennelse i de indre organer og blodig dysenteri. Han var ikke så omhyggelig når det gjaldt helsereformen, men lot appetitten herske. Vi forberedte oss nettopp på å reise fra Texas hvor vi hadde arbeidet i mange måneder. Vi hadde vogner klar til å bringe denne bror og hans familie bort, og atskillige andre som led av malaria. Min mann og jeg mente at vi heller ville ta på oss denne utgift enn at mange familieforsørgere skulle dø og etterlate seg kone og barn uten noen til å ta seg av dem. rett

(297)To eller tre ble kjørt i en stor vogn med fjærer mens de lå på springmadrasser. Men denne mannen som led av betennelse i de indre organer, sendte bud etter meg. Min mann og jeg var klar over at det ikke nyttet å flytte ham. Man fryktet for at døden alt hadde satt sitt preg på ham. Da kom tanken til meg somom det skulle vært en meddelelse fra Herren, at jeg skulle ta pulverisert trekull, helle vann over og la den syke mannen drikke dette vannet mens vi la bandasjer av trekull over maven og de indre organer. Vi var omkring seksten kilometer fra byen Denison. Men sønnen til den syke mannen oppsøkte smeden, fikk tak i trekull og pulveriserte det, og anvendte det slik han fikk beskjed om. Resultatet var at det i løpet av en halv time endret seg til det bedre. Vi måtte dra videre på vår reise mens denne familien ble tilbake. Men hvor overrasket ble vi ikke dagen etter da vi så at deres vogn tok oss igjen. Den syke mannen lå på en seng i vognen. Guds velsignelse hadde virket ved hjelp av de enkle midler som var rukt. -Brev 182, 1899 (til en misjonsarbeider i utlandet.) rett

(298)Trekull og linfrø. Vi trenger sårt til et hospital. På torsdag ble Sara McEnterfer* bedt om å prøve å gjøre noe for bror Bs lille sønn som var atten måneder gammel. I flere dager hadde han hatt en smertefull hevelse på kneet, antagelig etter et bitt av et eller annet giftig insekt. En grøt av pulverisert trekull blandet med linfrø ble lagt over hevelsen, og dette grøtomslaget gav øyeblikkelig lindring. Gutten hadde skreket av smerte hele natten, men da dette omslaget ble lagt på, sovnet han. I dag har Sara to ganger sett til den lille gutten. Hun åpnet hevelsen på to steder, og en mengde gul materie og blod kom ut. Gutten slapp å ha det vondt mer. Vi takker Herren for at vi kan få forstand til å bruke de enkle hjelpemidler vi har adgang til, for å lindre smerte og fjerne dens årsak på en lykkelig måte. - Manuskript 68, 1899. rett

(298)(En erfaren sykepleier som var godt kvalifisert for den type tjeneste. Hun var en av Ellen Whites nære medarbeidere og fungerte også som hennes personlige sekretær.) rett

(298)Andre hjelpemidler
Hiskiafikk grøtomslag av fiken. Da kong Hiskia var syk, kom Guds profet til ham med budskapet om at han skulle dø. Kongen ropte til Herren, og Herren hørte ham og lovet at det skulle legges femten år til hans liv. Et ord fra Gud, en berøring av den guddommelige finger ville ha vært nok til å helbrede Hiskia øyeblikkelig. Men i stedet fikk han beskjed om å få laget et grøtomslag av fiken som skulle legges over det syke stedet. Dette ble gjort, og Hiskia fikk helsen tilbake. Det ville være godt om vi i større grad tok vare på den resept som Herren har gitt oss. - Manuskript 29, 1911. rett

(298)Verdien ev eukalyptus-olje. Det gjør meg meget ondt å høre at søster C ikke er bra. Jeg kan ikke anvise noe bedre legemiddel når det gjelder hennes hoste, enn eukalyptus og honning. Ta noen få dråper eukalyptusolje i et glass med honning, rør det godt sammen og ta noe av det hver gang hosteanfallene kommer. Jeg har selv hatt atskillige problemer med halsen, men når jeg bruker dette, blir jeg fort fri problemene. Jeg behøver bare å bruke dette noen få ganger, så er hosten borte. Hvis du vil bruke denne oppskriften, kan du være din egen lege. Hvis du ikke blir bra ved første gangs forsøk, så prøv igjen. Den beste tiden til å ta dette midlet er like før sengetid. - Brev 348, 1908 (til en misjonsarbeider). rett

(299)Jeg har alt fortalt deg om de legemidler jeg bruker når jeg har problemer med halsen. Jeg tar et glass med kokt honning, og i dette har jeg noen få dråper eukalyptusolje og rører det godt sammen. Nå hosteanfallet kommer, tar jeg en full teskje av denne blandingen, og jeg får lindring nesten øyeblikkelig. Jeg har alltid brukt dette med de beste resultater. Jeg ber deg bruke det samme legemiddel når du har problemer med hosten. Dette kan syntes så enkelt at du ikke tror på det, men jeg har praktisert det lenge og kan anbefale det på det beste. rett

(299)Ta også varme fotbad og legg eukalyptusblader i vannet. Disse bladene har en god, legende virkning. Hvis du vil prøve dette, vil du få erfare at det jeg sier, er sant. Eukalyptusoljen er særlig gagnlig ved hoste og smerter i brystet og lungene. Jeg vil gjerne at du prøver dette legemiddel som er så enkelt, og som ikke koster noe. - Brev 20, 1909 (til samme person). rett

(299)Trær med helsebringende egenskaper. Herren har gitt meg lys over mange ting. Han har vist meg at våre sanatorier skulle bygges så høyt oppe som det er nødvendig for å oppnå de beste resultater, og at de bør være omgitt av betydelige landområder med blomster og vakre trær. rett

(299)På et bestemt sted ble eiendommen ryddet til bygging av et sanatorium. Jeg fikk lys om at det er helse i duften av furu, seder og andre nåletrær. Det er også atskillige andre trær som har legende egenskaper og fremmer god helse. Slike trær bør ikke hogges ned. ... La dem leve. - Brev 95, 1902. rett

(300)Min urtedrikk. Vi behøver ikke dra til Kina for å få te eller ti! Java for å få kaffe. Noen sier at søster White bruker te, for hun har den hjemme, og hun har også servert te. De har ikke fortalt sannheten, for jeg bruker ikke te og jeg har den heller ikke i mitt hus. En gang da jeg var på en sjøreise, ble jeg syk og kunne ikke beholde noe av det jeg hadde spist. Jeg drakk da litt svak te som medisin. Jeg vil ikke at noen av dere skal si at søster White bruker te. Hvis dere vil komme hjem til meg, skal jeg vise dere posen som inneholder min urtete. Fra Michigan bestiller jeg toppen av rødkløver. Når det gjelder kaffe, kan jeg aldri tenke meg å drikke den, så de som fortalte at søster White drikker kaffe, tok feil. - Manuskript 3, 1888 (tale i Oakland, California). rett

(300)Første avling av kløverblomster. Jeg vi! gjerne be om noe. Vi! disse barna være så snille å samle minst like mye kløver til meg som de gjorde i fjor? I så fall vil de gjøre meg en stor tjeneste. Jeg kan ikke gjøre det her. Vi har ikke kløver på vår mark. Den første avlingen er å foretrekke. Men hvis denne henvendelsen kommer for sent, er det bedre å sikre seg annen avling. - Brev 1, 1872 (til en familie i Michigan). rett

(300)Te som medisin, men ikke som drikk. Jeg bruker ikke te, hver ken grønn eller svart. Jeg har ikke tatt en teskje på mange år, unntatt da jeg reiste over havet, og en gang senere som medisin da jeg var syk og kastet opp. Under slike forhold kan den vise seg å gi øyeblikkelig lindring. rett

(300)Jeg brukte ikke te da du var hos oss. Jeg har alltid brukt rødkløvertopp slik som jeg har sagt ti! deg. Jeg tilbød deg den og sa at det var en god, enkel og sunn drikk. ... rett

(300)Jeg har ikke kjøpt te på mange år. Når jeg kjenner dens virkning, viIle jeg ikke våge å bruke den, unntatt i ti!feller av oppkasting. Da tar jeg den som medisin, ikke som drikk. ... rett

(300)Jeg sier ikke en ting og praktiserer en annen. Jeg fremholder ikke leveregler for mine tilhørere, mens jeg gjør unntagelser når det gjelder meg selv. ... rett

(300)Jeg drikker ikke noen slags te unntatt te av rødkløvertopp. Selv om jeg vargladivin, te og kaffe, ville jeg ikke bruke disse helseødeleggende narkotika, for jeg setter helsen og et helsevennlig eksempel høyt i alle disse ting. Jeg ønsker å være et eksempel for andre når det gjelder avhold og gode gjerninger. - Brev 12, 1888 (til en predikant). rett

(301)Kaffe som medisin. Så vidt jeg vet, har jeg ikke drukket en kopp ekte kaffe på tyve år. Bare under min sykdom, som jeg har fortalt, drakk jeg en kopp kaffe som medisin. Den var meget sterk med et rått egg i. - Brev 20, 1882 (til venner). rett

(301)Druesaft og egg. Jeg har fått lys over at du skader kroppen ved et utilstrekkelig kosthold. ... Det er mangel på passende føde som er årsaken ti! at du har hatt slike intense smerter. Du har ikke tatt til deg den mat som er nødvendig for å gi deg den styrke du trenger. Du må ikke fornekte deg selv når det gjelder god, sunn mat. ... Få tak i egg fra sunne høns. Bruk disse eggene kokte eller rå. Hell rå egg i den beste ugjærede vin du kan få tak i. Det vi! gi kroppen det som er nødvendig. ... Egg inneholder legende egenskaper når det gjelder å motvirke forgiftninger. -"Counsels on Diet and Foods", side 203, 204. rett

(301)Godkjenning av nyere medisinske metoder
Blodoverføring. En ting som har reddet liv, er overføring av blod fra en person ti! en annen, men dette vi! være vanskelig og kanskje umulig å gjøre for deg. Jeg bare fremsetter det som et forslag. - "Medieal Ministry", side 286,287. rett

(301)(Vaksinasjon mol kopper. D,E, Robinson, en av Ellen Whites sekretærer, skrev 12, juni 1931 om Ellen Whites holdning til vaksinasjon: "Du beromen avgjort, kort og klar informasjon om hva søster White skrev om vaksmasjon og serum. Dette spørsmålet kan besvares meget kort. for så langt vi har noen opptegnelse, henviste hun ikke til dette i noen av siste skrIfter., Du vil likevel være interessert i å vite at på et tidspunkt da det var en koppeepdemi i nærheten, ble hun selv vaksinert, og hun tilskyndet sine medarbeIdere til å bli vaksinert. Når hun tok dette skritt, erkjente hun at det var biltt bevist at vaksmasjon enten skaper immunitet mot kopper eller i stor grad svekker vlrkmngen av sykdommen hvis en skulle få den, Hun var også klar over faren ved å smitte andre hvis de unnlot å ta denne forholdsregel. - D.E. Robmson.) rett

(302)Røntgenbehandling ved Loma Linda. I flere uker ble jeg behandlet med røntgen på grunn av den sorte flekken jeg hadde på pannen. Jeg fikk 23 behandlinger, og dette gjorde at flekken ble fullstendig borte. Jeg er meget takknemlig for det. - Brev 30, 1911 (til hennes sønn J.E. White). rett

neste kapitel