På fast grunn 2 kapitel 7. Fra side 51.     Fra side 56 i den engelske utgave.tilbake

Drar hele verden med seg

(51)Vi er kommet til den tid da Satan vil virke- med all slags fortryllende innflytelse. De som lar seg påvirke av dette nå, eller som på minste måte viser interesse for det, vil da være klar til å bli dratt helt med i samarbeid med djevelen. Onde engler søker hele tiden å påvirke menneskehjertene. Satan arbeider med enhver som ikke er under Guds Ånds kontroll. Det er djevelens falske undergjerninger som vil ta verden til fange, og han vil få ild til å komme ned fra himmelen for menneskenes øyne. Han vil utføre mirakler, og denne undergjørende, mirakelvirkende kraft vil feie over hele verden. Den er nettopp bare begynt. rett

(51)Jeg har noe mer å si dere. Guds vredes skåler er alt i ferd med å tømmes over jorden. Hva er i veien med oss siden vi ikke er klar over dette? Det er fordi sannhetens lys ikke har grepet våre hjerter. Guds Ånd blir trukket tilbake fra verden. rett

(51)Dere hører om ulykker på land og på sjø, og dette tiltar stadig. Hva er grunnen? Guds Ånd blir tatt bort fra dem som har andre menneskers liv i sine hender. Satan er i ferd med å ta kontroll over dem, fordi de gir seg selv over til hans ledelse. De som foregir å være Guds barn, sørger ikke for å være under de himmelske englers ledelse. Fordi Satan er en som ødelegger, virker han gjennom slike mennesker, og de gjør feil. De kommer under innflytelse av alkohol, og fordi de ikke er avholdende, vil de mange ganger føre disse forferdelige ulykker over oss. Se også på stormer og uvær. Satan virker i atmosfæren. Han forgifter den, og her er vi avhengig av Gud når det gjelder vårt liv - både vårt nåværende og det evige liv. I den stilling vi er i, trenger vi å være årvåkne, helt helliget, helt omvendt og helt overgitt til Gud. Men det syntes som om vi skulle være lammet. Gud i himmelen - vekk oss opp! - Manuskript 1, 1890. rett

(52)Mirakler er ikke noe bevis
De som i dag er opptatt med arbeid i Guds sak, vil møte akkurat samme slags prøvelser som Paulus måtte holde ut i sin gjerning: Ved den samme skrytende og forførende virksomhet vil Satan søke å få nyomvendte bort fra troen. Det vil bli ført frem teorier som det ikke er klokt av oss å ha noe med å gjøre. Satan virker på en slu måte. Han vil føre inn listige villfarelser for å formørke og forvirre sinnet og rykke opp frelsens læresetninger. De som ikke tar imot Guds ord slik som det står, vil bli fanget i hans snare. rett

(52)I dag er det nødvendig å fremholde sannheten med hellig frimodighet. Guds folk må høre det vitnesbyrd som ble gitt av Herrens budbærer til menigheten i den første tid: "Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet!" (Gal 1,8.) rett

(52)Den som gjør mirakler til en prøve på troen, vil finne at Satan, ved hjelp av bedrag, kan utføre undere som vil se ut som ekte mirakler. Det var dette han håpet å gjøre til et avgjørende spørsmål for israelittene ved den tid da de ble fridd ut fra Egypt. - Manuskript 43, 1907. rett

(52)Underfulle mirakler som er bedrag
La ikke dagene gå og dyrebare anledninger gå tapt til å søke Herren av hele hjertet, sinnet og sjelen. Hvis vi ikke tar imot sannheten i kjærlighet, kan vi bli blant dem som ser de mirakler som Satan utfører i disse siste dager, og tror dem. Mange merkelige ting som vil vise seg som underfulle mirakler, må betraktes som forførelser som stammer fra løgnens far. - Brev 136, 1906. rett

(53)Hvordan Satan og hans redskaper virker
Det er pålagt meg å si at i fremtiden vil det bli behov for stor årvåkenhet. Blant Guds folk må det ikke være noen åndelig sløvhet. Onde ånder er aktivt opptatt med å søke å kontrollere menneskers sinn. Menneskene blir likesom buntet sammen for å fortæres av de siste dagers ild. De som vraker Kristus og hans rettferdighet, vil godta de forfalskninger som oversvømmer verden. Kristne bør være sindige og årvåkne mens de med fasthet står imot sin motstander djevelen, som går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan sluke. Mennesker som er under innflytelse av onde ånder, vil utføre mirakler. De vil påføre folk sykdom ved å besverge dem. Når de så fjerner besvergelsen, vil de få andre til å si at de som var syke, er blitt helbredet på mirakuløs måte. Dette har Satan gjort igjen og igjen. - Brev 259,1903. rett

(53)Vi trenger ikke bli bedratt. Snart vil det finne sted underfulle foreteelser i nøye kontakt med Satan. Guds ord erklærer at Satan vil utføre mirakler. Han vil gjøre folk syke, og vil så plutselig fjerne sin sataniske makt fra dem. De vil så bli betraktet som helbredet. Disse gjerninger med tilsynelatende helbredelse vil bli en prøve for syvendedagsadventistene. Mange som har hatt stort lys, vil la være åvandre i lyset, fordi de ikke er blitt ett med Kristus. - Brev 57, 1904. rett

(53)Ellen White utførte ingen mirakler
Noen hevder at de ikke har tro på den gjerningen Herren har gitt meg å gjøre, for "Ellen White utfører ingen mirakler". Men de som ser på mirakler som et tegn på guddommelig ledelse, er i alvorlig fare for å bli bedratt. Guds ord sier at fienden vil virke gjennom sine redskaper som har veket av fra troen. De vil tilsynelatende utføre mirakler så de til og med får ild til å falle ned fra himmelen mens mennesker ser på. Ved hjelp av "under og falske tegn" vil Satan forføre endog de utvalgte, om det var mulig. rett

(54)Store skarer av mennesker har hørt meg tale og har lest mine skrifter, men aldri har noen hørt meg påstå at jeg utfører mirakler. Til tider er jeg blitt anmodet om å be for syke, og Guds ord er blitt stadfestet (Jak 5,14.15 sitert). Kristus er den store undergjører. All ære tilkommer ham. - Brev 410, 1907. rett

(54)Hvorfor mirakler har mindre betydning i dag
Den måten Kristus virket på, var å forkynne Ordet og avhjelpe lidelse ved å helbrede på mirakuløs måte. Jeg er imidlertid blitt undervist om at vi ikke kan arbeide på denne måten nå, for Satan vil utøve sin makt ved å gjøre undergjerninger. Guds tjenere i dag kan ikke virke ved hjelp av mirakler, fordi det vil bli utført uekte helbredelser som blir påstått å være av guddommelig opprinnelse. rett

(54)Av den grunn har Herren stukket ut en vei for sitt folk som de kan utføre. fysisk helbredelse på, mens de samtidig underviser fra Guds ord. Helsesentra skal opprettes, og til disse institusjoner skal det knyttes arbeidere som vil utføre et ekte, helsemessig misjonsarbeid. På den måten vil de som kommer til sanatoriene for å få behandling, være omgitt av en vernende innflytelse. rett

(54)Dette er de forholdsregler Herren har truffet, slik at evangelisk helsemisjonsarbeid kan utføres for mange mennesker. - Brev 53, 1904. rett

(54)Mirakler i den avsluttende strid
Det er umulig å gi noen som helst ide om den erfaring Guds folk vil ha som lever på jorden når inntrufne ulykker og himmelsk herlighet blandes sammen med hverandre. De vil vandre i det lyset som stråler frem fra Guds trone. Ved hjelp av englene vil det være stadig forbindelse mellom himmelen og jorden. Satan vil være omgitt av onde engler, og idet han gjør krav på å være Gud, vil han utføre alle slags mirakler for om mulig å villede selv de utvalgte. Guds folk vil ikke kunne være trygge ved å utføre mirakler, for Satan vil forfalske et hvilket som helst mirakel som måtte bli utført. Guds prøvede folk vil finne kraft i det tegn som er omtalt i 2 Mos 31,12-18. De må ta sitt standpunkt på det levende ord - "det er skrevet". Dette er den eneste grunnvoll som de trygt kan stå på. De som har brutt sin pakt med Gud, vil på den dagen være uten håp og uten Gud i verden. rett

(55)De som tilber Gud, vil på en spesiell måte kunne kjennes ved sin aktelse for det fjerde bud - siden det er tegnet på hans skapermakt og vitnesbyrdet om hans krav på menneskets ærbødighet og' hyllest. Et kjennetegn på de ugudelige vil være deres anstrengelser for å rive ned Skaperens minnesmerke og opphøye romerkirkens ordning. Som en følge av denne strid vil hele kristenheten bli delt i to leirer - de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus, og de som tilber dyret og dets bilde og får dets merke. Selv om kirke og stat vil forene sin makt for å tvinge alle - "små og store, rike og fattige, frie menn og treller" (Åp 13,16) til å ta imot dyrets merke, vil Guds folk likevel ikke ta imot det. Profeten på Patmos ser "dem stå som hadde seiret over dyret og bildet av det og tallet som står for dets navn. De har Guds harper i hendene" (ÅP 15,2) og synger den lovsangen som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for Lammet. rett

(55)Fryktelige prøvelser venter Guds folk. Krigens ånd opprører nasjonene overalt på jorden. Men midt i den prøvelsens tid som kommer - en prøvelsens tid som det ikke før har vært så lenge jordens riker har eksistert - vil Guds folk bli stående urokket. Satan og hans engler kan ikke ødelegge dem, for engler som er uovertrufne i styrke, vil beskytte dem. - Brev 119, 1904. rett

neste kapitel