På fast grunn 2 kapitel 57. Fra side 354.     Fra side 354 i den engelske utgave.tilbake

Oppfordring til å bo på landet*

(354)Offentliggjort i "Country Living... Når det gjelder de prinsipper som her er fremsatt med tanke på plassering av våre institusjoner, se "Testimonies" VII, side 80-89, "Medical Ministry", side 308,309, "Evangelism", side 76-78. rett

(354)Jeg kunne ikke få sove etter klokken to i natt. I nattens timer var jeg i et rådsmøte. Jeg bønnfalt noen familier om å nyttiggjøre seg de midler Gud har brakt til veie, og komme bort fra byene for å frelse sine barn. Noen nølte og gjorde ikke noen avgjorte anstrengelser. rett

(354)Nådens engler skyndte på Lot, hans hustru og døtre ved å ta dem i hånden. Hvis Lot hadde skyndt seg ut slik som Herren ønsket at han skulle gjøre, ville hans hustru ikke ha blitt til en saltstøtte. Lot hadde for mye av et nølende sinnelag. La oss ikke være lik ham. Den samme stemme som advarte Lot for at han skulle forlate Sodoma, sier til oss: "Dra bort fra dem, rør ikke ved noe urent" (2 Kor 6,17). De som er lydige mot denne advarsel, vil finne et tilfluktssted. Enhver mann bør være årvåken og søke å redde sin familie. Han bør gjøre seg klar for oppgaven. Etter hvert vil Gud åpenbare hva som skal gjøres. rett

(354)Hør hva Gud sier gjennom apostelen Paulus: "Arbeid på deres frelse med frykt og beven! For det er Gud som virker i dere både å ville og å gjøre etter hans gode vilje" (Fil 2,12.13). Lot vandret over slettelandet ugjerne og med langsomme skritt. Så lenge hadde han vært sammen med onde mennesker at han ikke var i stand til å se den faren han var i, før hans hustru ble tilbake på sletten som en evig saltstøtte, - "The Review and Herald", 11. des. 1900. rett

(355)La ikke barna lenger utsettes for fristelser fra byer som er modne for ødeleggelse. Herren har sendt oss varsel og råd om å dra ut av byene. La oss da ikke investere mer i byene. Fedre og mødre, hva betyr deres barns frelse? Forbereder dere medlemmene av deres familie for forvandlingen til det himmelske hjem? Forbereder dere dem til å bli medlemmer av den kongelige familie, barn av den himmelske konge? rett

(355)"Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? (Mark 8,36.) Hva betyr makelighet, komfort og behagelighet sammenlignet med verdien av deres barns frelse? rett

(355)Landsens steder er en tilflukt
Foreldrene bør forstå at oppdragelsen av barna er en viktig gjerning i forbindelse med deres frelse. Ute på landet vil de få rikelig med nyttig aktivitet ved å gjøre slike ting som må gjøres, og det vil gi fysisk helse ved å utvikle nerver og muskler. "Ut av byene!" det er mitt budskap når det gjelder våre barns utdanning. rett

(355)Gud gav våre første foreldre hjelpemidlene til sann utdanning da han påla dem å dyrke jorden og ha omsorg for deres hjem i Eden. Etter at synden kom inn på grunn av ulydighet mot Herrens krav, ble det arbeid som måtte gjøres ved å dyrke jorden, mangedoblet. På grunn av forbannelsen frembrakte jorden ugress og tistler. Men selve arbeidet var ikke en følge av synden. Den store mester velsignet selv arbeidet med å dyrke jorden. rett

(355)Det er Satans hensikt at mennesker skal tiltrekkes av byene. For å oppnå dette finner han på fornøyelser og alle slags ting som vekker nyfikenhet og enhver form for spenning. Byene på jorden i dag er i ferd med å bli slik som byene var før vannflommen. ... rett

(355)Hvem vil ta imot advarselen? Vi sier igjen: "Ut av byene!" Betrakt det ikke som noe stort tap at dere må dra ut i fjellområder, men søk etter et sted hvor dere kan trekke dere tilbake og være alene med Gud for å lære hans vilje og vei. ... rett

(356)Jeg ber vårt folk inderlig om å gjøre det til sitt livsverk å søke etter åndelighet. Kristus står for døren. Det er derfor jeg sier til vårt folk: "Betrakt det ikke som noe tap når dere blir kalt til å forlate byene og flytte ut på landet. Her venter det rike velsignelser for dem som vil gripe dem. Ved å betrakte naturens scener, Skaperens gjerninger, ved å studere Guds kunstverk, vil dere umerkelig bli omdannet etter det samme bilde." - Manuskript 85,1908. rett

(356)Vent ikke på at noe mirakel skal oppheve virkningene av en feilaktig fremgangsmåte
Jeg ser på disse blomstene, og hver gang jeg ser dem, tenker jeg på Edens hage. De er uttrykk for Guds kjærlighet til oss. Slik gir han oss i denne verden en liten forsmak på Edenhjemmet. Han vil at vi skal fryde oss over de vakre ting i hans skaperverk, og at vi i dem skal se uttrykk for hva han vil gjøre for oss. rett

(356)Han vil at vi skal bo slik til at vi har alburom. Hans folk skal ikke samle seg sammen i byene. Han vil at de skal ta sine familier ut av byene, slik at de bedre kan forberede seg for det evige liv. Om en kort stund vil de bli nødt til å forlate byene. rett

(356)Disse byene er fylt med all slags ugudelighet - med streiker, drap og selvmord. Satan er der og kontrollerer mennesker i deres ødeleggelsesverk. Under hans innflytelse dreper de bare for å drepe, og dette vil de gjøre mer og mer. ... rett

(356)Hvis vi plasserer oss slik at vi er under forkastelig innflytelse, kan vi da vente at Gud skal gjøre mirakler for å oppheve resultatene av vår feilaktige fremgangsmåte? Slett ikke! Forlat byene så snart som mulig, og kjøpet lite jordstykke hvor dere kan ha en hage og hvor deres barn kan følge med når blomstene vokser opp, og lære fra dem sine lekser om enkelhet og renhet. - "Conference Bulletin", 30. mars 1903. rett

(357)Institusjoner i landlige omgivelser
Undervisningen er fremdeles gitt oss: "Flytt ut av byene. Opprett sanatorier, skoler og kontorer borte fra befolkningssentra. Mange vil nå be om å få bli i byene, men tiden vil snart komme når alle som ønsker å unngå å se og høre det onde, vil flytte ut på landet, for ugudelighet og korrupsjon vil tilta i en slik grad at selve atmosfæren i byene vil syntes å være forurenset. - Brev 26, 1907. rett

(357)Gud har sendt advarsel på advarsel om at våre skoler, forlag og sanatorier skal opprettes utenfor byene, på steder hvor ungdommen på den mest effektive måte kan bli undervist om hva som er sannhet. Ingen må forsøke å bruke Vitnesbyrdene til å rettferdiggjøre opprettelsen av store forretningsinteresser i byene. Gjør ikke det lys som er gitt angående dette spørsmål, virkningsløst. rett

(357)Det vil oppstå menn som taler forkjærteting for å motvirke nettopp de skritt som Herren leder sine tjenere til å ta. Men det er nå på tide at man resonnerer fra årsak til virkning. Det er for sent, for sent å opprette store foretagender i byene for sent til å kalle ungdom fra landet til byen. Det vil oppstå forhold som vil gjøre det meget vanskelig for dem som har vår tro, å bli i byene. Det vil derfor være en stor feiltagelse å investere penger i opprettelsen av foretagender i byene. - Manuskript 76, 1905. rett

(357)Byene må bearbeides fra utposter
Så langt som mulig bør våre institusjoner plasseres borte fra byene. Vi må ha arbeidere til disse institusjonene. Hvis de ligger i byen, betyr det at familier som hører vårt folk til, må bosette seg i nærheten av dem. Det er ikke Guds vilje at hans folk skal bosette seg i byene hvor det er en stadig uro og forvirring. Deres barn bør bli spart for dette, for hele livssystemet demoraliseres på grunn av hastverket, farten og støyen som finnes der. Herren ønsker at hans folk skal flytte ut pålandet hvor de kan slå seg ned på et stykke jord og dyrke sine egne grønnsaker og sin frukt. Her kan deres barn komme i direkte kontakt med Guds gjerninger i naturen. Mitt budskap er: Ta deres familier bort fra byene. rett

(358)Sannheten må forkynnes enten menneskene vil høre eller ikke. Byene er fylt av fristelser. Vi bør planlegge vårt arbeid så vi holder våre unge borte fra denne smittefare. rett

(358)Byene må bearbeides fra utposter. Guds budbærer sa: "Skal ikke byene advares? Jo, ikke ved at Guds folk bor i dem, men ved at de besøker dem for å advare dem mot det som kommer over jorden. - Brev 182, 1902. rett

(358)Kirker i byene, men ikke institusjoner
Gjentatte ganger har Herren undervist oss om at vi skal bearbeide byene fra utposter. I disse byene må vi ha steder hvor vi kan tilbe Gud, og som kan være minnesmerker om ham. Men institusjoner for vår forlagsvirksomhet, for å hjelpe syke tilbake til helse og for utdanning av arbeidere, skal opprettes utenfor byene. Særlig er det viktig at vår ungdom blir beskyttet mot bylivets fristelser. rett

(358)Det er i samsvar med denne undervisning at møtelokaler er blitt kjøpt og innviet i Washington og i Nashville. Forlagene og sanatoriene i disse sentra er blitt opprettet som utpostsentra borte fra de tettbefolkede sentrale deler av byene. Dette er den plan som er blitt fulgt når man har flyttet andre forlag og sanatorier ut på landet. Dette blir nå også gjort i Storbritannianår det gjelder forlaget i London og misjonsskolender. Vi har nå fått anledning til å gå frem der hvor Guds forsyn åpner vei, ved å hjelpe våre brødre i disse og mange andre betydningsfulle sentra til å opprette arbeidet på en fast grunnvoll, så det kan føres videre frem på en grundig måte. - "Special Testimonies", serie B, nr. 8, side 7-8 (1907). rett

(358)Vi skal være kloke som slanger og enfoldige som duer i våre anstrengelser for å skaffe oss landeiendommer til en lav pris. Fra disse utpostsentra skal vi bearbeide byene. - Samme, nr. 14, side 7 (1902). rett

(359)Forberedelser for søndagslovene
Vi skal ikke slå oss ned der hvor vi vil bli tvunget inn i nær forbindelse med dem som ikke ærer Gud. ... En krise vil snart oppstå når det gjelder helligholdelsen av søndagen. ... rett

(359)De som arbeider for helligholdelse av søndagen, styrker seg selv når det gjelder de falske krav de har. Det betyr undertrykkelse av dem som beslutter seg til å holde Herrens sabbat. Vi skal slå oss ned på steder hvor vi kan følge sabbatsbudet helt ut. "Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid" (2 Mos 20,9.10). Vi må også være forsiktige så vi ikke slår oss ned på steder hvor det vil være vanskelig for oss selv og våre barn å holde sabbaten. rett

(359)Etter som Guds forsyn åpner veier, kan vi skaffe oss steder borte fra byene. Herren vil at vi skal gjøre det. Vanskelige tider er foran oss. - Manuskript 99, 1908. rett

(359)Når den makt som staten har, er forbundet med godhet, er det fordi de som har ansvaret, er under guddommelig ledelse. Når makt forbindes med ugudelighet, er den knyttet til sataniske redskaper, og den vil være i virksomhet for å ødelegge dem som er Herrens eiendom. Den protestantiske verden har opprettet en avguds sabbat i stedet for Guds sabbat, og de trår i pavedømmets fotspor. Av denne grunn ser jeg det som nødvendig for Guds folk å flytte ut av byene til tilbaketrukne steder på landet. Her kan de dyrke jorden og få sin egen avling. På den måten kan de oppdra sine barn til enkle, sunne vaner. Jeg ser at det er nødvendig å skynde seg for å ha alt klart når krisen kommer. - Brev 90, 1897. rett

neste kapitel