Ung i dag kapitel 68. Fra side 175.     Fra side 204 i den engelske utgave.tilbake

Unge mennesker som sjelevinnere

Satan er en våken fiende som er opptatt med å lede de unge til å handle stikk imot det Gud vil. Han er fullt klar over at unge menn og kvinner som har viet seg til Gud, kan utføre mer godt enn andre mennesker. Dersom de unge gjorde det som var riktig, kunne de øve en mektig innflytelse. Predikanter eller lekmenn som er kommet opp i årene, kan ikke øve halvparten så stor innflytelse på unge mennesker som gudfryktige unge kan ha på vennene sine. De bør føle at det hviler på dem et ansvar til å gjøre alt de kan for at deres medmennesker kan bli frelst, selv om det skulle bety at de må ofre både fornøyelser og naturlige begjær. Tid og om nødvendig midler bør vies til Gud om det skulle kreves.

Alle som bekjenner seg til gudsfrykt, burde føle hvilken fare de er i når de lever uten Kristus. Deres nådetid vil snatt ta slutt. De som kunne ha øvd en innflytelse til sjelers frelse om de hadde stått på Guds side, men som unnlot å gjøre sin plikt fordi de var egenkjærlige, likegyldige, eller fordi de skammet seg over Kristi kors, vil ikke bare miste sine egne sjeler, men kommer også til å ha blodet til stakkars syndere på sine klær. Slike vil bli krevd til regnskap for det gode de kunne ha gjort dersom de hadde viet seg til Gud, men som var utro og ikke gjorde noe.

De som virkelig har smakt hvor søt den frelsende kjærligheten er hverken vil eller kan hvile før alle vennene deres er gjort kjent med frelsesplanen. De unge burde spørre: "Herre, hva vil du jeg skal gjøre?" Hvordan kan jeg ære og forherlige navnet ditt her på jorden?" Sjeler går til grunne overalt omkring oss, men hvilken byrde har de unge for å vinne sjeler for Kristus?

Omsorg for andre. - De som går på skole, kunne ha påvirket andre til å søke Frelseren, men hvem nevner Kristi navn? Og hvem bønnfaller i kjærlig alvor vennene sine om å forlate syndens veier og velge stien som fører til hellighet?

Dette er den kursen de troende unge burde følge, men de gjør det ikke. Det er mer tiltalende for deres følelser å gå sammen med synderen til sport og fornøyelser. De unge kan være til nytte på mange områder, men de ser det ikke. Tenk om de nå ville bruke sine åndsevner til å finne nye veier å gå for å nærme seg syndere som er i ferd med å omkomme, slik at de kunne gjøre dem kjent med stien som fører til hellighet, og gjennom bønn og overtalelse vinne i hvert fall en sjel for Kristus!

Hvilken edel oppgave! En sjel til å prise Gud gjennom evigheten! En sjel til lykke og evig liv! En juvel i kronen som skal skinne som en stjerne i all evighet! Men det er mer enn en det går an å få til å vende seg fra villfarelse til sannhet, fra synd til hellighet. Herren sier ved profeten: "Og de som har ført de mange til rettferdighet, skal skinne som stjernene, evindelig og alltid." Dan. 12,3. De som tar del sammen med Kristus og englene i arbeidet med å frelse fortapte sjeler, vil altså bli rikelig belønnet i himmelens rike.

Jeg så at mange sjeler kunne blitt frelst dersom de unge var slik de burde være, nemlig trofaste mot Gud og sannheten. Men som regel er det slik at det hele tiden må arbeides for dem for at de ikke selv skal bli som verden. De er en kilde til stadig engstelse og smerte. Det strømmer tårer for dem, og kvalfulle bønner strømmer ut fra foreldrenes hjerter på grunn av dem. Likevel fortsetter de, likegyldige overfor den smerten som deres atferd er årsak til. De planter torner i brystet til dem som ville dø for å frelse dem og for at de skal bli det som Gud gjennom Kristi blods fortjeneste bestemte dem til. . . .

Et arbeid å utføre. - Unge menn og kvinner, jeg så at Gud har arbeid som dere skal utføre. Ta deres kors opp og følg Kristus, ellers er dere uverdige for ham. Hvordan kan dere fortelle hva som er Guds vilje med dere så lenge dere fortsetter å være slappe og likegyldige? Og hvordan kan dere vente å bli frelst uten at dere gjør deres Herres vilje som trofaste tjenere? Alle som kommer til å eie evig liv, vil ha gjort vel. Herlighetens Konge vil opphøye dem til å sitte ved hans høyre hånd mens han sier til dem: "Det er bra, du gode og tro tjener!" Matt. 25, 23. Hvordan kan dere vite hvor mange sjeler dere kunne ha frelst fra undergang dersom dere prøvde å finne ut hvilket arbeid dere kunne utføre i deres Mesters vingård, i stedet for å tilfredsstille deres egne lyster? Hvor mange sjeler er blitt frelst ved de samværene dere har hatt for å tøyse og musisere? Dersom dere ikke kan peke på en sjel som er blitt frelst ved hjelp av dette, så vend om og prøven ny fremgangsmåte. Begynn å be for sjeler. Kom nærmere Kristus, nær opp til hans blødende side. La en saktmodig og stille ånd pryde deres liv, og la deres alvorlige, inderlige og ydmyke bønner om visdom stige opp til ham, slik at dere kan frelse ikke bare deres egen sjel, men også andres sjeler.

Be mer enn dere synger. Har dere ikke større behov for å be enn for å synge? Unge menn og kvinner, Gud kaller dere til arbeid for ham. Dere må begynne å virke på en fullstendig ny måte. Dere kan gjøre et arbeid som ikke kan utføres av dem som forkynner i ord og lære. Dere kan nå en gruppe som pastoren ikke kan påvirke. - Testimonies I, side 511-513.

Hvor skal vi begynne? - De som ønsker å arbeide for Gud, må begynne hjemme, der de bor, i nabolaget og blant venner. Her vil de finne en gunstig misjonsmark. Dette hjemmemisjonsarbeidet er en prøve som vil åpenbare om de er i stand til å tjene på en større misjonsmark eller ikke. Testimonies VI, side 428.

Den mest fremgangsrike måten. - I vår virksomhet vil bestrebelsene for den enkelte utrette mer enn vi kan beregne. Det er som følge av mangel på slikt arbeid at sjeler går fortapt. En eneste sjel er av uberegnelig verdi. Golgata forteller hva den er verd. En sjel som vinnes for Kristus, vil bli et middel til å vinne andre, og det vil bli en stadig voksende høst av velsignelse og frelse. - Evangeliets tjenere, side 133.

neste kapitel