På fast grunn 2 kapitel 64. Fra side 393.     Fra side 392 i den engelske utgave.tilbake

Lojal eller illojal

(393)Frafall
Fra "Notebook Leaflet,,>, The Church, ur. 3.
Min sjel er tynget av smerte for vårt folks skyld. Vi lever i de siste dagers farer. En overfladisk tro resulterer i en overfladisk erfaring. Det finnes en form for botferdighet som vi trenger å angre. All ekte erfaring når det gjelder Bibelens lære, vil ha Herrens stempel. Alle bør innse at det er nødvendig at de har en personlig forståelse av sannheten. Vi må forstå de lærepunkter som er funnet frem til ved omhyggelig studium og bønn. Det er blitt vist meg at det blant vårt folk er en stor mangel på kunnskap når det gjelder den tredje engels budskaps opprinnelse og fremgang. Det er stort behov for å studere Daniels bok og Johannes' åpenbaring. Vi trenger å sette oss grundig inn i dem, så vi vet hva som er skrevet. rett

(393)Ifølge det lys som er gitt meg, er det på en meget kraftig måte gjort klart at mange vil forlate oss og holde seg til ånder som fører vill, og til lærdommer som stammer fra onde makter. Herren ønsker at hvert menneske som bekjenner seg til å tro sannheten, skal ha en velbegrunnet forståelse av hva som er sannhet. Det vil oppstå falske profeter, og de vil bedra mange. Alt som kan rystes, vil bli rystet. Sømmer det seg da ikke for hver enkelt av oss at vi forstår grunnene for vår tro? I stedet for de mange prekener burde det være et mer grundig studium av Guds ord. Vi bør lese Bibelen, skriftord for skriftord, og finne frem til de sterke beviser som støtter de grunnleggende læresetninger som har brakt oss dit vi nå er, på de evige sannheters plattform. rett

(394)Revet med av falsk hellighet
Jeg er blitt dypt bedrøvet ved å se hvor hurtig noen som har hatt lys og sannhet, godtar Satans bedrag og blir revet med av en falsk hellighet. Når mennesker vender seg bort fra de milepæler som Herren har fastlagt for at vi skal forstå vår situasjon, slik den er avmerket i profetiene, går de ut i noe de ikke vet hvor fører hen. rett

(394)Jeg stiller meg spørrende til om ekte opprør noen gang kan helbredes. Studer Korah, Datan og Abirams opprør i boken "I historiens morgen". Dette opprør spredte seg og innbefattet mer enn to menn. * Det ble ledet av to hundre og femti høvdinger blant folket, velaktede menn. Nevn opprør med dets rette navn, og kall frafall med dets rette navn. Tenk over at den erfaring som Guds folk i den tid hadde, med alle dens forkastelige trekk, er blitt skrevet ned for å gå over i historien. Skriften sier: "Det som hendte med dem, skulle være advarende eksempler; det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet" (1 Kor 10,11). Hvis mennesker som kjenner sannheten, er så langt borte fra sin store leder at de vil ta den store frafallsleder og kalle ham Kristus vår rettferdighet, er det fordi de ikke har gravd dypt nok i sannhetens gruver. De er ikke i stand til å skjelne det dyrebare materiale fra det som ikke er ekte.
(Her trekkes det sammenligning meilom Korahs opprør og et frafail som to menn stod i spissen for.) rett

(394)Les de mangfoldige advarsler som Guds ord gir i forbindelse med falske profeter som vil komme inn med sine villfarelser. Hvis det er mulig, vil de til og med føre de utvalgte vill. Når vi har slike advarsler, hvordan kan det da være at menigheten ikke kan skjelne det falske fra det ekte? De som på noen måte er blitt ført vill, trenger å ydmyke seg for Gud og angre oppriktig fordi de så lett lot seg føre på avveier. De har ikke skjelnet den sanne hyrdes røst fra den fremmedes. Alle som dette passer på, bør på nytt gjennomgå dette avsniit av deres erfaring. rett

(395)Gjennom mer enn et halvt århundre har Gud gitt sitt folk lys ved hans Ånds vitnesbyrd. Er det da, etter all denne tid, overlatt til noen få menn og deres koner å bringe hele de troendes menighet ut av villfarelsen og erklære at Ellen White er en svindler og bedrager? "Derfor skal dere kjenne dem på fruktene" (Matt 7,20). rett

(395)De som kan se bort fra alle de beviser som Gud har gitt dem, og forandre denne velsignelsen til en forbannelse, bør skjelve når det gjelder deres egen sjels sikkerhet. Deres lysestake vil bli fjernet fra sitt sted hvis de ikke vender om. Herren er blitt forhånet. Banneret for den første, den andre og den tredje engels budskap er blitt overlatt til å slepes i støvet. Hvis vekterne får anledning til å føre folk på avveier på denne måten, vil Gud holde noen personer ansvarlige for at de mangler evnen til klart å skjelne og oppdage hva slags føde hans hjord har fått. rett

(395)Frafall har funnet sted, og Herren har tillatt at slike ting har fått utvikle seg i tiden som er gått, for å vise hvor lett hans folk vil bli ført på avveier når de stoler på menneskers ord i stedet for å granske Skriften selv. Det gjorde de edle troende i Berøa for å se om det forholdt seg slik. Herren har tillatt at slike ting får inntreffe, som en advarsel om at det kan finne sted igjen. rett

(395)Opprør og frafall
Det ligger opprør og frafall i selve den luften vi ånder inn. Dette vil gjøre sin virkning på oss hvis vi ikke ved tro klynger vår hjelpeløse sjel til Kristus. Hvis mennesker lar seg så lett føre vill nå, hvordan vil de da kunne stå når Satan skal fremstille seg i Kristi person og gjøre mirakler? Hvem vil bli upåvirket av hans misrepresentasjon når han utgir seg for å være Kristus? Det er bare Satan som påtar seg Kristi person og til synelatende utfører Kristi gjerninger. Hva vil holde Guds folk fra å vise troskap mot dem som utgir seg som Kristus? "Følg ikke etter!" (Luk 17,23.) rett

(396)Lærepunktene må bli klart forstått. De personer som godkjennes til å forkynne sannheten, må ha sitt anker sikkert festet. Ankeret holder dem fast, og skipet vil stå imot storm og uvær. Bedragene vil øke i antall, og vi må kalle opprør med dets rette navn. Vi må stå og være kledt i hele rustningen. I denne kampen står vi ikke bare overfor mennesker, men overfor makter og myndigheter. Vi kjemper ikke mot naturlige mennesker. Ef 6,10-18 bør bli omhyggelig lest i våre menigheter. rett

(396)De som faller fra, gir stemme til dragens ord. Vi må møte de sataniske redskaper som gikk ut for å føre krig mot de hellige. "Fylt av raseri mot kvinnen gikk draken av sted for å føre krig mot de andre av hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast ved vitnesbyrdet om Jesus" (Åp 12,17). De som faller fra, forlater Guds sanne og trofaste folk og fraterniserer med dem som representerer Barabbas. Dere skal "kjenne dem på fruktene" (Matt 7,20). rett

(396)Jeg skriver dette fordi mange i menigheten er blitt fremstilt for meg som om de ser mennesker gå omkring som trær. De må ha en annen og dypere erfaring før de oppdager snarene som er satt opp for å fange dem i bedragerens garn. Det må ikke gjøres noe halvgjort verk nå. Herren kaller standhaftige, bestemte og helhjertede menn og kvinner som vil stille seg i bresjen og bygge opp muren (Jes 58,12-14). rett

(396)Alle våre predikanter i alle våre menigheter må bære frem et avgjort vitnesbyrd. Gud har tillatt at det forekommer frafall for å vise hvor lite en kan stole på mennesker. Vi må alltid se hen til Gud. Hans ord er ikke ja og nei, men ja og amen. - Udatert manuskript 148. rett

neste kapitel