På fast grunn 2 kapitel 51. Fra side 336.     Fra side 336 i den engelske utgave.tilbake

Råd om å delta i valg

(336)Det er vår oppgave å våke, vente og be. Ransak skriftene. Kristus har advart deg om ikke å blande deg med verden. Herren sier: "Skill dere fra dem, rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere, jeg skal være deres far, og dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den Allmektige" (2 Kor 6,17.18). Hvilke meninger du enn må ha når det gjelder å bruke din stemme i politiske spørsmål, så skal du ikke basunere det ut ved penn eller stemme. Vårt folk trenger å være tause når det gjelder spørsmål som ikke har noen forbindelse med den tredje engels budskap. Hvis det noen gang har vært et folk som har behøvd å dra nær til Gud, så er det syvendedags adventistene. Det har vært lagt frem fine påfunn og planer. Folk har vært grepet av et brennende ønske om å kunngjøre noe, gå inn for noe - de vet ikke selv hva. Men Kristi taushet i mange spørsmål var sann veltalenhet. … rett

(336)Mine brødre, husk at Herren ikke har pålagt noen av dere å offentliggjøre i våre blader hva dere står for politisk, eller tale om dette i menigheten når folk samles for å høre Guds ord. ... rett

(336)Som et folk må vi ikke blande oss opp i politiske spørsmål. Alle ville gjøre vel i å gi akt på Guds ord. Trekk ikke i ulikt spann sammen med vantro når det gjelder politisk strid. Knytt dere heller ikke til dem og det de står for. Det er ingen sikker grunn hvor dere kan stå og arbeide sammen. De lojale og de illojale har ikke noen felles grunn hvor de kan møtes. rett

(337)Den som bryter ett av Guds bud, overtrer hele loven. Når du stemmer, så hold det for deg selv. Det er ikke din plikt å tilskynde alle andre til å gjøre slik som du gjør. - Brev 4, 1898. rett

(337)Våre pionerer fattet en viktig beslutning
(En side i Ellen Whites dagbok fra 1859.)Jeg var på møte om kvelden. Det var et ganske fritt og interessant møte. Etter at det var tid til å avslutte, ble emnet om å stemme tatt opp og drøftet. James talte først, så talte bror (J.N.) Andrews. De mente at de burde bruke sin innflytelse til fordelfor det som var riktig, og imot det som var galt. Demener det er riktig å stemme for å få valgt avholdsfolk til ledende posisjoner i vår by i stedet for at de ved sin taushet løper risikoen for at ikke-avholdsfolk blir valgt. Bror (David) Hewitt forteller en erfaring han hadde noen dager tidligere, og har slått seg til ro med at det er riktig å avgi stemme. Bror (Josiah) Hart taler godt. Bror (Henry) Lyon går imot ham. Ingen andre har noe imot å stemme, men bror (J.P.) Kellogg begynner å føle at det er riktig. Det er gode følelser mellom alle brødrene. Å, om de alle kunne handle i gudsfrykt. rett

(337)Ikke-avholdsfolk har vært på kontoret i dag og på en smigrende måte gitt uttrykk for sin anerkjennelse av den retningslinje som sabbatsholdere har, om ikke å stemme. De uttrykte håpet om at de ville holde fast på sin kurs og la være å stemme, på samme måte som kvekerne. Satan og hans onde engler er travelt opptatt i denne tid, og han har medarbeidere på jorden. Min bønn er at Satan må bli skuffet. - Ellen Whites dagbok, søndag 6. mars 1859. rett

neste kapitel