Ung i dag kapitel 61. Fra side 162.     Fra side 189 i den engelske utgave.tilbake

Sann visdom

(162)Unge menn og kvinner kan få den høyeste verdslige Utdannelsen, men likevel ikke vite noe om de høyeste prinsippene som kan gjøre, dem til borgere i Guds rike. Menneskelig lærdom kan ikke gjøre noen skikket til det himmelske rike. Vi blir ikke borgete i Kristi rike ved former og seremonier eller ved langvarige studier av bøker. "Dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus." Joh. 17, 3.... rett

(162)Bibelen og vitenskapen. - Hver dag må vi studere Skriftene i Det gamle og Det nye testamente. Guds kunnskap og visdom kommer tIl den eleven som hele tiden tar imot lærdom om hans veier og gjerninger. Bibelen skal være vårt lys, var lærebok. De unge må lære å tro at Gud sender duggen, regnet og solskinnet fra himmelen for at plantene skal vokse, .De må forstå at alle velsignelser kommer fra ham, og at vi skylder å takke og prise ham. Da vil de bli ledet til å anerkjenne,Gud hvor de enn går, og trofast utføre sine plikter fra dag til dag. Gud vil være til stede i alle deres tanker. rett

(162)Det er mange unge mennesker som når de taler om vitenskap, er klokere enn det som er skrevet. De forsøker å forklare Guds veier og Guds gjerninger med noe som svarer til deres begrensede forstand. Men der tar de storlig feil. Sann vitenskap og det inspirerte Ord er i fullkommen harmoni. Falsk vitenskap er noe som ikke har noe med Gud å gjøre, Det er en uvitenhet som mener seg å være noe stort. rett

(162)Et av de største ondene som har fulgt med jakten etter kunnskap og vitenskapelig gransking, er at de som tar del i disse undersøkelsene, altfor ofte mister av syne den guddommelige karakteren i en ren og uforfalsket religion. Verdens vise har ut fra vitenskapelige prinsipper forsøkt å forklare. Guds Ånds påvirkning på hjertet. Det minste skritt i den retningen vil lede sinnet inn i skaptisismens labyrinter. Bibelens religion er ganske enkelt gudsfryktens hemmelighet. Ikke noe menneskelig sinn kan fullt ut fatte det, og det er helt ufattelig for det ugjenfødte hjertet. rett

(163)Opplært av Gud. - De unge blir ikke innskrenket eller udyktige om de vier seg til tjeneste for Gud. For mange er utdannelse det samme som boklig kunnskap, men "å frykte Gud er begynnelsen til visdom", Ord. 9, 10. I Guds øyne er det minste barn som elsker og frykter ham, større enn det mest begavede og lærde menneske som forsømmer sin egen frelse. De unge som vier sine hjerter og sitt liv til Gud, setter seg .selv i forbindelse med kilden til all visdom og fullkommenhet. rett

(163)Dersom de unge bare vil lære av den himmelske læreren slik som Daniel gjorde, vil de selv forstå at å frykte Herren er i sannhet begynnelsen til visdom. Når de på denne måten har lagt en sikker grunnvoll, kan de, som Daniel, få det aller beste ut av ethvert privilegium og enhver anledning, og de kan nå hvilken som helst høyde i intellektuelle ferdigheter. Dersom de vier seg til Gud og blir beskyttet av hans nåde og får livgivende kraft fra hans Hellige Ånd, vil de legge for dagen en dypere intellektuell kraft enn verdens barn. rett

(163)Å studere vitenskap ved hjelp av fortolkninger som mennesker har gitt, er å få en falsk utdannelse. Å lære om Gud og om Jesus Kristus som han har sendt, er å lære Bibelens vitenskap. De rene av hjertet ser Gud i ethvert forsyn, i enhver gren av sann utdannelse. De anerkjenner med en gang lyset som stråler ut fra Guds trone. Det er opprettet forbindelse med himmelen for dem som vil ta imot de første strålene av åndelig kunnskap. rett

(163)Elevene i våre skoler bør betrakte kunnskapen om Gud som noe som står over alt annet. Denne kunnskapen kan vi bare få ved å granske Skriftene, "For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft, For det står skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til inret. . . . For Guds uforstand er forstandigere enn menneskers visdom, og Guds svakhet er sterkere enn menneskers styrke..... Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet." l Kor. l, 18-31. - The Youth's Instruetor, 24. november 1903. rett

neste kapitel