På fast grunn 2 kapitel 56. Fra side 349.     Fra side 349 i den engelske utgave.tilbake

Farene ved hypnose

(349)En advarsel til leger som broker hypnøse i sin gjerning
Bror og søster N: I Herrens navn ber jeg dere huske på at uten at deres innstilling når det gjelder den helbredelsesmetode som har med sinnets vitenskap å gjøre, blir forandret, og uten at dere begge forstår at dere så absolutt trenger å bli omvendt og forvandlet i deres egne sinn, vil dere bli anstøtsstener - et trist skuespill for engler og for mennesker. rett

(349)Sannheten har hatt bare liten innflytelse over dere. Det er risikabelt for hvem som helst, uten hensyn til hvor god en person han måtte være, å søke å få innflytelse over et annet menneskes sinn slik at det kommer under hans kontroll. La meg si dere at denne behandling av sinnet er en satanisk vitenskap. Dere har alt gått langt nok i dette til å sette deres fremtidige utvikling i alvorlig fare. Det har tiltatt på den mest ødeleggende måte fra aller første gang det oppstod i deres sinn, og inntil nå. Uten at dere kan se at det er Satan som er mesterhjernen bak det påfunn som denne vitenskap er, vil det ikke bli så lett som dere tror å komme løs fra dens røtter og grener. Hele filosofien bak denne vitenskap er et mesterstykke av satanisk forførelse. For deres sjelers skyld: Kutt forbindelsen med alt som har med dette å gjøre. Hver gang dere tilfører et annet menneske idéer som har med denne vitenskap å gjøre, for å få kontroll over vedkommendes sinn, er dere på Satans grunn og i avgjort samarbeid med ham. For deres sjelers skyld, riv dere løs fra denne snare som fienden har satt opp. rett

(350)Ingen av dere bør studere den vitenskap som dere har vært interessert i. Å studere denne vitenskap er å ta av frukten på treet som gir kunnskap om godt og ondt. Gud forbyr dere og en hvilken som helst annen dødelig å lære eller undervise i en slik vitenskap. Det faktum at du i det hele tatt har hatt noe med dette å gjøre, burde være nok til å vise deg, bror N, det inkonsekvente i at du er sanatoriets ledende lege. ... rett

(350)I din befatning med den vitenskap som har med helbredelse av sinnet å gjøre, har dere spist av treet som gir kunnskap om godt og ondt, som Gud har forbudt deg å røre. Det er nå på høy tid at dere begynner å se hen til Jesus, og ved å betrakte ham, bli forandret etter hans guddommelige bilde. rett

(350)Skill dere fra alt som smaker av hypnotisme, den vitenskap som sataniske redskaper bruker. - Brev 20, 1902. rett

(350)Råd om utgivelse av bøker om hypnose
I en årrekke ble en viss mengde litteratur trykt av forretningsmessige grunner ved våre forlag. Dette skjedde for å nyttiggjøre seg trykkerienes kapasitet på en måte som gav inntekter. Den slags oppdrag ble antatt for trykking på våre forlag, som var opprettet for å trykke budskapet. Det kom en tid da det blant andre trykkerioppdrag ble trykt ting av skadelig art. Det er henvist til denne triste erfaring i Testimonies VII, side 164-168 og i de råd som er gjengitt her, når det gjelder å ta stilling til trykking av litteratur om hypnose. rett

(350)Skal dets ledere samtykke i å bli Satans redskaper ved å trykke bøker som omhandler hypnose? Skal denne form for spedalskhet få innpass? ... Satan og hans hjelpere har arbeidet flittig, og gjør det fremdeles. Vil Gud velsigne forlagene hvis de aksepterer fiendens forførelser? Skal de institusjoner som er blitt fremstilt som helliget Herren, bli skoler hvor arbeiderne spiser av treet som gir kunnskap om godt og ondt? Skal vi oppmuntre Satan når han som en tyv lister seg inn i sannhetens citadell for å anbringe sin djevelske vitenskap slik som han gjorde i Eden? Er de personer som har ansvar for verket, ikke i stand til å skjelne mellom sannhet og villfarelse? Er de ute av stand til å se de forferdelige følger av å gjøre sin innflytelse gjeldende til det som er galt? rett

(351)Om dere skulle tjene millioner av dollar ved denne slags virksomhet, hvilken verdi har da denne fortjeneste sammenlignet med de forferdelige tap som man utsetter seg for ved å offentliggjøre Satans løgner? Slik gjør man det mulig for verden å gjøre kjent overalt at bøker som inneholder villfarelse ble gitt ut ved syvendedags-adventistenes forlag. rett

(351)Våkn opp og bli klar over at deres trykkerier har trykt djevelens løgner. De som kjenner sannheten, må handle som kloke mennesker og la hele sin innflytelse komme sannheten og rettferdigheten til gode. - Brev 140,1901 (adressert til lederne av våre forlag, 16. okt. 1901). rett

(351)Vitenskap som gjelder sinnet
I disse dager når skeptisisme og vantro så ofte viser seg i en vitenskapelig drakt, er det nødvendig at vi overalt er på vakt. Ved disse midler villeder vår store motstander tusenvis av mennesker og fører dem i fangenskap i overensstemmelse med sin vilje. Den fordel han skaffer seg ved hjelp av vitenskapen, den vitenskap som har med menneskesinnet å gjøre, er veldig. Som en slange kryper han umerkelig inn her for å ødelegge Guds verk. rett

(351)Når Satan kommer inn på denne måten via vitenskapen, er det kløktig uttenkt. Gjennom kanalene frenologi, psykologi og hypnose har han mer direkte adgang til mennesker av denne generasjon. Han virker med den makt som skal karakterisere hans anstrengelser nær avslutningen av prøvetiden. Tusenvis av mennesker har fått sitt sinn forgiftet på denne måten, og er blitt ført inn i vantro. Man er klar over at et menneskes sinn kan påvirke et annet menneske på en underfull måte. Satan, som er klar til å gjøre mest mulig ut av enhver fordel, lurer seg inn og virker til høyre og venstre. De som har hengitt seg til disse vitenskaper, roser dem i skyene på grunn av de store og gode resultater som de påstår er utført ved dem. Men de vet lite om den kraft til det onde som de kjeler for. Det er en kraft som fremdeles vil virke med all løgnens makt, under og falske tegn og all urettferdighetens forførelse. Kjære leser, legg merke til den innflytelse disse vitenskaper har, for striden mellom Kristus og Satan er ennå ikke slutt. . . . rett

(352)Forsømmelse av bønn får mennesker til å stole på sin egen styrke, og åpner døren for fristelser. I mange tilfeller blir forestillingene fortryllet av vitenskapelig forskning, og mennesker føler seg smigret ved bevisstheten om deres egne forstandsevner . Den vitenskap som har med behandlingen av menneskesinnet å gjøre, er blitt lovprist svært mye. Den er bra til sitt bruk, men Satan vil gjøre bruk av den som et mektig redskap til å villede og ødelegge mennesker. Hans knep blir mottatt som fra himmelen. Slik får han en tilbedelse som passer ham godt. Den verden som man mener har hatt så mye nytte av frenologi og magnetisme, har aldri vært så fordervet som nå. Ved disse vitenskaper ødelegges ærbarheten, og grunnvollen er lagt til spiritualisme. - "The Signs of the Times", 6. nov. 1884. rett

(352)Hvordan bli bevart fra forføreriske innflytelser"
Fra "Notebook Leaflets", Christian Experience, nr. 5.
Satan finner ofte at den makt som et menneskes sinn kan utøve over et annet menneskes sinn, kan være et mektig redskap til det onde. Denne innflytelsen er så forførerisk at den personen som er under påvirkning av den, ofte ikke er klar over dens makt. Gud har sagt at jeg skal advare mot dette onde, slik at hans tjenere ikke må komme under Satans forføreriske makt. Fienden er en mester i å virke, og hvis Guds folk ikke til stadighet blir ledet av hans Ånd, vil de bli fanget i snaren og overvunnet. rett

(352)I tusener av år har Satan eksperimentert med de egenskaper som finnes i menneskenes sinn, og han har lært å kjenne dem godt. Ved hans underfundige virksomhet i disse siste dager, knytter han menneskers sinn til sitt eget. Han gjennomtrenger det med sine tanker, og han gjør dette på en så forførerisk måte at de som godtar hans ledelse, ikke vet at det er han som leder dem slik han vil. Den store bedrager håper å kunne forvirre menneskers sinn slik at de ikke kan høre noen annens stemme enn hans. rett

(353)Da Kristus åpenbarte tiden for sin domfellelse for Peter, og lidelsen som han stod like overfor, og Peter svarte: "Gud fri deg Herre! Dette må ikke hende deg" (Matt 16,22), gav Frelseren denne befaling: "Bort fra meg, Satan!" (v. 23.) Satan talte gjennom Peter og fikk ham til å utføre fristerens rolle. Peter hadde ingen mistanke om Satans nærvær, men Kristus oppdaget forførerens nærvær, og når han irettesatte Peter, var irettesettelsen myntet på den virkelige fiende. rett

(353)Ved en anledning da Jesus talte til de tolv, og idet han henviste til Judas, erklærte han: "En av dere er en djevel" (Joh 6,70). Det hendte ofte i de dager da Frelseren virket her på jorden, at han møtte motstanderen i menneskelig skikkelse når Satan som en uren ånd tok mennesker i besittelse. Satan tar også menneskers sinn i besittelse i dag. I mitt arbeid i Guds verk har jeg igjen og igjen møtt slike som har vært besatt på denne måten, og i Herrens navn har jeg irettesatt den onde ånd. rett

(353)Det er ikke ved makt at Satan tar menneskesinnet i besittelse. Når menneskene sover, sår fienden ugresset i menigheten. Når menneskene sover en åndelig søvn, utfører han sitt urettferdighetens verk. Det er når hans undersåtter "ikke skjønner det" (Matt 13,19), at han tar bort den gode sæd som er sådd i hjertet. Når mennesker er i denne tilstand, når deres åndelige liv ikke stadig næres av Guds Ånd, kan Satan gjennomtrenge dem med sin ånd og få dem til å gjøre hans gjerninger. ... rett

(353)Jeg bønnfaller dere om å fjerne enhver handling som ikke er godkjent av Gud. Vi nærmer oss avslutningen på verdens historie, kampen blir stadig mer voldsom. - Brev 244, 1907. rett

neste kapitel