Vitnesbyrd for menigheten bind 9 kapitel 10. Fra side 89.     Fra side 89 i den engelske utgave.tilbake

Forholdene i byene

(89)Seksjon 3—Arbeitet i byene
[I de fire artikler I denne seksjon har der vert samlet sammen og gruppert mange instruerende, gledelige og inspirerende vitnesbyrd i bekvem en orden, om arbeidet i byene. Uttalene tas med i denne sammensetning, er blitt funnet i særlige vitnesbyrd, i artikler utgitt i våre blader, i predikenrapport ved 1909 Generalkonferensen, i brever til arbeiderne i de store byene.]
“Så hørte jeg Herren si: “Hvem skal jeg sende, hvem vil gå Bud for oss?” Og jeg sa: “Her er jeg, send meg!” Jes 6,8

-----------
rett

(89)Forholdene i byene
Hurtig, men sikkert, holder en universal skyld på å komme over våre byer på grunn av den stadig større og overlagte ugudelighet. Vi lever midt inne i en "forbrytelses-epidemi", som tenkende, gudfryktige menn overalt står forskrekket overfor. Ingen menneskelig penn kan skildre den korrupsjonen som holder på å ta overhånd. Hver dag gir nye eksempler på politisk strid, bestikkelse og svik. Hver dag 'bringer sin hjerteskjærende beretning om vold og lovløshet, om likegyldighet overfor menneskelig lidelse, om brutal, djevelsk ødeleggelse av menneskeliv. Hver dag bærer vitnesbyrd om sinnssykdom, drap og selvmord. rett

(89)Byene i dag holder hurtig på å ligne Sodoma og Gomorra. Det er mange fridager. I en virvel av spenning og forlystelse blir tusener dratt bort fra livets nøkterne plikter. Opphissende sport og fornøyelse teater, hesteveddeløp, hasardspill, drikk og svir - egger enhver lidenskap til handling. rett

(90)Ungdommen blir revet med av den populære strøm. De som lærer å elske fornøyelse for fornøyelsens skyld, lukker døren opp for en flom av fristelser. De overgir seg til selskapelig lystighet og tankeløs munterhet. De blir ledet videre og videre fra den ene form for atspredelse til den andre, til de mister både lyst og evne til å leve et nyttig liv. Deres religiøse lengsler blir kalde, deres åndelige liv blir formørket. Alle sjelens edlere evner, alt som knytter et menneske til den åndelige verden, utarter. rett

(90)Innflytelsen av truster, fagforeninger og streiker gjør at leveforholdene i byene stadig blir vanskeligere og vanskeligere. rett

(90)Den sterke lidenskap etter penger, tørst etter stas, luksus og overdådighet - alt dette er krefter som hos det store flertall blant menneskene leder tankene vekk fra livets sanne mål De åpner døren til utallige onder. Mange et opptatt av interesser for jordiske skatter og blir ufølsomme overfor Guds krav og sine medmenneskers trang. De betrakter sin rikdom som et middel til å forherlige seg selv. De føyer hus til hus og jordeiendom til jordeiendom. De fyller sine hus med luksus, mens det overalt omkring dem er mennesker nedsunket i elendighet og forbrytelse, sykdom og død. rett

(90)Ved allslags undertrykkelse og utsugelse hoper menneskene seg opp, kolossale formuer, mens ropene fra en sultende menneskehet stiger opp til Gud. Det er flokkevis av mennesker som kjemper med fattigdom, tvunget til å arbeide for en liten betaling, ute av stand til å sikre seg det aller nødvendigste til livets opphold. Slit og savn, uten noe håp om bedre kår, gjør byrden tung. Når det så støter smerte og sykdom til, blir byrden nesten uutholdelig. De er utslitt og nedtrykt og vet ikke hvor de skal ty hen for å få hjelp. rett

(91)Skriften skildrer tilstanden i verden like før Kristi annet komme. Apostelen Jakob gir et bilde av den grådighet og undertrykkelse som da kommer til å råde. Han sier: "Og nå, I rike: . . . I har samlet skatter i de siste dager! Se, den lønn I har forholdt arbeiderne som har skåret eders akrer, den skriker, og høstfolkenes rop er kommet inn for den Herre Sebaots ører. I har levd i vellevnet på jorden og etter eders lyster. I har gjødd eders hjerter på slaktedagen! I har domfelt og drept den rettferdige; ingen gjør motstand mot eder." Jak. 5, 1-6. rett

(91)Dette er et bilde av det som finner sted i dag. "Derfor er retten blitt holdt tilbake, og rettferdigheten står langt borte; for sannheten har snublet på tingsstedet, og det rette kan ikke finne inngang, og sannheten ble borte, og den som holdt seg fra det onde, ble plyndret." Es. 59, 14. 15. rett

(91)Endog kirken, som skulle være sannhetens søyle og grunnvoll, tilskynder til egoistisk fornøyelseslyst. Hva slags midler er det mange kirker tyr til når de skal samle inn penger til religiøse formål? Til basarer, soupeer, veldedighetsutsalg eller endog til lotterier og lignende påfunn. Ofte blir det stedet som er innviet til gudstjeneste, vanhelliget ved at man fester og drikker, kjøper og selger og tar del i lystighet. Respekten for Guds hus og aktelsen for å tilbe ham blir nedbrutt hos de unge. Selvbeherskelsens skranker blir svekket. Når de blir føyet på denne måten, vokser egenkjærligheten, og lysten til stas blir oppmuntret og styrket. rett

(92)Fra slekt til slekt har Herren kunngjort sin handlemåte. Når en krise er kommet, har han åpenbart seg og grepet inn for å hindre at Satans planer blir virkeliggjort. Innenfor nasjoner, familier og hos det enkelte menneske har han ofte tillatt at forholdene har utviklet seg til en krise for at hans inngrep kunne bli synlig. Han har gjort det klart at det er en Gud i Israel som vil hevde sin lov og forsvare sitt folk. rett

(92)I tiden før syndfloden kom menneskene med alle slags påfunn og listige kunster for å utrydde Jehovas lov. De satte hans autoritet til side fordi den ikke stemte med deres planer. Slik som tilfellet var i dagene før vannflommen, slik er også nå den tiden like foran oss da Herren må åpenbare sin allmakt. I denne tid da ugudeligheten tar overhånd, kan vi vite at den siste store krisen er nær. Når oppsetsigheten mot Guds lov blir nesten universal, og når hans folk blir undertrykt og plaget av sine medmennesker, vil Herren tre imellom. rett

(92)Satan sover ikke. Han er lys våken under sitt forsøk på å gjøre det pålitelige profetiske ord til intet. Med klokskap og forførende kraft arbeider han for å motvirke Guds vilje som er klart uttrykt i hans Ord. I årevis har Satan holdt på å vinne herredømme over menneskenes sinn ved hjelp av listige sofismer som han har oppfunnet for å fortrenge sannheten. I denne farlige tid vil de som gjør rettferdighet i gudsfrykt, forherlige hans navn ved å gjenta Davids ord: "Det er tid for Herren å gripe inn; de har brutt din lov." Sal. 119, 126. rett

(92)Guds straffedommer over våre byer
Under et opphold i Loma Linda, California, den 16. april 1906 ble en vidunderlig scene rullet opp for meg. I et syn om natten Sto jeg på en høyde, og derfra kunne jeg se hus svaie som rør for vinden. Bygninger, både store og små, styrtet sammen. Forlystelsessteder, teatre, hoteller og rike menneskers hjem ble rystet og splintret. Mange liv gikk tapt, og luften gjenlød av skrikene fra skadede og redselsslagne mennesker. rett

(93)Ødeleggelsens engler fra Gud var i arbeid. Bygninger som var så solid oppført at menneskene betraktet dem som sikre mot enhver fare, ble ved en eneste berøring forvandlet til ruinhauger. Det fantes ikke noe sted hvor man var sikker og trygg. Jeg følte meg ikke i noen særlig fare, men jeg kan ikke finne ord til å beskrive de forferdelige scener som ble fremstilt for meg. Det så ut som at Guds overbærenhet var uttømt og at dommens dag var kommet. rett

(93)Den engelen som sto ved min side, opplyste meg da om at bare få har noen forståelse av den ugudelighet som råder i verden, særlig ugudeligheten i de store byene. Han uttalte at Herren har bestemt en tid da han vil hjemsøke overtredere i vrede fordi de så hårdnakket har ringeaktet hans lov. rett

(93)Det som gjorde det mest levende inntrykk på mitt sinn, til tross for det fryktelige ved den fremstillingen som ble rullet opp for meg, var likevel den opplysningen som ble gitt i forbindelse med dette. Engelen som sto ved min side, erklærte at Guds overhøyhet sammen med hans hellighet må bli åpenbart for dem som hårdnakket nekter å være lydig mot kongenes Konge. De som velger fortsatt å være ulydige, må i barmhjertighet bli hjemsøkt med straffedommer for at de om mulig kan bli vekket til å forstå sin syndige handlemåte. rett

(93)Den følgende dag overveiet jeg de scenene som var blitt vist meg, og den undervisningen som ble gitt. Om ettermiddagen reiste vi til Glendale, i nærheten av Los Angeles, og den følgende natt ble jeg på ny undervist om helligheten i de ti bud og budenes bindende krav samt om Guds overhøyhet over alle jordiske herskere. rett

(94)Jeg syntes jeg var i en forsamling der jeg talte til folket om Guds lovs krav. Jeg leste skriftstedene angående sabbaten som ble innstiftet i Eden ved slutten av skapelsesuken, og om lovgivningen på Sinai, og uttalte deretter at sabbaten skal holdes hellig "som en evig pakt", som et tegn mellom Gud og hans folk til evig tid, for at de skal kjenne at det er Herren deres Gud som helliger dem. rett

(94)Deretter stanset jeg ytterligere ved Guds herredømme over alle jordiske herskere. Hans lov skal være rettesnoren for våre handlinger. Det er forbudt for menneskene å ødelegge sine sanser ved å være umåteholdne eller ved å stille sitt sinn under djevelske innflytelser, for dette gjør det umulig å holde Guds lov. Skjønt den guddommelige Hersker lenge har båret over med dem som er forherdet, lar han seg likevel ikke bedra, og vil ikke alltid holde seg taus. Hans overhøyhet, hans autoritet som Hersker over verdensaltet, må til sist bli anerkjent, og de rettferdige krav i hans lov må bli hevdet. rett

(94)Meget mer undervisning angående Guds langmodighet og angående nødvendigheten av å vekke overtredere til å innse sin farlige stilling i hans øyne ble gjentatt for folket, slik som den ble mottatt fra min Lærer. rett

(94)Den 18. april, to dager etter at synet om de sammenstyrtende bygningene ble fremstilt for meg, reiste jeg på innbydelse til Carr Street menighet i Los Angeles. Da vi nærmet oss kirken, hørte vi avisguttene rope: "San Francisco ødelagt av jordskjelv!" Med tungt hjerte leste jeg de første il-utsendte nyhetene om den fryktelige ulykken. rett

(94)På hjemreisen to uker senere reiste vi gjennom San Francisco. Vi leide en drosje og tilbrakte halvannen time med å betrakte ødeleggelsen i denne store hyen. Bygninger som man mente var sikre for fare, lå i ruiner. I noen tilfelle var husene delvis sunket ned i jorden. Byen viste fram et forferdelig bilde på hvor utilstrekkelig menneskelig dyktighet er til å reise opp bygninger som er sikre mot brann og jordskjelv. rett

(95)Ved sin profet Sefanias omtaler Herren de straffedommer som han skal hjemsøke syndere med: rett

(95) "Bort, bort vil jeg ta alt av jorden, sier Herren. Jeg vil ta bort mennesker og dyr, ta bort himmelens fugler og havets fisker og alt det som volder anstøt, sammen med de ugudelige, og jeg vil utrydde menneskene av jorden, sier Herren." rett

(95) "Og på Herrens Offerslaktnings dag vil jeg hjemsøke høvdingene og kongens sønner og alle som kler seg i utenlandske klær. Og jeg vil på den dag hjemsøke hver den som hopper over dørtreskelen, dem som fyller sin Herres hus med vold og svik." rett

(95) "Og på samme tid vil jeg ransake Jerusalem med lykter, og jeg vil hjemsøke de folk som ligger på sin berme og sier i sitt hjerte: Herren gjør verken godt eller ondt. Og deres gods skal bli til rov, 'og deres hus ødelegges. De skal bygge hus, men ikke bo i dem, og plante vingårder, men ikke drikke vin fra dem." rett

(95) "Nær er Herrens dag, den store; den er nær og kommer med stor hast. Hør! Det er Herrens dag! Full av angst skriker da kjempen. En vredes dag er den dag, en dag med nød og trengsel, en dag med omstyrtelse og ødeleggelse, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde, en dag med basunklang og hærskrik mot de faste byer og de høye murtinder. Da vil jeg sette slik angst i menneskene at de går der som blinde, fordi de har syndet mot Herren; og deres blod skal utøses som støv, og deres kjøtt som møkk. Verken deres sølv eller deres gull skal kunne berge dem på Herrens vredes dag; ved hans nidkjærhets ild skal hele jorden bli fortært; for han vil gjøre ende, ja brått gjøre ende på alle dem som bor på jorden." Sef. I, 2. 3. 8. 9. 12-18. rett

(96)Gud kan ikke bære over med dette så meget lenger. Hans straffedommer begynner allerede å falle på enkelte steder, og snart vil hans åpenbare mishag bli merket andre steder. rett

(96)En rekke begivenheter kommer til å vise at Gud er situasjonens herre. Sannheten vil bli forkynt på en tydelig og utvetydig måte. Som et folk må vi berede Herrens vei under den Hellige Ånds overoppsyn og ledelse. Evangeliet må bli forkynt i dets renhet. Strømmer av levende vann skal utdypes og utvides i sitt løp- På alle felter, nær og fjern, vil menn bli kalt fra plogen og fra de mer alminnelige sysler i forretningslivet, som i stor utstrekning legger beslag på sinnet, og bli lært opp i samarbeid med menn som har erfaring. Når de lærer å utføre virkningsfullt arbeid, kommer de til å forkynne sannheten med kraft. Når det guddommelige forsyn virker på den mest forunderlige måte, vil fjell av vanskeligheter bli flyttet og kastet i havet. Det budskap som betyr så meget for jordens beboere, vil bli hørt og forstått. Menneskene kommer til å få vite hva som er sannhet. Fremad, stadig fremad vil verket gå inntil hele jorden er blitt advart, og da skal enden komme.

-----------
rett

neste kapitel