På fast grunn 2 kapitel 61. Fra side 377.     Fra side 376 i den engelske utgave.tilbake

Et nødvendig renselsesverk

(377)Basel, Sveits, 8 des. 1886.
Kjære brødre (G.I.) Butler og (S.N.) Haskell!
I flere uker har det ikke vært mulig for meg å få sove etter klokken halv fire om morgenen. Jeg er dypt urolig når det gjelder vår tilstand som et folk. Vi burde være langt foran et hvilket som helst annet folk på jorden, fordi vi har større lys og en større kunnskap om sannheten. Det legger på oss et økt ansvar for å fremme dette lyset. Vi må ikke bare bekjenne oss til å tro sannheten, men praktisere den. Når vi virkelig setter sannheten om i handling, følger vi Jesus som er verdens lys. Hvis vi som et folk ikke stadig kommer opp på høyere grunn og blir mer og mer åndeligsinnet, blir vi lik fariseerne - selvrettferdige - mens vi selv ikke gjør Guds vilje. rett

(377)Vi må i langt større grad leve nær Gud. I hverdagslivet må det være langt mindre av oss selv og mye mer av Jesus Kristus og hans dyder. Vi lever i en viktig tid i denne verdens historie. Alle tings ende er kommet nær. Sanden i timeglasset renner hurtig ut. Snart vil det bli sagt i himmelen: "Det er skjedd!" (Åp21,6.) "La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse" (Åp 22,11). rett

(377)Våre vitnesbyrd bør bli mer direkte, og vi bør ha et nærmere forhold til Gud. Jeg kan ikke la være å be klokken ett, to og tre om morgenen om at Herren må virke på menneskenes hjerter. Jeg tenker på at hele himmelen er interessert i det verk som foregår på jorden. Tjenende engler venter ved tronen for å etterkomme Jesu Kristi oppdrag om å besvare enhver bønn som blir båret frem i alvorlig, levende tro. Jeg tenker på hvor mange det er som bekjenner seg til troen, men ikke lar den bli en del av deres liv. De lar ikke dens helliggjørende, foredlende og åndeliggjørende kraft komme inn i deres hjerter. . . . rett

(378)Vi lever ikke opp til våre privilegier
Vi er langt fra å være det folk som Gud ville at vi skulle være, fordi vi ikke løfter vår sjel opp og foredler karakteren i samsvar med den vidunderlige åpenbaring av Guds sannhet og hans hensikter. "Rettferd løfter et folk, men synd er en skam for folkene" (Ord 14,34). Synden fører til forvirring. Hvor som helst den blir kjeiet for, i et enkelt menneskes hjerte, i hjemmet eller i menigheten, blir det uorden, strid, uoverensstemmelser, fiendskap, misunnelse og sjalusi fordi Guds og menneskers fiende har herredømmet over sinnet. Elsk sannheten, la den bli en del av livet og fremhold den for andre. Slike personer vil hate synden og være levende representanter for Jesus Kristus i verden. rett

(378)Det folk som påberoper seg at de tror sannheten, vil ikke bli fordømt fordi de ikke hadde lyset, men fordi de hadde stort lys og ikke satte sine hjerter på prøve i forhold til Guds store moralske norm for rettferdighet. Det folk som påberoper seg å tro sannheten, må bringes høyere opp ved å leve sannheten ut. Virkelig bibelsk kristendom må gjennomsyre livet og rense og foredle karakteren slik at den blir mer og mer lik den guddommelige modell. Da vil det i hjemmet høres lyd av bønn, takksigelse og pris til Gud. Engler vil tjene i hjemmet og gå sammen med tilbederen til bønnens hus. rett

(378)De menigheter som gjør krav på å tro sannheten, og som fremholder Guds lov, må selv holde loven og skille seg fra all urettferdighet. De enkelte medlemmer i menigheten må stå imot fristelsene til å gjøre det onde og hengi seg til synd. Menigheten bør begynne den gjerning å rense seg for Gud ved anger, ydmykhet og dyp hjerteransakelse, for vi lever i tiden for den motbilledlige forsoningsdag - en alvorlig time som har følger for evigheten. rett

(379)De som forkynner sannheten, må fremholde den slik den er i Jesus. Under den dempende, heIliggjørende og foredlende innflytelse av Guds sannhet, er de som rene kar. De bør være gjennomsyret av Bibelens religion. Hvilken innflytelse ville dagå ut fra dem til verden! De enkelte medlemmer i menigheten bør være rene, trauste og urokkelige, alltid med en overflod av Jesu kjærlighet. Da vil de være lys i verden. Mennene bør være vaktmenn og hyrder for hjorden, forkynne den alvorlige sannhet og la advarselens ord gå til alle folk, nasjoner og tungemål. De må være levende representanter for den sarmhet de fremholder. De må ære Guds lov ved nøye å innordne seg under dens krav. De må vandre for Herren i renhet og hellighet, og en kraft vil følge kunngjøringen av sannheten, en kraft som vil bringe lyset ut overalt. rett

(379)Om å bedrøve Guds Ånd
Gud forlater aldri folk eller enkeltpersoner før de forlater ham. Motstand utefra vil aldri være årsak til at troen hos Guds folk, de som holder hans bud, vil bli matt. Forsømmelse av å praktisere renhet og sannhet, vil bedrøve Guds Ånd og svekke dem, for da er Gud ikke midt iblant dem for å velsigne. Korrupsjon i egne rekker vil bringe Guds fordømmelse over hans folk slik som det skjedde over Jerusalem. Måtte vi høre lyden av inntrengende, alvorlig bønn, slik at de som taler til andre, ikke selv skal bli kastet bort! Mine brødre, vi vet ikke hva som ligger foran oss. Vår eneste sikkerhet består i å følge ham som er verdens lys. Gud vil virke med oss og for oss hvis de synder som brakte hans vrede over den gamle verden, over Sodoma og Gomorra og over den tids Jerusalem, ikke også blir vår forbrytelse. rett

(379)Den minste overtredelse av Guds lov bringer skyld over overtrederen. Uten at han angrer oppriktig og avstår fra synden, vil han bli en frafallen. ... La oss som et folk, så langt som mulig, rense leiren for moralsk besmittelse og overdreven synd. Når synd får trenge seg inn hos et folk som påberoper seg å holde opp rettferdighetens moralske standard, kan vi da forvente at Gud skal bruke sin makt til vårt beste og frelse oss som et folk som gjør rettferdighet? ... vi må stå fast i troen og ikke bare fremholde Guds bud skriftlig og muntlig, men holde dem alle selv, uten å ville bryte en eneste forskrift. Ellers vil svakhet og ødeleggelse komme over oss. Det er en gjerning vi må ta oss av i alle våre menigheter. Hver enkelt må være en kristen. rett

(380)Legge bort synd
Vi må legge bort stolthetens synd og overvinne all overflod når det gjelder klær. Vi bør vise anger overfor Gud for at vi har røvet fra ham penger som skulle flytt inn til hans skattkammer for å opprettholde hans verk på misjonsfeltene. På en inntrengende måte bør vi fremholde nødvendigheten av reformasjon og sann omvendelse. Våre gjerninger og vår oppførsel bør svare til den gjerning vi har å gjøre i denne tid, slik at vi kan si: "Følg meg slik som jeg følger Kristus." La oss ydmyke oss for Gud med faste og bønn, idet vi angrer vår synd og avstår fra den. rett

(380)Vi trenger nå å høre den sanne vekters stemme i alle rekker: "Det kommer en morgen, men også en natt" (Jes 21,12). Basunen må gi en klar lyd, for vi lever i forberedelsens tid for Herrens store dag. ... Det er mange læresetninger som er oppe i tiden. Det er mange religioner i dag som teller tusener og titusener, men det er bare en som har Guds påskrift og stempel. Det finnes menneskers religion og en Guds religion. Vi må holde fast på den evige klippe. Alt i Guds verden, både mennesker, læresetninger og selve naturen, oppfyller Guds sikre profetiske ord og utfører hans herlige og avsluttende verk i denne verdens historie. rett

(380)Vi må være beredt og vente på Guds ordre. Nasjoner vil bli rystet i sitt innerste. De som forkynner Guds eneste standard for rettferdighet, den eneste sikre prøve for karakteren, vil miste sin støtte. Alle som ikke vil bøye seg for den forordning som er gitt av nasjonalforsamlingen, og være lydige mot lovene om å opphøye den sabbat som er innført av syndens menneske for å ringeakte Guds hellige dag, vil føle, ikke bare pavedømmets undertrykkende makt, men også undertrykkelsen fra den protestantiske verden, dyrets bilde. rett

(381)Satan vil utføre mirakler for å bedra. Han vil sette opp sin makt som den øverste. Det kan se ut som at menigheten holder på å falle, men den faller ikke. Den vil bestå, mens syndere i Sion vil bli siktet ut - agnene vil bli skilt fra den dyrebare hveten. Dette er en fryktelig ildprøve. Ikke desto mindre må den finne sted. Bare de som har seiret i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet, vil bli funnet sammen med de trofaste og sanne, uten flekk av synd og uten svik i deres munn. Vi må bli avkledt vår selvrettferdighet og kledt i Kristi rettferdighets kledning. rett

(381)Kledt i Kristi rettferdigbet
Levningen som renser seg ved å være lydig mot sannheten, blir styrket gjennom prøvelsens prosess. De viser den skjønnhet som finnes i hellighet midt blant frafall omkring dem. Om alle disse sier han: "Jeg har tegnet deg i mine hender" (Jes 49,16). De vil bli holdt i et evig, uforgjengelig minne. Vi trenger nå tro, levende tro. Vi ønsker et levende vitnesbyrd som går liketil hjertet hos synderen. Det er for mye preking og for lite tjeneste. Vi ønsker en hellig salvelse. Vi trenger sannhetens ånd og inderlighet. Mange predikanter er halvveis lammet på grunn av manglene i deres egen karakter. De trenger å oppleve Guds kraft til omvendelse. rett

(381)Det som Gud krevde av Adam før fallet, var fullkommen lydighet mot hans lov. Gud krever nå det som han krevde av Adam: fullkommen lydighet, en rettferdighet uten lyte, uten å komme til kort i hans øyne. Må Gud hjelpe oss til å gi tilbake til ham alt det som hans lov krever. Dette kan vi ikke gjøre uten den tro som bringer Kristi rettferdighet inn i vår daglige erfaring. rett

(382)Kjære brødre, Herren kommer. Løft opp deres tanker og deres hoder, og bryt uti fryd. Vi ville tro at de som hører disse herlige nyheter, som påberoper seg at de elsker Jesus, ville bli fylt med en usigelig glede, full av herlighet. Dette er de gode, frydefulle nyheter som burde gå som en elektrisk strøm gjennom hvert eneste menneske. De burde bli omtalt igjen og igjen i våre hjem og fortalt til dem vi møter på gaten. Finnes det noen mer gledelig nyhet å bringe? Å sjikanere og strides med troende og ikke-troende er ikke det Gud har gitt oss å gjøre. rett

(382)Hvis Kristus er min frelser, mitt offer og min forsoning, skal jeg aldri omkomme. Når jeg tror på ham, har jeg evig liv. Å, om alle som tror sannheten, ville tro på Jesus som deres personlige frelser! Jeg mener ikke den billige tro som ikke støttes av gjerninger, men den alvorlige, levende, stadige og vedvarende tro som eter Guds Sønns kjøtt og drikker hans blod. Jeg ønsker ikke bare å få tilgivelse for overtredelsene av Guds lov. Jeg ønsker å bli løftet opp i Guds ansikts solskinn. Ikke bare å få adgang til himmelen, men få en rikelig adgang. rett

(382)Frelsen er forening med Kristus
Er vi som et særskilt folk, en hellig forsamling, så ufølsomme overfor den kjærlighet Gud har vist oss, og som ikke kan uttrykkes i ord? Frelse er ikke å bli døpt eller å ha vårt navn i menighetens protokoller, heller ikke å preke sannheten. Frelse er en levende forbindelse med Jesus Kristus, å bli fornyet i hjertet og la Kristi gjerning bli en troens og en kjærlighetens tjeneste, i tålmodighet, saktmodighet og håp. Enhver som er forent med Kristus, vil være en levende misjonær for alle som er omkring. Han vil virke for dem som er nær, og dem som er langt borte. Han vil ikke ha interesse bare for en del av Guds verk. Han vil ikke bare, være interessert i å bygge opp en gren av verket som han selv har ansvaret for, og la sin iver ta slutt der. Alle vil arbeide med interesse for at hver gren skal bli sterk. Det vil ikke finnes noen kjærlighet til selvet, noen selvisk interesse. Saken er ett, og sannheten er et stort hele. rett

(383)Det er på sin plass å spørre seg selv i dypt alvor: "Kjeler jeg for misunnelse, får sjalusi lov til å ha en plass i mitt hjerte?" Hvis det er tilfellet, bor Kristus ikke der. "Elsker jeg Guds lov, er Jesu Kristi kjærlighet i mitt hjerte?" Hvis vi elsker hverandre slik som Kristus elsker oss, blir vi rede for den velsignede himmel med fred og hvile. Der vil det ikke være noen som kjemper for å bli først, for å ha overherredømme. Alle vil elske sin neste som seg selv. Å, om Gud ville åpne våre menigheters forståelse, og tale til hjertene ved å vekke opp medlemmene enkeltvis. ... rett

(383)De som har innrettet seg behagelig i Sion, trenger å bli vekket opp. De som har sannheten, har et stort ansvar. Likevel føler de ikke vekten av byrde for sjeler. Å, om de som bekjenner seg til sannheten, ville våkne opp, ta på seg Kristi åk og bære hans byrder! Det er ikke tilstrekkelig bare med en nominell interesse, men en uselvisk interesse lik den Kristus hadde, en intens iver som ikke vil sløvne under vanskeligheter eller kjølne når urettferdigheten tar overhånd. rett

(383)Jeg ønsker å tale til vårt folk i hver menighet i Amerika. Våkn opp fra de døde, og Kristus vil gi dere liv. Mennesker omkommer på grunn av mangel på sannhetens lys slik som det er i Jesus. Vi står like på grensen til den evige verden. Godværs-kristne vil det ikke bli spørsmål om i denne gjerning. Det behøves ingen sentimental og smakfull religion i denne tid. Det må være intensitet i vår tro og i kunngjøringen av sannheten. Sataniske redskaper får nytt liv, og dette gjør at de vil arbeide med en kraft som vi hittil ikke har vært klar over. Skal da ikke en ny kraft ovenfra ta Guds folk i besittelse? Vi må inntrengende henstille til folk om å ta imot sannheten og dens helliggjørende innflytelse. Vi må be inderlig til Gud, og kjempe i bønn slik at vårt håp som et folk ikke må grønnes på antagelser, men på evige realiteter. Ved det bevismateriale som finnes i Guds ord, må vi vite for oss selv om vi er i troen, om vi er på vei til himmelen eller ikke. Guds lover karakterens moralske standard. Samsvarer vi med med dens krav? Bringer Guds folk sin eiendom, sin tid, sine talenter og hele sin innflytelse inn i verket for denne tid? Vi må våkne opp. "Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd" (Kol 3,1). - Brev 55, 1886. rett

(384)Etter som vi nærmer oss tidens slutt, vil det oppstå flere forbund med større makt. Disse vil skape en innflytelse imot sannheten og danne nye partier av slike som bekjenner seg til å tro, men som vil sette sine egne bedrageriske teorier ut i livet. Frafallet vil øke. "Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter" (1 Tim 4, 1). Mennesker har gått i forbund med hverandre for å gå imot himmelens Herre og Gud, og menigheten er bare halvveis våken overfor denne situasjon. Det behøves mye mer bønn, mye mer av alvorlige anstrengelser blant bekjennende kristne. rett

(384)Sataniske redskaper i menneskelig skikkelse vil ta del i denne siste strid for å stå imot oppbyggingen av Guds rike. Også himmelske engler i menneskelig forkledning vil være til stede der hvor kampen står. De to motstridende partier vil fortsette å eksistere til det siste store kapittel av denne verdens historie blir avsluttet. Sataniske redskaper er i hver eneste by. Vi har ikke råd til å unnlate å være på vakt et øyeblikk. De trofaste, standhaftige troende vil be mer og mer, og de vil snakke mindre om ting av liten betydning. Vitnesbyrd som vil oppmuntre de svake og trengende, vil stadig mer avgjort og klart komme fra deres lepper. Dette er ikke tiden da Guds folk skal være sveklinger og hverken være det ene eller det andre. Alle bør granske Guds ord med flid. Vi må være sterke i Herren og i hans veldes kraft. Vi kan ikke leve på slump og være sanne kristne. - "The Review and Herald", 5. aug. 1909. rett

neste kapitel