Ung i dag kapitel 46. Fra side 133.     Fra side 157 i den engelske utgave.tilbake

Den Hellige Ånds Stille virksomhet

Den kristnes liv er ikke en omforming eller forbedring av det gamle, men en forvandling av naturen. Det foregår en død fra selvet og synden, det blir et helt igjennom nytt liv. Denne forandring kan bare skje ved den Hellige Ånds virkningsfulle gjerning.

Nikodemus var fremdeles forlegen, og Jesus henviste til vinden for å belyse hva han mente: "Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av Ånden."

Vinden høres i trærnes grener og får bladene og blømstene til å rasle. Likevel er den usynlig, og intet menneske vet hvor den kømmer fra, eller hvor den går hen. Slik er det med den Hellige Ånds arbeid på hjertet. Den kan like så lite forklares som vindens bevegelser. En person er kanskje ikke i stand til å påvise det nøyaktige tidspunkt eller sted eller til å etterspore alle omstendighetene i forbindelse med omvendelsens gang. Men det beviser ikke at han er uomvendt. Ved et middel som er like usynlig som vinden, arbeider Kristus stadig på hjertet. Litt etter litt, kanskje uten at mottakeren er seg det bevisst, blir det gjort inntrykk som bidrar til å lede sjelen til Kristus. Disse inntrykk kan skyldes at vedkommende tenker på ham, eller de kan komme ved lesning av Skriften eller ved den muntlige forkynnelse. Ved Åndens mer direkte påvirkning kan sjelen plutselig med glede overgi seg til Jesus. Mange kaller dette en plutselig omvendelse, men den er resultatet av Guds Ånds langvarige dragning - en tålmodig, langtrukken prosess.

Mens vinden selv er usynlig, forårsaker den virkninger som kan ses og føles. Slik vil Åndens gjerning på sjelen vise seg i enhver handling hos den som har merket dens frelsende kraft. Når Guds Ånd tar hjettet i besittelse, forvandler den livet. Syndige tanker legges bort, onde handlinger oppgis. Kjærlighet, ydmykhet og fred trer i stedet for vrede, avind og strid. Glede trer i stedet for bedrøvelse, og ansiktet gjenstråler himmelens lys. Ingen ser den hånden som løfter byrden eller skuer det lys som kommer ned fra boligene hisset.

Velsignelsen kommer når sjelen overgir seg til Gud i tro. : . .

Det er umulig for det begrensede menneskesinn a begripe gjenløsningens verk. Dets hemmelighet overstiger menneskelig kunnskap. Men likevel vil den som går over fra døden til livet vite at det er en guddommelig virkelighet. Gjenløsningens begynnelse kan vi gjennom personlig erfaring kjenne her nede. Dens følger strekker seg gjennom evige tidsaldrer. - Slektenes håp, side 107, 108.

Bevis på guddommelig hjelp. - Hvis du har en lengsel i ditt indre etter noe bedre, hvis du hungrer og tørster etter rettferdighet, så er dette et bevis på at Jesus kaller på deg. Han ønsker at du skal søke ham i bønn, slik at han ved sin gode Hellige Ånd skal kunne gjøre det for deg som du selv ikke kan makte. - I naturens tempel, side 27.

neste kapitel