På fast grunn 2 kapitel 46. Fra side 321.     Fra side 321 i den engelske utgave.tilbake

Nyttig beskjeftigelse er bedre enn spill*

(321)Utdrag av et brev til en høyskolestudent, skrevet fra Napier, New Zealand, 2. okt. 1893. Forekommer i "Notebook Leaflets", Education, nr. 6. rett

(321)Lær foreldre å oppfostre sine barn til å bli nyttige, uten falske, motebetonte skikker. Mødrene bør undervise sine døtre til å gjøre nyttig arbeid, ikke bare innendørs arbeid, men også utendørs. De bør også lære sine sønner, inntil en viss alder, å gjøre nyttige ting inne og ute. rett

(321)Det er rikelig med nødvendige og nyttige ting å gjøre i vår verden, og dette ville gjøre fornøyelser nesten helt unødvendig. Både hjerne, benbygning og muskler vil bli faste og sterke når de blir brukt til et formål. Aktiv tankevirksomhet som vil oppøve de unge til å utvikle sine åndsevner og styrke de fysiske organer, vil være å gjøre praktisk bruk av deres gudgitte talenter som de kan ære Gud med. rett

(321)Dette ble tydelig lagt frem for vår helseinstitusjon og vår skole som den sterke grunn for at vi skulle opprette dem. Men som det var i Noahs dager, slik er det også i vår tid. Menneskene har funnet frem til mange påfunn og har i høy grad veket av fra Guds hensikter og hans veier. rett

(321)Faren ved sport
Jeg fordømmer ikke den enkle form for mosjon som består i ballspill. Men selv dette kan i all sin enkelhet overdrives. Jeg krymper meg alltid ved de nesten sikre resultater som følger i kjølvannet til dissefornøyelser. Det fører til et utlegg av penger som skulle vært brukt til å bringe sannhetens lys til mennesker som omkommer fordi de ikke har Kristus. Fornøyelsene og bruken av penger for å behage seg selv, noe som igjen skritt for skritt fører til selvforherligelse, og opplæringen i disse spill for fornøyelsens skyld, frembringer en kjærlighet og lidenskap for slike ting. Det er ikke gunstig for fullkommengjørelsen av den kristne karakter. rett

(322)Måten man har håndtert disse ting på ved skolen, bærer ikke himmelens stempel. Det styrker ikke intellektet. Det foredler ikke og renser ikke karakteren. Det er tråder som knytter dem til vaner, skikker og verdslig praksis, og de som tar del i dette, blir så opptatt og så trollbundet i disse ting at himmelen sier at de elsker fornøyelser mer enn de elsker Gud. I stedet for at forstandsevnene skulle bli styrket slik at de som elever kunne gjøre et bedre arbeid og bli bedre kvalifisert til å utføre de kristelige plikter, vil disse spill fyIle deres sinn med tanker som leder sinnet bort fra studiene. rett

(322)Den aller beste vei
Den samme kraften som øver opp forstandsevner og muskler, kan også finne opp måter og midler som gir en langt mer opphøyd form for øvelse, nemlig å utføre misjonsarbeid som vil gjøre elevene til Guds medarbeidere. Det vil utdanne dem for en større brukbarhet i dette livet. Å gjøre nyttig arbeid er en vesentlig del av utdannelsen. rett

(322)Det er mange måter som de unge kan få renter av sine talenter på. Talentene er betrodd dem av Gud for å bygge opp hans verk, ikke for å behage seg selv, men for å herliggjøre ham. Himmelens majestet, herlighetens konge gavet uendelig stort offer ved å komme til vår verden for at han skulle kunne løfte opp og foredle menneskeheten. Han var flittig og utholdende. Vi leser at "han gikk omkring overalt og gjorde godt"(Apg 10,38). rett

(323)Er ikke dette den gjerning enhver ungdom bør søke å gjøre, å arbeide etter Kristi retningslinjer? Du har Kristi hjelp. Elevenes horisont vil bli utvidet. Tankevirksomheten vil nå langt ut, og evnen til å være til nytte, endog for eleven selv, vil stadig bli større. Armene og hendene som er gitt oss av Gud, skal brukes til å gjøre godt, slik at de kan bære himmelens stempel, og du til sist kan få høre: "Det er bra, du gode og tro tjener" (Matt 25,21). rett

(323)Fra den måten dette er blitt fremstilt for meg på, tror jeg ikke at elevenes ballspill foregår på en slik måte at han som veier deres handlinger, vil lønne dem for det. rett

(323)Det bør dannes en sammenslutning i likhet med den plan som gjelder for Christian Endeavor-ordenen. Se hva hver ansvarlig person kan utrette ved å gi akt på og gjøre mest mulig ut av anledningene til å virke for Mesteren. Han har en vingård, og her kan hver enkelt utføre et godt arbeid. Overalt er det lidende mennesker som behøver hjelp. Elevene kan nå mange ved å tale ord i rette tid, og ved å gjøre tjenester for slike som også trenger noen til å gjøre fysisk arbeid for seg. Dette er ikke nedverdigende for noen av dere. Det vil gi en bevissthet om Guds godkjennelse. Det vil være å sette de talenter som er betrodd deg, ut til pengevekslerne til klok investering. Ved å brukes vil de øke. rett

(323)Det er helsefremmende måter å øve seg på. Dette kan planlegges, og det vil være gagnlig både for kropp og sjel. Det er et stort arbeid å utføre, og det er viktig at hver ansvarlig person oppøver seg selv til å gjøre dette arbeid på en måte som Gud kan anerkjenne. Det er mye for alle å lære, og det kan ikke tenkes en bedre bruk av åndsevner, benbygning og muskler enn å ta imot den visdom som er fra Gud, og som består i å gjøre godt. Vi bør gjøre bruk av menneskers påfunn for å avhjelpe de onder som finnes i denne lastefulle og ødsle tid. rett

(323)Det vil alltid være en plikt å forsøke å gjøre godt ved å bruke de muskler og den forstand som Gud har gitt de unge. Slik kan de bli til nytte for andre og lette dem i deres strev. De kan berolige dem som sørger, løfte opp de motløse, tale trøstens ord til dem som har mistet alt håp og vende elevenes sinn bort fra morskap og lystighet som ofte fører dem over grensen for den verdighet som skulle prege dem, og leder til vanære og skam. Herren vil at sinnet skal løftes opp og søke høyere og edlere kanaler til å kunne være til nytte. rett

(324)En fare for åndeligheten
Er sinnet henvendt ene og alene på Guds ære i disse spill? Jeg vet at så ikke er tilfelle. Det er en tendens til å tape Guds vei og hans hensikter av syne. Den beskjeftigelse som intelligente mennesker har nå i prøvetitlen, fortrenger Guds åpenbarte vilje og setter menneskelige spekulasjoner og påfunn i stedet, mens Satan står ved siden og gjennomtrenger det hele med sin ånd. Hold Guds ord nær hos deg. Når du lar deg lede av det, vil du bli klok, standhaftig og urokkelig, alltid rik i Herrens gjerning. I disse siste dager må vi våke og be. Herren, himmelens Gud, protesterer mot den brennende lidenskap som oppelskes for å bli den beste i de leker som opptar oss så sterkt. rett

(324)Ikke noen gang tidligere i livet er du blitt mer betenkelig plassert enn du er mens du driver på med dine medisinske studier i Ann Arbor. Satan er på vakt ved enhver vei som han kan benytte seg av for å komme inn med sine tilsynelatende gode fristelser for å forderve sjelen. Du vil møte vantro hos meget intelligente mennesker som kaller seg kristne. Klyng deg til den visdom som er åpenbart for deg i Guds ord, for hvis du er lydig mot dets undervisning, vil det knytte deg til Guds trone. rett

(324)Jeg frykter nå, mer enn i noen annen tidsperiode, at kristne som enkeltpersoner skal bli skilt fra Gud fordi de taper vårt eksempel Jesus Kristus av syne. De tror at det er trygt å vandre i de gnister som de selv har tent, mens de bedrar sjelen ved å tenke at det er Herrens vei. - brev 17a, 1893. rett

neste kapitel