Veiledning for menigheten 2. bd. kapitel 75. Fra side 425.     Fra side i den engelske utgave.tilbake

Betydningen av kolportørarbeidet

Når kolportasjen blir ledet på den rette måten, er den et misjonsarbeid av høyeste rang. Den er en så god og virkningsfull metode som man kan tenke seg til å bringe folket de betydningsfulle sannheter for denne tid. Betydningen av predikevirksomheten er uhyre stor, men mange som hungrer etter livets brød, har ikke den forrett å kunne høre ordet fra forkynnerne som er utsendt fra Gud. Av den grunn er det av særlig betydning at våre skrifter får en stor utbredelse. På denne måten når budskapet ut til steder hvor den levende predikanten ikke kan komme, og mange vil bli gjort oppmerksom på de viktige begivenheter i forbindelse med de avsluttende hendelser i denne verdens historie.

Gud har bestemt at kolportørarbeidet skal være et middel til å bringe folket det lys som bøkene våre inneholder, og kolportørene bør få et inntrykk av hvor viktig det er hurtigst mulig å la menneskene få de bøkene som er nødvendige for deres åndelige belæring og opplysning. Det er nettopp dette arbeid Herren vil at hans folk skal utføre i denne tid. Alle som helliger seg til Gud for å arbeide som kolportører, gjør sitt til å gi verden det siste advarselsbudskap. Vi kan ikke vurdere dette arbeid høyt nok, for uten kolportørens bestrebelser ville mange aldri komme til å høre advarselen.

Det er sant at noen som kjøper bøker, legger dem på hyllen eller på bordet i dagligstuen og sjelden ser i dem. Men Gud har likevel omsorg for sin sannhet, og den tid vil komme da disse bøkene vil bli funnet fram og lest. Sykdom eller ulykke kan ramme hjemmet, og gjennom de sannheter som bøkene inneholder, sender Gud fred og håp og hvile til sorgtunge hjerter. Hans kjærlighet blir åpenbart for dem, og de forstår hvor dyrebar tilgivelsen for synd er. På den måten arbeider Herren sammen med sine selvoppofrende arbeidere.

Det er mange som på grunn av fordom aldri kommer til å få kjennskap til sannheten dersom den ikke blir brakt til deres hjem. Kolportøren kan finne disse sjelene og hjelpe dem. Å gå fra hus til hus er en arbeidsmåte som han kan gjøre bruk av med større hell enn andre. Han kan lære å kjenne menneskene og forstå deres virkelige behov. Han kan be med dem, og han kan vise dem hen til Guds Lam som bærer verdens synd. På den måten blir veien åpnet slik at det særskilte budskap for denne tid kan få adgang til deres hjerter.

Kolportøren som sjelevinner
Det hviler et stort ansvar på kolportøren. Når han går til sitt arbeid, bør han kunne forklare Skriftene. Dersom han setter sin lit til Herren når han går fra sted til sted, vil engler fra Gud være rundt omkring ham og hjelpe ham til å tale ord som bringer lys og håp og frimodighet til mange sjeler.

Kolportøren bør huske på at han har anledning til å så ved alle vann. Han bør huske på at han selger bøker som bringer kunnskap om sannheten, at han gjør Guds gjerning, og at hvert talent skal brukes til Guds navns ære. Gud vil være med enhver som søker å forstå sannheten for å kunne fremholde den i klare linjer for andre. Gud har talt klart og tydelig. ”Ånden og bruden sier: Kom! og den som hører det, si: Kom!" Åp. 22, 17. Vi må ikke nøle med å gi undervisning til dem som trenger den, slik at de må kunne bli ledet til å erkjenne sannheten slik den er i Jesus.

De tapte får i Guds fold er spredt rundt omkring på ethvert sted, og det arbeid som burde gjøres for dem, blir forsømt. Etter det lys jeg har fått, vet jeg at det burde være hundre kolportører på felter der det nå bare er en. Kolportører bør oppmuntres til å ta fatt på dette .arbeid, ikke for å kolportere med eventyrbøker, men for å bringe verden de bøkene som inneholder sannhet av særlig betydning for denne tid.

La kolportører gå ut med Herrens Ord, og la dem huske på at de som lyder budene og lærer andre å lyde dem, kommer til å få sin lønn ved å se sjeler omvende seg, og at en virkelig omvendt sjel vil bringe andre til Kristus. På den måten blir sannheten utbredt til nye steder.

Tiden er kommet da et stort arbeid skal utføres av kolportører. Verden sover, og som vektere skal vi ringe med advarselens klokke for å vekke de sovende til å innse den fare de svever i. Kirkesamfunnene kjenner ikke lenger sin besøkelsestid. Ofte kan de best få kunnskap om sannheten ved det arbeid kolportørene utretter. De som går ut i Herrens navn, er hans sendebud til å bringe de skarer som er i mørke og villfarelse, det glade budskapet om frelse gjennom Kristus ved å lyde Guds lov.

Samarbeid med predikanter
Jeg er blitt undervist om at til og med der folket hører budskapet fremholdt av den levende forkynner, bør kolportøren utføre sitt arbeid sammen med predikanten. For selv om predikanten trofast forkynner budskapet, er folket ikke i stand til å beholde det altsammen. Det trykte ordet er derfor av betydning, ikke bare for å vekke dem til å forstå hvor betydningsfull sannheten for denne tid er, men for å rotfeste og bekrefte dem i sannheten og grunnfeste dem mot forførerisk villfarelse. Blader og bøker er Herrens midler til stadig å fremholde sannheten for denne tid for menneskene. Ved å opplyse og stadfeste sjeler angående sannheten kan skrifter utrette et langt større arbeid enn det en Ordets forkynner alene kan utrette. De tause budbærere som ved kolportørens arbeid blir brakt inn i hjemmene, vil i enhver henseende styrke forkynnelsen av evangeliet. Den Hellige Ånd vil nemlig gjøre inntrykk på menneskenes sinn når de leser bøkene, på samme måte som den gjør inntrykk på sinnene hos dem som lytter til forkynnelsen av Ordet. Engler utfører den samme tjenesten gjennom bøker som inneholder sannheten, som gjennom det arbeid predikanten utfører.

Beretningen om hver fruktbringende bestrebelse fra vår side for å fordrive mørket og utbre lys og kunnskap om Gud og om Jesus Kristus som han har sendt, blir båret opp til det høye. Arbeidet blir lagt fram for himmelens vesener og har en gripende virkning på alle fyrstendømmer og makter og vekker sympati hos himmelens innvånere.

--------------------------------

Så lenge prøvetiden varer, blir det anledning for kolportører til å arbeide. - 1900 - "Testimonies”, VI, side 478.

neste kapitel