Veiledning for menigheten 2. bd. kapitel 74. Fra side 420.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Helsemisjonen og den tredje engels budskap

Igjen og igjen er jeg blitt undervise om at arbeidet i helsemisjonen skal stå i det samme forhold til den tredje engels budskap som armen og hånden til legemet. De skal ledes av ham som er det guddommelige hode, og de skal arbeide i forening for å berede veien for Kristi komme. Den høyre hånd på sannhetens legeme skal stadig være aktiv, stadig være i virksomhet, så vil Gud styrke den. Men vi må ikke gjøre den til legemet. på samme tid må legemet ikke si til armen: "Deg har jeg ikke bruk for.” Legemet har bruk for armen for å kunne utføre aktivt aggressivt arbeid. Begge har sin bestemte oppgave, og hver av dem kommer til å lide stort tap dersom de blir brukt uavhengig av hverandre.

Den oppgaven å forkynne den tredje engels budskap er av noen ikke blitt aktet som den burde ifølge Guds plan. Den er blitt betraktet som et underordnet arbeid, mens den burde innta en betydningsfull plass blant de menneskelige midler til menneskets frelse. Menneskenes sinn må ledes til Skriften som det mest virkningsfulle middel til å frelse sjeler, og Ordets tjeneste er den store oppdragende kraft til å bringe fram dette resultat. De som nedsetter predikegjerningen og forsøker å lede arbeidet i helsemisjonen uavhengig av den, søker å skille armen fra legemet. Hva ville følgen bli hvis dette lyktes? Vi ville komme til å se hender og armer fare omkring og dele ut midler uten at hodet ledet det hele. Virksomheten ville bli ubalansert og ulikevektig. Det som etter Guds plan skulle være hånden og armen, kom til å innta hele kroppens plass, og forkynnelsen ville bli forringet eller helt ignorert. Dette ville gjøre begrepene uklare og bringe forvirring, og mange deler av Herrens vingård ville komme til å ligge der urørte.

I hver menighet
Arbeidet i helsemisjonen bør bli en del av arbeidet i hver menighet i landet. Dersom det ble skilt fra menigheten, ville det snart bli et merkelig sammensurium av uorganiserte partikler. Det ville tære, men ikke bringe fram noe. Istedenfor å arbeide som Guds hjelpende hånd til å fremme hans sannhet, ville det komme til å suge ut menighetens liv og kraft og svekke budskapet. Dersom det ble ledet på en uavhengig måte, ville det ikke bare bruke opp talenter og midler som er nødvendige på andre områder, men nettopp ved anstrengelsen for å hjelpe de hjelpeløse uten forkynnelsen av Ordet ville man bringe mennesker i en stilling der de kom til å øve spott med den bibelske sannhet.

Forkynnelsen av evangeliet er nødvendig for å gjøre arbeidet i helsemisjonen permanent og gi det stabilitet. Predikevirksomheten trenger helsemisjonens arbeid for å klarlegge evangeliets praktiske virksomhet. Ingen av disse deler av virksomheten er fullstendig uten den andre.

Budskapet om Frelserens snare komme må bringes ut til alle deler av verden, og hver enkelt gren på dette budskap burde være preget av en høytidelig verdighet. En stor vingård skal opparbeides, og den kloke vingårdsmannen vil bearbeide den på en slik måte at hver del bringer fram frukt. Dersom sannhetens levende prinsipper ble bevart rene i helsemisjonsarbeidet, usmittet av alt som kunne fordunkle deres glans, ville Herren lede dette arbeidet. Dersom de som bærer tunge byrder ville holde seg til sannhetens prinsipper med troskap og fasthet, ville Herren holde dem oppe og støtte dem.

Den harmoni som burde herske mellom helsemisjonsarbeidet og predikevirksomheten, blir klart fremholdt i det 58. kapitel hos Esaias. Det er visdom og velsignelse for dem som vil arbeide slik som det er fremholdt her. Dette kapitelet er tydelig, og det inneholder nok til opplysning for enhver som gjerne vil gjøre Guds vilje. Det viser oss rike anledninger til å tjene lidende mennesker og til på samme tid å være et redskap i Guds hender til å bringe sannhetens lys fram for en fortapt verden. Dersom arbeidet i den tredje engels budskap følger de riktige linjer, kommer predikegjerningen ikke til å få en underordnet plass. Heller ikke vil de fattige og syke bli forsømt. I sitt ord har Gud knyttet disse to arbeidsgrenene sammen, og ikke noe menneske bør skille dem at.

Det kan være og det er fare for at vi mister sannhetens store prinsipper av syne når, vi utfører det arbeid for de fattige som det er riktig å gjøre. Men vi må alltid huske på at når vi utfører dette arbeid, må vi holde sjelens åndelige behov i forgrunnen. Når vi bestreber oss for å lindre timelige behov, står vi i fare for å skille det siste evangeliske budskap fra dets ledende og mest nødvendige trekk. Slik som arbeidet i helsemisjonen har vært utført på noen steder, har det lagt beslag på talenter og midler som hører til andre virksomheter, og anstrengelser i mer direkte åndelige retninger er blitt forsømt.

På grunn av de stadig større anledninger til å avhjelpe timelige behov innenfor alle klasser er det fare for at dette arbeid vil overskygge det budskap Gud har gitt oss å forkynne i enhver by - forkynnelsen av Kristi snare komme, nødvendigheten av lydighet mot Guds befalinger og Jesu vitnesbyrd. Dette budskapet er det viktigste i vår virksomhet. Det skal forkynnes med høyt rop, og det skal bringes ut til hele verden. Både her hjemme og i fremmede land må forkynnelsen av helseprinsippene forenes med det, men det må ikke gjøres avhengig av det eller på noen annen måte innta dets plass. Heller ikke bør dette arbeid legge så meget beslag på oppmerksomheten at det forringer de andre grenene. Herren har pålagt oss å ta hensyn til verket i alle dets forbindelser, for at det må få en riktig avmålt" symmetrisk og like vektig utvikling.

Sannheten for denne tid omfatter hele evangeliet. Når dette blir fremholdt på den rette måten, vil det føre til akkurat de forandringer i mennesket som vil åpenbare Guds nådes kraft på hjertet. Det vil utføre et fullstendig arbeid og utvikle et fullstendig menneske. Trekk ikke noen skillelinje mellom en ekte helsemisjon og forkynnelsen av evangeliet. Disse to bør stå samlet om å gi innbydelsen: "Kom! for nå er det ferdig." Luk. 14, 17. De bør være knyttet sammen i en uatskillelig forening, liksom armen er knyttet til legemet.

Legemisjonsarbeidere
Herren har bruk for dyktige arbeidere av alle slags. "Det er hau som ga oss noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli fullkommengjort til tjenestegjerning, til Kristi legemes oppbyggelse, inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde." Ef.,4, 11-13.

Ethvert Guds barn bør ha en helliget dømmekraft og kunne betrakte saken som et hele og se den ene del i forholdet til hver enkelt annen del, slik at ingen del mangler. Arbeidsfeltet er omfattende, og det er et stort reformarbeid som skal utføres, ikke på ett eller to områder, men på ethvert område. Helsemisjonsarbeidet utgjør en del av dette reformarbeid, men det bør aldri bli et middel til å skille arbeiderne i predikevirksomheten fra deres virkefelt. Utdannelsen av elever til arbeidet i legemisjonen er ikke fullstendig dersom de ikke blir opplært til å arbeide i forbindelse med menigheten og predikanten. Dyktigheten hos dem som bereder seg til predikearbeidet, ville i høy grad bli økt dersom de ville ta imot kunnskap om det store og betydningsfulle helsespørsmålet. Den Hellige Ånds innflytelse er nødvendig for at arbeidet kan bli riktig avbalansert og kunne gjøre en solid fremgang på hvert område.

"Slutt dere sammen"
Herrens verk er ett, og hans folk skal være ett. Han har ikke bestemt at noen enkelt side av budskapet skulle arbeide selvstendig eller bli den altoppslukende. I all sin virksomhet forente han legemisjonsarbeidet med forkynnelsen av Ordet. Han sendte ut de tolv apostlene og deretter de 70 for at de skulle forkynne evangeliet for folket, og han ga dem også makt til å helbrede de syke og drive ut djevler i hans navn. På samme måten bør Herrens budbærere i dag ta opp sitt arbeid. I dag lyder budskapet til oss: "Liksom Faderen har utsendt meg, sender også jeg eder. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem: Ta imot den Hellige Ånd!" Joh. 20, 21. 22.

Satan vil tenke ut enhver mulig plan for å skille dem som Gud søker å forene til ett. Men vi må ikke tillate at han med sine anslag forviller oss. Dersom arbeidet i helsemisjonen blir utført som en del av evangeliet, kommer verdslige mennesker til å se det gode som blir utført. De kommer til å bli overbevist om ektheten av det og gi det sin støtte.

Vi nærmer oss avslutningen av jordens historie, og Gud oppfordrer alle til å løfte det banner som bærer innskriften: "Her er de . . . som holder Guds bud og Jesu tro." Han oppfordrer sitt folk til å arbeide i fullkommen harmoni. Han oppfordrer dem som er opptatt i helsevirksomheten til å slutte seg sammen med predikantene. Han oppfordrer predikantene til å samarbeide med dem som arbeider i helsemisjonen. Og han oppfordrer menigheten til å ta fatt på den plikten som hviler på den, nemlig å holde banneret for den sanne reformen opp på sitt eget hjemsted og overlate til utdannede og erfarne arbeidere å trenge inn på nye steder. De må aldri si noe som kan gjøre noen motløs, for da blir Kristi hjerte bedrøvet og motstanderen i høy grad lykkelig. Alle trenger den Hellige Ånds dåp. Alle bør holde seg borte fra bebreidende og nedsettende bemerkninger og komme nær inntil Kristus for at de må kunne sette pris på det tunge ansvar som hans medarbeidere bærer. ”Slutt dere sammen!”. lyder ordet fra vår guddommelige lærer. Enighet er styrke. Splittelse er svakhet og nederlag.

--------------------------------

I vårt arbeid for de fattige og ulykkelige trenger vi til å være forsiktige så vi ikke tar på oss ansvar som vi ikke klarer å bære. Før vi bestemmer planer og metoder som krever store pengeutlegg, må vi undersøke om vi bærer den guddommelige påskrift. Gud godkjenner ikke at vi fremskynder en gren av virksomheten uten hensyn til andre grener. Hans hensikt er at arbeidet i helsemisjonen skal berede veien for forkynnelsen av den frelsende sannheten for denne tid, forkynnelsen av den tredje engels budskap. Dersom denne hensikten blir oppfylt, kommer budskapet ikke til å bli fordunklet eller fremgangen av det forhindret.

--------------------------------

Gud krever ikke tallrike anstalter, store bygninger eller det som er stort for øyet. Han krever harmonisk handling av et særskilt folk som er dyrebart og utvalt av Gud. Hver enkelt skal innta sin plass og tenke og tale og handle i overensstemmelse med Guds Ånd. Da, men ikke før, kommer verket til å være et fullstendig, symmetrisk hele.

--------------------------------

For menigheten skal arbeidet i helsemisjonen være som den høyre armen for legemet. Den tredje engel går ut og forkynner Guds bud og Jesu tro. Helsemisjonsarbeidet er evangeliet i handling. Alle grener i virksomheten må blandes harmonisk sammen og gi innbydelsen: "Kom! for nå er det ferdig." - 1904 - "Testimonies", V111, side 77.

neste kapitel