Ung i dag kapitel 7. Fra side 30.     Fra side 36 i den engelske utgave.tilbake

Høyder vi kan nå opp til

(30)Kjære unge, hva er målet og hensikten med deres liv? Er dere ivrige etter å få en utdannelse for at dere kan få et navn og en stilling i verden? Har dere tanker som dere ikke tør uttrykke, om at dere en dag skal stå på den intellektuelle storhetens tinde, at dere skal sitte i rådgivende og lovgivende forsamlinger og være med på å utstede lover for landet? Det er ikke noe galt i å ha slike mål. Dere vil alle kunne vinne dere er slikt navn. Dere bør ikke være tilfreds med et lavt mål. Sikt høyt og gjør deres beste for å nå frem. rett

(30)Religionen er livets grunnvoll. - Å frykte Herren er grunnlaget for all sann storhet. Ærlighet, urokkelig rettskaffenhet, er det prinsipp dere må ta med dere under alle livets forhold. Ta religionen med dere inn i skolelivet, inn i internatet, inn i alt det dere gjør. Det avgjørende spørsmålet for dere nå er hvordan dere skal velge og gjennomføre deres studier slik at dere kan bevare den fastheten og renheten som særpreger en uplettet kristen karakter. Dere må holde alle verdslige krav og interesser nede til fordel for Kristi evangeliums høyere krav. rett

(30)Det er nå dere må bygge karakteren slik som dere senere vil at den skal være. Dere må forholde dere til samfunnet og til livet på en slik måte at dere kan svare ril den hensikt Gud hadde da han skapte dere. Som Kristi disipler er dere ikke utelukket fra å ta del i verdslige foretak. Men dere bør ta deres religion med dere. Uansett hvilket yrke dere utdanner dere til, så må dere aldri nære den tanke at dere ikke kan klare dere uten å gi avkall på prinsipper. rett

(30)Store ansvar. - Med kristelige prinsipper som ballast kan dere nå opp til hvilke som helst høyder. Det ville glede oss å se dere nå den edle høyden som Gud vil at dere skal nå. Jesus elsker de dyrebare unge, og han er ikke glad for å se dem vokse opp med ubrukte, uutviklede talenter. De kan bli sterke mennesker med faste prinsipper. De kan bli i stand til å bli betrodd store ansvar, og med dette for øye vil de på ærlig vis anspenne enhver nerve. rett

(31)Men begå aldri den store forbrytelse det er å misbruke de kreftene Gud har gitt dere, slik at dere gjør det som er ondt og ødelegger andre. Det finnes begavede mennesker som bruker sine evner til å spre moralsk ruin og fordervelse. Men alle slike sår en sæd som bringer en høst de ikke vil være stolte av å høste. Det er forferdelig å bruke de evnene Gud har gitt oss, på en slik måte at de sprer ulykke og fordervelse over samfunnet i stedet for velsignelse. Det er også fryktelig å pakke de talentene som er betrodd oss, inn i et stykke klede og gjemme dem bort i verden. Det er å kaste bort livets krone. Gud gjør krav på vår tjeneste. Alle har et ansvar å bære, og livets store misjon kan vi oppfylle bare når vi fullstendig aksepterer disse ansvar og trofast og samvittighetsfullt utfører dem. rett

(31)Religionens innflytelse. - Vismannen sier: "Tenk på din skaper, i din ungdoms dager." Men tro ikke et øyeblikk at religionen vil gjøre deg trist og mørk og stenge veien til lykke. Kristi religion hverken utsletter eller svekker en eneste evne. På ingen måte vil den hindre deg i å nyte en virkelig lykke. Den er ikke beregnet på å skulle svekke dine interesser i livet eller å gjøre deg likegyldig overfor de kravene som venner og samfunnet stiller. Den kler ikke livet i sekkestrie, den lar seg ikke uttrykke i dype sukk og klager. Nei, nei! De som i alt gjør Gud til den første, den siste og den, beste, er de lykkeligste menneskene i verden. Smil og solskin viker ikke fra deres ansikter. Den som tar imot religionen, blir ikke grov, uordentlig eller uhøflig. Snarere tvert imot. Den høyner og foredler ham, lutrer smaken, gjør dømmekraften hellig og gjør ham skikket til å være sammen med himmelske engler og bereder ham for det hjemmet som Jesus bereder . rett

(32)La oss aldri tape den kjensgjerning av syne at Jesus er en kilde til glede. Han har ikke behag i menneskenes elendighet, men vil gjerne se dem lykkelige. Kristne har mange kilder til glede, og de kan. med ufeilbarlig nøyaktighet si hvilke fornøyelser er lovlige og riktige. De vil ta del i slike atspredelser som ikke vil ødelegge sinnet eller forringe sjelen, slike som ikke vil skuffe og gi en sørgelig ettervirkning som ødelegger selvrespekten eller gjør en ute av stand til å være til nytte. Dersom de tar Jesus med seg og beholder en andektig ånd, kan de være helt trygge. . . . rett

(32)Forvaltning av talentene. - Unge venner, å frykte Herren er grunnlaget for all fremgang. Det er begynnelsen til visdom. Deres himmelske Far har krav på dere, for uten at dere ber om det eller fortjener det, gir han av sitt forsyns gaver. Og mer enn det, han har gitt dere hele himmelen i en gave, sin elskede Sønn. Til gjengjeld krever han en villig lydighet av dere. Fordi dere er kjøpt med selve Guds Sønns dyrebare blod, forlanger han at dere på riktig måte gjør bruk av de privilegiene dere nyter. Deres intellektuelle og moralske evner er Guds gaver, talenter som er betrodd dere for at dere på en forstandig måte skal utvikle dem. Dere har ikke frihet til å la dem ligge i dvale av mangel på skikkelig utvikling, eller å la dem forkrøple og krympe inn av mangel på virksomhet. Det er deres plikt å avgjøre om dere trofast vil bære de tunge ansvar som hviler på dere, og om deres anstrengelser skal være det beste dere kan gjøre. rett

(32)Vi lever i de siste dagers farefulle tid. Hele himmelen er interessert i de unges karakterutvikling. Alt er lagt til rette for dere for at dere skal slippe unna den fordervelsen som begjær skaper i verden, og få del i den guddommelige natur. Mennesker er ikke overlatt til å bekjempe de onde krefter med sine egne svake anstrengelser. Det er hjelp til rådighet, og den vil bli gitt enhver som virkelig ønsker den. Guds engler, som stiger opp og ned på den stigen Jakob så i synet, vil hjelpe enhver som er fast bestemt på å klatre opp til den høyeste himmel. De beskytter Guds folk og legger merke til hvordan hvert steg blir tatt. De som går oppover den skinnende veien, skal bli belønnet. De skal gå inn til sin Herres glede." - Fundamentals of Christian Education side 82-86. ' rett

(33)Et opphøyet ideal. - Guds ideal for sine barn er høyere enn noen menneskelig tanke kan fatte. Gudelighet - likhet med Gud - er det målet vi skal nå. Foran den som skal lære ligger det en vei åpen med stadige fremskritt. Han har en oppgave å utføre, et mål å nå, som omfatter alt som er godt, edelt og rent. Innenfor hver eneste gren av sann kunnskap vil han nå frem så fort og så langt som mulig. Men hans anstrengelser vil være rettet mot mål som er hevet like høyt over egoistiske og verdslige interesser som himlene er høyere enn jorden. -Education, side 18, 19. rett

(33)Kilder til Guds nåde. - Enhver sjel har den forrett å være en levende kanal som Gud kan bruke til å formidle sine nåde skatter gjennom til verden. Disse skatter er Kristi uransakelige rikdommer. Det er ikke noe Kristus mer ønsker enn talsmenn som vil representere hans Ånd og karakter i verden. Det er ingenting verden trenger mer enn Frelserens kjærlighet åpenbart gjennom mennesker. Hele himmelen venter på kanaler som hellig olje kan flyte gjennom til glede og velsignelse for menneskehjerter. - Christ's Object Lessons, side 419. rett

neste kapitel