Veiledning for menigheten 2. bd. kapitel 33. Fra side 178.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Betingelser for fremgang i Guds verk

De som er kalt av Gud til å virke i ord og lære, bør være lærvillige elever. De bør stadig søke å gjøre fremgang slik at de kan være eksempler for Guds hjord og gjøre godt for alle de kommer i kontakt med. De som ikke føler nødvendigheten av å gjøre fremgang og utvikle seg. kommer ikke til å vokse i nåde og kunnskap om Kristus.

Hele himmelen er interessert i det arbeid som foregår i verden og som skal berede menn og kvinner for det fremtidige, udødelige liv. Det er Guds plan at mennesker skal nyte den høye ære å være medarbeidere med Jesus Kristus til sjelers frelse. Guds Ord åpenbarer tydelig at det er en forrert for redskaper i dette store verk å kunne innse at det er En ved deres høyre hånd som står ferdig til å hjelpe dem i enhver oppriktig bestrebelse for å nå opp til den høyeste moralske og åndelige utmerkelse i Mesterens virksomhet. Dette er tilfelle med alle som føler trang til hjelp. De bør betrakte Guds verk som opphøyet og hellig og de bør hver dag bringe ham gledes- og takkoffer til gjengjeld for hans nådes kraft som har satt dem i stand til å gjøre fremgang i det guddommelige liv. Arbeideren bør alltid ha små tanker om seg selv og huske på de mange spilte anledninger på grunn av mangel på flid og en riktig vurdering av oppgaven. Han, bør ikke bli motløs, men stadig fornye sine anstrengelser for å bruke tiden riktig.

Menn som Gud har utvalt til å være hans tjenere, bør berede seg til arbeidet ved grundig å ransake sine hjerter og ved inderlig å bli forbundet med verdens gjenløser. Dersom det ikke lykkes dem å vinne sjeler for Kristus, er det fordi deres egne sjeler ikke står i det rette forhold til Gud. Det er altfor megen villig uvitenhet hos mange av dem som forkynner Ordet. De har ikke gjort seg dyktige til denne oppgaven ved grundig å lære Skriften å kjenne. De føler ikke betydningen av sannheten for denne tid, og derfor er sannheten ikke en levende virkelighet for dem. Dersom de ville ydmyke sine sjeler for Gud, og dersom de i all Åndens ydmykhet ville leve i overensstemmelse med Skriften, ville de få en klarere forståelse av det guddommelige mønster som de skulle etterligne. Men de holder ikke blikket festet på ham som er troens begynner og fullender.

Seier over fristelse
Det er ikke nødvendig at noen skulle gi etter for Satans fristelser og således øve vold på sin samvittighet og bedrøve den Hellige Ånd. Det er gjort enhver foranstaltning i Guds Ord for at alle kan få guddommelig hjelp i sine bestrebelser for å seire. Dersom de vil ha Jesus for sitt blikk, blir de forvandlet etter hans bilde. Alle som har Kristus boende ved troen i sine hjerter, får en kraft som vil gi dem fremgang i deres arbeid. De blir da stadig dyktigere og dyktigere til sin oppgave, og Guds velsignelse som gir seg til kjenne ved fremgang i arbeidet, vitner om at de i sannhet er Kristi medarbeidere. Men hvor stor fremgang man enn gjør i det åndelige liv, når man aldri så langt at man ikke behøver å ransake Skriften med flid. Der finnes nemlig bevisene for vår tro. Vi bør prøve alle læresetninger med loven og vitnesbyrdet, selv om vi har antatt dem som sannhet. De som ikke holder denne prøve, har ikke noe lys i seg.

Forløsningens store plan, slik den er åpenbart i det avsluttende verk for disse siste dager, bør omhyggelig undersøkes. De begivenheter som har forbindelse med helligdommen hisset, bør gjøre et slikt inntrykk på alles sinn og hjerter at de blir i stand til å gjøre inntrykk på andre. Alle trenger til mer opplysning om det forsoningsverk som foregår i helligdommen hisset. Når folk innser og forstår denne store sannhet, vil de som hyller den, arbeide sammen med Kristus for å berede et folk til å bestå på Guds store dag, og deres bestrebelser vil lykkes.

Ved studium, betraktning og bønn vil Guds folk bli hevet opp over dagligdagse, jordiske tanker og følelser og komme i harmoni med Kristus og hans store verk for å rense den himmelske helligdom fra folkets synder. Deres tro vil følge ham inn i helligdommen. Hans tilbedere på jorden vil omhyggelig undersøke sitt liv og sammenligne sin karakter med rettferdighetens store norm. De kommer til å innse sine egne mangler. De kommer også til å innrømme at de må ha hjelp av Guds Ånd dersom de skal bli skikket til den store og høytidelige oppgaven som er pålagt Guds sendebud i denne tid.

Kristus sa: "Dersom I ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har I ikke liv i eder. Den som eter mit kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag; for mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham.

Liksom den levende Fader har utsendt meg, og jeg lever ved Faderen, således skal også den som eter meg, leve ved meg.” Joh. 6, 53-57. Hvor mange av dem som arbeider i ord og lære, spiser Kristi kjød og drikker hans blod? Hvor mange kan fatte denne hemmelighet? Frelseren selv forklarer denne sak: "Det er Ånden som gjør levende, kjødet gagner intet; de ord som jeg har talt til eder, er ånd og er liv."63. vers. Guds Ord må veves sammen med den levende karakter hos dem som tror det. Den eneste levende tro er den som tar imot og fordøyer sannheten inntil den utgjør en del av vedkommende person og er en drivende kraft i liv og handling. Jesus kalles Guds Ord. Han tok imot sin Faders lov, utøvde dens prinsipper i sitt liv, åpenbarte dens ånd og ga uttrykk for dens velgjørende kraft i hjertet. Johannes sier: "Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet – en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far - full av nåde og sannhet." Joh. l, 14. De som følger Kristus, får del i hans erfaring. De må oppsuge, eller fordøye, Guds Ord. De må bli forvandlet til likheten med ham ved Kristi kraft og gjenspeile de guddommelige egenskaper. De må spise Guds Sønns kjød og drikke hans blod, ellers er det ikke noe liv i dem. Kristi ånd og virksomhet må bli hans disiplers ånd og virksomhet.

Sannheten i livet
Det er ikke nok at en preker sannheten. Den må føres ut i livet. Kristus må bo i oss og vi i ham, dersom vi skal kunne utføre Guds gjerning. Hver enkelt må ha en personlig erfaring og øve personlige anstrengelser for å nå sjeler. Gud krever at hver enkelt skal legge alle sine krefter i arbeidet og ved stadig anstrengelse lære seg opp til å utføre dette arbeid på en tilfredsstillende måte. Han venter av hver enkelt at Kristi nåde blir innført i hjertet slik at vedkommende kan bli et klart og skinnende lys for verden. Dersom Guds arbeidere øver opp alle sine evner på en grundig måte, vil de kunne arbeide med forståelse og med all visdom, og Gud vil da sikkert lønne deres bestrebelser med å løfte opp, foredle og frelse sine medmennesker. Alle arbeiderne må bruke takt og bringe sine evner inn under Guds Ånds bestemmende innflytelse. De må gjøre det til en oppgave å granske Ordet og høre Guds røst tale til dem i hans levende orakel med irettesettelse, med undervisning eller med oppmuntring. Da vil hans Ånd styrke dem så de som Guds arbeidere må kunne vokse i religiøs erfaring. På den måten blir de ledet skritt for skritt fram til større høyder, og deres glede blir fullkommen.

Mens de er opptatt med det arbeid Gud har lagt på dem, får de ikke noen tid til eller noen tilbøyelighet til å forherlige seg selv. Heller ikke får de tid til å knurre og klage, for hele deres hu vil samle seg om det som er oventil, og ikke om det som er jordisk. Hjerte, sjel og legeme vil vare opptatt med Mesterens oppgave. De vil ikke arbeide egenkjærlig, men de vil fornekte seg selv for Kristi skyld. De tar hans kors opp, for de er hans sanne disipler. Dag for dag vil de spise av de dyrebare sannheter i Guds Ord og således bli styrket til plikten og herdet til prøvelsen. På denne måten blir de sterke, vel utviklede menn og kvinner i Kristus. Da blir de den himmelske konges sanne sønner og døtre.

Storheten ved den sannhet som vi elsker og grunder på, vil utvikle sinnet, styrke dømmekraften og høyne karakteren. De blir da ikke uvitende i det store arbeid med å frelse sjeler, for de arbeider med den visdom Gud gir dem. Heller ikke blir de dverger i det religiøse liv, men i Kristus, deres levende hode, vokser de opp til menns og kvinners modenhet i Kristus Jesus. Kampen mot sannhetens fiender vil bare styrke deres håp, og de vil vinne dyrebare seire fordi de ber den mektige Hjelper om hjelp, han som aldri skuffer noen som ydmykt søker ham. Dersom deres bestrebelser bærer frukt, får Gud all ære. Himmelen kommer dem meget nær i sympati og samarbeid. De blir i sannhet gjort til et skuespill for verden, for engler og for mennesker. De er særpreget i karakter på grunn av sin renhet i hjerte og liv, på grunn av sin karakterstyrk'; sin fasthet og dyktighet i Gud, sak. De er Guds adelsmenn.

Bli hevet over vanskeligheter og prøver
Enhver som oppnår endelig seier, kommer i sitt kristelige liv til å møte scener som fører med seg store vanskeligheter og prøver. Men hans kjennskap til de hellige Skrifter vil sette ham i stand til å huske på Guds oppmuntrende løfter, som vil trøste hans hjerte og styrke hans tro på Den mektiges kraft. Han leser: "Kast derfor ikke bort eders frimodighet, som har stor lønn!" "For at eders prøvede tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull, som dog prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse, han som I ikke har kjent og dog elsker, han som I nå ikke ser og dog tror på, og derfor fryder leder med en usigelig og herliggjort glede.” Heb. 10,35; l Pet. 1,7.8

Troens prøve er mer dyrebar enn gull. Alle bør lære å innse at dette er en del av den disiplinen i Kristi skole som er nødvendig for å lutre og rense dem fra jordisk slagg. Med sjelsstyrke må de kunne stå seg mot fiendens hån og angrep og overvinne alle hindringer som Satan kan legge på deres sti for å stenge veien. Han vil prøve på å få dem til å forsømme bønn og å la være å ransake Skriftene. Han vil kaste sin motbydelige skygge på deres sti for å skjule Kristus og de tiltrekkende himmelske ting for deres blikk.

Ingen bør gå omkring krypende og skjelvende under stadig tvil og strø sine klager utover stien. De bør se opp til Gud, se hans godhet og glede seg i hans kjærlighet. Sett all din kraft inn på å se oppad, ikke ned mot dine vanskeligheter. Da blir du aldri trett på veien. Da kommer du snart til å se Jesus bak skyen, der han rekker ut sin hånd for å hjelpe deg. Det eneste du trenger til å gjøre, er å rekke ham din hånd i enfoldig tro og la ham lede deg. Når du blir full av tillit, vil du ved troen på Jesus bli full av håp. Lyset som skinner fra Golgatas kors, vil åpenbare for deg hvor høyt Gud setter din sjel, og når du innser hvordan han verdsetter den, vil du søke å gjenspeile lyset overfor verden.

Et stort navn blant menneskene er som bokstaver skrevet i sand. Men en plettfri karakter skal bestå i all evighet. Gud gir deg forstand og evnen til å tenke, så du kan gripe hans løfter. Jesus er beredt til å hjelpe deg til å danne en sterk, symmetrisk karakter. De som eier en slik karakter, behøver aldri å bli motløse om de ikke skulle ha fremgang i timelige ting. De "er verdens lys”. Satan kan ikke slokke det lyset som går ut fra dem, eller gjøre det virkningsløst.

Gud har en oppgave for hver enkelt. Det hører ikke hjemme i hans plan at sjeler skal bli holdt oppe i livets kamp ved hjelp av menneskelig ros og sympati. Han vil at de skal gå utenfor leiren, utstå forhånelsen, stride troens gode strid og stå i hans kraft under enhver vanskelighet. Gud har åpnet alle himmelens skatter for oss ved den kostelige gaven, sin sønn, som ved sin fullkomne karakter helt og fullt er i stand til å løfte oss opp, foredle og dyktiggjøre oss til å gjøre nytte her i livet og til å gå inn i en hellig himmel. Han kom til denne verden og levde slik som han krever at hans etterfølgere skal leve. Hans liv var et liv i selvfornektelse og stadig selvoppofrelse. Dersom vi oppelsker egoisme og makelighet og søker å stille tilbøyeligheten tilfreds og ikke gjør våre beste anstrengelser for å samarbeide med Gud i det underfulle arbeid med å høyne, foredle og rense oss, så vi kan bli Guds sønner og døtre, oppfyller vi ikke hans krav. Vi lider et stadig tap her i livet og kommer til sist til å gå glipp av det fremtidige, evige liv. Gud vil at du skal arbeide, ikke i selvoppgivelse eller motløshet, men med sterk tro og forhåpning, med glede og fryd, og fremstille Kristus for verden. Jesu religion er glede, fred og lykke. Når vi gransker Skriftene og ser Faderens umåtelige nedlatenhet, der han ga Jesus til verden for at alle som tror på ham, kan få evig liv, bør det anspore hver kraft og evne vi eier, til å arbeide med å gi pris og ære og herlighet til ham for hans usigelige kjærlighet.

neste kapitel