Ung i dag kapitel 41. Fra side 122.     Fra side 143 i den engelske utgave.tilbake

Troskap i små ting

(122)Den som er tro i smått, er også tro i stort. Luk 16, 10. Når man er samvittighetsfull i det som verden kaller små ting, får man fremgang i livet. Små barmhjertighetsgjerninger, små selvfornektende handlinger, enkle oppmuntrende ord, motstand overfor små synder - det er kristendom. At vi i takknemlighet erkjenner at vi daglig mottar velsignelser, at vi benytter de daglige anledningene på en vis måte, at vi omhyggelig utvikler de talentene som er oss betrodd det er det Mesteren venter av oss. rett

(122)Den som trofast utfører små plikter, blir i stand til å påta seg større ansvar. Den som er vennlig og høflig i dagliglivet, edelmodig og overbærende i familien, og som hele tiden arbeider for å gjøre hjemmet lykkelig, vil være den første til å fornekte selvet og oppofre seg når Mesteren kaller. rett

(122)En velbalansert karakter. - Vi kan være villige til å gi alt vi eier til Guds sak, men det vil ikke telle noe uten at vi også gir ham et kjærlig og takknemlig hjerte. De som ønsker å være ekte misjonærer på fremmede felter, må først være ekte misjonærer i hjemmet. De som ønsker å arbeide i Mesterens vingård, må gjøre seg i stand til dette ved omhyggelig å dyrke det vesle stykke vingård som han har betrodd dem. rett

(122)Som en mann "tenker i sin sjel, så er ham>. Ord. 23, 7. Mange tanker utgjør eu enkelt dags uskrevne historie, og disse tankene har mye å si for karakterdannelsen. Tankene våre må bli strengt bevoktet, for en uren tanke gjør et dypt inntrykk på sjelen. En ond tanke etterlater seg et ondt inntrykk på sinnet. Dersom tankene er rene og hellige, gjør de den som nærer dem, til et bedre menneske. Den åndelige pulsen blir opplivet av dem, og kraften til å gjøre godt blir øket. På samme måten som en reGudråpe forbereder veien for en anneu ved å fukte jorden, forbereder en god tanke veien for en annen. rett

(122)Man foretar den lengste reisen ved å ta ett steg om gangen. Ved at ett og ett steg blir tatt om gangen, kommer vi til veis ende. Deu lengste kjeden består av de enkelte ledd. Dersom et av disse leddene er svakt, er kjeden uten verdi. Slik er det med karakteren. En velbalansert karakter blir dannet av enkle handlinger som blir riktig utført. En feil som blir dyrket i stedet for å bli overvunnet, gjør mennesket ufullkomment og stenger portene for ham til den hellige stad. Den som skal inn i himmelen, må ha en karakter som er uten plett eller rynke eller noe slikt. Ikke noe urent kan komme inn der. Ikke en feil vil bli sett i hele den frelste skaren. rett

(123)Tro i hverdagslivet. - Guds verk er fullkomment som et hele fordi det er fullkomment i hver enkelt del, uansett hvor små disse delene er. Han former den vesle gresspiren med like stor omhu som han ville vise når han skulle lage en verdeu. Dersom vi ønsker å være fullkomne som vår Far i himmelen er fullkommen, må vi være trofaste i å utføre de små tingene. Det som i det hele tatt er verd å utføre er verd å utføre godt. Utfør arbeidet ditt trofast, samme hva det er. Snakk sant også når det gjelder de minste ting. Gjør kjærlige handlinger og tal oppmnntrende ord hver eneste dag. Strø smil langs din livsvei. Dersom du arbeider slik, vil Gud anerkjenne deg, og en dag vil Kristus si til deg: "Det er bra, du gode og tro tjener." Matt. 25, 23. rett

(123)På dommeus dag skal de som har vært trofaste i hverdagslivet, som har vært raske til å forstå sin oppgave og utført den uteu å tenke på ros eller belønning, høre ordene: "Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie som er gjort i stand til dere fra verdeus grunnvoll ble lagt." Matt. 25, 34. Kristus roser dem ikke for de veltalende fordragene de har holdt, for den intellektuelle kraften de har utvist, eller for de ukentlige gavene de har gitt. De blir belønnet for de små tingeue de har gjort, og som vanligvis blir oversett. "For jeg var sulteu, og dere ga meg mat," sa han. "Det dere gjorde mot en av mine minste brødre, gjorde dere mot meg." Matt. 25, 35. 40. - The Youth's Instruetor, 17. januar 1901. rett

neste kapitel