Ung i dag kapitel 44. Fra side 128.     Fra side 151 i den engelske utgave.tilbake

Øv viljen opp

Sann religion har med viljen å gjøre. Viljen er den styrende makt i den menneskelige natur, og alle andre egenskaper er underordnet den. Viljen er ikke smaken elIet tilbøyeligheten, men den bestemmende makten som virker i menneskene til å være lydige eller ulydige mot Gud.

Usikkerhet og tvil. - Du er et ungt, intelligent menneske som ønsker å leve slik at du til slutt skal nå himmelen. Du mister ofte motet og er en slave under tvil fordi du ser at du har en svak moralsk kraft og blir styrt av de vanene og skikkene som stammer fra ditt gamle, syndige liv. Du oppdager at følelsene dine ikke svarer til dine beste beslutninger og dine mest høytidelige løfter. Ingenting synes virkelig for deg. Din egen usikkerhet får deg til å tvile på oppriktigheten hos dem som ønsker å gjøre deg godt. Jo mer du kjemper, i din tvil, desto mer uvirkelig blir alt for deg, helt til det synes som om det ikke er noen fast grunn for deg noe sted. Løftene dine er som rep av sand, og du betrakter ordene og gjerningene hos dem som du burde stole på, i det samme uvirkelige lyset.

Styrke ved bruk av viljen. - Du vil være i stadig fare til du forstår viljens sanne makt. Du kan tro og love alt mulig, men løftene dine og troen din er uten verd, dersom du ikke legger din vilje på troens og gjerningens side. Dersom du kjemper troens kamp med all din viljekraft, skal du seire. Du kan ikke stole på de følelsene, inntrykkene og stemningene du har, for de er ikke pålitelige, særlig ikke med de fordreide ideene du har, og bevisstheten om dine egne brutte og forspilte løfter svekker den tilliten du har til deg selv og andres tro på deg.

Men du behøver ikke å fortvile. Du må bestemme deg til å tro, selv om du synes at ingenting er sant og virkelig. Jeg trenger ikke fortelle deg at det et du selv som har brakt deg inn i denne alt annet enn misunnelsesverdige stillingen. Du må få tilbake tilliten til Gud og til dine brødre. Du må bøye viljen din inn under Jesu Kristi vilje. Når du gjør det, vil Gud øyeblikkelig gripe inn og virke i deg til å ville og gjøre etter hans gode vilje. Hele din natur vil da bli brakt inn under Kristi Ånds kontroll, og til og med tankene dine vil legge seg inn under ham.

Du kan ikke kontrollere impulsene og følelsene slik du skulle ønske, men du kan kontrollere viljen, og du kan gjøre en fullstendig forandring i dit liv. Når du overgir din vilje til Kristi vilje, vil ditt liv bli skjult med Kristus i Gud og forent med den makten som står over alle fyrstendømmer og makter. Du vil få styrke fra Gud. Han vil holde deg fast ved sin styrke, og et nytt lys, ja, den levende tros lys vil du kunne få. Men din vilje må samarbeide med Guds vilje og ikke med slike venners vilje som Satan stadig arbeider gjennom for å besnære og ødelegge deg.

Vil du ikke uten å nøle stille deg i det rette forholder til Gud? Vil du ikke si: "Jeg vil gi min vilje til Jesus, og jeg vil gjøre det nå," og fra det øyeblikket stå helt på Herrens side? Bry deg ikke om skikker, men stå imot appetittens og lystens sterke krav. Gi ikke Satan noen anledning til å si: "Du er en elendig hykler!" Steng døren slik at Satan ikke kan anklage deg og gjøre deg mismodig. Si: "Jeg vil tro. Jeg tror at Gud er min hjelpet," og du vil oppdage at du seirer ved Guds hjelp. Når du stadig holder viljen på Herrens side, vil enhver følelse bli tatt til fange av Jesu vilje. Da vil du oppdage at føttene dine står på en fast klippe. Til tider vil det kreve ethvert grann av den viljekraften du eier, men det er Gud som arbeider for deg, og du vil komme ut av smeltedigelen som et ærens kar.

Guds og menneskets vilje forent. - Tal tro. Hold deg på Guds side av linjen. Sett ikke foten din på fiendens side, og Herren vil hjelpe deg. Han vil utføre for deg det som det ikke var mulig for deg selv å utføre. Resultatet vil være at du blir som "en seder på Libanon". Esek. 31, 3. Livet ditt vil bli edelt, og gjerningene dine vil bli gjort i Herren. Du vil komme til å eie en kraft, et alvor og en enkelhet som vil gjøre deg til et skinnende redskap i Guds hender,

Du må drikke av sannhetens kilde hver dag, slik at du kan forstå hemmeligheten med lyst og glede i Herren. Men du må huske at viljen din er kilden til alle dine handlinger. Denne viljen, som utgjør en så viktig faktor i menneskets karakter, ble ved syndefallet underlagt Satans kontroll. Og han har helt siden den gangen arbeidet med mennesket for å få det til å ville og handle etter hans behag, men til menneskets undergang og elendighet.

Men Guds uendelige offer da han ga Jesus, sin elskede Sønn, til å bli et offer for synd, gjør det mulig for ham å si, uten å bryte et eneste prinsipp i hans styresett: "Overgi deg til meg og gi meg din vilje. Riv den løs fra Satans kontroll, og jeg vil ta den i eie. Da kan jeg virke i deg både å ville og gjøre etter min gode vilje." Når han gir deg Kristi sinn, blir din vilje som hans vilje, og din karakter blir forvandlet til å bli som Kristi karakter. Har du til hensikt å gjøre Guds vilje? Ønsker du å være lydig mot Skriften? "Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg." Matt. 16,24.

Det går ikke an å følge Kristus uten at du holder opp med å tilfredsstille dine tilbøyeligheter og bestemmer deg for å lyde Gud. Det er ikke følelsene eller sinnsbevegelsene dine som gjør deg til et Guds barn, men det at du gjør Guds vilje. Dersom du retter deg etter Guds vilje, ligger et nyttig liv foran deg. Da kan du i din modne alder stå som et eksempel på gode gjerninger. Da vil du hjelpe til med å holde liv i gode leveregler i stedet for å hjelpe til med å bryte dem ned. Da vil du hjelpe til med å opprettholde orden i stedet for å forakte den og lede andre til å leve et uregelmessig liv på grunn av din egen handlemåte.

Jeg sier deg i Herrens frykt at jeg vet hva du kan bli dersom viljen din blir lagt på Guds side. "Vi er Guds medarbeidere." 1 Kor. 3, .9. Du kan utføre din gjerning for tid og evighet slik at den vil stå dommens prøve. Vil du forsøke? Vil du vende helt om nå? Vil du overgi deg til Gud nå og hjelpe dem som er satt som vakter for å vokte Guds gjernings interesser i stedet for å gi dem sorg og bekymring? - Testimonies V, side 513-516.

Nødvendig med en spesiell anstrengelse. - Gud har gitt oss midler, og dersom vi vil bruke dem flittig og under bønn vil ikke noe skip gå på grunn, men ri gjennom uvær og storm og til slutt ankre opp i lykksalighetens havn. Men dersom vi forakter og overser disse hjelpemidlene og privilegiene, vil Gud ikke utføre et mirakel for å frelse noen av oss, og vi kommer til å gå fortapt som Judas og Satan.

Tro ikke at Gud vil utføre et mirakel for å frelse de svake sjelene som holder av det onde og gjør synd, eller at et eller annet overnaturlig vil komme inn i deres liv og løfte dem opp av deres eget jeg og inn i en høyere sfære, hvor det vil bli et forholdsvis lett arbeid, uten noen spesiell anstrengelse, noen spesiell kamp eller uten å fornekte selvet. For alle som flørter med Satan for at dette skal skje, skal omkomme sammen med de onde. De kan ikke reddes, men vil plutselig bli ødelagt. - Testimonies to Ministers, side 453.

neste kapitel